سکس نیمه سه نفره

1399/12/13

از حدود 12 سال پیش که نامزد کردم تا امروز که یادم میاد شاید تو 99 درصد سکس چت و سکستل و بعدشم سکسای واقعی یه چیز ثابت بوده اونم فانتزی نفر سوم . همه کس هم بودن از دوستای مهتاب تا دوستای من و زنای فامیل و فروشنده و … ولی وقتی آبمون میومد همه چی تمام میشد تا بار بعدی ولی کسی که بش اعتماد کامل داشتیم و بعضی وقتا خارج از سکس هم یه حرفایی درموردش میزدیم امیر بود.دوست دوران دبیرستانم. مهتاب مطمئن شده بود که امیر قابل اعتماده و حرف گوش کن و با شخصیت که نمیره جار بزنه زن فلانی رو کردم منم ازش مطمئن بودم خیلی زیاد .
یه نکته ای بود که هیچئقت به مهتاب نگفته بودم اونم از سر خجالت اونم اینکه من تو دوران دبیرستان و چندین بار هم دانشگاه حدود 7-8 باری امیرو کرده بودم. هر وقت تنها بودیم تو خوشبینانه ترین حالت دستش رو کیرم بود چون کیرم خیلی بزرگتر و کلفت تر بود همیشه هم گولش میزدم که وقتی من کردم تو هم بکن ولی وقتی آبمون میومد بیخیال میشیدیم و میزدم زیرش اونم میدونست فقط از روی غرور میگفت دفعه دیگه من اول میکنم ولی میدونستم که اون دوس داره بده . بگذریم… بالاخره تو یکی از سکسامون بش گفتم که من امیرو چندبار کردم از شهوت و ذوق و تعجب و … داشت دیوونه میشد جوری که وقتی کیرم تو کسش بود قشنگ پاشیدن آبش روی کیرمو حس کردم .براش تعریف کردم و کار من شده بود تعریف از کارایی که با امیر کردم تا آب مهتاب بیاد .
یه روز که داشتیم چت میکردیم توافق کردیم که امیر میاد تا مهتاب ببیندش . عکسشو دیده بود و کاملا راضی بود از تیپ و قیافش. قرار هم نبود باش سکس کنه چون توافق ما این بود که من امیرو بکنم و مهتاب ببینه ولی مگر میشد اون نیاد وسط؟ نمیشد . پس شرط بستیم 3نفر حال و هول کنیم ولی فقط من مهتاب و امیرو بکنم ولی اون 2تا کاری نکنن چون حقیقتا میترسیدیم .
زنگ زدم به امیر و صحبت کردیم و قرار شد بیاد یه سری بزنه . 4-5 هفته بعد بالاخره قرارنهایی رو گذاشتیم دلیل طولانی شدنش هم این بود که ما شک داشتیم هنوز ولی تصمیممون رو گرفته بودیم . نقشه این بود که بعد از ناهار مهتاب بره بخوابه و من و امیر بریم تو اتاق . وقتی من و امیر بریم توی اتاق یعنی قطعا میکنمش بعدش من مهتاب درو باز میکنه و مارو میبینه و بقیه ماجرا .
پنجشنبه طرفای ساعت 10 صبح امیر اومد من بعد از چندماه میدیدمش ولی مهتاب و امیر بار اول بود همو میدیدن.خلاصه ناهارو خوردیم و مهتاب رفت تو اتاق به بهونه خواب و من و امیر هم رفتیم تو اون اتاق پای کامپیوتر . هیچ نیازی نبود کاری بکنم فقط کافی بود بش بگم چطوری کونی چطوری کون قشنگ اونم بخنده و خندید و شوخی شوخی کونشو گرفتم . خیلی میترسید میگفت زنت نیاد تو گفتمش نمیاد کصخل رفت بخوابه اگرم بیاد در میزنه تو نگران نباش ولی میترسید گفت درو قفل کن . به بهونه اینکه درو 2تا قفل کنم یبار قفل کردم و دوباره باز کردم . نشستم پای کامپیوتر و نشست کنارم حرف زدیم و کس و شعر گفتیم حدود نیم ساعتی گذشت که با عکسای عروسی و مهمونی که دیده بود حشری شده بود از بس خط سینه و پاهای مهتاب رو دیده بود چون مهتابم تو خونه لباسش پوشیده بود این بیشتر تو کف بود . کیرش شق شده بود بش گفتم کسکش چرا شق کردی گفت خب عکسا باحالن گفتمش خیلی لاشی شدی جلو خودم میگی عکسای زنت باحالن و خندیدم و اونم خندید .بش گفتم بیا بشین رو پام با شک و تردید گفت نیاد و … بش گفتم احمق در قفله قبلشم در میزنه کشید پایین و منم کشیدم پایین 2تامون شق شق بودیم یکم ساک زد بعدش اومد رو صندلی نشست رو پام و کیرم لای پاش بود گفتمش تو عکسارو نگاه کن کاریت ندارم اونم تو اوج حشریت بود و زوم میکرد تو سینه های مهتاب و کیرشو میمالید کیر منم لای پاش بود و وقتی میومد بیرون از لای پاش میمالیدش . داغون بودم ولی نیمخواستم بکنمش چون خیلی وقت بود از کون نکرده بودم میترسیدم آبم بیاد مهتابم هیچوقت از کون نکردم . پیام دادم به مهتاب که 5-6 دقیقه دیگه بیا اونم داغون و مست و حشری بود و میترسید . خیلی میترسید منم میترسیدم که چی قراره بشه و نکنه این کسخل شرفمون وببره . بش گفتم بلوزتو در بیار بدنش خیلی سفید و تمیز بود با موهای کم. از پشت سینه هاشو میمالیدم و کیرشو میگرفتم و کمرشو میبوسیدم نفهمیدم کی زمان و گذشت و چی شد یهو در باز شد . جوری در باز شد که من ترسیدم، منم هول شدم.امیر بنده خدا که وحشت کرد و خشکش زده بود مهتاب هم همینطور ولی آمادگیش بیشتر از ما بود و داشت از حشر میمرد . تا 1 دقیقه هیچی نگفتیم و کیر 2تامون خوابیده بود . مهتاب گفت هومن خیلی بیشعوری، خیلی کثافتی مگه 10 بار قول ندادی هر گوهی خواستی بخوری به من بگی؟ مگه من جلوتو گرفته بودم؟ من که همراهیت میکردم و همه چی از دوستام برات تعریف میکردم و …
دوید رفت تو اتاقش منم رفتم دنبالش . کلی خندیدیم تو اتاق به امیر که خشکش زده بود ولی کس مهتاب خیس بود.خیسسسسس به معنای واقعی . مالیدمش و اونم کیرمو مالید .طبق برنامه برگشتم تو اتاق و امیر روع کرد دعوا کردن که شرفمو بردی و … چه گوهی بخوریم. مهتابو ببر تو اتاق تا من برم خونه و … بش گفتم هیس بابا چته آروم باش مهتابم حشری شده میخواد بیاد ببینه . اینو که گفتم نمیدونست چی بگه از یه طرف جلوی زن دوستش که تا 2 ساعت پیش رودروایسی داشت و ناهار میخورد در حال کون دادن دیده شده از یه طرف هم اینکه میتونست سینه های مهتابو ببینه و دست بزنه دیوونش کرده بود . قاطی کرد و شروع کرد شلوغ بازی که ولم کن و … ولی همش فیلم بود . از کیر شق شدش معلوم بود . شلوارشو که پوشیده بود کشیدم پایین. مقاومتش خیلی مسخره بود و کشیدمش پایین . نشوندمش رو زمین و دستاشو گذاشت رو صندلی کامپیوتر و گذاشتم لای پاش و با دستم کیرشو میمالیدم . بعد از 3-4 دقیقه گفتمش 2تامون لخت میریم تو پذیرایی و حرف هم نمیزنی باشه؟ سرشو به معنای تایید حرکت داد .
رفتیم تو پذیرایی و تنها چیزی که بین 3تامون بود شهوت بود . شهوت و شهوت و شهوت اونقدر شهوت بود که جلوی مهتاب با کیر شدق شده رفتیم و دستاشو گذاشت رو مبل تا بکنمش . سکس جلوی مهتاب شهوتمون رو 100 برابر کرده بود . تصور اینکه تا چند دقیقه دیگه امیر هم کس و کون وسینه های مهتاب رو میبینه داشت منو میکشت .بش گفتم امیر یکم پاهاتو باز کن تا کیرمو بکنم تو اونم باز کرد و بالاخره کیرم داشت میرفت تو . تنگ تنگ بود ولی از بس خیس بود بعد از 2-3 دقیقه کم کم فشارش دادم تو و دردش شروع شد . مهتاب اومد و دستشو گذاشت زیر تخمام و میمالیدشون بش گفتم مهتاب لباساتو در بیار اونم گفت باشه امیر دیگه تاب و توان تحمل نداشت اینو قشنگ از باز و بسته شدن سوراخ کونش میشد فهمید سرشو برمیگردوند تا مهتابو ببینه و دید . زن دوستشو که تا 1 ساعت پیش با عکساش حشری شده بود رو الان داشت لخت میدید . یه دختر تقریبا لاغر با سینه های 75 ولی رون و باسن توپول . مهتاب کنار من نشست رو زمین و هم تخمای منو میمالید هم تخما و کیر امیرو. خیلی قشنگ بود خیلییییییی زیاد تازه داشتم معنی سکس 3 نفره رو میفهمیدم. معنی حرف کسایی که زنشون جلوشون سکس میکردن . امیرو به اندازه کافی کرده بودم خیلی بیشتر از برناممون هدف فقط شروع سکس بود و اینکه مهتاب دوس داشت ببینه چطور میکنمش.
نشستم رو مبل و مهتاب اومد نشست رو کیرم . تا ته رفت تو و داشتم آروم تلمبه میزدم . هیچوقت تند تند تلمبه نمیزدم چون آبم میومد و منم اهل قرص و اسپری و … نبودم . پاهای مهتاب باز باز بود . امیر نمیدونست چیکار کنه . مثل دیوونه های روناشو میمالید و سینه هاشو و کسشو روناشو بوسید سینه هاشو میلیسید و اصل کاری که لیسیدن کسش بود. مهتاب تو فضا بود .کیر من تا دسته تو کسش و گردنشو میلیسیدم امیر هم داشت براش ساک میزد هرچند بلد نبود و سینه هاشم میمالید شاید 10 دقیقه تو همین حالت بودیم و آب بود که ازمون سرازیر میشد .مهتابو برگردوندم تا سگی بکنمش حین کردنش امیر بش میگفت برام بخور هرچند قرارمون این نبود ولی خورد اصلا مگه میشد تو اون لحظه جلوی خودمونو بگیریم؟ خورد تا دسته هم خورد ولی امیر هی میخواست آبش بیاد و میکشید عقب منم همینطور هی میکشیدم بیرون چون اگر آبم میومد همه چی همونجا تمام میشد و گند میزدم به همه چی خوشبختانه کیرم از آب کس مهتاب حسابی بی حس شده بود . مهتاب 2-3 باری لرزیده و ارضا شده بود و وقتی پرسیدم ظاهرا دیگه نمیخواست چون هم دیگه شهوتش کم شده بود که خسته شده بود . گفتم بریزم آبمو گفت بریز به امیر گفتم بیا تخمامو بمال میخوام بریزمش توی مهتاب اومد و مالید و جوری آبم پاشید که تاحالا تجربش نکرده بودم و کل بدنم سر شده بود . بی نظیر بود تجربش . فقط مونده بود آب امیر. من داشتم خشک میکردم کیرمو امیر به مهتاب میگفت بزارم تو ولی طبق توافق اجازه نداد البته اگر حین سکس بود قطعا میکردش . رفتم دستشویی و اومدم دیدم هر 2تاشون بی حال نشستن و دارن خشک میکنن . از مهتاب که بعدا پرسیدم گفت نشستیم رو زمین و تکیه دادیم به مبل و پاهامونو باز کردیم و امیر برا من جق زد منم برا امیر
الان چندین ماه گذشته و اصلا پشیمون نیستیم و شاید دوباره تکرارش کنیم البته به شرطی که عادت نکنیم . امیرم همونطور که فک میکردیم برخورد کرد و اصلا حرفی نمیزنه و پیام نمیده و بیام و … ولی ما تو فکرش هستیم

نوشته: هومن


👍 17
👎 4
31901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

794846
2021-03-03 03:14:05 +0330 +0330

عالی بود دمت گرم

0 ❤️

794917
2021-03-03 12:24:36 +0330 +0330

خیلی عالی بود . احساس میکنم جزئیات بیشتری رو میتونستی بگی . قدر زنت رو بدون که باهات همراهی می‌کنه . زن منم عالیه . حرف نداره

1 ❤️

794931
2021-03-03 14:25:43 +0330 +0330

قشنگ بود ولی کار داره هنوز

0 ❤️

794962
2021-03-03 18:13:23 +0330 +0330

منم خیلی دوست دارم با یه زوج سکس کنم

0 ❤️

794968
2021-03-03 20:41:33 +0330 +0330

ایشالا قسمت ما هم میشه
انشالا 😁

0 ❤️

795032
2021-03-04 02:07:46 +0330 +0330

بهترین مدلش بود دمت گرم

0 ❤️

795135
2021-03-04 14:36:53 +0330 +0330

من پسندیدم…

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها