سکس من با 3 مرد

  سلام . من لیلی ام . میخوام یکی از خاطراتم رو براتون تعریف کنم . من کلا از بچگی دختر حشری بودم .و در حال حاضر 24 سال دارم . چند وقت پیش با یه پسری به اسم امین آشنا شدم و بعد از چند بار بیرون رفتن و خونه خودش رفتن ، یه روز منو به خونه دوستش بصرف ناهار دعوت کرد. و قبلش بمن کلی سفارش کرده بود که حسابی خوشگل کنم . منم هیکل درشتی دارم اما چاق نیستم . سینه ها و باسنم به شدت گنده و گردنی . و شکم ندارم . رون های سفید و پری دارم . که کیر هر نه نه قمری رو شق میکنه . اون روز صبحش به اپیلاسیون رفتم و بعد یه حمام حسابی و کلی به خودم رسیدم . موهامو سشوآر کشیدم و دورم ریختم و یه دامن قرمز کوتاه و طوری که وقتی خم میشدم از پشت کس و کونم کاملا معلوم میشد . با یه تاپ قرمز که پشت نداشت و فقط با چند تا بند بهم بسته میشد . چون سینه های خیلی بزرگی هم دارم(سایز 85 – 90) فقط نوک سینه هام دیده نبود. مخصوصا شورت هم نپوشیدم . اصولا من از شورت بیزارم .
  امین اومد دنبالم و با هم رفتیم . تو راه فقط بهم میگفت . یه جا تنها گیرت بیارم و بکنمت ! و دستش روی کسم بود فقط .
  خلاصه رسیدیم و دوستش باسم شاهین اومد جلوی در . و با امین روبوسی کرد و منم دست دادم و بعد رفتم جلو که ببوسمش . و خودمو تا جایی که ممکن بود بهش چسبوندم و از لباش بوسیدمش .
  بیچاره خودش مات و مبهوت مونده بود . امین گفت برو لباس هاتو عوض کن. منم رفتم تو اتاق و دراوردم. شاهین روی مبل یطوری نشست که روبروی اتاقی بود که من توش بودم ( البته خونه بسیار کوچکی بود) . امین اومد تو و تا منو دید کیرش باد کرد . شاهین هم داشت به خودش میپیچید . امین اومد از پشت بغلم کرد و یه پامو گذاشت رو صندلی و همونطور ایستاده دامنمو زد بالا و گردنمو میخورد و چوچولمو میمالید . شاهین هم از اونجا تابلو بود که داره نگام میکنه . من از اینکه داشتم جلوش به امین میدادم بیشتر لذت میبردم ...
  امین با کسم بازی میکرد و منم فقط ناله میکردم . کم کم رفت پایین و شروع کرد سینه ها مو انداخت بیرون و مکیدشون . من واقعا به سینه هام حساسم . باز رفت پایین تر و کسم و لیسید . شاهین دیگه مستقیم داشت منو نگاه میکرد و کیرشو میمالید . من ناله هام بلند تر شد و امین گفت : هیششششش . تابلو .... ! یکی نبود بگه کس خل . تو اون خونه کوچیک خوب ما هم که تو اتاق . میخواد نفهمه ؟؟؟؟؟
  با انگشتش تو کسم مانور میداد . منو دولا کرد و کیرشو صاف کرد تو کسم و با چند تا تلمبه زدن آبش اومد... ولی من ..... تازه موتورم روشن شده بود ....
  خودمونو جمع و جور کردیم که بریم پذیراییی و من رژلبم و دوباره زدم که زنگ درو زدن . رضا یکی از دوستای امین و شاهین بود . که تازه از دبی اومده بود . من هنوز تو اتاق بودم که اون اومد تو که کتشو آویزوون کنه. منو دید . منم همونطور سکسی رفتم جلو . با اون پاشنه های 14 سانتیم . دامنم پایین بود . اما سینه هام هنوز بیرون بودن . رفتم جلو و دست و روبوسی که دیدم با پشت دست در و بست و بادستاش سینه هامو چسبید و گفت ک واااااااااای . اینا سینه ان یا هندونه؟؟؟؟ با نوکش بازی میکرد و با زانوش به کسم یواش یواش ضربه میزد . سینه هامو گذاشت دهنش و حسابی مکید . یهو صدای امین اومد که گفت کجا موندین شما 2 تا؟
  خلاصه ناهارو خوردیمو رفتیم که قلیون بکشیم . من چایی ها رو از دست امین گرفتم و آوردم واسه شاهین و رضا . که روی مبل نشسته بودن . مقابل هم . و خم شدم برای رضا . چشم از سینه هام ور نمیداشت و از طرفی کسم از پشت واسه شاهین پیدا بود .
  بعد رو کردم به شاهین. و امین از آشپز خونه کس منو دید و رضا هم که از زاویه باز داشت میدید . امین گفت خانوم مثل اینکه هوس خراب کردن حال جمع رو داره..... و بعد همه خندیدن.
  درست گفت . من هدفم همین بود . و همیشه آرزوی همچین فرصتی رو داشتم .....
  بعد نشستم کنار رضا و قلیون و گرفتم و چند تا پک سکسی زدم . و رضا هم دستش روی رون من بود و نوازش میکرد. امین گفت آخ آخ لیلی جون میوه ها یادم رفت . رفتم و آوردم و تعارف کردم . اول از امین . که یهو سینه سمت راستمو کشید انداخت بیرون و گفت من هلو میخوام. شروع کرد توی جمع پستونای منو خوردن . اولش یکم خجالت کشیدم ولی بعدش دیدم که همه شهوتی ان . روم باز شد . خلاصه منو ول کرد و رفتم به شاهین تعارف کردم که یهو گفت آقا امین اجازه هست ما هم هلو بخوریم؟
  امین که نیمه مست بود گفت : بفرما آقا . ما تک خور نیستیم
  شاهین هم منو چسبید و با اون یکی دستش دامنمو از پشت داد بالا و با سوراخ کونم بازی کرد . رضا ملتمسانه نگام میکرد .مثل یه جنده جلو سه تاشون لخت بودم و شده بودم سوراخ سه تاشون!!!! امین گفت بسه بابا بزار آقا رضا هم هلو بخوره . رفتم جلوی رضا . میوه رو گذاشتم رو میز . و رضا هم به امین گفت آقا ما هوس عسل کردیم و امینم گفت آقا بفرما . ما که گفتیم بخیل نیستیم . رضا هم منو انداخت رو مبل راحتی تک نفره و با یه حرکت پاهامو انداخت رودسته مبل . و شروع کرد کسمو مکیدن . امین نگام میکردو من براش ناله میکردم . و اون میگفت . جوووون . کس بده لیلی جونم . تو کس میدی من حال میکنم . رضا مثل کس ندیده ها میخورد و چوچولمو میمکید و منم از روی میز یه خیار دادم دستش گفتم یالا !!!! بکن توش !!!! شاهین گفت . 3 تا کیر اینجا ان . خیار چرا ؟ شلوار رشو باز کرد و رضا رو کنار زد . کیرش گنده ترین کیری بود که تاحالا دیدم . من سکس با آدمای زیادی رو تجربه کردم . اما کیر این یه چیز دیگه بود . به امین رشاره زدم . خوش فهمید . چون من فقط زمانی ارضا میشم که موقع دادن سینه هامم بخوره یکی !!!!
  شاهین کیرشو صاف کرد تو کسم و مثل مادرجنده ها تلمبه میزد . رضا گفت آقا یواش .....
  رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه .
  بعد از چند دقیقه رضا کیرشو گذاشت دم دهنم و منم واسش ساک میزدم ....
  با تمام وجودم کیرشو میخوردم و تخماشو میلیسیدم . امین منو یور کرد و کیرشو کرد تو کونم . وااااااااااااااااای یه دردی منو گرفت . ولی حال میداد. یه کیر تو کسم . یه کیر تو کونم و یه کیر تو دهنم بود . گاییده شدن به معنای واقعی بود. ....
  کم کم داشتم خسته میشدم . گفتم میخوام جدا جدا بهتون کس بدم . امین گفت پس دمر شو . قمبل کردم و امین با چند تا تلمبه و سیلی تو کونم آبش اومد . و بعش رضا اومد جلو . و بهم گفت تو کونت میزارم . منم گفتم باشه . قمبل کردم . کیر شو تو کونم کرد و با دستش با سوراخ کسمو بازی میکرد .
  آبش زود اومد . حالا من ارضا نشده بودم هنوز . من موندم و شاهین . اومد جلو و منو برد رو تخت انداخت و شروع کرد کسمو خوردن و اومد بالا کیرشو کرد تو کسم و گفت میخوام بهت یه طور حال بدم که کفتر جلدم شی لیلی ....
  گفت میخواد از این بعد من سوراخش بشم . و کس فوریش باشم . منو میکرد و داد میزد ... آآآآآآآآآآآآآآآآآههههههههههههههه .
  جنده کوچولوی من . به سه نفر کس داده . بزار آبشو بیارم . اونا رو صدا کرد و منم چوچولمو میمالیدم .
  به اونا گفت هر کدوم یکی از سینه هاشو بخورین . اونا هم با تمام وجود می خوردن و کیرشونم تو دستام بود . شاهینم با تمام قدرت تلمبه میزد و آب من اومد و یطوری داد زدم که گلوم جر خورد و شاهینم آبشو ریخت روی کسم .
  کیر رضا باز تو دستام بزرگ شدو اومد و باز منو کرد .... اوووووفففففف
  بعد رضا رفت و ما 3 تامون خوابیدیم . خیلی حال میداد لای 2 تا مرد بخابم . خودمو بهشون میمالیدم و خودمو لوس میکردم. و واسشون ناز میکردم . البته امین بیشتر خوابید و وسطاش منو شاهین بازم سکس کردیم . منو برد جلو تلوزیون و با فیلم سوپر منو کرد و گایید . و باز هم آب منو آورد. و بعد آب خودش اومد .
  شاهین گفت طبقه بالاییشون 2 تا پسر مجردن . بهم قول داده یه روز تو این هفته منو میبره خونشون تا به اونا هم بدم . من عاشق سکس با غریبه ها ام !!!!!
  شاهین گفت اگه بتونم با صاحبخونش سکس کنم و کسمو بهش بدم .و مجبورش کنم که یسال دیگه خونه رو بده . حاضره منو یروز از صبح تا شب بکنه. !!!!


  نوشته:‌ لیـــــــــــــــلی کس طلا

 • 12

 • 5
 • نظرات:
  •   shahin shomal
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • ajab
   kheyli sathi o sade neveshti mizaram ru hesabe tajrobeye neveshtane kamet
   gooluck


  •   karn0517
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • خوشم اومدمعلومه داستانش واقعیه داستان واقعی باشه ادم بیشتردوس داره بخونه


  •   tabarestan
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • میشه خواهش کنم تشریف بیارید شمال ما هم در خدمتتون باشیم ؟


   ای دی من رو اد کن و اف بزار


   aali_mahm


  •   ainazsa
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • ghashang bod ama yekam narahat konande


  •   Meysam133
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • leyli joooooon manam mikhamet pm bede ta ba ham bishtar ashna beshim


  •   armiin hot
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • چرا حرف میزنی کجاش واقعیه؟
   رضا یکی از دوستای امین و شاهین بود . که تازه از دبی اومده بود . من هنوز تو اتاق بودم که اون اومد تو که کتشو آویزوون کنه. منو دید . منم همونطور سکسی رفتم جلو . با اون پاشنه های 14 سانتیم . دامنم پایین بود . اما سینه هام هنوز بیرون بودن . رفتم جلو و دست و روبوسی که دیدم با پشت دست در و بست و بادستاش سینه هامو چسبید و گفت ک واااااااااای . اینا سینه ان یا هندونه؟؟؟؟ با نوکش بازی میکرد و با زانوش به کسم یواش یواش ضربه میزد . سینه هامو گذاشت دهنش و حسابی مکید . یهو صدای امین اومد که گفت کجا موندین شما 2 تا؟


   اول از امین . که یهو سینه سمت راستمو کشید انداخت بیرون و گفت من هلو میخوام. شروع کرد توی جمع پستونای منو خوردن . اولش یکم خجالت کشیدم ولی بعدش دیدم که همه شهوتی ان . روم باز شد


   چه جالب یعنی اون موقع که سینش بیرون بوده و رضا لمسش کرده خجالت نکشیده بعد از امینی که فعلا ما یه بار فهمیدیم گاییدتش و شاهین خجالت کشیده؟ #o #o >:P >:P


  •   motekhases
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه .
   کس کش کس مغز خر خودتی دخترا جق نمیزنن .تخیلات تخمی خودتو نوشتی


  •   sara sweet
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • جناب لیلی جوووون خودتو کشتی سکسی بنویسی خودکشیت جای تقدیر داره ولی دامن که می پوشی سیبیلات از تخیلت میزنه بیرون یه فکری واسش بکن :->
   اه هندونه هم شد جذابیت سکسی ؟ =))
   عجب وثیقه ای اوه یکسال تمدید ؟ بیا برو ببین واسه این 3000تا نمی تونی کاری کنی ؟ مملکت رو به هم ریخته ثواب می کنی :d


  •   Mehrdad.de
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • Man ke hanoz nafahmidam in dostan donbale chian har ki. Harchi minevise ina migan kirie o takhayoli bad ye soale takhasoso dokhtara ki gofte jagh nemizanan ?!!!!!!!!!!


  •   salt110
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • کس کش مادر قحبه .
   خیلی تخمی بود . بعد ( نوشتی 100بار جلق زدم . کونی . تو کونی پسری رفتی به 3تا دیگه کون دادی حواست نیست .
   توی کس کش مامانتم شغلش همین بوده کون ما رو پاره کرده از بس کیر خورده .
   دیگه کس شر ننویسی ها . مادرتو گاییدم بچه کونی .


  •   agha khosro
  • 8 سال،6 ماه
   • 1

  • afarin
   kheyli tokhmi bood


  •   hediye
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • تاپش پشتش باز بود؟ پاشنه ی کفشش 14 سانت بود؟ نازی یعنی خواستی ظرافت وارد داستان کنی که قابل باور بشه؟ کفشا اینجوری حساب نمیشه پاشنه هاش


  •   noosshin
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • شما که پسر تشریف داری که


  •   eri68
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • یادش بخیر 10 نفری ریختیم سره ننی


  •  
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • خاک تو سرت لیلی افتخار هم میکنه بشی عروسک اینو اون زدن بود اسیرش کردن افتخار هم میکنه(واقعا غیرت ایرانی کجا رفته)


  •   lvlr_alone
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • شاهین کیرشو صاف کرد تو کسم و مثل مادرجنده ها تلمبه میزد . رضا گفت آقا یواش .....
   رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای . به یاد اون روز صد بار جق زدم تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه


   khar kosde kiram too maghze jaghit pedar sag kir too kose nanat akhe kodom dokhtari jagh mizane ke to dovomish bashi jagh male pesarast sag pedar bare akharet bashe tokhmi takhayolate zehne jaghito inja minevisi pedar saggggggggggggggggggg


  •   sosha sexy
  • 8 سال،6 ماه
   • 1

  • 10خط اول رو خوندم.فحش واجب شدی.مجبورم کردی برم ثبت نام کنم بیام فحشت بدم.
   بی ناموس کیرم تو مغز نداشتت کیر مغز.دیگه از کس وشعر هم گذشته این داستان.کیر و غزل بود.
   ریدم تو چشمت کس کش.میدونم تقصیرت نیست تو ازون پسرهای کیری هستی که در طی روز یه دستت به کیرته یه دست دیگه ات تو کونت.جلقوز........


  •   داداش حشری
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • آفرین لیلی جون تو برای سه نفر کوس دادی مگر سوالی دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تمام زن ها چینین است که با چند کیر وچند با گائیدن ازضا میشن یا تنها جنده ها هستند مثل تو کسکش
   تو درسن 24 چنین حشری هستی که با سه نفر ارضا نمیشی کسکش اگر به سن 35 و40 باشی واسه تو کیر خر ضرورت اس تا توره ارضا کنه
   مگر این کوس ها بلاخره چطور میشه مرد ها صرف یکبار می تونند کس کنند وبعد از چند ساعت حتی یک روز میشه که دوباره کیر شون راست بشه مگر این کوسها درهر لحظه کیر میخان اگر چینین باشه یک زن جنده برای ده مرد کافیه که ابشو بریزه تو کونش وبا کوسش الا که او ارضابشه خیلی سوال برانگیز است که میکانیزم کوس را ادم بفهمه وبدانه که کوس چطور وبا کدام تربیب زود ارضا میشه


   چوچولو جای مخصوص کوس است که زود ارضا میشه مگر نه جنده ها


   کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ها را باز کنید
   کوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ها رانیز بازکیند


   تا ازضا شوید جنده ما اخر این کوسها کیر بکارداره مگر ناز نکیند هرکس کوس خواست بزازین که کوس کننه


   کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس


  •   takavarjoon
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • چند خط اولشو که خوندم فهمیدم که بچه کونی جلقو هستی. کیرم تو تخیلاتت. خب کله کیری از خاطرات بچگی خودت بنویس که چطوری کونی شدی تا درس عبرت بگیریم نه اینکه تخیلات تخمیتو اینجا درج کنی که لازم بشه کیرمو به صورت عرضی تو کونت حواله کنم.


  •   بی همنفس
  • 8 سال،6 ماه
   • 1

  • من کار ندارم چه غلطی کردی و جای کی گذاشتی خودتو..
   تنها چیزی که میخوام بدونم قضیه شکمته..گفتی نداری؟
   میشه بفرمایی دنبه ها رو چطور توی ممه هات تقسیمیدی که به شکمت هیچی نرسید؟
   90
   خدا بیامرزه گاوه ننه قمرو اونم پستون داشت عینهو تو
   احتمالا متولد شهریوری..چون همشون که نه اما خیلیاشون هم تریپه توان
   لاشی صفت و سگ لقمه


  •   غنچه
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • داستان خوبت که فنتسی من است باعث شد توی این سایت ثبت نام کنم ؛ آفرین :X :X :X


  •   bahram88
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • لیلی جون دختر ها جلق نمیزنند چیزی که مینویسی دقت کن


  •   reza_932
  • 8 سال،5 ماه
   • None

  • dar khedmatimm leili jooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnn


   idim: Reza_932


  •   خاله میترا
  • 8 سال،5 ماه
   • None

  • خیلی عالی بود


  •   ننه جون
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد


  •   ننه جون
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد


  •   ننه جون
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • ننه هیچ کاری بهتر از دادن نیست .جات تو دل بهشت.امیدوارم به حق پنج تن همیشه پنج کیره گیرت بیاد


  •   فری کافر
  • 6 سال،1 ماه
   • None

  • ایشون اصولا از شرت بیزارن.باز ملجوقی دیگر حادثه آفرید.


  •   ارمان56
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • عزیزم داستانت بدک نبود خواستی بیا خودم بکنمت


  •   زنبورعسل24
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کوسشرنوشتی


  •   shishi.nd
  • 3 سال،10 ماه
   • 0

  • تو اتاق با دو نفر حال کردی جلوشون هی جلو عقب انداختی بیرون بعد خجالت کشیدیییی؟:|


  •   diabloaa
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • من نمیدونم اینهمه فحش و اینا واسه چیه ، کس خلا داستان دوست نداشتین برین گم شین ، یکی میگه پسره یکی میگه دروغه یکی یه کس شعر دیگه میگه ، کسی به خود داستان کار نداره !
   بعدم فحش دادن نشونه بدبختی و ضعف خودتونه ، یعنی فقط بچه ای که زور هیچی نداره فحش میده !! بقیه انسانها کاراشون و انتقاداتشون بی فحش حل میشه


  •   shishi.nd
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • اول کاری به همه دادی بعد خجالت میکشیدی؟ ج ن د ه:/


  •   shishi.nd
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • :/jndgi bidad mikone


  •   222222Tanhanaro
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • Ki gofte dokhtara jagh nemizanan?!


  •   علوس
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • هراحمقی میدونه که این جمله که نوشتی کیرهرننه قمری روشق میکنه فقط ازدهن یک پسرجقی مغزپریودی درمیادوبس
   تورابه افق های پشم کوس مادرت قسم اینقدرخودتوجای دختریازن غالب نکن


  •   PAYAMBARAN
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • چرت بود .


  •   Kostoppol
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • اووخ


  •   aidin.pd
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • اتفاقا اسم مامان منم لی لیه


  •   خوشگلخانم
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • لیلی کس پاره اسمتو بزاری بهتره


  •   Mashmeyti
  • 1 سال
   • 0

  • کامنتارو توروقران یه مشت ابا جقی شماره و آی دی گذاشتن واس مثلا لیلا کسخلین شما یا چی؟؟؟؟!!!!! ??????


  •   yasin 12
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • مردا فقط واسه یه ساعت خوبن بعدشم محو بشن منم دلم یه دو سه نفری میخواد که بعد یه ساعت محو بشن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو