سکس من و مامان فریده

  1392/1/1

  این ماجرا برمی گرده به 2سال پیش
  من اسمم امیده بیست و شش سالمه اونموقع بیست وچهارسالم بود من تو یه خانواده مذهبی رشد کرده بودم یه خانواده پنج نفره بودیم من و یه برادر و یه خواهر و پدر ومادر خواهرم بیست سالش بود و برادرم که ده سالش بود پدرم چهل ونه سال داشت و مادرم سی وهشت سالش بود از مامانم بگم یه زنی تپل و مپل و دارای چربی قدش 170سانتیمتر است دورسینه اش 90سانتیمتر بود اسمش فریده بود چادری بود همش تو خونه لباسهای گشاد می پوشید طوری که نصف سینه اش معلوم بود و دامن میپوشید البته دامن بلند ولی هرچه قدر بلند باشه موقع جمع کردن پاها و بسیاری از مواقع دیگه دامن میره بال منم همش نگاهم بشون می اوفتاد و بعد از مدتی رفتم تو فکرش که چرا کاررو یکسره نکنم و بکنمش ولی نمیشد از یک طرف خانواده ما مذهبی بودن از یک طرف پدرم بیشتر اوقات خونه بود ازطرفی به خودم میگفتم مامانمه مارا محرم میبینه اینطوری میپوشه. البته یه مواقعی خواهرم(عاطفه) بش تذکر میداد و اونم خودش را جمع وجور میکرد منم با خودم کنار اومده بودم تا دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم بازم شروع کردم به فکرکردن درباره فریده. یه اسپری خریدم هر جایی میرفتم اسپری رو میبردم هراز چندگاهی به خودم میزدم که وقتی میبینمش کیرم شق نشه و جلو جمع ضایع شم. یه هفته گذشت یه روز بعدازظهر بابام رفته بود مغازه عاطفه رفته بود خونه دوستش داداشم رفته بود باشگاه کونگ فو من و مامان فریده تنها تو خونه بودیم اون داشت لباس اتو میکرد منم رو مبل بودم داشتم سریال می دیدم مامان پشتش به من بود. یه دفعه کمرش شروع کرد به خارش من بش گفتم میخوای بخارونم تو اتو کنی گفت خفه شو. دوباره بش گفتم گفت بهت گفتم خفه شو. دوباره گفتم گفت نه. دوباره گفتم گفت باشه بیا چون میکنی چکارت کنم دیگه. منم رفتم وشروع کردم به خاروندن بعد بم گفت صبر کن الان برمی گردم رفت تو اطاق منم چون اسپری همیشه بام بود 4/1 زدم به کیرم که اگه اتفاقی افتاد تا 3-2 ساعت مشغول باشم. بهد رفتم درب را قفل کردم کلید را از پشت انداخنم و برق آیفون را کشیدم. مامان فریده اومد نشست تا بخارونم شروع کردم دیدم کرست نداره بیخیال شدم به خاروندنم ادامه دادم تافکری به ذهنم رسید یادم اومد دوستم بم گفته بود اگه آروم پوست زنها رو نوازش کنی از خود بیخود میشوند.منم بش گفتم میخوام دستم را ببرم تو پیرهنت بخارونم اونم گفت باشه اگه بهت نه بگم آنقدر میگی که میترسم حفظت شه دیگه حرفت را قطع نکنی وتا قیامت بگی بعد دوتائی مون خندیدیم. دستم رو بردم تو پیرهنش و آروم نوازشش میکردم بعد از چندبار دیدم کمرش داره بالا و پائین میشه ادامه دادم تا اینکه صدای اه ازش بلند شد فهمیدم دوستم راست گفته دیگه تو حال خودش نیست منم لباسش را در آوردم لخت لخت بود عجب سینه هائی داشت مثل خربزه مشهدی شکمش چون چربی داشت افتاده بود جلو ولی گفتم عیب نداره لبسش رو پهن کردم رو مبل و خودش رو بردم روی مبل خوابوندمش شروع کردم به مالیدن و خوردن سینه هاش بعد چند دقیقه که قشنگ خوردمشون بش گفتم برام ساک میزنی اونم کیرم رو گرفت میخواست بذاره تو دهنش دید هم بزرگه هم کلفته (30سانتیمتر طول کیرم بود و کلفتیش اندازه مچ دسستم بود) اولش قبول نکرد بعد بش گفتم آروم آروم مرحله به مرحله بخورش اونم همین کاررو کرد من که خیلی داشتم حال میکردم بعد از ده تا مک زدن خوابوندمش روی مبل و شروع کردم به خوردن کسش مثل قحطی زده ها میخوردم همزمان هم کسش رو میخوردم هم با چوچولش بازی میکردم با یه دستم هم سینه هاشو میمالوندم بعد از پنج دقیقه آبش اومد بش گفتم میذاری بکنمت گفت باشه میخواستم برم کرم بیارم ولی گفتم بذار خشک خشک بکنمش تا قشنگ جر بخوره کیرم رو میمالوندم رو کسش یهو بهم گفت بکن دیگه دارم میمیرم گفتم یکم التماس کن بعدش گفت بکن بکن تو من کیر میخوام بش گفتم میخوای چیکار کنی گفت میخوام به پسرم کس بدم منم معطل نکردم پاهاشو محکم فشار دادم یکی به چپ یکی به راست و با یه فشار همه کیرم رو کردم تو کسش یه آخ گفت و منم شروع کردم به تلمبه زدن اونم شروع کرد به آآآآههههه کردن بعداز پنج دقیقه دیدم داره صداش بیشتر میشه فهمیدم به اورگاسم رسیده و با جیغ برای دومین بار آبش ریخت منم مثل خروس داشتم تلمبه میزدم سرعتم را بیشتر کردم که برای سومین بار آبش اومد بعد من بردم ایستوندمش کنار دیوار پای چپش را بردم بالا و دوباره شروع کردم به تلمبه زدن هفت دقیقه بعد برای چهارمین بار آبش اومد پای چپش رو گذاشت رو زمین پای راستش رو برد بالا و دوباره شروع کردم به تلمبه زدن هفت دقیقه بعد برای پنجمین بار آبش اومد دیگه نا نداشت بایسته ولش کردم با سر محکم خورد به زمین بش گفتم کافیه گفت نه هنوز کیر میخوام منم که اسپری زده بودم 2ساعت دیگه میتونستم بکنمش منم گفتم باشه من خوابیدم زور بلند شد اومد روکیرم نشست روش به من بود منم با سینه هاش بازی میکردم یادمه یه لحظه وایساد که استراحت کنه خوابید روم منم با دندونام نوک پستوناشو گرفتم کشیدم و فشار دادم که زخم شد پنج دقیقه دیگه روکیرم بالا پائین رفت تا آبش اومد بش گفتم ذار استراحت کنم گفت نه من هنوز کیر میخوام منم بش گفتم آخه شش بار آبت اومده گفت عیب نداره بردمش رو مبل به پشت خابوندمش گفتم میخوام کونت رو افتتاح کنم بم گفت نه بش گفتم پس بلند شو گفت باشه ولی آروم که جر نخورم منم گفتم باشه ولی تو دلم گفتم الان یه جوری میکنمت که تا دوروز نتونی راه بری بعد آروم کیرم رو گذاشتم در کونش با یه دست جلوی دهنش رو گرفتم و با دست دیگم کمرش را گرفتم و با یه حرکت انفجاری همه کیرم رو کردم توکونش و شروع کردم به تلمبه زدن دستم رو ازروی دهانش برداشتم هی آآآخخخخخخخخخخخ آآآآخخخخخخخخخخخ میکرد و منم سرعتم رو بیشتر کردم دیدم از کونش خون داره می یاد ولی میریزه روی لباسای خودش صداش عوض شده بود داشت حال میکرد منم سرعت دادم به تلمبه زدنم بعد کیرم رو در آوردم رفتم خوابیدم رو زمین به زور اومد نشست روم ایندفعه کیرم را کرد تو کونش و بالا پائین میشد بعد چند دقیقه برای هفتمین بار آبش اومد بلندش کردم خابوندمش رو مبل شروع کردم به خوردن کسش ایندفعه خیلی طول کشید با آبش اومد منم هدفم هشت بار ریختن آب مامان فریدم بود بعد بلن شدم رفتم نشستم رو مبل اونم اومد شروع کرد به ساکزدن برام دیدم داره آبم مییاد فوری خوابوندمش و کیرم رو کردم تو کوسش بش گفتم کجا بریزم گفت بریز توم منم تمام آبمو ریختم تو کسش بعد دوتائی مون بی حال افتادیم رو هم مامانم یه لبخند رضایتی زد و ازم تشکر کرد گفت تو ازاین پس شوهر دوم منی هروقت خواستی فقط لب تر کن میخواستم برم قرص ضد بارداری براش بیارم که گفت نمیخواد مگه پسرتو نمیخوای ببینی؟بعد گفت شوخی کردم لوله هامو بستم. این بود ماجرای من و مامان فریده از اونموقع تا حالا هفته ای 3الی2 بار با هم سکس داریم حالمون که خوب شد و دوش گرفتیم داداشم اومد توباشگاه بخاطر بی نظمی تنبیه شده بود
  پایان


  نوشته: آرمین

 • 4

 • 5
 • نظرات:
  •   yashar.manian
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خدا شفات بده!


  •   shayan0662
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • برات متاسفام تو یه حیوانی که تراوشات ذهن نجستو اینجا نوشتی کیرت سی سانته؟؟؟؟مگه ماله خره؟؟؟ ببین این جمله رو چندبار تکرار کن آشغال عوضی بیشعور نفهم مادر یک موجود مقدسه مادر مقدسه به مادرت فکر نکن که بیای اینجا زر بزنی


  •   شیرجوان...
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • محارم نخوندم نمیخونم و نخواهم خواند .برو به جهنم


  •   ohohorkide
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اشغال....


  •   BIG BEYZE
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • كوني هوس باران فحش كردي اين داستانو گذاشتي؟ كيرم تو اون خانواده مذهبيت،البته بجز مامانت


  •   parnian.jo0n
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اه اه جقی دیوث مامانتو بیار بابامم پیخواد خیخبخخی


  •   MISS RAMESH
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ,خاک تو سرت
   نخوندمش


   پسرخالم ۳ سالشه رو فرش خونمون خرابکاری کرده بود. مامانشم داشت تو جمع دعواش میکرد. اونم با همون لحن بچه گونش گفت: خوب چیکار کنم.... سوراخه میریزه دیگه
   :-D


  •   djshahvat
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • توجه...نوجه ....توجه
   طرف 26 سالشه و مادر شم 38 سالشه
   فاصله ستی میشه 12 سال 9 ماهم تو رحم بوده یعنی مادره 11 سالگی ازدواج کرده پس نتیجه میگیریم که.....
   اردک جان حتما داستانتم واقعیههه دیگه؟؟؟؟


  •   sexxxx19
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • =)) اقا دمت گرم پوکیدم از خنده
   کیر که 30 سانت اندازشم اندازه ی مچ دست کیر خر پیشش کم اورده .
   مامان 8بار ابش اومده واز کونم داده که خون اومده یه اخ هم نگفته بعد بلند شده باهمون کون خونی بازم از کون داده که اتفاقا ابشم اومده =))
   پسره تقریبا 3ساعتی داشته میکرده که با یه اسپری ابش هم نیومده.
   بعد وقتی که پسره میخواسته ابش بیاد فوری بلند میشه کیرو میکنه تو کس مامانه بعدش میپرسه که ابمو کجا بریزم(خوب اخه مریض وقتی میخواسته ابت بیاد دیگه کیرو چرا کردی تو کس که بعدش بخوای از مامان بپرسی که ابتو کجا بریزی؟) =))


  •   Angry Bird
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • مجسمه ازادی امریکا با اون خارای مشعلش یکجا بدون مواد بی حسی و نرم کننده تو کونت :-D


  •   Hashari ma
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم تو داستانت.برو بشین جقت رو بزن بلد نیستی کسشعر ننویس.


  •   Ragbar76
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کثافت آشغال . ننتو گاییدم . پشمای کسم تو دندونات . کثیف احمق .


  •   taha yasin
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کس کش بی غیرت نخوندم تو واون مادرت رو باید تو ملا عام لخت سنگ سار کنند تا عبرت دیگران بشی
   چهل پدر دیگه ننویس آشغال


  •   saeide_72
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • 30سانتیمتر طول کیرم بود و کلفتیش اندازه مچ دسستم ...!!!!!!!


   :))))) koskhoL


  •   PEYMAN-G.W.P
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خوردن کسش ایندفعه خیلی طول کشید با آبش اومد منم هدفم هشت بار ریختن آب مامان فریدم بود


   ببینم ننه شما شانگ آب نیست؟احتمالا داشتی تو شلنگ میکردی


  •   سجاد مشهدی
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کیر بکونت بشه چون خیلی دروغ گفتی
   کیر خر 30سانت نیست بعد مالتو?
   مادرت 8بار ارضاع شد?
   پسرم ازاین جمله 100بار بنویس(این گوه خوری دروغ بد)OK


  •   roya-dhl
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خاک تو سرت اشغال عوضیه دهاتیِ بدبخت میدونی از داستانت چی فهمیدم؟این ک تو خونواده های مذهبی مامانا ب پسرشون میدن.کیرهمه ی آخوندایِ فیضیه تو کون خودتو دوستت:))کیر خامنه ای با ریشاش تو دهنت(استوندمش)کیری بود


  •   سروناز ناز
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی چرت بود خیلی////////ولی واسه خنده خوب بود خدا خیرت بده
   من 26 سالمه یه بار آبم میاد تا یه روز میوفتم ای ول به اون مامانت که آبش 8 بار اومده خم برو نیاورده.راستی اسمه اون اسپری رو هم بذار بقیه بنده هایه خدام استفاده کنن


  •   sky273
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • یعنی فدای خودتو مامان خیالیت شم..8بار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شکمش چربی داشت افتاده بود جلو گفتم عیب نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اسپریت همیشه باهات بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مثل خروس تلمبه میزدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   کیر بوام با تخماش تو سوراخ چپ دماغت


  •   leselese
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • لعنت خدا برتو باد چقدر پلید و زشت شده ای که برای خوش نمودن دیگران دامن پاک مادرت را میخواهی با حرف هی زشت ات آلوده نمایی


  •   morovat2006
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اخه بچه جان یه دورغی بگو که همه باور کنن
   به همین سادگی دیگه؟


  •   rasoo
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • متوهم این کوس و شعرا چیه می نویسی آخه تو اصلا تا حالا کیر دیدی؟ مامانت 12 سالش بوده تو رو زاییده؟ چقدر کوس مغز زیاد شده


  •   rasoo
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اون یکی چه با نمک نوشته <لعنت خدا بر تو باد>


  •   hamdard
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • وقتی زن آبش میاد انزال میشه نه اورگاسم اورگاسم تقریبا 80درصد لذت بردن زن از سکس هست و انزال 100 درصد برای رسیدن به انزال اول باید زن اورگاسم شود


  •   navidreza75
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اصن از جورش خوشم نمیاد


  •   فاطی1087
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • من نمیدونم این دروغا رو از کجا میارن؟؟


  •   god.of.sex
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • 1-اسیر داریوش شعرت معرکه بود


  •   god.of.sex
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • 2- از همینجا عید رو به تمامی شهوانیای عزیز تبریک میگم به خصوص مادرای گل سرتا سر جهان که خاک پاشونم


  •   god.of.sex
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • 3- با اینکه اول عیدی نمیخواستم برینم به کسی اما نمیتونم مجبورم: خاک بر سر آبادانیه خالیبنده تخیلیت کنن،کیری که تو توی داستان نوشتی کیره غوله دیوث،مگه مجبوری؟؟ کسه همون مادرت کنن که تورو زایید تا اینطوری باعث شرمش بشی


  •   nedved123
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بیچاره اون مامانی که تورو به دنیا آورده


  •   golygol
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بیچاره بدبخت خاک بر سرت اوشکول


  •   mr.anderson
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ. ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻧﻨﻮﻳﺲ ﺟﻠﻘﻮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺮاﺏ ﻧﻜﻦ


  •   TaosMatos
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم پس گردنت


  •   mojtaba.shz
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • داستانت خیلی خیالی بود سعی کن اگر می خواهی داستان دروغ بنویسی جوری بنویسی که کسی نفهمه
   این چی بود دیگه داخل داستانت این یک اشتباه رو بهت میگم مامانت همین توری ظرف 1 دقیقه بهت کون میده ؟


  •   hamdammm
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تو و ننتو باید از کون دار زد :|
   اگرچه تمامش توهمات مغز پریودیت بود جقی :p


  •   آرش5621
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بجه کونی 9 رو بذار خودم میام مامانتو میگام


  •   آرش5621
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بابا مذهبیه جنده


  •   patriot3444
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • asarate jalqe dg


  •   pesare shad
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • علنا مشخصه که دروغه تراوشات ذهنی این کس مغز دیوسو کسی باور نکنه.


  •   ilove bache baz
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • 30) ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﮐﯿﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻔﺘﯿﺶ
   ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﭻ ﺩﺳﺴﺘﻢ ﺑﻮﺩ


   کوس مامان فریدت با این دروغت :O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O


  •   ilove bache baz
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی خنده دار بود


  •   sorkhab
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • من گفتم خودت آخرش مینویسی که داری کس شعر میگی
   تابلو دروغ میگی
   یعنی واقعا کسی پیدا میشه باورش بشه
   24سالت بود ومادر قحبت 38سالش!


  •   rango69
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کله کيرى تو 26 سال داشتى مامانتم 38 سال داشته!!!!! اين مامان جندت چند سالش بوده زن بابى ديوست شده و چند سالگى تورو زاييده هااااا!!!
   به قول دوستان کيرم دهن خانواده مذهبيت جز مامان جندت... آها يادم نبود مامانت کمرش خارش نداشت کونش بود ميخاريد


  •   ماکياولی23
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تخميترين بودی تخمی!


  •   homayoon3030
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • <>سكس با محارم جدا از اينكه شرعي نيست عمل انساني هم نيست بد تر اينكه در توهمات و خيالات هم باشه پيشنهاد ميشود حتي اگر خداي ناخواسته تجربه اي هم وجود دارد به احترام مقام والاي پدر و مادر مطرح نشود</


  •   mehdisaeghi
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • یه لوله از کوسش به فاضلاب بکش


  •   لانتوری.
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی باحال بود فقط میخندیدمو میخوندم دهنت سرویس دروغگوی بزرگی هستی


  •   navid7
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کیر تو داستانه تخیلیت .خاک توسرت واقعاً داستانت مزخرف بود.
   بچه کونی جلقی تو چی هستی که 30سانتر کیر داشته باشی.
   توسنت خیلی باشه13یا14 ساله هستی.ولی کلاً خیلی داستانت مزخرف بود.
   واست متأسفم بااین داستان کیریت.نچ نچ نچ نچ نچ.


  •   MehranMS
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • "یه دفعه کمرش شروع کرد به خارش من بش گفتم میخوای بخارونم تو اتو کنی گفت خفه شو. دوباره بش گفتم گفت بهت گفتم خفه شو. دوباره گفتم گفت نه. دوباره گفتم گفت باشه بیا چون میکنی چکارت کنم دیگه"
   =)) =)) =)) =))
   تا همینجا خوندم فهمیدم کسشعره


  •   kamran2222
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • حیف کیر که بره تو کونت. آخه اگه کیرت ۳۰ سانته پس حتما شورت و شلوار فولادی می پوشی.


  •   mehranjoon1356
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کس شعری بیش نبود


  •   pardisex
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اشغاله پست


  •   Nima shetooon
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • Koskesh quni jakesh na omid shodim az zendegi


  •   Nima shetooon
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • Koskesh quni jakesh na omid shodim az zendegi


  •   mohamad..69
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کسه شعر داری میگیااااااااااا


   جنده انقدر زود راضی نمیشه که ننه ات با چند تا دونه نوازش رام شد!!!


  •   Ati jo0o0on
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بچه ها ولي من تاحالاكير32سانتي ديدم:/
   ولي ناموسا سكس بامامان چندش آوره!!!%)


  •   Ati jo0o0on
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بچه ها ولي من تاحالاكير32سانتي ديدم:/
   ولي ناموسا سكس بامامان چندش آوره!!!%)


  •   Ati jo0o0on
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بچه ها ولي من تاحالاكير32سانتي ديدم:/
   ولي ناموسا سكس بامامان چندش آوره!!!%)


  •   eshgh sx
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بچه هاي انجمن حواسشون نيست شايد تو يه كره خر باشي
   كه مامانتو مي كني اخه فقط خر ها اين كار و مي كنن با اين جزئيات احتمالا تو يه كره خر و مادر ت هم يه ماده خر بوده كه اسم مقدس مادر و فرزند را نجس كرديد بي شررررررررررررررررررررررررررررررررررفففففففففففففف


  •   MehranMS
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • داداش چرا دیگه کره خر رو بد نام میکنی؟
   حتی کره خر ها هم اینکار رو نمیکنن


  •   شاش باز
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تا دیدم خانوادت مذهبین و مامانت چادری، حالم از داستان تخمیت به هم خورد، بقیه شو نخوندم


  •   don corleone878
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • به جای روزی 5بار،هفته ای 5بار بزن که تابلو نشه انقد کسخلی
   :)


  •   arash razmi
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • آخه کوسکش عوضی کیرم دهنت اینا چیه نوشتی دروغ میگی حداقل فکر کن بعد دروغ بگو کیرم 30 سانته گوه خوردی اسکول


  •   arash razmi
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • آخه کوسکش عوضی کیرم دهنت اینا چیه نوشتی دروغ میگی حداقل فکر کن بعد دروغ بگو کیرم 30 سانته گوه خوردی اسکول


  •   Mrs_BieBer
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ببين؟؟خيلي باحالي دمت جيز واقعا عجب حساب کتاب دقيقي بود خييييييلي باحال بود.
   پست عوضي آدم حتي يه لحظه فکر نگاه کردن مامانشم نبايد باشه ديوس بچه !


  •   Mrs_BieBer
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ببين؟؟خيلي باحالي دمت جيز واقعا عجب حساب کتاب دقيقي بود خييييييلي باحال بود.
   پست عوضي آدم حتي يه لحظه فکر نگاه کردن مامانشم نبايد باشه ديوس بچه !


  •   ♀ ĘŁĮ ŤÖÞØĻĪ ♀
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بیماری روحی روانی میدونین چیه؟
   این داداشمون ب یکی از انواع اون مبتلا بوده احتمالا
   اسیرداریوش شعرت محشربود.ادامه بده
   ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


  •   ♀ ĘŁĮ ŤÖÞØĻĪ ♀
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بیماری روحی روانی میدونین چیه؟
   این داداشمون ب یکی از انواع اون مبتلا بوده احتمالا
   اسیرداریوش شعرت محشربود.ادامه بده
   ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪


  •   mastoomalang
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • مادر فرشته است خاک بر سر خجالت بکش


  •   vahid shz
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • بتن چپ کندا لیزا رایس وزیر امور خارجه سابق امریکا تو کونت


  •   Abas...a
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • همه بهت فحش دادن
   پس منم میگم خاک تو سرت با این داستان تخیلیت
   کس کش بی ناموس


  •   Abas...a
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • همه بهت فحش دادن
   پس منم میگم خاک تو سرت با این داستان تخیلیت
   کس کش بی ناموس


  •   کیوان کاظمی
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • مغزت معیوبه. فقط اینو میگم که امیدوارم زمانی که بچه دار شدی بچه ات داستانت رو به واقعیت تبدیل کنه


  •   saeed.parse
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو لوزالمعده پدر کش کشت که چون تو کس مغزی رو به جامعه تحمیل کرد کونی


  •   moju
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • جووووووون


  •   omid98
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • مامانت واشر خراب کرده بود جقی؟؟؟؟؟؟؟؟


   یه کم فک کن بعد بنویس


  •   mehranjoon1356
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • عزیزم ببین جق با مخت چیکار کرده؟ کلا ریده شده به مخت


  •   Monster10
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بعضی ها اگر اهل محارم نیستند مگه میخاره که مییایید اینجا
   اگر اهلش نبودی اسم تاپیکو که دیدی نباید میامدی


  •   YASER213
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • خاک بر سرت آشغال جغی


  •   alopin
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • BAZ YE JAGHI HEMASE AFARID.........ALBATE BADJORI RIIIIIIID


  •   HOOMAN MA AGE17
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • تففففففففففففففففف تو غیرتت همین


  •   سلیمون
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کسکش ننت 38 سالشه بعد خودت 26 سالته؟ کیر تو اون مغزت گوزو


  •   siyamak1020
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • تابلوبودکه توهمه!! خدابه دادمون برسه!! عجب جوونایی داریم؟! غرق هستن توی اوهام جغی!! راستی،بچه ها،اگه منم جای بعضی هاکه به داشتن جوانهای حماسه ساز و... هی دارن باد تو غب غب شون میکنن وبه ایناپشتشون رو گرم کردن!! هرروز هزاربارهوس وجسارت پیدامیکردم که با5+1وارتش ناتو! بجنگم وهیچ هم کم نیآرم ازشون!!!!!


  •   درخت هلو
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • برای خوندن این داستان به خودم فحش دادم


  •   mmm.ttt
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • دوستان عزیز برایش دعا بکنید از بست تو تخیل جق زده دیگه مالی خولیالی شده خدا شفای عاجل عنایت بفرماین
   امین


  •   دوطرفه باز حرفه ای
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • از جایی که گفتی کیرم 30 سانته به بعدو نخوندم


  •   دوطرفه باز حرفه ای
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • از جایی که گفتی کیرم 30 سانته به بعدو نخوندم


  •   were koni mashhad
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • ای که خیلی کس مغزی برو عمو کس شعر ننویس


  •   11hamid11
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بدبخت بيچاره وقتي چيزي مينويسي و ميخواي شخص ديگري بخونه اول خود كونيت بخون
   بعد بگو مادر جندمو كردم
   مگه مادرت 11 سال داشت كه جنده شد بچه كوني


  •   fifijun64 65
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • خوبه مامانت قشنگ باغچه هارو هم آب میده


  •   amirdj0001
  • 4 سال،12 ماه
   • None

  • الان داشتی مینوشتی،آبش نیومد برای باره 10ام؟
   کس کش


  •   sexiboy.x
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • از اونجایی که گفتی لباسشو در آوردی و خابوندیش روی کاناپه و کیرت سی سانته دیگه مطمین شدم کسشعر محض نوشتی و دیگه نخوندم..ریدم توی کوسسسس ننت جاکش عقده ایه خالی بند کیره همه بچه های شهوانی توی کوس کون همون آبجی عاطفت بچه کونی چاقال


  •   yasserandalib
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • قشنگ بود ادامه بده


  •   Ashegh Kos69
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • کیر توی اون مغز نداشتت
   بچه کونی برو کونتا بده کیر خر مگه داری؟


  •   HOTHUSTLER
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • آخه ناقص الجلق مخ ریده مگه شیر آبه که بازش کنی آبش بیاد کونی حالا که کس میگی چرا آبرو مامانتو میبری؟


  •   sia.soltan
  • 3 سال،10 ماه
   • 0

  • vaghan ridi ba in dastanet


  •   sexyjon
  • 3 سال،8 ماه
   • 0

  • هرچی بگم سانسور میشه مجبورم سری بگم سلام منو به بانوان خانواده واقوامتون برسون (wanking)


  •   Reza286513
  • 3 سال،8 ماه
   • 0

  • خوبه تمام زمانی که مامانت آبش اومده هفت یا پنج دقیقه بودم و چه زمانسنجی بودی تو آخه کله سکسی کمتر بزن نمیمیری که یا صابونها عوض کن کونی کیر سی سانتی ..........فکر کنم قدت سی سانت بودم مجلوق


  •   Mohsenka15
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • بله میخواد به پسرش کس بده


  •   Hosth
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • کیر سی سانت ؟! هشت بار ارضا شدن !! از کون هم ارضا شد ؟!! خفتی اینو بدون زن با کون ارضا نمیشه . ریدم تو اون خانواده مذهبی ت


  •   iman_hashari
  • 3 سال،3 ماه
   • 0

  • 9090 ک س ن ن ت خاک تو سرت با این داستانت


  •   hbkm34
  • 3 سال،3 ماه
   • 0

  • داستان کیریتو که نخوندم ولی وقتی نظرات رو دیدم جر خوردم از خنده خدایی دمه نظر دهنده ها گرم


  •   shayan0662
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • میدونی مادر چقدر مقدسه و هیچ مادری با فرزند و جگر گوشه خودش این کار و نمیکنه میدونی خیلی کثیفی که به مادر خودت چشم داری و بعد خیلیا هستند که در حسرت دیدن یک دقیقه مادرشون هستند در حسرت یک بوسه و دست نوازش مادر در حسرت شنیدن یک پسرم از زبون مادر ....


  •   parsa_ahmadi90
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • کس شعری بیش نبود


  •   lasvegas13
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • از محرمات دست بردارید خواهش میکنم.
   خاک تو سرت که بخاطر خواجه بودن و کیر ۳سانتیت نوشتی ۳۰ سانتی.
   من فقط تا سایز دودولت خوندم ومطمئنم که یه حرومزاده بیش نیستی.


  •   Atish@23-24
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • تا گفتی کیرم 30سانته نخوندم و فهمیدم معلول ذهنی هستی. تویه بیشرف به مادر مقدس گفتی میخوام بکنمت اونم گفت بفرما؟و اعتراض هم نکرد؟
   زن اگرم جنده باشه با بچه اش سکس نمیکنه.
   در ضمن شما پسر نمونه ایرانی با کیر 30سانتی هستی برو تو کتاب گینس ثبتش کن ای معلول ذهنی.
   کار بران شهوانی لطفا نظر بدین.


  •   majidmg2027
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • کوس مغزه کیری


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو