شام و کردن کس و کون مجانی

  سلام خدمت دوستان شهوانی
  داستان من از اونجا شروع میشه که شام رفته بودم بیرون که یک زن و شوهر هم میز کنار من نشسته بودن. بعد چندد قیقه بحث شون شد که من و گارسون رفتیم سر میزشان که مثلا دلداریشون بدیم و از هم جداشون کنیم که مرده گفت شماهم بشین سر میز ما وشروع کرد به درددل کردن که زنم بداخلاق وعصبیه که زنش جواب داد عصبی ۷جد و آبادته که فهمیدم طرف ازاون بلبل زبونهاست. بعد شام با شوهرش اومدم بیرون که سیگار بکشیم. بعدش خانمش اومد گفت بیا بریم خیرسرت حساب کردم گمشو بریم خانه که مرده گفت تو برو من با تاکسی میام و خانمش رفت.من با موتور بودم گفتم برسانمت و از خداخواسته قبول کرد. رسیدیم درخانه خیلی اصرار کرد حالا بریم داخل چند دقیقه بشین بعد برو که دعوامون بیشتر نشه به احترام مهمان. وارد خانه شدیم زنش لباس خانه پوشیده بود خیلی ناز و سکسی شده بود.آقا سعید هم واردشد یکی زد درکونش گفت حیف تو به این خوشکلی بداخلاقی که خانمش گفت بازشروع نکن؟من سرم پاین رو مبل نشستم که سعید رفت لباس در اورد و باشلوارک اومد کنارم و گفت اقاسالار اهل کجایی کارت چیه وازاین حرفها.خانمش چای اورد ونشست پیش ما.سینه هاش بزرگ ونصف زیادش دیده میشد کون برجسته ش بدجور جلب توجه میکرد.اومد بالا سرسعید یک بوس کردش که مثلا ازدلش دربیاد.وقتی خم شد سینه هاش کامل دیده میشد بدجور شق کردم.زنش پرسید متاهلی گفتم نه سعیدم. فوری به شوخی گفت بیاخواهر اینو برات بگیریم. اونم گفت منو بدبخت کردی بسه خواهرم شوهر نمیخاد. که سعید گفت عجب چیزیه اگه بگیری سالار هر شب باید سکس کنی اینا خانوادگی حشرین. من خشکم زد و زنشم میخندید.زد رو رانم وگفت باجناقم میشی منم قرمزشده بودم. شروع کردن به گفتن جک های سکسی.منم کف و شق درد شدم.سعید یکی دوبار اشاره کرد به کیرم گفت پسرت بیدارشده.گفتم من دیگه میرم که گفت بشین هنوز باید میوه بیاره.خانمش رفت سعید دستش رو گذاشت رو کیرم گفت جوون عجب بزرگه حال میده بخوریش.من شوکه شده بودم‌.زنش اومد با میوه که سعید اشاره کرد بره .بعدش پیله کرد به من که توروخدا بزار یک کم باهاش وربرم. و زیپم رو داد پایین منم بدم نمیومد. دراورد و شروع کرد باهاش برام جق زدن.که گفت پاشوبریم روتخت.گفتم زنت خونه ست زشته. گفت اون نمیاد اتاق خواب. بلندم کرد رفتیم رو تختشون. شروع کرد به ساک زدن چنان حرفه ای ساک میزد که انگار کارش همینه. بعد ۵ دقیقه خانمش یه دفعه ای اومد داخل.گفت به به آقاسعید داری چکار میکنی.مشخص بود خبرداشت و هماهنگ کرده بودن باهم. سعیدهم انگارنه انگار فقط داشت میخورد.زنش چندقیقه سرپابود بعدش نشست روتخت که سعید گفت حسودیت میشه توهم بیا.خانمش اومد کیر سعیدکرد دهنش براش ساک میزد. گفتم بزار پس همه مون لخت بشیم. دراتاق روبست و لخت شدیم زنش کیرم رو کرد دهنش ومیگفت این کیره نه ماله تو مثل دودول میمونه.سعیدهم کوس سفید زنش رو لیس میزد.بعدش بلندشد گفت سالار اول یک دست منو مرتب میکنی بعدش زنم.اصلا حس کردنش رونداشتم وقتی یک خانم زیباکنارت لخت باشه کون مرد اصلا خوش نمیاد.خلاصه مجبوربودم وحالت داگی کردمش وشروع کردم.بادستم کوس وکون زنش رو انگشت میکردم.چنددقیقه گذشت زنش گفت حالا من.پاهاشودادم بالا وگذاشت کوس تنگ وسفیدش چنان تلنبه میزدم انگار دفعه اول که کوس دیدم همش میگفت بکن تاته بکن تاته بکن توش.برگرداندمش داگی ازعق گذاشتم رو سوراخ کونش یککم توف زدم یواش یواش گذاشتم که میگفت یواش کلاهکش بزرگه .سرکیرم که رفت داخل گفت تکان ندی خودش اروم عقب جلو کرد تا جابازکرد سعید هم گذاشته بود دهنش وبراش ساک میزد سرعت تلنبه زدن روزیادکردم که به اصرار خانمش گفت بزارتوکوسم خواهش میکنم کوسم روجربده .همش التماس میکرد.خودش کیرم رودرآوردورو کوسش تنظیم کرد وگفت حالا تندتند ضربه بزن لطفآ سرعت تلنبه زدن توزیاد کن فهمیدم میخاد ارضا بشه که باصدای بلند ارضاشد منم ۷هشت دقیقه ای کردم وآب م رو ریختم رو کمرش که سعیداومد لیس زد وبانگشتش میزاشت دهن زنش.سعیدرفت ۳تا رانی آورد گفت بخور که حالا بایدمنم ارضابشم نوبت منه.نیم ساعت گذشت که زنش شروع کرد به خوردن کیروخایه م ومیگفت حالا نوبت سعیدم ه که آبش رو بیاره‌.زیر کیرم رولیس میزدتازیرخایه هام شق شق که شد سعید امدروکیرم نشت خانمش هم پشت سعیدرونوازش میکردوحرفهای سکسی میزد.بعد چنددقیقه ارضاشدوافتاد کنارم دراز کشید که من اشاره کردم به خانمش که سرپایی دوست دارم کنارتخت ایستاده کردمش وتمام آب م رو ریختم توکون تنگش.از داغی آب کمرم لذت میبرد وتشکرمیکرد .بعدش لباسهامون پوشیدیم اومدیم توحال سعیدم خوابش برد.زنش میگفت دعوای داخل رستوران ساختگی بود .اون شب گذشت بعد چندروز یکباردیگه هم رفتم و کردمشون دیگه هم نرفتم بخاطر عذاب وجدان زن شوهردار.ببخشید طولانی شد.خدانگهدار


  نوشته: سالار

 • 11

 • 29
 • نظرات:
  •   ابدالشق
  • 3 ماه
   • 0

  • تا قبل ساک زدن مرد تقریبا خوب بود،یهو بی معنی شد...
   ولی یه نکته مادر جن ده،،
   ولش کن ارزش نداری وقتمو تلف کنم. در کل ک یرم تو روح و روانت


  •   ehsan balae
  • 3 ماه
   • 1

  • بیا برسانمت یککم کونت بگذارمت یککم ام بشاشم دهانت یککم سرو صورتت بچسبانمت یککم ،خاستم بگم کسخور ننویس به تو کی گفته بنویسی کونی


  •   Master.darkness
  • 3 ماه
   • 0

  • از این زن و شوهرا کجا پیدا میشه؟؟؟


  •   myous
  • 3 ماه
   • 0

  • یکی تو راست میگی یکی پینوکیو


  •   ک+ک+ک
  • 3 ماه
   • 2

  • کوس کش کمتر بزن آمپر سوزوندی مغزت ریده از بینیت زده بیرون پاک کن اون قهوه ای هارو مادرقهبه انداختی سراشیبی ترمزم بریدی فردا پس فرداس بابچه های شهوانی بیاییم تیمارستان ملاقاتت


  •   Mahyar2350
  • 3 ماه
   • 0

  • ننویس دیگه


  •   marmahi33
  • 3 ماه
   • 0

  • چه سریع خودافزی میکنی کجا چنین شتابان بیا اینجا به بچه های شهوانی باید جواب پس بدهی سالار خالی بند


  •   befro66
  • 3 ماه
   • 0

  • کصشعر بیش نبود همون ک رفتی تو خونه اسمشو گفتی یکیم زد درکون خانمش معلومه دروغگویی


  •   arashres
  • 3 ماه
   • 0

  • برا چي واقعا اين چرت و پرتارو تايپ ميكنين ؟؟
   مرد حسابي كجاي دنيا اخه همچين چرتي هست ؟؟


  •   aria_kirtala
  • 3 ماه
   • 1

  • سه نفر تو خونه بودید بعد خواستید لخت شید درو بستید ?? پشمام , سنت از سایز کیرم کمتره قطعا


  •   Sohrabarbabi
  • 3 ماه
   • 0

  • چه زن و شوهر خوبی داریم واقعا


  •   Hooman.esf.60
  • 3 ماه
   • 0

  • جق نامه
   دیسلایک نهم


  •   Hooman.esf.60
  • 3 ماه
   • 0

  • دیسلایک هشتم بود راستی
   ولی هرچی بود جق نامه بود
   چرت و پر از دروغ


  •   mamadkaraji
  • 3 ماه
   • 0

  • من فقط یه سوالی برام پیش اومده!
   ازت پرسیدند متاهلی گفتی نه سعیدم؟؟
   سالار جان داداش حالت خوبه؟


  •   Toranj_ahwaz
  • 3 ماه
   • 0

  • منم یه چیزی رو متوجه نشدم طرف گفته بکنیش زنشم برات پیش کش کرده اینکه میگی دیگه نرفتی بخاطر عذاب وجدان زن شوهر دار دیگه خیلی حرف چرتیه انگار زنه داشته مخفیانه بهت می‌داده بعدشم اونا دعوای ساختگی درست کردن که کیر پیدا کنن برا گاییدن شون خب یه پیام میدادن تو شهوانی کلی کیر تووووپ گیرشون میومد


  •   mohammad 47007
  • 3 ماه
   • 0

  • کیر تو کس مادرت.کسکش خدایی میرید فیلمنامه این فیلم سوپرارو ترجمه میکنید میارید؟ لااقل ایندفعه بده یه جا بهتر ترجمه کنه برات.


  •   Saba_sayna
  • 3 ماه
   • 0

  • کلا از تری سام خوشم نمیاد
   موفق


  •   ناصر39
  • 3 ماه
   • 1

  • دوستان عزیزم استفاده از مواد مخدر به بدن آسیب می رسونه! لطفا مصرف نکنید ! اگر هم مصرف می کنید لطفا دو نکته رو رعایت کنید اول به اندازه مصرف کنید و دوم صنعتی و سنتی رو با هم مصرف نکنید . نتیجه اش این مصیبت نامه می شه !!!!


  •   omid_shomal
  • 3 ماه
   • 1

  • میگم حالا که تو اتاق رفتید ۳تایی درب اتاق رو چرا بستین???


  •   M.mis.m
  • 3 ماه
   • 0

  • کونی جقی صنعتی وسنتی باعرق وباهم زدی کس گفتی


  •   mrsx1100
  • 3 ماه
   • 0

  • باور کن با اون طریقی که حرف میزنن نمینویسن لعنتی، لهجه گرفتم اخه دیوسثص


  •   Neshane21
  • 3 ماه
   • 1

  • نشانه فراستی هستم. نخوندم ولی دیس


  •   Amir02217
  • 3 ماه
   • 0

  • ب کجا داریم میریم ما ازهر ۲۰ تا داستان یکی و نصفی واقعیه (dash)


  •   پسر_شیرازی
  • 3 ماه
   • 0

  • واااای یعنی میشه منم یه زنو جلوی شوهرش بگاممممم


  •   kiredivoone
  • 3 ماه
   • 0

  • اي كير تو تخيلاتت


  •   توت.فرنگی
  • 3 ماه
   • 0

  • ماشالا!
   شب نخود خوردی و خواب دیدی،کمتر بخور که خواب نفخ دار نبینی نخوای تخته گاز چرت بگی


  •   تكتاز٦٩
  • 3 ماه
   • 0

  • عن بخور


  •   eyval123412341234
  • 3 ماه
   • 2

  • سکس هم سکس های قدیم! آقا این آب داغ موقع سکس چیه؟ جدیدا با خودتون سماور هم میبرین سر قرار؟ هر کی یه سماور زده تنگ موتورش پس داره میره تیریپ ریزون؟


  •   eyval123412341234
  • 3 ماه
   • 1

  • پس بگو چرا بچه های الان به نسبت سنشون پخته ترن! با آب جوش درست شدن واسه همونه! (dash)


  •   M.F.M
  • 3 ماه
   • 0

  • آخر حاله گاییدن زوج


  •   shiraz-m-m
  • 3 ماه
   • 0

  • یه سوال دارم آق سالار عذاب وجدان گرفته!!!! مغزت پریود نشد اینهمه کصشعر تلاوت کردی؟


  •   Milad.moresex
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • بع جان خودم شما کل سایت های دنیارم بگردی حتی فیلم سوپر با این حد از دروغ پیدا نمیکنی که میخای ما این به عنوان حقیقت باور کنیم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو