داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس من و مامان فریده

1392/01/01

این ماجرا برمی گرده به 2سال پیش
من اسمم امیده بیست و شش سالمه اونموقع بیست وچهارسالم بود من تو یه خانواده مذهبی رشد کرده بودم یه خانواده پنج نفره بودیم من و یه برادر و یه خواهر و پدر ومادر خواهرم بیست سالش بود و برادرم که ده سالش بود پدرم چهل ونه سال داشت و مادرم سی وهشت سالش بود از مامانم بگم یه زنی تپل و مپل و دارای چربی قدش 170سانتیمتر است دورسینه اش 90سانتیمتر بود اسمش فریده بود چادری بود همش تو خونه لباسهای گشاد می پوشید طوری که نصف سینه اش معلوم بود و دامن میپوشید البته دامن بلند ولی هرچه قدر بلند باشه موقع جمع کردن پاها و بسیاری از مواقع دیگه دامن میره بال منم همش نگاهم بشون می اوفتاد و بعد از مدتی رفتم تو فکرش که چرا کاررو یکسره نکنم و بکنمش ولی نمیشد از یک طرف خانواده ما مذهبی بودن از یک طرف پدرم بیشتر اوقات خونه بود ازطرفی به خودم میگفتم مامانمه مارا محرم میبینه اینطوری میپوشه. البته یه مواقعی خواهرم(عاطفه) بش تذکر میداد و اونم خودش را جمع وجور میکرد منم با خودم کنار اومده بودم تا دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم بازم شروع کردم به فکرکردن درباره فریده. یه اسپری خریدم هر جایی میرفتم اسپری رو میبردم هراز چندگاهی به خودم میزدم که وقتی میبینمش کیرم شق نشه و جلو جمع ضایع شم. یه هفته گذشت یه روز بعدازظهر بابام رفته بود مغازه عاطفه رفته بود خونه دوستش داداشم رفته بود باشگاه کونگ فو من و مامان فریده تنها تو خونه بودیم اون داشت لباس اتو میکرد منم رو مبل بودم داشتم سریال می دیدم مامان پشتش به من بود. یه دفعه کمرش شروع کرد به خارش من بش گفتم میخوای بخارونم تو اتو کنی گفت خفه شو. دوباره بش گفتم گفت بهت گفتم خفه شو. دوباره گفتم گفت نه. دوباره گفتم گفت باشه بیا چون میکنی چکارت کنم دیگه. منم رفتم وشروع کردم به خاروندن بعد بم گفت صبر کن الان برمی گردم رفت تو اطاق منم چون اسپری همیشه بام بود 4/1 زدم به کیرم که اگه اتفاقی افتاد تا 3-2 ساعت مشغول باشم. بهد رفتم درب را قفل کردم کلید را از پشت انداخنم و برق آیفون را کشیدم. مامان فریده اومد نشست تا بخارونم شروع کردم دیدم کرست نداره بیخیال شدم به خاروندنم ادامه دادم تافکری به ذهنم رسید یادم اومد دوستم بم گفته بود اگه آروم پوست زنها رو نوازش کنی از خود بیخود میشوند.منم بش گفتم میخوام دستم را ببرم تو پیرهنت بخارونم اونم گفت باشه اگه بهت نه بگم آنقدر میگی که میترسم حفظت شه دیگه حرفت را قطع نکنی وتا قیامت بگی بعد دوتائی مون خندیدیم. دستم رو بردم تو پیرهنش و آروم نوازشش میکردم بعد از چندبار دیدم کمرش داره بالا و پائین میشه ادامه دادم تا اینکه صدای اه ازش بلند شد فهمیدم دوستم راست گفته دیگه تو حال خودش نیست منم لباسش را در آوردم لخت لخت بود عجب سینه هائی داشت مثل خربزه مشهدی شکمش چون چربی داشت افتاده بود جلو ولی گفتم عیب نداره لبسش رو پهن کردم رو مبل و خودش رو بردم روی مبل خوابوندمش شروع کردم به مالیدن و خوردن سینه هاش بعد چند دقیقه که قشنگ خوردمشون بش گفتم برام ساک میزنی اونم کیرم رو گرفت میخواست بذاره تو دهنش دید هم بزرگه هم کلفته (30سانتیمتر طول کیرم بود و کلفتیش اندازه مچ دسستم بود) اولش قبول نکرد بعد بش گفتم آروم آروم مرحله به مرحله بخورش اونم همین کاررو کرد من که خیلی داشتم حال میکردم بعد از ده تا مک زدن خوابوندمش روی مبل و شروع کردم به خوردن کسش مثل قحطی زده ها میخوردم همزمان هم کسش رو میخوردم هم با چوچولش بازی میکردم با یه دستم هم سینه هاشو میمالوندم بعد از پنج دقیقه آبش اومد بش گفتم میذاری بکنمت گفت باشه میخواستم برم کرم بیارم ولی گفتم بذار خشک خشک بکنمش تا قشنگ جر بخوره کیرم رو میمالوندم رو کسش یهو بهم گفت بکن دیگه دارم میمیرم گفتم یکم التماس کن بعدش گفت بکن بکن تو من کیر میخوام بش گفتم میخوای چیکار کنی گفت میخوام به پسرم کس بدم منم معطل نکردم پاهاشو محکم فشار دادم یکی به چپ یکی به راست و با یه فشار همه کیرم رو کردم تو کسش یه آخ گفت و منم شروع کردم به تلمبه زدن اونم شروع کرد به آآآآههههه کردن بعداز پنج دقیقه دیدم داره صداش بیشتر میشه فهمیدم به اورگاسم رسیده و با جیغ برای دومین بار آبش ریخت منم مثل خروس داشتم تلمبه میزدم سرعتم را بیشتر کردم که برای سومین بار آبش اومد بعد من بردم ایستوندمش کنار دیوار پای چپش را بردم بالا و دوباره شروع کردم به تلمبه زدن هفت دقیقه بعد برای چهارمین بار آبش اومد پای چپش رو گذاشت رو زمین پای راستش رو برد بالا و دوباره شروع کردم به تلمبه زدن هفت دقیقه بعد برای پنجمین بار آبش اومد دیگه نا نداشت بایسته ولش کردم با سر محکم خورد به زمین بش گفتم کافیه گفت نه هنوز کیر میخوام منم که اسپری زده بودم 2ساعت دیگه میتونستم بکنمش منم گفتم باشه من خوابیدم زور بلند شد اومد روکیرم نشست روش به من بود منم با سینه هاش بازی میکردم یادمه یه لحظه وایساد که استراحت کنه خوابید روم منم با دندونام نوک پستوناشو گرفتم کشیدم و فشار دادم که زخم شد پنج دقیقه دیگه روکیرم بالا پائین رفت تا آبش اومد بش گفتم ذار استراحت کنم گفت نه من هنوز کیر میخوام منم بش گفتم آخه شش بار آبت اومده گفت عیب نداره بردمش رو مبل به پشت خابوندمش گفتم میخوام کونت رو افتتاح کنم بم گفت نه بش گفتم پس بلند شو گفت باشه ولی آروم که جر نخورم منم گفتم باشه ولی تو دلم گفتم الان یه جوری میکنمت که تا دوروز نتونی راه بری بعد آروم کیرم رو گذاشتم در کونش با یه دست جلوی دهنش رو گرفتم و با دست دیگم کمرش را گرفتم و با یه حرکت انفجاری همه کیرم رو کردم توکونش و شروع کردم به تلمبه زدن دستم رو ازروی دهانش برداشتم هی آآآخخخخخخخخخخخ آآآآخخخخخخخخخخخ میکرد و منم سرعتم رو بیشتر کردم دیدم از کونش خون داره می یاد ولی میریزه روی لباسای خودش صداش عوض شده بود داشت حال میکرد منم سرعت دادم به تلمبه زدنم بعد کیرم رو در آوردم رفتم خوابیدم رو زمین به زور اومد نشست روم ایندفعه کیرم را کرد تو کونش و بالا پائین میشد بعد چند دقیقه برای هفتمین بار آبش اومد بلندش کردم خابوندمش رو مبل شروع کردم به خوردن کسش ایندفعه خیلی طول کشید با آبش اومد منم هدفم هشت بار ریختن آب مامان فریدم بود بعد بلن شدم رفتم نشستم رو مبل اونم اومد شروع کرد به ساکزدن برام دیدم داره آبم مییاد فوری خوابوندمش و کیرم رو کردم تو کوسش بش گفتم کجا بریزم گفت بریز توم منم تمام آبمو ریختم تو کسش بعد دوتائی مون بی حال افتادیم رو هم مامانم یه لبخند رضایتی زد و ازم تشکر کرد گفت تو ازاین پس شوهر دوم منی هروقت خواستی فقط لب تر کن میخواستم برم قرص ضد بارداری براش بیارم که گفت نمیخواد مگه پسرتو نمیخوای ببینی؟بعد گفت شوخی کردم لوله هامو بستم. این بود ماجرای من و مامان فریده از اونموقع تا حالا هفته ای 3الی2 بار با هم سکس داریم حالمون که خوب شد و دوش گرفتیم داداشم اومد توباشگاه بخاطر بی نظمی تنبیه شده بود
پایان

نوشته: آرمین


👍 0
👎 1
532383 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

368751
2013-03-21 04:28:22 +0330 +0330
NA

خدا شفات بده!

0 ❤️

368752
2013-03-21 04:32:39 +0330 +0330

برات متاسفام تو یه حیوانی که تراوشات ذهن نجستو اینجا نوشتی کیرت سی سانته؟؟؟؟مگه ماله خره؟؟؟ ببین این جمله رو چندبار تکرار کن آشغال عوضی بیشعور نفهم مادر یک موجود مقدسه مادر مقدسه به مادرت فکر نکن که بیای اینجا زر بزنی

0 ❤️

368753
2013-03-21 04:33:38 +0330 +0330
NA

محارم نخوندم نمیخونم و نخواهم خواند .برو به جهنم

0 ❤️

368754
2013-03-21 04:39:52 +0330 +0330
NA

اشغال…

0 ❤️

368755
2013-03-21 05:16:54 +0330 +0330
NA

كوني هوس باران فحش كردي اين داستانو گذاشتي؟ كيرم تو اون خانواده مذهبيت،البته بجز مامانت

0 ❤️

368756
2013-03-21 05:36:33 +0330 +0330
NA

اه اه جقی دیوث مامانتو بیار بابامم پیخواد خیخبخخی

0 ❤️

368757
2013-03-21 05:47:59 +0330 +0330

,خاک تو سرت
نخوندمش

پسرخالم ۳ سالشه رو فرش خونمون خرابکاری کرده بود. مامانشم داشت تو جمع دعواش میکرد. اونم با همون لحن بچه گونش گفت: خوب چیکار کنم… سوراخه میریزه دیگه
:-D

0 ❤️

368758
2013-03-21 06:30:50 +0330 +0330
NA

توجه…نوجه …توجه
طرف 26 سالشه و مادر شم 38 سالشه
فاصله ستی میشه 12 سال 9 ماهم تو رحم بوده یعنی مادره 11 سالگی ازدواج کرده پس نتیجه میگیریم که…
اردک جان حتما داستانتم واقعیههه دیگه؟؟؟؟

0 ❤️

368759
2013-03-21 06:37:03 +0330 +0330
NA

=)) اقا دمت گرم پوکیدم از خنده
کیر که 30 سانت اندازشم اندازه ی مچ دست کیر خر پیشش کم اورده .
مامان 8بار ابش اومده واز کونم داده که خون اومده یه اخ هم نگفته بعد بلند شده باهمون کون خونی بازم از کون داده که اتفاقا ابشم اومده =))
پسره تقریبا 3ساعتی داشته میکرده که با یه اسپری ابش هم نیومده.
بعد وقتی که پسره میخواسته ابش بیاد فوری بلند میشه کیرو میکنه تو کس مامانه بعدش میپرسه که ابمو کجا بریزم(خوب اخه مریض وقتی میخواسته ابت بیاد دیگه کیرو چرا کردی تو کس که بعدش بخوای از مامان بپرسی که ابتو کجا بریزی؟) =))

0 ❤️

368760
2013-03-21 06:46:18 +0330 +0330
NA

مجسمه ازادی امریکا با اون خارای مشعلش یکجا بدون مواد بی حسی و نرم کننده تو کونت :-D

0 ❤️

368761
2013-03-21 07:00:56 +0330 +0330
NA

کیرم تو داستانت.برو بشین جقت رو بزن بلد نیستی کسشعر ننویس.

0 ❤️

368762
2013-03-21 07:21:51 +0330 +0330
NA

کثافت آشغال . ننتو گاییدم . پشمای کسم تو دندونات . کثیف احمق .

0 ❤️

368763
2013-03-21 07:39:45 +0330 +0330
NA

کس کش بی غیرت نخوندم تو واون مادرت رو باید تو ملا عام لخت سنگ سار کنند تا عبرت دیگران بشی
چهل پدر دیگه ننویس آشغال

0 ❤️

368764
2013-03-21 08:01:39 +0330 +0330

30سانتیمتر طول کیرم بود و کلفتیش اندازه مچ دسستم …!!!

:))))) koskhoL

0 ❤️

368765
2013-03-21 08:06:43 +0330 +0330
NA

خوردن کسش ایندفعه خیلی طول کشید با آبش اومد منم هدفم هشت بار ریختن آب مامان فریدم بود

ببینم ننه شما شانگ آب نیست؟احتمالا داشتی تو شلنگ میکردی

0 ❤️

368766
2013-03-21 08:15:51 +0330 +0330
NA

کیر بکونت بشه چون خیلی دروغ گفتی
کیر خر 30سانت نیست بعد مالتو?
مادرت 8بار ارضاع شد?
پسرم ازاین جمله 100بار بنویس(این گوه خوری دروغ بد)OK

0 ❤️

368767
2013-03-21 08:32:47 +0330 +0330
NA

خاک تو سرت اشغال عوضیه دهاتیِ بدبخت میدونی از داستانت چی فهمیدم؟این ک تو خونواده های مذهبی مامانا ب پسرشون میدن.کیرهمه ی آخوندایِ فیضیه تو کون خودتو دوستت:))کیر خامنه ای با ریشاش تو دهنت(استوندمش)کیری بود

0 ❤️

368768
2013-03-21 08:45:39 +0330 +0330
NA

خیلی چرت بود خیلی////////ولی واسه خنده خوب بود خدا خیرت بده
من 26 سالمه یه بار آبم میاد تا یه روز میوفتم ای ول به اون مامانت که آبش 8 بار اومده خم برو نیاورده.راستی اسمه اون اسپری رو هم بذار بقیه بنده هایه خدام استفاده کنن

0 ❤️

368769
2013-03-21 09:03:17 +0330 +0330
NA

یعنی فدای خودتو مامان خیالیت شم…8بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شکمش چربی داشت افتاده بود جلو گفتم عیب نداره!!!اسپریت همیشه باهات بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مثل خروس تلمبه میزدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کیر بوام با تخماش تو سوراخ چپ دماغت

0 ❤️

368770
2013-03-21 09:35:43 +0330 +0330
NA

لعنت خدا برتو باد چقدر پلید و زشت شده ای که برای خوش نمودن دیگران دامن پاک مادرت را میخواهی با حرف هی زشت ات آلوده نمایی

0 ❤️

368771
2013-03-21 10:18:40 +0330 +0330
NA

اخه بچه جان یه دورغی بگو که همه باور کنن
به همین سادگی دیگه؟

0 ❤️

368772
2013-03-21 10:23:41 +0330 +0330
NA

متوهم این کوس و شعرا چیه می نویسی آخه تو اصلا تا حالا کیر دیدی؟ مامانت 12 سالش بوده تو رو زاییده؟ چقدر کوس مغز زیاد شده

0 ❤️

368773
2013-03-21 10:29:13 +0330 +0330
NA

اون یکی چه با نمک نوشته <لعنت خدا بر تو باد>

0 ❤️

368774
2013-03-21 10:30:29 +0330 +0330
NA

وقتی زن آبش میاد انزال میشه نه اورگاسم اورگاسم تقریبا 80درصد لذت بردن زن از سکس هست و انزال 100 درصد برای رسیدن به انزال اول باید زن اورگاسم شود

0 ❤️

368776
2013-03-21 11:04:52 +0330 +0330
NA

اصن از جورش خوشم نمیاد

0 ❤️

368777
2013-03-21 12:00:12 +0330 +0330
NA

من نمیدونم این دروغا رو از کجا میارن؟؟

0 ❤️

368778
2013-03-21 12:35:27 +0330 +0330
NA

1-اسیر داریوش شعرت معرکه بود

0 ❤️

368779
2013-03-21 12:37:21 +0330 +0330
NA

2- از همینجا عید رو به تمامی شهوانیای عزیز تبریک میگم به خصوص مادرای گل سرتا سر جهان که خاک پاشونم

0 ❤️

368780
2013-03-21 12:40:39 +0330 +0330
NA

3- با اینکه اول عیدی نمیخواستم برینم به کسی اما نمیتونم مجبورم: خاک بر سر آبادانیه خالیبنده تخیلیت کنن،کیری که تو توی داستان نوشتی کیره غوله دیوث،مگه مجبوری؟؟ کسه همون مادرت کنن که تورو زایید تا اینطوری باعث شرمش بشی

0 ❤️

368781
2013-03-21 12:40:40 +0330 +0330
NA

بیچاره اون مامانی که تورو به دنیا آورده

0 ❤️

368782
2013-03-21 13:49:56 +0330 +0330
NA

بیچاره بدبخت خاک بر سرت اوشکول

0 ❤️

368783
2013-03-21 14:17:44 +0330 +0330

ﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ. ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻧﻨﻮﻳﺲ ﺟﻠﻘﻮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺮاﺏ ﻧﻜﻦ

0 ❤️

368784
2013-03-21 14:27:36 +0330 +0330
NA

کیرم پس گردنت

0 ❤️

368785
2013-03-21 15:36:23 +0330 +0330
NA

داستانت خیلی خیالی بود سعی کن اگر می خواهی داستان دروغ بنویسی جوری بنویسی که کسی نفهمه
این چی بود دیگه داخل داستانت این یک اشتباه رو بهت میگم مامانت همین توری ظرف 1 دقیقه بهت کون میده ؟

0 ❤️

368786
2013-03-21 15:38:06 +0330 +0330
NA

تو و ننتو باید از کون دار زد :|
اگرچه تمامش توهمات مغز پریودیت بود جقی :p

0 ❤️

368787
2013-03-21 16:17:39 +0330 +0330
NA

بجه کونی 9 رو بذار خودم میام مامانتو میگام

0 ❤️

368788
2013-03-21 16:20:14 +0330 +0330
NA

بابا مذهبیه جنده

0 ❤️

368789
2013-03-21 16:34:52 +0330 +0330

asarate jalqe dg

0 ❤️

368790
2013-03-21 16:42:44 +0330 +0330

علنا مشخصه که دروغه تراوشات ذهنی این کس مغز دیوسو کسی باور نکنه.

0 ❤️

368791
2013-03-21 16:51:19 +0330 +0330
NA
  1. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﮐﯿﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻔﺘﯿﺶ
    ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﭻ ﺩﺳﺴﺘﻢ ﺑﻮﺩ

کوس مامان فریدت با این دروغت :O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O

0 ❤️

368792
2013-03-21 17:03:34 +0330 +0330
NA

خیلی خنده دار بود

0 ❤️

368793
2013-03-21 17:14:14 +0330 +0330
NA

من گفتم خودت آخرش مینویسی که داری کس شعر میگی
تابلو دروغ میگی
یعنی واقعا کسی پیدا میشه باورش بشه
24سالت بود ومادر قحبت 38سالش!

0 ❤️

368794
2013-03-21 17:28:43 +0330 +0330
NA

کله کيرى تو 26 سال داشتى مامانتم 38 سال داشته!!! اين مامان جندت چند سالش بوده زن بابى ديوست شده و چند سالگى تورو زاييده هااااا!!!
به قول دوستان کيرم دهن خانواده مذهبيت جز مامان جندت… آها يادم نبود مامانت کمرش خارش نداشت کونش بود ميخاريد

0 ❤️

368795
2013-03-21 17:29:34 +0330 +0330
NA

تخميترين بودی تخمی!

0 ❤️

368796
2013-03-21 18:04:55 +0330 +0330
NA

<>سكس با محارم جدا از اينكه شرعي نيست عمل انساني هم نيست بد تر اينكه در توهمات و خيالات هم باشه پيشنهاد ميشود حتي اگر خداي ناخواسته تجربه اي هم وجود دارد به احترام مقام والاي پدر و مادر مطرح نشود</

0 ❤️

368797
2013-03-21 19:46:53 +0330 +0330

یه لوله از کوسش به فاضلاب بکش

0 ❤️

368798
2013-03-21 20:10:23 +0330 +0330
NA

خیلی باحال بود فقط میخندیدمو میخوندم دهنت سرویس دروغگوی بزرگی هستی

0 ❤️

368799
2013-03-21 20:21:13 +0330 +0330
NA

کیر تو داستانه تخیلیت .خاک توسرت واقعاً داستانت مزخرف بود.
بچه کونی جلقی تو چی هستی که 30سانتر کیر داشته باشی.
توسنت خیلی باشه13یا14 ساله هستی.ولی کلاً خیلی داستانت مزخرف بود.
واست متأسفم بااین داستان کیریت.نچ نچ نچ نچ نچ.

0 ❤️

368800
2013-03-22 01:53:39 +0430 +0430
NA

“یه دفعه کمرش شروع کرد به خارش من بش گفتم میخوای بخارونم تو اتو کنی گفت خفه شو. دوباره بش گفتم گفت بهت گفتم خفه شو. دوباره گفتم گفت نه. دوباره گفتم گفت باشه بیا چون میکنی چکارت کنم دیگه”
=)) =)) =)) =))
تا همینجا خوندم فهمیدم کسشعره

0 ❤️

368801
2013-03-22 02:03:31 +0430 +0430
NA

حیف کیر که بره تو کونت. آخه اگه کیرت ۳۰ سانته پس حتما شورت و شلوار فولادی می پوشی.

0 ❤️

368803
2013-03-22 02:19:15 +0430 +0430
NA

اشغاله پست

0 ❤️

368805
2013-03-22 02:33:23 +0430 +0430
NA

Koskesh quni jakesh na omid shodim az zendegi

0 ❤️

368806
2013-03-22 03:17:34 +0430 +0430
NA

کسه شعر داری میگیااااااااااا

جنده انقدر زود راضی نمیشه که ننه ات با چند تا دونه نوازش رام شد!!!

0 ❤️

368809
2013-03-22 03:34:44 +0430 +0430
NA

بچه ها ولي من تاحالاكير32سانتي ديدم:/
ولي ناموسا سكس بامامان چندش آوره!!!%)

0 ❤️

368810
2013-03-22 09:24:54 +0430 +0430
NA

بچه هاي انجمن حواسشون نيست شايد تو يه كره خر باشي
كه مامانتو مي كني اخه فقط خر ها اين كار و مي كنن با اين جزئيات احتمالا تو يه كره خر و مادر ت هم يه ماده خر بوده كه اسم مقدس مادر و فرزند را نجس كرديد بي شررررررررررررررررررررررررررررررررررفففففففففففففف

0 ❤️

368811
2013-03-22 14:21:06 +0430 +0430
NA

داداش چرا دیگه کره خر رو بد نام میکنی؟
حتی کره خر ها هم اینکار رو نمیکنن

0 ❤️

368812
2013-03-22 18:26:17 +0430 +0430

تا دیدم خانوادت مذهبین و مامانت چادری، حالم از داستان تخمیت به هم خورد، بقیه شو نخوندم

0 ❤️

368813
2013-03-22 19:09:50 +0430 +0430
NA

به جای روزی 5بار،هفته ای 5بار بزن که تابلو نشه انقد کسخلی
:)

0 ❤️

368815
2013-03-23 13:40:44 +0430 +0430
NA

آخه کوسکش عوضی کیرم دهنت اینا چیه نوشتی دروغ میگی حداقل فکر کن بعد دروغ بگو کیرم 30 سانته گوه خوردی اسکول

0 ❤️

368817
2013-03-23 18:48:28 +0430 +0430
NA

ببين؟؟خيلي باحالي دمت جيز واقعا عجب حساب کتاب دقيقي بود خييييييلي باحال بود.
پست عوضي آدم حتي يه لحظه فکر نگاه کردن مامانشم نبايد باشه ديوس بچه !

0 ❤️

368819
2013-03-23 19:03:21 +0430 +0430
NA

بیماری روحی روانی میدونین چیه؟
این داداشمون ب یکی از انواع اون مبتلا بوده احتمالا
اسیرداریوش شعرت محشربود.ادامه بده
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

0 ❤️

368820
2013-03-24 11:45:02 +0430 +0430
NA

مادر فرشته است خاک بر سر خجالت بکش

0 ❤️

368821
2013-04-02 06:47:04 +0430 +0430
NA

بتن چپ کندا لیزا رایس وزیر امور خارجه سابق امریکا تو کونت

0 ❤️

368823
2013-04-03 15:07:38 +0430 +0430
NA

همه بهت فحش دادن
پس منم میگم خاک تو سرت با این داستان تخیلیت
کس کش بی ناموس

0 ❤️

368824
2013-04-09 11:33:48 +0430 +0430
NA

مغزت معیوبه. فقط اینو میگم که امیدوارم زمانی که بچه دار شدی بچه ات داستانت رو به واقعیت تبدیل کنه

0 ❤️

368825
2013-04-24 15:42:31 +0430 +0430
NA

کیرم تو لوزالمعده پدر کش کشت که چون تو کس مغزی رو به جامعه تحمیل کرد کونی

0 ❤️

368827
2013-10-25 05:31:00 +0330 +0330

مامانت واشر خراب کرده بود جقی؟؟؟؟؟؟؟؟

یه کم فک کن بعد بنویس

0 ❤️

368828
2014-03-27 03:24:00 +0430 +0430

عزیزم ببین جق با مخت چیکار کرده؟ کلا ریده شده به مخت

0 ❤️

368829
2014-05-27 04:37:19 +0430 +0430

بعضی ها اگر اهل محارم نیستند مگه میخاره که مییایید اینجا
اگر اهلش نبودی اسم تاپیکو که دیدی نباید میامدی

0 ❤️

368830
2014-06-11 06:46:41 +0430 +0430
NA

خاک بر سرت آشغال جغی

0 ❤️

368831
2014-06-11 15:36:27 +0430 +0430
NA

BAZ YE JAGHI HEMASE AFARID…ALBATE BADJORI RIIIIIIID

0 ❤️

368832
2014-06-11 17:20:13 +0430 +0430
NA

تففففففففففففففففف تو غیرتت همین

0 ❤️

368833
2014-06-11 18:08:35 +0430 +0430
NA

کسکش ننت 38 سالشه بعد خودت 26 سالته؟ کیر تو اون مغزت گوزو

0 ❤️

368834
2014-06-11 19:19:39 +0430 +0430

تابلوبودکه توهمه!! خدابه دادمون برسه!! عجب جوونایی داریم؟! غرق هستن توی اوهام جغی!! راستی،بچه ها،اگه منم جای بعضی هاکه به داشتن جوانهای حماسه ساز و… هی دارن باد تو غب غب شون میکنن وبه ایناپشتشون رو گرم کردن!! هرروز هزاربارهوس وجسارت پیدامیکردم که با5+1وارتش ناتو! بجنگم وهیچ هم کم نیآرم ازشون!!!

0 ❤️

368835
2014-06-13 04:58:06 +0430 +0430
NA

برای خوندن این داستان به خودم فحش دادم

0 ❤️

368836
2014-06-22 06:48:41 +0430 +0430
NA

دوستان عزیز برایش دعا بکنید از بست تو تخیل جق زده دیگه مالی خولیالی شده خدا شفای عاجل عنایت بفرماین
امین

0 ❤️

368838
2014-08-07 20:04:48 +0430 +0430
NA

از جایی که گفتی کیرم 30 سانته به بعدو نخوندم

0 ❤️

368839
2014-08-09 03:35:23 +0430 +0430
NA

ای که خیلی کس مغزی برو عمو کس شعر ننویس

0 ❤️

368840
2014-10-09 19:11:32 +0330 +0330
NA

بدبخت بيچاره وقتي چيزي مينويسي و ميخواي شخص ديگري بخونه اول خود كونيت بخون
بعد بگو مادر جندمو كردم
مگه مادرت 11 سال داشت كه جنده شد بچه كوني

0 ❤️

368841
2014-11-04 20:24:19 +0330 +0330
NA

خوبه مامانت قشنگ باغچه هارو هم آب میده

0 ❤️

368843
2015-01-28 00:39:06 +0330 +0330

الان داشتی مینوشتی،آبش نیومد برای باره 10ام؟
کس کش

0 ❤️

368844
2015-03-02 09:11:40 +0330 +0330
NA

از اونجایی که گفتی لباسشو در آوردی و خابوندیش روی کاناپه و کیرت سی سانته دیگه مطمین شدم کسشعر محض نوشتی و دیگه نخوندم…ریدم توی کوسسسس ننت جاکش عقده ایه خالی بند کیره همه بچه های شهوانی توی کوس کون همون آبجی عاطفت بچه کونی چاقال

0 ❤️

368847
2015-04-01 01:35:30 +0430 +0430
NA

کیر توی اون مغز نداشتت
بچه کونی برو کونتا بده کیر خر مگه داری؟

0 ❤️

368848
2015-05-21 10:21:59 +0430 +0430
NA

آخه ناقص الجلق مخ ریده مگه شیر آبه که بازش کنی آبش بیاد کونی حالا که کس میگی چرا آبرو مامانتو میبری؟

0 ❤️

535036
2016-03-29 12:59:30 +0430 +0430
NA

vaghan ridi ba in dastanet

0 ❤️

541027
2016-05-14 22:02:40 +0430 +0430

هرچی بگم سانسور میشه مجبورم سری بگم سلام منو به بانوان خانواده واقوامتون برسون (wanking)

0 ❤️

541186
2016-05-16 11:08:46 +0430 +0430

خوبه تمام زمانی که مامانت آبش اومده هفت یا پنج دقیقه بودم و چه زمانسنجی بودی تو آخه کله سکسی کمتر بزن نمیمیری که یا صابونها عوض کن کونی کیر سی سانتی …فکر کنم قدت سی سانت بودم مجلوق

0 ❤️

548378
2016-07-10 11:41:14 +0430 +0430
NA

بله میخواد به پسرش کس بده

0 ❤️

548876
2016-07-14 09:45:17 +0430 +0430

کیر سی سانت ؟! هشت بار ارضا شدن !! از کون هم ارضا شد ؟!! خفتی اینو بدون زن با کون ارضا نمیشه . ریدم تو اون خانواده مذهبی ت

0 ❤️

558647
2016-10-01 15:21:09 +0330 +0330

9090 ک س ن ن ت خاک تو سرت با این داستانت

0 ❤️

561051
2016-10-17 21:20:02 +0330 +0330

داستان کیریتو که نخوندم ولی وقتی نظرات رو دیدم جر خوردم از خنده خدایی دمه نظر دهنده ها گرم

0 ❤️

566811
2016-12-01 00:29:46 +0330 +0330

میدونی مادر چقدر مقدسه و هیچ مادری با فرزند و جگر گوشه خودش این کار و نمیکنه میدونی خیلی کثیفی که به مادر خودت چشم داری و بعد خیلیا هستند که در حسرت دیدن یک دقیقه مادرشون هستند در حسرت یک بوسه و دست نوازش مادر در حسرت شنیدن یک پسرم از زبون مادر …

0 ❤️

640746
2017-07-19 18:41:56 +0430 +0430

از محرمات دست بردارید خواهش میکنم.
خاک تو سرت که بخاطر خواجه بودن و کیر ۳سانتیت نوشتی ۳۰ سانتی.
من فقط تا سایز دودولت خوندم ومطمئنم که یه حرومزاده بیش نیستی.

0 ❤️

710203
2018-08-13 10:03:35 +0430 +0430

تا گفتی کیرم 30سانته نخوندم و فهمیدم معلول ذهنی هستی. تویه بیشرف به مادر مقدس گفتی میخوام بکنمت اونم گفت بفرما؟و اعتراض هم نکرد؟
زن اگرم جنده باشه با بچه اش سکس نمیکنه.
در ضمن شما پسر نمونه ایرانی با کیر 30سانتی هستی برو تو کتاب گینس ثبتش کن ای معلول ذهنی.
کار بران شهوانی لطفا نظر بدین.

0 ❤️

726286
2018-10-26 18:27:32 +0330 +0330

کوس مغزه کیری

0 ❤️Top Bottom