سکس ۴ نفری

  ساعت ٨ صبح با صداى گوشيم بيدار شدم،جمعه بود و قرار بود تا ظهر بخوابم شانس بد هيچوقت هيچكس زنگ نميزد،خيلى عصبى شدم نگاه كردم ديدم آرشامه ،تعجب كردم اين وقته صبح چيكار داره جواب دادم گفت ديروز حركت كردم الان نزديكاى اهوازم، رديف كن ظهر بياين خونه ى دوستم
  منم هم ناراحت ازينكه نخوابيدمو هم خوشحال ازينكه بعد از ٣ماه آرشام از تهران اومده بود بلند شدم،يه نگاهى به خودم انداختم چقدر قيافم خسته بود تو اين چند وقت انقد درگير كار شده بودم كه اصلا به خودم نرسيده بودم،رفتم يه دوش گرفتم و اومدم نشستم موم زدم خلاصه تا ١٠ طول كشيد ، به هركدوم از دوستام زنگ ميزدم يا خواب بودن يا مأموريت كارى... مهسا رو پيدا كردم (مهسا دوست دوران مدرسمه كه تازگيا از همسرش جدا شده)قرار گذاشتيم كه ساعت ١٢ آماده باشه كه برم دنبالش.به بابا گفتم از شركت زنگ زدن بايد اونجا باشم تا شب نميام
  رسيديم خونه ى دوست آرشام با عليرضا دوستش اومده بود نشستيم قليون كشيديمو پاسور بازى كرديم و ناهار خورديمو و يكم رقصيديم حسابي خسته شده بوديم،منم كه نخوابيده بودم آرشامم خسته ي راه رفتيم تو اتاق يكم استراحت كنيم،مهسا و عليرضا هم داشتن صحبت ميكردن،كم كم خوابم گرفت... با بوساى آرشام بيدار شدم كلى غر زدم ولى ول كن نبود ديگه هم بوسم ميكرد هم سينه هامو ميمالوند منم ديگه خواب از سرم پريد شروع كردم لب گرفتن بعداز سه ماه چه حالى ميداد داشتيم لباساى همو درميورديم كه آرشام گفت صداى اون دوتا نميادا نگاه كرديم ديديم بله اونا از ما زرنگ تر بودن على لخت نشسته بود روى كاناپه مهسا هم اون پايين داشت ساك ميزد از قيافه ى على معلوم بود خيلى داره حال ميكنه نگاه كردم ديدم آرشام دست به كير ايستاده جفتم كيرشم داشت بلند ميشد گفتم چيه دلت ميخواد؟ هلش دادم رو تخت نشستم بين پاهاش شروع كردم بوسيدن كيرشو آروم زبون ميزدم ديگه كاملا سيخ كرده بود كه كيرشو كامل كردم تو دهنم محكم ساك ميزدمو سر كيرشو ميمكيدم صداي نفساشو راحت ميشنيدم،ميگفت جووون بخورش عزيزم بخورش عشقم مال خودته ... رفتم سراغ تخماش محكم مك ميزدم ديگه داد ميزد ميگفت جرت ميدم بيا بالا منم اصلا بش توجه نكردم انقد ساك زدم تا آبش اومد،گفت دوس نداشتم الان بياد.صداى آخواوخ مهسا هم ميومد،داشتيم درمورد سكس صحبت ميكرديم كه گفت بيا بريم پيش اونا سكس كنيم هرچه بادا باد
  درو باز كرديم تا مارو لخت ديدن جا خوردن ولى آرشام بشون اشاره داد ادامه بدن على يه پاى مهسا رو داده بود بالا و داشت تلمبه ميزد_آرشام كاناپه جفتيو چسبوند به كاناپه ى اونا تختش كردو رو شكم خوابوندم پامو باز كرد با انگشت سوراخ كونمو باز ميكرد همه ى نگاهشم به اون دوتا بود اوناهم همش پوزيشن عوض ميكردن آروم سر كيرشو گذاشت در كونم بعداز مدت ها خيلي درد داشت شروع كرد آروم تلمبه زدن_على هم رو سينه هاى مهسا ارضا شد،آرشام ميدونس منو مهسا باهم لز ميكنيم گفت شيدا بگو مهسا بياد اينجا بخوابه ببينم كس رو هم به خوبيه كير ميخوري يا نه_ مهسا خوابيد جلوى من كير آرشام تو كون من بود تا ته فرو ميكرد تو شروع كرم ليس زدن كس مهسا معلوم بود كير توش بوده زبونم راحت ميرفت تو سوراخ كسشو اون تو تكونش ميدادمو با دست چوچولشو ميمالوندم على هم اومده بود سينه هاشو ميخورد مهسا صداش دراومده بود آرشامم ميگفت جوووون كون بده كيرم تو كونته عزيزم كون بده انقد چوچولمو مالوندو تندتند تلمبه زد كه دوتامون همزمان ارضا شديم آبشو تو كونم خالى كرد داشتم آتيش ميگرفتم
  دراز كشيدم كه ايندفعه مهسا اومد نشست بين پاهام حسابي حشرى بود سوراخ كونمو تميز ميكردو ليسش ميزد ديگه همه راحت بودن على داشت از من لب ميگرفت ميگفت شيدا دهنت مزه كس مهسارو ميده آرشامم سينه هاى مهسارو ميمالوند كه آرشام مهسا رو بلند كرد خودش خوابيد جفت منو مهسارو با كس نشوند رو كيرش با وارد شدن كير آرشام به كس مهسا دوتاشون چنان آهى كشيدن كه من حشرم بيشتر زد بالا به پهلو خوابيدم روم سمت آرشام بود پشتم به على_على هم متوجه شد كير كلفتشو تا ته كرد تو كونم همش ميگفت واى چقد كونت تنگه صداى كس مهسا هم كه كه با شدت خودشو ميكوبوند رو كير آرشام ديوونمون كرده بود داشتم به آرشام لب ميدادم آرشامم ميگفت على كون عشقم چطوره. شيدا كونى شدى على تا ته بزار تو كونش چه كسى داره اين دوستت شيدا ميگام دوتاتونو على هم تا ته ميكرد تو كونم مهسا هم مينشست رو كير آرشام بعد كامل بلند ميشد دوباره كير آرشامو ميكرد تو كسش كه آرشام تو كس مهسا ارضا شد علي هم با سرعتو محكم داشت كون منو ميگاييد منم فقط جيغ ميزدم ميگفتم جرم دادى كثافت انقد تلمبه زد تا تو كونم آبشو خالى كرد ...
  ديگه هيچكدوممون نا نداشتيم همونجا خوابمون گرفت تا ٩ شب، ا ونروز يكى از بهترين سكسامو داشتم


  نوشته: شيدا

 • 8

 • 1
 • نظرات:
  •   rronakk
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • مگه مجبوری بیایی چرند بنویسی


  •   کفتار پیر
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • خواستم فحش ندم ولی خب
   کشتی با لنگرش
   تیر چراغ برق با سیمش
   بیگ شو با کیرش
   یه فیل با خورطومش
   یه کرگدن با شاخش
   یه زرافه با گردنش
   یه اره ماهی با اره اش
   یه تریلی با بارش
   یه جرثقیل با دکلش
   همش تو کونت با این داستان کیریت
   آهان یادم رفت
   کیر خودمو همه ی بچه های شهوانی هم با مخلفاتش تو کونت


  •   ش.م.ر
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • خيلي تخمي بود_حال ندارم بهت فحش بدم در عوض كفتار زحمتشو كشيده


  •   Pari.mooshi
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • كفتار مرسى فحش هاى آبدارى دادى
   داستان جوجه اردك زشتو ميخوندم بهتر از اين بود


  •   caspian lord
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • شیدا جون دوست دخترم هم اسمته خیلی خوشبختم ،امممممممما مثل تو کونی نیست!!!!
   راستی داستانت خیلی بی احساس بود اصلاً توش لاس زدن نبود،آخه میدونی چیه من لاس زدنو به سکس ترجیح می دم چرا؟ هم زمانش بیشتره و هم آدمو تو شهوت نگه میداره
   در کل سعی کن تو آینده خواستی داستان تلاوت کنی یکم لاسشو زیاد کن (کونی)


  •   خانم کوچولوی سکسی
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • فکرکنم دیگه فحشی نیست کفتار مهلت نداد به بقیه :D


  •   خانم کوچولوی سکسی
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • فکرکنم دیگه فحشی نیست کفتار مهلت نداد به بقیه :D


  •   A.k.k.k
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • من هر داستان رو هرقدر هم تخمي باشه تا آخرش ميخونم ولي اين يكيو اصلا نتونستم تحمل كنم كير تو مغزت با اين تراوشات تخميش كوني .كونده.كون باره_كير همه ي اعضاي شهواني تو دهنت


  •   fuckism
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • از هرچی دختره کونیه
   کون گشاده
   کونده
   کون تلق تولوقه
   کون پارست بدم میاد.


  •   Siam007
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • ریدی با این داستان تخمیت !


  •   khaj90
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • کاملا کیری
   نمی خوام بگم تخیلی بود اما کاملا کس شعر بود


  •   khaj90
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • کاملا کیری
   نمی خوام بگم تخیلی بود اما کاملا کس شعر بود


  •   mahan shams
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • daghiighannnnnnnnnnnn


  •   no pm sanaz
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • نمیدونم من مغزم نکشید یا این شفتالو بازم قاطی پاطی نوشته بود!
   ضمن اینکه این شفتالو در طبقه بندی روسپی ها در هیچ کلاسی قرار نمیگیره
   چون نه در رده ج...نده پولی(نقدی ) هست ونه در رده ج...نده معرفتی(نسیه)
   وقتی داستانی ارزش خوندن نداره ما هم سرمون گرم میشه به کامنتها!
   دوست عزیز کفتار پیر از اینکه زحمت دوستان رو در مورد این زگیل کشیدید ممنون ،
   ولی قرار نیست دوستانی که زودتر کامنت میزارن از سهمیه فحش بقیه کاربران در مورد این شفتالو استفاده کنند!
   در ضمن ارزش کشتی بالنگر و تیرچراغ برق باسیم و جرثقیل و اون باغ وحش که اسم بردید خیلی زیاده و این شفتالو اینقدرها نمی ارزه!
   با نظر استاد maxmahony موافقم اول لیست موجودی را ببینید بعد حواله خروجی رو بکشید!


  •   serano
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • بابا شرف بچه های اهوازو بردی که.کیرم توکونت که آبروی مارو بردی زیر سوال


  •   serano
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • ولی خوب اهوازم نیاز به جنده داره


  •   FAGAT SEX
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • آخه جنده خانم چرا کس شعر نوشتی.کیرم توی اون مغزت.جنده.از کجات در آوردی اینارو حتما از او کون گشادت.


  •   ارغوان ♥
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • با این حساب یه 10 یا 15 باری هرکی ارضا شده!!! یه نکته آخه کسی که کس داده دیگه خوردن واسش لطفی نداره یا تو که کیر آرشام تو کونت بوده بعدش علی میاد میکنه تو میگه: جووووون چه کون تنگی داری! آخه آرشام که اینقدر زود ارضاء ئه که تواتاق با ساک زدن آبش اومد چطور از اول تا آخرش تونست 60 بار راست کنه؟!!!! یا مثلاً تو داشتی واسه دوستتو میخوردی و همزمان به آرشام کون میدادی علی دست به سینه وایساده بود فقط تماشا میکرد یا اونم داشت آرشامو گشاد میکرد؟!!!! کلاً ریدی با این انتخاب اسمت! حالا چون طرف تهرانیه باس اسمشم آرشام باشه که کلاس داشته باشه؟؟؟


  •   mehrab 565
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • سلام من هی به دوستامون میگم فحش ندیدن نمیشه خواهشا نویسندهه ها اتو ندن


  •   takavarjoon
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • معلومه که پسری با این داستان تخمیت. ریدم به سر تا پاهات بچه کونی.


  •   عشقم فقط کونه
  • 7 سال،4 ماه
   • None

  • خیلی عالی بود !!!
   محشر بود!!!!!!!!!!!
   خیلی دست پختت خوب بود مامان !!!!!!!!!1
   عجب شامی درست کردی واسه مهمونی امشب!


    راستی یادم رفت نظر بدم

   bigsmile:


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو