داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس وحشی با فرشاد

1393/03/07

سلام به همه ی دوستای گلم که افتخار دادن داستان من رو بخونن.این داستان کاملا واقعیه و از اونجایی که من به تازگی با این سایت آشنا شدم دوسدارم تجربه ی شخصیمو در اختیار شما بذارم…
من حدودا 18سالمه قدم 171و وزنم 59هستش…رنگ پوستم گندمیه و بیشتر اطرافیانم میگن من بیشتر از اینکه خوشگل باشم جذاب هستم…به شدت هم داغ و با احساسم و بیشتر وقتها بخاطر دلرحم بودنم ضربه خوردم ولی سعی کردم دیگه زیاد به کسی اعتنا نکنم…اجزای صورتمم اینجوریه که گونه هام برجسته هست و لبامم پر و غنچه هست و بنظر خودم زیباترین جای صورتم چشمامه…سایز سینم 70هست ولی دوست پسرم میگه بیشتر از سینم باسنم جذابه چون خیلی بزرگ و نرمه…
من و فرشاد یک ساله با هم دوستیم و خیلی همدیگه رو دوسداریم…اولین بار من رو دعوت کرد آپارتمانش و کلی باهم حرف زدیم اما حتی بهمدیگه دست هم نزدیم…دفعه ی دوم هم همینطور ففط وقتی من رو رسوند خونه او ماشین بهمدیگه دست دادیم و روبوسی کردیم… و اما دفعه ی سوم…
با احتیاط باهاش از پله ها رفتم بالا و وارد آپارتمانش شدم…تازه وقت کردم دقیق بهش نگاه کنم خیلی به خودش رسیده بود…قدش فکرکنم 180باشه و هیکلش هم خیلی عالیه فقط اگه برنزه بود من بیشتر دوسش داشتم…رفتیم مثل همیشه رو مبل تو پذیرایی نشستیم و حرف زدیم…خیلی سرد بود رفت کنار بخاری ایستاد و منم رفتم کنارش خم شدم دستامو گرفتم رو بخاری…یهو برگشت بهم گفت وای مدیسا چی دیدم…گفتم چیشد چی دیدی؟گفت شیطون تو میدونستی من عاشق رنگ قرمز هستم اینو زیر مانتوت پوشیدی…گفتم فرشاد تو هم خوب شکار لحظه ها میکنیا شیطون…فکرکردم شوخی کرده با هم خندیدیم…گفت مدیسا بیا جلو ببینم.رفتم جلو دستاشو گرفتم و صورتمو بهش نزدیک کردم.یهو تو چشماش نگاه کردم دیدم خمار شده…منم تحت تاثیر قرار گرفتم و داغ شدم…ولی هیچی نگفتم…دستامو رها کرد و رفت رو مبل نشست به پاهاش اشاره کرد و گفت بیا اینجا بشین…رفتم نشستم رو پاهاش…گفت آخ که چقدر تو نرمی دختر…دکمه های مانتومو باز کرد و منم لباسمو در آوردم…یهو با صدای نسبتا بلندی گفت:جوووووووون آخرش تو منو میکشی مدیسا…یه خنده ی ریز کردمو و براش یه چشمک زدم ولبامو غنچه کردم…محکم بغلم کرد و صورتشو آورد نزدیک لبام.بدجور داغ کرده بودم بینی و لباشو لیس زدم و تو چشماش خیره شدم…همینجوری چند لحظه نگام کرد و هیچی نگفت…به یکباره بلندم کرد و راه افتاد…گفتم چیکار میکنی منو کجا میبری دیوونه…؟؟…
منو برد تو اتاقشو انداختم رو تخت…گفت مدیسا بدجوری خودتو انداختی تو دردسر اینقدر نرم و نازی که دلم میخواد درسته قورتت بدم…با یه حالت خماری نگاش کردم و از گردنش آویزون شدم لبامو گذاشتم رو لباش…اولش لباشو حرکت نداد ولی بعدش وحشی شد و محکم لبامو گاز گرفت طوریکه طعم خون رو احساس کردم…با حالت اعتراض ازش دور شدم و اخم کردم…گفت جووون اخمتو بخورم دیوونه شده بود اومدم طرفمو بند تاپمو سوتینمو باهم کشید…از این حرکتش جا خوردم و جیغ کشیدم…دستشو گذاشت رو دهنم و شروع کرد تندتند بدنمو لیس زدن…نوک سینه هامو میمکید و گاز میگرفت…کم کم خوشم اومد و صدای نفسهام بلند شد…اونم فهمید حشری شدم دستشو برداشت از روی دهنم…بغلش کردم و چسبیدم بهش…یهو گردنمو گاز گرفت…درد داشتم ولی بدجور داغ شده بودم…
شلوارشو کشیدم پایین و همزمان که از هم لب میگرفتیم کیرشو از رو شورت میمالیدم…
گفت شورتمو درش بیار جوجوی من برات یه هیولا دارم که باید بخوریش…این حرفو که زد شورتشو کشیدم پایین آخ یه کیر کلفت دیدم که حشرم زد بالا فکرکنم یه 18سانتی میشد البته حدس زدم…
گفتم جون فرشادم عجب کیری داری همچین بخورمش که از شدت حشر ندونی چیکارم کنی…گفت بخور ببینم چقدر عشقتو میتونی وحشی کنی
تو چشماش خیره شدم و نوک کیرشو بوس کردم.زبونمو از لای لبام آروم آوردم بیرون و نوک کیرشو که خیس شده بود رو لیس زدم.انگشتمو حلقه کردم دور کیرشو بالاپایین کردم و همزمان محکم کیرشو میمکیدم…یهو همه ی کیرشو فرو کردم تو دهنم و درش آوردم…دیگه صداش رفته بود بالا و میگفت مدیسا جوووووون بخورش تخمامو بخور…وای مدیسا کیرم تو کست جنده کوچولوی من جرت میدم میخورمتتت
تخماشو کامل کردم تو دهنم و خوردم…داشتم میمردم کسم خیس شده بود…
خوابوندم و اومد روم کیرشو تا ته کرد تو دهنم چند تا تلمبه زد و اومد پایین…زبونشو که چرخوند دور نافم عجیب داغ شدم و سرشو چسبوندم به کسم…شورتمو کشید پایین و کسمو لیس زد…جیغ کشیدم گفتم آخخخخخخخخخخخخ فرشادم عاشقتم کسم مال تو بکنش
کیر آبدارشو آورد نزدیک کسم و سرشو کرد توش …گفتم فرشاد جونم میشه از پشت منو بکنی و کاری به جلو نداشته باشی؟آخه من دخترم !!
هیچی نگفت و رفت تو آشپزخونه وقتی برگشت یه دستمال تو دستش بود گفتم چیکار میخوای بکنی ؟
دهنمو بادستمال بست و کیرشو محکم کرد تو کسم…اعتراف میکنم هرگز تو عمرم اینقدر درد نداشتم…میخواستم جیغ بکشم فریاد بزنم ولی نمیتونستم…به زور کیرشو تا ته کرد تو کسم و وحشیانه تلمبه میزد…زیرش بودم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم…تعجب کردم که اصلا خون نیومد…تلمبه میزد و میگفت اوووووووووووف جیگرتو با این کس داغ و تنگت…جووووون جنده خانوم دلم میخواد کس و کونتو یکی کنم…
گریه میکردم و درد داشتم.دستامو محکم گرفته بود و یهو به شکم خوابوندم…گفت خوشگل خانوم با این باسن قلمبت چه حالی میده تا تخمام بکنم توش
حتی یذره هم مراعات نکرد و کیرشو با فشار کرد تو کونم…دیگه داشتم میمردم از پشتم خون میومد…جیغ میکشیدم ولی با وجود دستمالی که رو دهنم بود فقط یه صدای خفه ازم به گوش میرسید…مثل اینکه کمرش خیلی سفت بود چون بعد از اینهمه کردن آبش نمیومد…تو این فکربودم که تلمبه هاش تند شد و تقریبا دیگه داشت داد میزد…کیرشو از تو کونم کشید بیرون و دوباره کرد تو کسم…داد میکشید و میگفت این کس تپل و نرمت دیگه مال خودمه…آبشو ریخت رو سینه هام و اینقدر داغ بود که سوختم
آروم شد و اومد کنارم دستامو رها کرد و بغلم کرد…خیلی ازش ناراحت بودم و دستمال رو از دهنم جدا کردم و کلی مشت کوبیدم بهش
محکم بغلم کرد و گفت عشقم جبران میکنم اصلا تو میدونی چقدر خواب سکس با تورو دیدم
کلی باهاش قهر بودم بعد از اون ماجرا رفتم دکتر بهم گفت پردم ارتجاعیه یکم خیالم راحت شد هرچند جای خراش رو پردم مشخص بود…تا چند ماه باهاش قهربودم ولی جدیدا بازم باهم خوب شدیم هرچندتا مدتها شاید دیگه نتونم باهاش سکس کنم
ممنون که تا آخر داستانمو خوندید
باتشکر:مدیسا


👍 2
👎 0
122204 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

419583
2014-05-28 14:33:14 +0430 +0430
NA

سلام
قشنگ بود نوش جونتون
کاش عکس بدنتو که میگی بزاری حال کنیم
سکس عقب یه چیز دیگه اس

0 ❤️

419584
2014-05-28 14:39:40 +0430 +0430

این سکس وحشی نیست.این گاییده شدن به دست یه حروم زادش.البته از داستانت بوی گنده دروغ میاد ولی باید بیام یه بار خودم بکنمت تا بفهمی سکس وحشی چیه.
خداروشکر همه ی دخترا هم ارتجاعی هستن دیگه مث توی نکبتِ جنده دوزاری.
بعدشم گفتی از کیونت کشید بیرون دوباره کرد تو کُست؟!!! ساقی ت بده پارکت رو عوض کن -_-

0 ❤️

419587
2014-05-28 19:08:30 +0430 +0430
NA

مدیسا؟؟ چه اسم های الکی هم واسه خودشون میذارن. احتمالا اسمت خدیجه بیگم هست.

0 ❤️

419589
2014-05-28 21:13:20 +0430 +0430
NA

منم میخوای بکنمت قول میدم خوشت بیاد و لذت ببری. اگه دوست داری پ ام بده

0 ❤️

419590
2014-05-29 02:31:12 +0430 +0430
NA

کیر خر توی هر چی کس ارتجاعیه که فکر چاره اش فقط یه چیزی به همین سفتی باشه
ارتجاععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععی کیلو چنده

0 ❤️

419591
2014-05-29 03:36:39 +0430 +0430
NA

تورو به پیر تورو به پیغمبر ننویسین ننویسین الان سر خودمو میزنم تو دیوار اخه ارتجاعیه چیه دیگه مدش رفت هق هق هق05.jpg

0 ❤️

419592
2014-05-29 04:22:59 +0430 +0430
NA

تا جايي كه سايز سينتو كفتي خوندم. ريدم رو داستانايي كه سايز مينويسن. ماكه 22 سال عمر كرديم سايزمونو نميدونيم اونوقت اين جقي ها دم از سايز ميزنن .خو اخه جرا؟؟؟؟؟

0 ❤️

419593
2014-05-29 05:03:04 +0430 +0430
NA

داستاند ای نسبت به این کس و شعرای که مینویسند بدک نیست ؟اما همش دروغ بود . من کس ندیده و کس نکرده نیستم بلانسبت رفقا مثل 4تا این (جقی پقیا ) که ریدند تو شهوانی 1-کسی که دختره وپردش سالمه نمیگذاره کسی اول بذار تو کسش بعد بگه من از کس نکن بذار تو کونم.2-تو چطور دختری هستی که میگذاری دوست پسرت بهت بگه جنده جنده .3-هیچ دختر سالمی نمیاد برا بار اول اینجوری با دوست پسرش سکس کنه؟ و کیرش و بخوره ؟مگه کیر ابنبات چوبی عمو که تو از زیر لب زبونت و در اوردی و خوردیش.4-کدوم دکتر کس ورق خواهری بتو گفت کست ارتجاعیه برو هر چی میخوای بده ؟ کس خواهر اون دکتر.5-و نتیجه گیری تو اصلا دختر نیستی اگر هم باشی از اون جنده جنده هاشی کهنه کار در غیر این صورت یک پسر کونی جقی هستی که میخوای خودتو جای یک دختر پاک تو کون ما شهوانی بکنی .خوار ننه کسته

0 ❤️

419595
2014-05-29 06:25:23 +0430 +0430
NA

من اکه جای اون مدیسا بودم چنان حاللی ب دوس پسر وحشیم.میدادم کبف کنه…دختره اسگول گریه میکرده ببین ما با کیا شدیم 70میلیون خداوکیلی

0 ❤️

419596
2014-05-29 07:07:39 +0430 +0430
NA

رفتی خونش؟؟؟یعنی احتمال نمیدادی بکنتت؟؟؟بعدش گریه کردی؟؟؟بعدش هم فهمیدی پردت ارتجاعیه؟؟؟یه بار بگو جنده بودم جنده تر شدم رفت

0 ❤️

419598
2014-05-29 08:05:10 +0430 +0430
NA

مدیسا جون وحشی ندیدی عزیزم اینی که تو تعریف کردی واقعا رمانتیک بود

0 ❤️

419599
2014-05-29 08:11:00 +0430 +0430

یعنی درسن 18 سالگی پرده از دست دادی؟اگه واقعی هست واقعا چرا؟؟

0 ❤️

419600
2014-05-29 10:30:19 +0430 +0430

تو حلق تو اون دوست پسر دیوثت دختره ی لوس تو برو به همون دوست پسرت بده دیگه اینجا نیا از این چرت و پرتا بنویس اون جوجویی هم تا ته تو لوزالمعده ات

0 ❤️

419601
2014-05-29 11:01:25 +0430 +0430
NA

میگم یه وقت زشت نباشه من ارتجاعی نیستم

0 ❤️

419602
2014-05-29 11:05:05 +0430 +0430
NA

پرده ارتجاعی اینم مد روزه دیکه از کس کرد خون نیومد ولی از کون کرد خون اومد .اخه اینها که داستان مینویسن تا حالا سکس داشتن ؟

0 ❤️

419603
2014-05-29 11:09:21 +0430 +0430
NA

مضخرف محض

0 ❤️

419604
2014-05-29 14:11:35 +0430 +0430

این ارتجاعی حرف مفته

0 ❤️

419605
2014-05-29 15:39:43 +0430 +0430
NA

نوت 3با همه هسته هاش تو کون جر خوردت شرکت سامسونگ تو پرده ارتجاعیت چوب برق شرکت سامسونگ تو کس مادرت کولر 60هزار تو کون دوس پسرت مادر جنده خوار ننه کس ده
ریدی دیگه ننویس

0 ❤️

419606
2014-05-30 00:48:53 +0430 +0430
NA

دقیقا…گریه تو سکس وای فرشاد چی کشیده از دستت

0 ❤️

573118
2017-01-09 23:56:16 +0330 +0330

مگه مرض داري قهر ميكني ، خب بده بهش بدبخت ندي ميپره هااا از ما گفتن

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom