شب امتحان و فااااااز عالی

  1398/10/29

  سلام سامان هستم اسم مستعار قبلا داستان نوشته بودم اما منتشر نشد خدا کنه اینو بخونید خاطره همین امشب اتفاق افتاد اول از خودم بگم یه پسر 22ساله با موهای خرمایی و پوست سفید و لاغر با قد متوسط اولین بار که گی کردم تو دبیرستان بود، اما فقد با پسرا سکس نمیکنم یه چنتایی هم دوس دختر داشتم و سکس داشتیم ماجرای امشب مال سکس با پارتنر قدیمیم امیره عصر رفتم بیرون تا هندزفری برادرمو از دوستم که خونون اون سر شهره بگیرم رفتم پیشش سیگاری کشیدیم و گفتم امتحان دارم هیچی نخوندم گفت من میخوام کار بگیرم میای بزنی؟ تو شهر ما به شیشه میگن کار منم که قبلا میزدم اوکی دادم کشش نمیدم تو گیر و دار جا و مکان بودیم یهو امیر زنگ زد گفت فلان رفیقت کصشر گفته پشت سر من، من که کلا میدونستم اخلاقش چجوریه فهمیدم کیرش بدجور داره میترکه حالا من و امیر داستان اشناییمون طولانیه اگه خواسین مینویسم هیچی اومدم خونه فاازه فاز از بس کشیده بودم تلو میخوردم با اینکه چند وقت بود جواب امیرو نمیدادم و چس کرده بودم دلم میخواس قرار شد شب که مامانم اینا خوابیدن برم خونشون و ارههه ناگفته نماند بدنم یکم مو داره و بدش میاد واس همین حموم رفتم و به تنم عطر زدم قبل رفتنم هم حسابی با سوراخم بازی کردم که راهش وا باشه ساعت2ونیم بود درو وا کرد سریع چپیدیم تو اتاق تهیی من و اونو بگی بشمار 3 لخت شدیم رفت روغن بیاره، یه عادت جالبش اینه با روغن جامد میکنه عجیییبه اما وقتیامتحانش کنیعاشقش میشی رو شکم خوابیدمو اومد پشتم دستشو روغنی کرد و انگشتم کرد نم نم من که حسابی خودمو انگشت کرده بودم فقط حال میکردم تو سکس یکم سردم اما ایندفه بخاطر ایس گرم بودم انگشتشو نصفه میکرد تو و بازی بازی میداد سوراخمو منم چون باباش تو اتاق بغلی خواب بود مجبور بودم تو گلویی اوووووم بکشم چیزی نگذشت امیرم انگشت دومو فرستاد تو اییییی گفتم وجوون اون رودر پی داشت شرو کرد تلمبه زدنم با انگشتاش با انگشتلش روغن رو به کونم تزریق میکرد منم که نشه نشه داشتم حال میکردم سر کلفت کیرشو رو کونم حس کردم کیرش تقریبا 17 سانت میشه ولی من عاشق کلفتیشم وقتی میده دهنم پر میکنه دهنمو، دستشو اورد دور سینم حلقهکرد و کیر کلفتشو لای کونم تکون میداد و میمالیدش به سوراخم لباش اومد رو گردنم و کیرش اروم بهم فشار اورد عاشق کون دادن بهشم همیشه اولش اروم سرشو میبره میاره یهوویی خوده سوراخم میکشه داخل کیرشو واااای قرچ صدا میده همینجوری اروم اروم سردی تخماش لاپام بود کشید بیرون گفت میخوری گفتم بشورش رفت شست اومد بهش گفتم بریم رو تخت دراز کشید منم افتادم به جون کیرش همه جاشو لیش میزدم اروووووم سرشو تا جا ختنه می کردم دهنم در میووردم امیرم ریتمه کار دسش اومده بود یه تلمبه ریز میزد که بیشتر میرفت دهنمو پرش میکرد دیدیم اگه تلمبه بزنه تخت صدا میده برگشتیم پایین تو چشاش خوندم میخواد دهنمو بگااااد رو زانو نشستم و اومد جلو گزتش رو لبم ارووم لاشو وا کردم و سره کیررش رفت تو با کیر تو دهنم یه اوووووومی گفتم که وحشی شد سرمو گرفت دستش وتلمبه زد تو دهنم سعی میکردم اووق نزنم ولی وقتی زیاد میکرد حالم بو میشد میکشید بیرون به لبم میمالیدش منم لبامو همه جای کیر کلفتش میکشیدم و میبوسیدم دوباره میکرد تو دهنم سعی کردم فکمو وا کنم نفس بکشم که وقتی فکم وا شد صدا گاییده شدن دهنم در اومد امیر که صدا جر خوردن گلو دهنم شنید تلمبه هاشو تند کردکه دیگه واقعا خواسم اوق بزنم همونجوری که کیرش دستم بود و ساقشو میبوسیدم گفت نزدیکه خیلی، منم که هنوز دستش به کیرم نخورده بود گفتم استزاحت کن سیگار بکشیم دود سیگارو لب میدادیم بهم پاس میدادیم نفر بعد امیر دراز کشیده بود که من رفتم رو سینش خوابیدم اخه درشت تر از منه کیرش به کیرم مالیده میشد کم کم راست کرد منم کیرشو دست زدم انداختم لاپام امیر دستشو گزاشت رو کوونم و شرو کرد مالیدن عاشق اینم یه بکن با کونم ور بره امیر دستشو گرفت به پاهام و گزاشتشون پهلو کمرش نمیتونستم ببینم اما میدوستم کونم مس هندونه افتاده بیرون و منتظر گاییده شدنه قبلا تو این پوزیشن بهامیر داده بودمدستشو حلقه کرد دور کمرم و چسبوند منو به سینش من فقد تونسم بگم امیر ارووووم کیرشو یهو کرد تووم یه صدای گووز در اومد از ورود اون کیر کلفت امیر یه جووون گفت و دستشو کوبید رو کون بیرون زدم ارووم به لپای کونم سیلی میزد جفتشونو گرفت دستش واز هم باز کرد کونمو و تند تند شرو کرد به گاییدن کون گشادم صدای گیرش که تا ته میرفت توومبا ناله هام قاطی شد صدام که در اومد لبشو چسبوند با همون سرعت میکرد منو معمولا تریتکی بودنش اذیتم میکرد واس دیر اومدن ابش اما امشب فرق داشت من با همه سلولام کیر میخواستم لاااااپ لاااااااااپ تو کونم میکرد منم اروم جلو لباش اخخخ و اوووخ میکردم اییییی امیر گاییدیش حسابی داستیم حال میکردیم بهش گفتم یور بکن کیرمم بمال برام اومد پشنم همیشه تو این پوزیشن کم میاوورد فداش شم واس همین تف کردم دستم و کیرشو لیز کردم گزاشتم دم سوراخ و یهوویی سولاخم هوورتش کشید تو اییییی ناله خفیفم در اومد شرو کرد کردن دستشم به کیره نازم بود و واسم جرق میزدکمرمو تاب دادم تا عمیق تر بره توووم که باز در اومد، ازبس گاییده بود همش صدا کیری که با روغن کون جررر بده میوومد غار کرده بود منوو دوباره دستم گرفتمش ترکیدن رگاشو حس میکردم ایندفه خودم اومدم بالا و کیر کلفتش راحت برگش سر جاش شروع کردم باسنمو عقب جلو کردن اونم کمرشو تاب میداد تا عمیییییق تر کونمو بکنه منم فقد تو گلووویی ناله میکرد اممممممم کیر میخوام امیر عشقمم قربون صدقه تو خورم میرفت رو اسمونا بودم که یهو دست انداخت زیر بغلم مس یه دختر بچه از رو کیرش ورم داشت و گفت پشتتو کن اول فک کردم میخواد سگی بکنه خوب بود چون منم ارضا میشدم و دسترسی داشتم ولی یهو با شدت زد زیر دستامو بازشون کرد و منو میخکوب کرد زمین تهدیدم کرد تکون بخورم حالمو بد میکنه اینجور مواقع شوخی نمیکرد یه سری همینجوری حرفشو گوش ندادم جوری دهنمو گایید که داشت میکشت منو عوضی وقتی کیره کلفتشو تا خایه تو دهنت تلمبه میزنه دماغتو میگیره تا تو التماسش کنی و برای هوا کیرشو با تخما میخوری، حالا من سر و سبنم رو زمینه و کونم مس یه تاقچه زده بیرون بازم روغن مالید درم و ازم خواست لپا کونمو وا کنم واسش دستامو انداختم و کپلامو تا جایی که میشد وا کردم یه بوس به کونم زد و پاهاشو دو طرفم گزاشت و کیرشو به سمت پایین و کونه سفید و تازه تیغ خوردم کرد تا بخودم اومدم دیدم تا دسته چپوووند داخل فقط گفتم اخخخخخ امیییر امیرم با تلمبه های سنگین رو سوراخم جوابمو داد منم خودکو لنت کردم که 0را وقتی باباش خونس بیای بدی که خایه نکنی جیک بزنی عشقم داشت تمام اون کیر سفید خوردنی رو میکرد به کونم و عرقش رو کمرم میریخت و منم با هر تلمبه صدای اخخخخ و اوووووم کردنم امیرو وحشی ترش میکرد منم از عمد کونم تاب میدادم تا بیشتر کیر به خورد بدم میر که دید خودمم تکون میدم گفت بیا هماهنگ بزنیم کشید بیروون رودم خالی شد اهیییی ار ته دل کشیدم که جنده ها نمیکشن سرشو گزاش رو سوراخم یک دو سه گفت و همزمان من دادم عقب اونم نامردی نکرد تا خایه کرد ناله ی تو گلوویم در اوجد که اخخخخ کونم دوبتره کشید بیرون یهو کرد تووش اخخخح این کارو ادامه داد و هی کونه سفیدمو پر و خالیش مبکیکرد عاااالی بود کیره عشقم منو بروه بود رو و من پایین بیا نبودم تو همون حال خوابید رو کمرم کمرشتو تاب داد بالا و نگهش داشت سره کیره خوردنیش گاهی به کونم میگرفت روغن زد به کونم و گفت خیلی ارووم کمرتو بیار بالا وقتی کونمو هوا میکردم اونم کیرشو تنطیم میکرد تا کونه سفید و بیموم خودش کیرشو غیب کنه از وقتی سرش میرفت تو تا وقتی به ته میرسیدم شاید کلا 3 ثانیه بود تما من فرو رفتن سانت سانتشو حس میکرد حتی کج بودنشو عااالی بود بهترین کونی که تو 21 سال دادم رو داشتم تجربه میکردم و هیچکس ازم نمیتونست بگیرتش، امیرم دستور داد کمرمو تند تر کونمو بکوبم سمت کیرش داشتم تند تلمبه می زدم و با هر کدو قااااارچ کیره اقاییم تا ته میرفت تندتر میخواست اون منو نمکرد در حقیقت من داشتم بهش میدادم با تمام سرعت کونمو میکوبیدم به کیرش گفت ناله کن برام کونی منم با عشوهفتم داررررم به عشقم میددددددم اوووووووم، واااایی مامان ماماااااااان جرش دادی اره آرههههه کونه تنگمو غار کردی همینجوری ناله میکردم و خودمو میکوبوندم دوباره گفت کونتو مس اونسری قنبل کن گفتم چشششم قنبل کردم و خودم خوذبیدم دیدم پاهامو دراز کرد و داره تا جایی که میشه باز میکنه از پشت از هم تقریبا 160 اینا وا کرد پاهامو زانو هاشم گزاش پشت پاهام که بسته نشه بعد خیلی اروم بلند کرد بالا تنمو کونمو که دسش گرفت به مالوندن تازه فهمیدم سوراخم چجوری زده بیرون از امیر خواهش کردم که از کونم عکس بگیره واااای وقتی دیدم اونشکلی زده عقب و بدون دست سوراخه گشااادمو اماده گاییدن کردهذکیرم حسابی راست کرد امیرم تو همون حال کیرشو زور چپون کرد تو سوراخم من یهو تنم لرزید و چسبیدمذبه امیر از درد اونم فهمید و بغلم کرد و واسم جرق میزد، این حالت دادن کونمو حسابی تنگ ورک کردنی کرده بود امیرم که دیگه 45 دقیقه داشت میگایید تند تند داشت میکرد تووش منم دیدم اینجوریهدستشو رو کیرم گزاشتم و تند تند عقب جلو میکردم بین کیرو دستش گیر افتاده بودم و تند تند پاسکاری میشدم عقب جلو اولین بارم بود تو این حالت حسابی کون میدادم و عاشقش شدم کم کم ابم داشت میومد سرمو برگردوندم به عشقم بکنم لب دادم تو چشاش زل زدم و سشروووع کردم ناله کردن اییییییی امیر ابتو بریز تو کونم جرررررش دادی امشب اقاااام میپرسید چکار میکنی کونی منم ناله میکردم دارررررم به عشقم میددددم اییییی کونم مال امیرمه که یهو تلمبه هاش انقد تند شد که ناله هم نتونستم بکنم داشت ابم میپاچید دستمو بردم رو کیرم که ورداره اما دستمو پس زد و اخرم با صدای ناله های من که ابم بیرون میپاچید کیرشو تو کونم خالی کرد
  ببخشید طولانی شد اکثرا حقیقت داشت یه جاهاییشو بسط دادم فقط.


  نوشته: Samanii

 • 5

 • 34
 • نظرات:
  •   Havigshoor
  • 1 ماه،1 هفته
   • 7

  • پیشنهاد میکنم
   با توجه به تحریم جشنواره سینما توسط سلبریدی ها
   داستانهای گی رو در جشنواره فوق ارائه کنند.
   تا شهوانی هم نفسی بکشه


  •   zanbory
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • بازم گی


   دس بردار نیستید تا هممون را.....نی نکنید (biggrin)


  •   Majid966
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • همه کونی شدن، و بدتربا افتخار میان و میگن. منم جشنواره فیلم فجر رو تحریم میکنم.


  •   تنها-شب
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10

  • من که دستم به بابات نمیرسه خودت برو یقشو بگیر بهش
   بگو مرتیکه خر چرا من کونی رو اونشب نریختی لادستمال


  •   amir21mash
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • اخر داستان نمینویسن اکثرش حقیقت بود اول داستان مینوسن کونی
   مشغول دادن بودی و داستان نوشتی اصن تا میومدی تصور کنی یهو فاز عوض میشد


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،1 هفته
   • 12

  • تا همون جمله دوم خوندم و رسیدم به اسم مستعار! همین دو جمله هم نقطه نداشت. لذا متوجه شدم ارزش خوندن نداره. دیس.


  •   .سامان.
  • 1 ماه،1 هفته
   • 18

  • کیرم دهنتون کسکشا... حدس میزدم امشب هم یکی سامان باشه. مستعارشون هم سامانه (dash)


  •   Daniani
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ای کیر خرو مستعار ای مستعار تو کس نسوان و اخوانت ای...
   کسکشا این چه فازیه الان من بگم اسمم ساسانه یا سامانه میان کونم میزارن
   داستانت واقعیم باشه عالیم باشه به کیرم دیس بخاطر نام مستعار


  •   Esfandiar49
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • مملکت ریخته بهم ، همه کونکونک بازای ساندیس خور( بسی....جیا) هم ریختن اینجا ، کیون دادنشون رو میگن برامون . دیس عاقا دیس


  •   saeedno15
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • ای کاش بابات اونشب کون گشادشو جمع میکرد میرفت داروخانه (dash)
   چه لذتی داره که میاید انقدر با آب و تاب تعریف میکنید. (dash)


  •   sohil356
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعنی اسم پسر به لجن کشیدی


  •   Mustang.gt
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • اگه مجرمی رو بخان شکنجه کنن من میگم بدن داستان که چه عرض کنم کستان نامه توعه ابله رو بخونه ریدی با این نگارشت


  •   Alouche
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • چی بگم بهت من اخه!!دیسلایک ب تنهایی نمیتونه عمق فاجعه رو نشون بده قشنگ معلوم بود همزمان با نوشتن داشتی جق هم میزدی!خسته نمیشین از ک...ونی بازیاتون مردین مثلا


  •   off_boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • و باز هم ادمين حماسه آفريد....
   داداش بچه هاي منتقد رو كوني فرض كردي هر شب نصف داستانات از كون دادن ملته!!!
   بابا يه زماني كوني فحش بود الان گرايش جنسيه!!!
   خاك بر سرتون با اين گرايشتون...


  •   M.tork
  • 1 ماه
   • 1

  • کسکش این همه تعریف ک کردی برا ی نفر بود ؟ بیناموس 20 نفر هم کرده بودنت ایقد نمیشد


  •   Amirishere
  • 1 ماه
   • 1

  • حیف پسر مو خرمایی با پوست سفید نیست که شیشه بکشه؟؟؟


  •   سامان.اصف
  • 1 ماه
   • 0

  • پارکت رو عوض کن برادر


  •   Amir.qorbati
  • 1 ماه
   • 2

  • چقدرررر کسشعر بود ،،،اما از اونجایی که عادت ندارن هیچ داستانی رو نصفه نیمه رها کنم مجبور شدم همرو بخونم ،،دیس با افتخار ،،،لطفا دیگه ننویس
   در ضمن حدس میزنم اصفهانی هستی


  •   ایکاروس
  • 1 ماه
   • 6

  • کم بکش همیشه بکش ...
   اینم عواقب همزمان مصرف مواد مخدر و درس خوندن ! یا این یا اون ، هر دوتاش با هم نمی سازه !
   برم یه نامه به وزیر آموزش و پرورش بنویسم ...


  •   محمدیاسی
  • 1 ماه
   • 0

  • لعنت بر پدر کوس کشت با این داستان تخمیت و املای کیریت.


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه
   • 3

  • فقط قد و قواره و قیافه این یارو رو تجسم کنید که داره این کارایی که گفته رو انجام میده، چندش آوره، تو زندان و خدمت سربازی قابل فهمه اما همینطوری در راه و در حضر و در سفر کون دادن چه معنایی دارد؟


  •   Scott12
  • 1 ماه
   • 2

  • بعدش باباش بیدار شد و اومد جفتتون رو با لوله جارو برقی خوشحال کرد.


  •   Winston991
  • 1 ماه
   • 2

  • وقتی ورزشکارامون و بدنسازامون میان داستان کون دادنشون رو تعریف میکنن دیگه از معتادا چه توقعی میشه داشت؟؟اعتیاد علاوه بر اینکه خانمان سوزه کونسوز هم هست


  •   Irish..GuNNer
  • 1 ماه
   • 6

  • اسم مستعار سامان (rolling) (rolling) کارت تمومه سامان.
   و حالا برسیم به داستان ... نه نه داستانو رد میکنیم میرسیم به مدرسه. سوالی که واسم پیش اومده اینه که چطوری به تو نمره قبولی املا انشا دادن؟ موشک کافی نیس شهابسنگ لازم داره مدرستون .
   اینهمه انگشت به کونی والا ضرر داره .


  •   Caboos1
  • 1 ماه
   • 4

  • کونیا اوکراین نمیرن چرا


  •   Emperatoorxxx
  • 1 ماه
   • 1

  • چشات روشن


  •   Mahdiaffff
  • 1 ماه
   • 0

  • خیلی بد بود


  •   Lucky.man
  • 1 ماه
   • 3

  • همینجوری درس خوندی که معتاد شدی.
   گی با کون کونک بازی خیلی فرق داره. لسم تگ را باید کون کونک گذاشت نه گی


  •   Ginglz
  • 1 ماه
   • 0

  • منم تو سکس داغم..3باری ابم میاد
   وسطاش که اب مفعولمم میادش


  •   ehsan9705
  • 1 ماه
   • 3

  • ریدی با رِ رهبری.


  •   samsepg
  • 1 ماه
   • 2

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو