شاش خوری و فتیش لزبین

1399/10/24

برده ی هم خونه ایم شدم

1399/3/19

خودم دلم میخاست برده باشم همیشه با فکر اینکه بردگی دیگرانو میکنم خود ارضایی میکردم
تو تهران دانشجو بودیم و باهم خونه کرایه کرده بودیم من و مریم
صمیمی ترین دوستم بود و اربابم
ازش خواسته بودم بزاره بردگیشو بکنم اوایل به مسخره میگرفت ولی بعد یه مدتی مدل زندگیمون کامل تغییر کرد و اون شده بود اربابم دلم نمیخاست تو کانالا و گروها دنبال ارباب بچرخم و دست آدم نامناسب بیوفتم پس بهترین شخص برام مریم بود
از دانشگاه که میومد مث یه سگ دم در منتظرش میمونم وسایلشو ازش میگرفتم لباساشو در میاوردم همه چیزو مرتب میکردم لگن اب گرم میاوردم پاهاشو ماساژ میدادم براش غذا میکشیدم و هر دستوری میداد انجام میدادم
تا جایی که مقدور بود تو خونه چهار دست و پا راه میرفتم و مثل حیوون خونگیش رفتار میکردم
حق نداشتم کنارش بشینم یا رو یه میز بشینم باهاش
غذاشو اماده کردم و رو زانو نشستم کنار صندلیش اومد و شروع کرد به خوردن
گفت غذا خوردی؟
گفتم نه ارباب
پاشد و یه کفگیر لوبیا پلو ریخت رو سرامیک و پاشو فشار داد رو غذام و اورد جلو دهنم گفت تمیزش کن
پاشو با لذت میلیسیدم و تیکه های برنجو قورت میدادم بعد پاشو کشید کنار و من شروع کردم به غذا خوردن از روی زمین
ظرف ماستو خالی کرد رو زمین و من مجبور شدم اینقد کف زمینو بلیسم تا تمیز بشه
ظرفا رو شستم
مریم گفت حاضر شو بریم حموم
لخت شدم و رفتم حمومو گرم کردم
اومد داخل و من شروع کردم به شستنش
بعد پاهاشو از هم باز کرد فهمیدم که باید کصشو شیو کنم
مریم هیکل تپلی داشت باسن گرد و بزرگ
تیغ برداشتم و با حوصله همه موهای کصشو شیو میکردم
یهو شاشید و همه شاشش با فشار ریخت رو صورتم
کف حمومو میلسیدم و شاش ارباب رو قورت میدادم
بعد از حموم جلوی تی وی نشسته بود و اب خواست
براش اب بردم و یه نگاه به لیوان کرد گفت چرا دور لیوان خیسه؟
افتادم به پاش و معذرت خاهی کردم
ولی اون دلش میخاست منو تنبیه کنه
دیگه فهمیده بودم وقت تنبیهه
موهامو کشید و گفت وقت تنبیهه
به پاش افتاده بودم التماس میکردم منو ببخشید ارباب گوه خوردم
منو برد تو اتاق و گفت لخت شو
لخت شدم و کف زمین داگی موندم و پاهامو باز کردم با یه کمربند به کصم شلاق میزد و درد میکشیدم
گفت پارس کن تو یه سگی
منم براش پارس میکردم
رفت و دیلدو ابی رنگو اورد
گذاشت رو سوراخ کونم واقعا میترسیدم از اون دیلدو دردش وحشتناک بود غیر قابل تحمل
گریه میکردم و ازش میخاستم منو ببخشه ولی با بی رحمی دیلدو رو فرو کرد و من حس پاره شدن کونم رو کامل حس میکردم و زجه میزدم
اینقدر دیلدو رو عقب جلو کرد داشتم از درد میمردم و فقط جیغ میزدم
بعد از اینکه تنبیهم تموم شد از اتاق بیرونم کرد
سوراخ کونم میسوخت و همونجوری باز مونده بود بسته نمیشد
نمیتونستم راه برم و با بدبختی رفتم تو اتاقم
دو ساعت بعد پیامشو رو گوشیم دیدم
گفت لخت شو بیا اتاقم
رفتم
لخت خوابیده بود
پاهاشو باز کرد و گفت کصمو بخور
رفتم و با لذت کص تپلشو که خودم شیو کرده بودم خوردم‌
اونم اه و ناله میکرد و به خودش می پیچید
چرخید و روی شکم خوابید و پاهاشو کامل از هم باز کرد الان باید کونشو میخورم
سوراخ کونشو کامل لیس میزدم میبوسیدم زبون میزدم و لذت میبردم
من و خوابوند و نشست رو صورتم
کصش همه صورتمو پوشونده بود داشتم خفه میشدم
هی عقب جلو میکرد همه صورتم خیس خیس شده بود
اینقد عقب جلو کرد تا ارضا شد‌ و بعدش رفت حموم تا دوش بگیره
منم اتاقو مرتب کردم و‌ رفتم با یه حوله نشستم دم در حموم تا بیاد و خشکش کنم.

نوشته: نگار
واقعیه بچه ها
من خودم از داخل کانالش برداشتم

نوشته: نگار


👍 9
👎 8
17701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

786189
2021-01-13 01:27:11 +0330 +0330

کلا این تیپ رابطه رو نمیپسندم
اما خوب هر مودی یه سری علاقه مندای خودش رو داره.
اونا باید بیان نظر بدن.

1 ❤️

786190
2021-01-13 01:28:32 +0330 +0330

باید یه نامه برای وزیر بهداشت بنویسم !

4 ❤️

786213
2021-01-13 04:22:27 +0330 +0330

تکراریه این داستانو یک سال پیش همینجا خوندم

0 ❤️

786223
2021-01-13 06:32:58 +0330 +0330

هوف یعنی یه دختر توی این سیاره نیست بشاشه دهنم؟
باوا خوشگلم باو 😐

0 ❤️

786230
2021-01-13 07:40:45 +0330 +0330

ملت رو کس کرده

0 ❤️

786253
2021-01-13 10:52:02 +0330 +0330

تکراریه
درک نمیکنم، خب سکس خشن دوس داری درست، شاش دوس داری درست، پا دوس داری درست،
اخه یعنی چی که تو خونه مثل احمقا پشت در بشینی تا بیاد یا چهار دست و پا بری جلوش یا غذا بریزه رو زمین تو بخوری. مسخرس

0 ❤️

786263
2021-01-13 13:03:50 +0330 +0330

نمی دونم واقعا قابل درک نیست واسم. اگر کسی هست که جوابمو بده ممنون میشم. چطور یک آدم باشخصیت حاضر میشه بی شخصیت بشه و از دیگری کتک بخوره و یا کف زمینو بلیسه !!!
خوب هرچقدر دوست داری کس و کون و غیره رو بخور و هزار مورد دیگه اما کتک خوردن و تحقیرشدن و بیگاری کردن و لیسیدن غذا و پارس کردن همه مسائلی از بی هویتی و بی شخصیتی هستش. (بااحترام)

0 ❤️

786286
2021-01-13 17:05:59 +0330 +0330

من درکی از این موضوع ندارم

0 ❤️

786322
2021-01-13 23:27:46 +0330 +0330

منم یک مدت فتیش اونوری داشتم البته من برده نیستم ولی یک دوست پسر داشتم کونش خیلی خوب بود همیشه براش کونش رو میخوردم و اونم خیلی لذت میبرد تا اینکه یکباز موقع کون خوری گوزید من دیگه حالم بهم خورد از این کار

0 ❤️

786369
2021-01-14 02:17:48 +0330 +0330

واقعا انجام دادی؟؟ من زیاد شنیدم اما نمیدونم اینا جدی انجام ااتن یا فانتزیه

0 ❤️

786595
2021-01-15 23:07:00 +0330 +0330

منم پسرم ولی خیلی دوس دارم برده دخترا و خانوما بشم و پاهاشو کصشون رو بلیسم و هر کاری بگن بکنم

0 ❤️Top Bottom