شب پریچهر و آقای دکتر

1391/03/16

خیلی به داستانای دنباله دار علاقه ندارم اما داستان قبلیم “به پریچهر بگو منو ببخشه” کشید به مطب دکتر بهرام شیرزاد. البته سعی کردم طوری بنویسم که با نخوندن داستان قبلی هم بشه این داستانو خوند. به هر حال امیدوارم ادامشو هم دوست داشته باشین.

بعد از یک هفته از بیمارستان مرخصم کردن. شکل روح شده بودم. نه اشکی می ریختم نه حرفی می زدم. دلم سینا رو می خواست. دلم برای بوی تنش لک زده بود. دلم می خواست باز بشینم تو ماشین کنارش و همین که میشینم هنوز کمربندو نبسته دستامو ببوسه و عاشقانه نگاهم کنه. دلم می خواست باز مثل همیشه به محض دیدنم از اون چشمکای دختر کشش بزنه و برام آهنگ پریچهر رو زمزمه کنه…
می خونم به هوای تو پریچهر
چقدر خالیه جای تو پریچهر
دلم کرده هوایت
وای پریچهر دلم تنگه برایت
وقتی بهش فکر می کردم قلبمو انگار یکی فشار می داد. وقتی فکر می کردم که الان سینا بچه اون زنیکه رو گرفته تو بغلش سمت چپ تنم بی حس میشد.
چشمامو که باز کردم دوباره توی بیمارستان بودم. باز سرم بهم وصل بود. یه کم طول کشید تا یادم بیاد چه اتفاقی افتاده. تکون که خوردم درد پیچید توی دستم. کم کم یادم اومد که وانو پر از آب گرم کردم، نشستم توش، چشمامو بستم، به آخرین باری که سینا رو دیدم و آخرین لبی که از هم گرفتیم فکر کردم و با اطمینان تیغو کشیدم روی مچم. چشمامو باز نکردم تا تصویر چشماش ازم دور نشه، لرز همه تنمو گرفت و دیگه نفهمیدم چی شد…
وقتی بهوش اومدم بابا و مامان بالای سرم بودن. حس کردم پیر شدن. چند روزی تو بیمارستان بستری بودم. با تشخیص افسردگی شدید و احتمال خودکشی دوباره، برام روانشناس تجویز کردن. دلم می خواست خفه اش کنم وقتی با اون دماغ عقابی و عینک گنده اش می نشست جلوم و ژست بچه مثبتا رو می گرفت و مزخرف تحویلم میداد که به زندگی امیدوارم کنه. حالم ازش به هم می خورد. وقتی توی خواب و بیداری تنها جمله ای که از من می شنیدن این بود که “این دفعه اون زنیکه رو می کشم” فهمیدن اوضام خیلی خراب تر از چیزیه که فکرشو می کنن. همه وجودم پر از کینه و حرص و خشم بود. حسی که خواب و خوراکو ازم گرفته بود.
قرار شد پیش دکتر روانپزشکی که از پزشکای همون بیمارستان بود ویزیت بشم. ظاهرا دماغ عقابی دراز بی قواره هم از شاگردای همین جناب دکتر بود و پرونده منو همین مرتیکه دراز گذاشته بود زیر بغل دکتر بهرام شیرزاد.
بابا و مامان تو اتاق انتظار مطب نشستن و من رفتم تو. اخمام تو هم بود. انگار دارم میرم دشمنمو ببینم. حال و حوصله دری وری های دوباره رو نداشتم. خیلی خوشحالتر میشدم اگر میگفتن دیوونه شده و دیگه نمیشه براش کاری کرد.
دکتر یه پیراهن یاسی تنش بود با یه کراوات بنفش که روش طرح های یاسی داشت. خوش تیپ بود و غیرقابل مقایسه با اون نردبون دماغ عقابی. همون جا نزدیک در ایستاده بودم و با اخم خیره نگاهش می کردم. از پشت میزش بلند شد. شلوار پارچه ای خاکستری کم رنگ پاش بود. قدش از سینا بلندتر بود و چهارشونه تر. شقیقه هاش جوگندمی شده بود. یه لبخندی گوشه لبش بود که حرصمو در آورده بود. به مبل سه نفره رو به روی میزش نزدیک شد و در حالی که لبخندش پررنگ تر میشد گفت “نمی شینی؟”
ترجیح دادم بشینم. پاهام نمی تونست بیشتر از چند دقیقه تحملم کنه. وقتی نشست کنارم یه حالی شدم. نفسم بند اومد. امکان نداشت اشتباه کرده باشم. عطر سینا بود. دیور… عطری که عاشقش بودم. عطری که با سینا شناخته بودم. نمیدونم دکتر متوجه تغییر حالتم شد یا نه ولی عکس العملی نشون نداد فقط با همون لبخند گفت “پس پری تو هستی؟”
ضربان قلبم رفته بود بالا. حالم داشت باز خراب میشد. اشکام بی اختیار سرازیر شد. بدون این که حالت نگاهش تغییر کنه گفت “اشک و زاری از دختری که اونجوری رگشو می زنه بعیده!”
به خودم اومدم و باز همون حالت تدافعی اومد سراغم. خندید و گفت “آهان حالا شد. پس معلومه حواست به منه” بعد رفت سراغ پرونده ام. حرفاش تکرار مکررات بود. همشو مو به مو می دونستم. به حرفاش گوش نمی کردم. برام مهم نبود چی می گه. مهم سینا بود که من دیگه نداشتمش و این دیوونه ها اینو نمی فهمیدن.
نمی دونم چقدر طول کشید که بابا و مامان رو خواست. من از اتاق رفتم بیرون. قرصا رو مامان و بابا گاهی با کلی ناز و نوازش و گاهی هم با داد و فریاد به خوردم می دادن. به شدت تحت نظرشون بودم تا مبادا باز کار دست خودم بدم. تو اون شرایط بدتر دنبال فرصتی می گشتم تا خودمو خلاص کنم و نمی تونستم. یه جور لجبازی کور ولی نمیدونستم با کی یا چی.
از طرفی هم تحمل اون وضعیت دیگه برام خیلی سخت بود. خونه پدریم برام مثل زندان شده بود. گاهی انقدر بهم فشار میومد از وضعیت مزخرفی که توش گیر کرده بودم که زار زار گریه می کردم و به سینا بد و بیراه می گفتم. حرص و ناراحتیم که خالی میشد باز ته دلم میمردم براش. به قول سارا شده بودم یه دیوونه تمام عیار.
هفته ای دو بار دکتر شیرزاد رو می دیدم و وضعیتم رو بررسی می کرد. شاید عطر سینا بود که باعث می شد بدون جر و بحث برم مطبش و ساعت ها به حرفاش گوش کنم. با این که در برابر حرفاش سکوت می کردم ولی اهمیت نمی داد و کار خودشو می کرد. بدترین قسمت ماجرا این بود که هفته ای یک بار هم اون نردبون دماغ عقابی و مزخرفاتشو باید تحمل می کردم. حس میکردم شدم موش آزمایشگاهی اون مرتیکه دراز. یه روز که حسابی درمونده و کلافه شده بودم با یه لحن ملتمس به دکتر شیرزاد گفتم “تو رو خدا می شه دیگه این نردبون این جا نیاد؟” دکتر با تعجب از این که من بالاخره دهنمو باز کرده بودم ابروهاش رفت تو هم و گفت “نردبون؟! کدوم نردبون؟!” وقتی فهمید منظورم کیه از خنده منفجر شد. انقدر خندید که منم از خنده اش خنده ام گرفت. بعد در حالی که سرشو تکون میداد گفت “پس حرف زدن و خندیدنم بلدی؟!”
اومد نشست کنارم. لحنش آرومتر و مهربونتر از همیشه بود. اون روز برای اولین بار به حرفاش گوش کردم. برای اولین بار دیدمش. اون روز بهش قول دادم که سعی کنم وضعیتم رو تغییر بدم به شرطی که اون مرتیکه نردبون که همش رو اعصاب من بود دیگه نیاد. یه توافق بین من و دکتر. کم کم بهش اعتماد کردم. شد محرم اسرارم. خیلی حالم بهتر می شد وقتی می دیدمش. شماره موبایلش رو هم بهم داده بود و هر موقع حالم بد می شد و ناامیدی خونم میزد بالا بهش زنگ می زدم یا اس ام اس می دادم.
با مصرف مرتب داروها و تمرین هایی هم که دکتر شیرزاد و دکتر نردبون برام تجویز کرده بودن حالم کم کم بهتر شد. دیگه هفته ای فقط یک بار پیشش می رفتم. تا پنجشنبه برسه حسابی کلافه می شدم. تمام هفته منتظر غروب پنجشنبه بودم. بعضی وقتا که سرش شلوغ بود و نمی تونست اس ام اس یا تماسمو جواب بده دیوونه می شدم. توی اون مدت فهمیده بودم از زنش جدا شده و زنش با دخترشون امریکا زندگی می کنن. خیلی وقتا تو خیال بافیام خودمو زن بهرام تصور می کردم. تو خیالم میبوسیدمش. تو خیالم خودمو تو بغلش تصور می کردم. تو خیالم… اما واقعیت زندگی چیز دیگه ای بود.
چند ماهی تحت مراقبت بودم. سخت بود ولی کم کم با واقعیت کنار اومدم. متاسفانه درد از دست دادن سینا رو نه با قرصا و تمرینای تجویز شده بلکه با خیالپردازی های عاشقانه دخترونه فراموش کردم. دکتر هم تشخیص داد که “پری دیگه دست به کار احمقانه ای نمی زنه” اما خبر از دل من دیوونه و ذهن پریشونم نداشت.
ندیدن دکتر به همم ریخت. شد یه مشکل تازه. یه درد جدید. گاهی براش اس ام اس می دادم و اونم جواب می داد اما دلم براش تنگ میشد. دلم میخواست ببینمش. بالاخره یه روز طاقت نیاوردم و بهش زنگ زدم و گفتم که می خوام ببینمش. استقبال کرد و گفت آخر وقت برم مطب و گفت خوشحال می شه از دیدنم.
اون روز یه مانتوی اسپرت گشاد و کوتاه خاکستری پوشیدم. با شلوار جین خاکستری دمپاگشاد که روی رونش سنگشور شده بود. با این مانتو شلوار شکل دختر بچه های کارتونی می شدم. با شال فیروزه ای و کیف و صندل فیروزه ای. یه گردنبند بلند با سنگای فیروزه ای هم انداختم روی مانتوم. خط چشم فیروزه ای و گوشواره های درشت فیروزه ای و رژ لب کمرنگ صورتی.
دکتر وقتی منو دید خندید و گفت “پری یه وقت چشمت نزنن؟!” منم خندیدم. دلم می خواست بغلش کنم. عطرش باز غم دلمو تازه کرد. ولی دوست داشتم بوشو. دیور برای من گرم یا سرد، شیرین یا تلخ نبود. دیور غمگین ترین عطر زندگیم بود که به بوش معتاد بودم. همونطور که به دیدن دکترم معتاد شده بودم.
دستپاچه بودم و دستام می لرزید. خیره نگاهش می کردم. برام چایی ریخت و نشست کنارم روی همون مبل همیشگی. یه کم اخماش رفت تو هم و گفت “چیزی شده پری؟!” بغض کرده بودم. گفت “می دونی که می شنوم پس نریز تو خودت و بگو ببینم چی امروز این پریچهر فیروزه ای خوشگلو کشونده اینجا؟” حس میکردم از همیشه خوش تیپ تر شده. بیشتر از اون نتونستم تحمل کنم و همزمان با ترکیدن بغضم خودمو انداختم تو بغلش.
صورتشو نمی دیدم ولی تا چند ثانیه هیچ حرکتی نکرد. عطر تنشو می بلعیدم. خودمو محکم چسبونده بودم بهش. کم کم دستاشو دور شونه هام حس کردم. خودمو بیشتر تو آغوشش فرو کردم. آغوشش امن ترین آغوش دنیا بود برای من. کمی تو بغلش نگهم داشت و بعد آروم منو از خودش جدا کرد. با انگشت شصتش اشکامو پاک کرد و باز دستاشو گذاشت روی شونه هام. توی چشماش هم بهت بود هم نگرانی. پیش از این که حرفی بزنه یهو لبامو گذاشتم روی لباش. درست مثل همون بوسه اولی که سینا تو ماشین بی هوا ازم گرفت. دیوونه شده بودم. محکم می بوسیدمش و لباشو می مکیدم. هیچ حرکتی نکرد. با یه حس سرخوردگی لبامو از لباش جدا کردم. رژم مالیده شده بود به لبش. دیگه روی موندن نداشتم. نزدیک در بودم، داشتم تقریبا فرار می کردم که از پشت شونه هامو گرفت و برم گردوند. خیلی بلندتر از من بود. چونه امو گرفت و آورد بالا و توی چشمام زل و زد و در حالی که اخماش تو هم بود گفت “چی کار کردی با خودت؟!”
روی نگاه کردن تو چشماشو نداشتم. سرمو انداختم پایین. مستاصل بودم. اشکام باز گوله گوله ریخت پایین. دوسش داشتم. نه دیوانه وار مثل سینا. خیلی آروم دوسش داشتم. برای اولین بار دکترمو کلافه دیدم. مدام دستشو می کرد توی موهاش. لبشو با دستمال پاک کرد. کتشو برداشت و گفت بریم.
تو ماشین چیزی نمی گفت. عصبی بود. بعدها بهم گفت که بدجوری تو منگنه گذاشته بودمش چون با شرایطی که من داشتم می ترسید هر اقدامی از طرف اون باز منو به پله اول برگردونه.
منو برد خونه اش. وقتی در رو بست با صدایی که هیچ شباهتی به صدای آروم دکتر شیرزاد توی مطب نداشت گفت “نمی دونی چقدر ما اختلاف سنی داریم؟! نمی دونی من یه دختر دارم که فقط چند سال از تو کوچیکتره؟! نمی دونی من چه حسی بهت دارم؟! می دونی داری چی کار می کنی پری؟! میفهمی؟!”
بازم جرات نداشتم تو چشماش نگاه کنم. اشکام مثل اون اواخر همش سرازیر بود. حالم دیگه از این همه اشک و ضعف به هم می خورد. همه توانمو جمع کردم و توی هق هق گریه گفتم “برام مهم نیست. من… من… دوستت دارم. می فهمی؟ دوستت دارم. نمی تونم نبینمت لعنتی نمی تونم… بذار دوستت داشته باشم همین… بذار…” هق هق گریه نذاشت دیگه ادامه بدم.
بغلم کرد. چسبوندم خودمو بهش. سعی کرد متقاعدم کنه. با ناز و نوازش و قربون صدقه. با داد و فریاد و اخم و تخم. میگفت من فقط بهش عادت کردم. می گفت “خیلی از بیمارا به دکترشون علاقه مند میشن چون دکترشون برای شنیدن حرفاشون وقت می ذاره و باعث بهتر شدن حالشون میشه” می گفت “من دکترتم و فقط به من و حرف زدن برام عادت کردی” ولی تو گوشم نمی رفت. بهش گفتم “به من بگو که دوسم نداری بگو تا برم و دیگه نبینی منو”
کلافه شده بود از دستم. کراواتشو شل کرد. مدام دستش توی موهاش بود. در حالی که راه می رفت، گفت “چی بگم؟ چی بگم که نری باز خودتو به کشتن ندی؟! تو هیچ پرونده ای اینجوری نمونده بودم!”
هق هق می کردم و گفتم “چیزی نگو فقط بذار دوستت داشته باشم”
با حرفا و کارای احمقانه و دیوانه وارم در واقع حق انتخابی برای بهرام نذاشته بودم. برام مهم نبود که از ترس خودکشی کردنم باهام همراهی کنه. می خواستم داشته باشمش همونجور که اون زنیکه سینا رو داشت. با این تفاوت که من بهرامو از کسی نمیگرفتم.
همه عشق و محبتی رو که قرار بود به پای سینا بریزم به پای بهرام ریختم. کلید خونه اش دستم بود. می دونستم چه غذاهایی رو دوست داره. بیشتر از 15 سال ازش جوون تر بودم. هر موقع میومد خونه و می دونست من اونجام از دم در داد می زد “کجایی زلزله؟” عشق میکردم با زلزله گفتنش.
برعکسِ سینا، خیلی آروم و صبور بود و شر و شور نداشت. عوضش من حسابی از سرو کولش بالا می رفتم. انقدر بهش محبت کردم و انقدر براش دلبری کردم که کم کم یه چیزایی ته دل اونم تکون خورد. کم کم به خودش و به من اجازه داد به هم نزدیکتر بشیم. کم کم لبامون رسید به هم. به همون جایی که من میخواستم. با این حال رابطمون از حد بوس و بغل و نوازش فراتر نمیرفت. انقدر ازم بزرگتر بود و انقدر جذبه داشت که جرات نکنم از حدی که ناگفته تعیین کرده بود فراتر برم. من گرمای آغوششو می خواستم و حاضر نبودم به هیچ قیمتی از دستش بدم.
تا این که شب تولدش با سارا هماهنگ کردم و به بابا اینا گفتم شب پیش سارا می مونم. براش همون عطر رو گرفتم. همه خونه رو پر از گل و شمع کردم. خودمو کشتم تا فسنجون درست کنم. انگار بار اولمه. صد بار به سارا زنگ زدم و روانیش کردم. یه پیراهن دکولته فیروزه ای حریر بالای زانو پوشیدم. انقدر کوتاه بود که اگه یه کم خم می شدم شورت نیم وجبیم دیده میشد. بالا تنه اش شبیه سوتین سنگ دوزی شده بود و تا روی کمر تنگ بود و بعد دامن چند وجبیش کلوش می شد.
بهرام اون شب ساعت 10 رسید خونه. فکر نمی کرد اون وقت شب اونجا باشم. وقتی برقا رو روشن کرد شوکه شد از دیدن من و از میزی که چیده بودم و همینطور از لباسم. نذاشتم بیشتر فکر کنه. تولد 40 سالگیش رو تبریک گفتم و لبام رفت روی لباش. زودتر از معمول ازم جدا شد و گفت “پری این وقت شب نباید خونه باشی؟!” اینجوری که حرف میزد منو یاد بابام مینداخت.
دلگیر شدم و گفتم “بهرام با سارا هماهنگ کردم” اخماش رفت تو هم و گفت “باشه پس شب می برمت پیش سارا”
می دونستم نباید باهاش مخالفت کنم. تا لباساشو عوض کنه شمعا رو روشن کردم و برقا رو خاموش کردم. وقتی برگشت باز مهربون شده بود. گفت شام عالی شده. وقتی شمع 39 سالگیش رو فوت کرد باز بوسیدمش، اینبار اما خیلی طولانی. اون شب برای اولین بار با هم مشروب خوردیم. از قفسه مشروباش یه شامپاین جدا کرده بودم. کلی اصرار کردم تا با هم مشروب بخوریم. بعد هم گفتم جوری درشو باز کنه که مثل توی فیلما بپاشه هوا. کلی بوسش کردم و التماس کردم تا یه کمشو بپاشه رو من. وقتی داشت می پاشید روم کلی جیغ کشیدم. خندید و گفت “بیخود نمی گم زلزله ای که” یه گیلاس به سلامتی بهرام و یه گیلاس دیگه به سلامتی من رفتیم بالا. بهرام یه گیلاسم تنهایی رفت بالا و به من نگفت به سلامتی کی یا چی رفته. بغلم کرد. لبامو بوسید و گفت “فکر نمی کردم شب تولد 40 سالگیم یه پری کوچولوی خوشگل مثل تو توی بغلم باشه”
کادوشو که دادم یه کم ازش به خودش زد و سرم رفت توی گردنش. داغ داغ شده بودم. اونم حالش بهتر از من نبود. مشروب جفتمونو گرفته بود. صدای نفسای همو می شنیدیم. لبامون باز رفت روی هم. کم کم زبونشو کشید زیر گردنم و شروع کرد به لیس زدن رد شامپاین روی تنم. رو هوا بودم. داغ بودم. سرمو داده بودم عقب و از حس زبون خیس و داغش روی تنم لذت میبردم. بغلم کرد. پاهامو دور کمرش حلقه کردم و همونطور که ایستاده منو گرفته بود تو بغلش زیر گلو و بالای سینه هامو میلیسید. دستمو حلقه کردم دور گردنش که نیفتم. لاله گوشمو به دندون گرفت و آروم زمزمه کرد “نترس نمیندازمت. مثل پر سبکی کوچولوم”
آروم آروم زیپ پشت لباسمو باز کرد. پیراهنم افتاد دور کمرم. سینه های گرد و سربالام افتاد بیرون. چند لحظه نگاهش روی سینه هام خیره موند. بعد سرشو خم کرد و یکی یکی گرفتشون توی دهنش. دستمو از پشت کردم توی موهاش. سینه هامو که میخورد نمیتونستم ساکت بمونم. نمی تونستم آروم بگیرم تو بغلش. همه تنم پیچ و تاب می خورد وقتی لیسم میزد. همونجوری که گردن و سینه هامو میلیسید رفت سمت اتاق خواب. آروم منو گذاشت روی تخت و اومد روم. باز لبامون رفت روی هم. زبون همو محکم می مکیدیم و به هم مهلت نمی دادیم. پاهامو حلقه کردم دور کمرش و به خودم فشارش دادم.
یه لحظه لبش از تنم جدا نمی شد. چقدر حس خوبی داشتم. همه تنمو لیس می زد. کم کم اومد پایین و پیراهنمو از پاهام کشید بیرون. نگاهش، حرکاتش، نفس زدناش… با همیشه فرق کرده بود. داغ کرده بود. منم خیس خیس بودم. آروم بند شورت نیم وجبیمو زد کنار و شروع کرد به مالیدن کسم. چند بار که انگشتشو کشید لای کسم. از حال رفتم…
“بهرااااااااام وااااااااااااااایییییی …”
“جااااااااااانم کوچولوی من؟”
بدون این که شورتمو دربیاره کسمو می مالید. خوب میدونست چی کار باید بکنه. خیلی خوب میدونست کجا رو چی جوری بماله که دیوونم کنه. همونجور که با چشمای خمارش خیره نگاهم می کرد با دست دیگه اش شروع کرد باز کردن کراوات و دکمه های پیراهنش. ولی شلوارشو درنیاورد. دوباره اومد روم و باز شروع کردیم به لب گرفتن. داشتم از هیجان سکس با بهرام میمردم. همین که دستمو بردم سمت کمربندش یهو خودشو کشید عقب. جا خوردم. خم شد روم. هیچ کدوم حرفی نزدیم. دستشو آروم کشید روی گونه ام. خیره نگام میکرد. یه کم اخماش رفته بود تو هم. لبامو گذاشتم روی لباش ولی فایده ای نداشت. به پشت افتاد روی تخت و مچشو گذاشت روی پیشونیش. میدونستم چشه.
آروم صداش کردم “بهراااام؟” تکون نخورد. خودمو خم کردم روش. سینه هامو چسبوندم به تنش. دستشو از روی پیشونیش کنار زدم و انگشتامو بردم توی موهاش. همیشه خوشش میومد با موهاش ور برم. هر چی التماس بود ریختم تو نگام. خیلی جدی و با کلافگی گفت “اینجوری نگام نکن پری!” یه کم جسارت دادم به خودمو دستمو بردم لای پاش. سفت سفت شده بود. چشماشو بست. دستشو گذاشت روی دستم و یه کم نگهش داشت همونجا. بعد خواست دستمو برداره که نذاشتم. پیش از این که چیزی بگه پیشدستی کردم و گفتم “به خدا می دونم چقدر اختلاف سن داریم. تو رو خدا باز شروع نکن. تو رو خدا بهرام حسرت امشبو به دلم نذار. من دوست دارم چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ چرا با خودت کنار نمیای؟ چرا هر دومونو عذاب میدی؟ به خدا من برات کوچولو نیستم. به خدا اندازه اندازم” بغض کرده بودم.
بغلم کرد و گفت “میترسم پشیمون بشی. تو هنوز حالت کاملا خوب نشده و خودتم اینو میدونی. فکر میکنی راحته گذشتن از تو؟! نه می تونم داشته باشمت و نه می تونم ازت بگذرم. میکشی منو آخرش پری…”
لحنش نرم شده بود. لبامو گذاشتم رو لباش. با زبونم لباشو از هم باز کردم. دلم می خواست مقاومتشو بشکنم. دلم می خواست شهوتش به منطقش غلبه کنه. دلم می خواست برای یک بار هم که شده منو اون جوری که هستم ببینه و بپذیره. برای یک بار هم که شده اون عذاب وجدان کوفتیشو بذاره کنار. دلم میخواست باهاش سکس کنم حتی اگر بار اول و آخر باشه.
سرمو بردم کنار گوشش و با یه لحن سکسی و کشدار گفتم “دلم میخواد بکنی منووو… همین امشب…” بعد از رو لباش بوسیدمش تا رسیدم به کمربندش. کمربند و دکمه شلوارشو آروم باز کردم. زیپشو با دندونام کشیدم پایین و صورتمو از روی شرت مالیدم به کیر سفت شدش. سرشو داده بود عقب و تند تند نفس میکشید. پیش از این که باز اون روی منطقیش بالا بیاد شورت و شلوارشو با هم از پاش کشیدم بیرون. کیرش از کیر سینا هم بزرگتر بود. از خودم خجالت کشیدم به خاطر مقایسه کردنشون ولی ناخودآگاه بود. بیخیال فکرام شدم. شورت بندی خودمم درآوردم و خوابیدم روش.
لباشو با لبام بستم تا چیزی نگه. لخت و داغ چسبیده بودیم به هم. منو کشید زیرش. انقدر محکم بغلم کرد که حس کردم استخونام داره خورد می شه. وقتی کیرشو روی کسم فشار داد از شدت شهوت بازوهاشو گاز گرفتم. با صدای بلند آه می کشیدم. جان گفتنای کشدارش شهوتی ترم میکرد.
موهاش حسابی به هم ریخته بود. هیچ کدوم مست نبودیم اما هر دو داغ کرده بودیم. تو چشمام خیره شد و گفت “آدمو دیوونه میکنی پری…” هیچی نمی فهمیدم اون لحظه. حتی اگه قرار نبود من و بهرام برای همیشه کنار هم بمونیم هم برام مهم نبود. اون لحظه توی اون اتاق خواب تاریک و روشن با همه وجود می خواستمش. به خودم بیشتر فشارش دادم و گفتم “عاشق دیوونه کردنتم”
لباش رفت روی لبام و آروم کیرشو سر داد دم سوراخ کسم. خیس خیس شده بودم. لذت تو همه تنم پیچید. کمرمو یه کم بلند کردم. سر کیرش درست جلوی سوراخ کسم بود. محکم بغلم کرده بود. یه کم فشارش داد. یه کم دردم گرفت. ولی با لذت همراه بود. می خواستمش. داغی تنشو، عطر تنشو.
“بکن بهرااااااااااااام… می خوامت لعنتیییییییییی… بکن… وااااااااایییییییییییی…”
تو چشماش هم عشق بود هم شهوت. صداش خیلی حشری و تحریک کننده شده بود… “فدات بشم پری”، “کوچولوی من”، “عشقم”، “عسلم”…
بعد کیرشو مالید به چوچولم. داشتم دیوونه میشدم. کیرشو روی کسم فشار میداد و عقب جلو می کرد. هر بار که خودمو جا به جا میکردم تا کیرش بره توی کسم حواسش از من جمع تر بود و نمیذاشت بره تو. یه کشمکش لذتبخش و بی صدا بین من و بهرام. صدای آه کشیدنم بلند تر شده بود. هر چی بهرام بیشتر کیرشو به کسم فشار میداد و میمالید صدای منم بلندتر می شد. انقدر کیرشو به چوچولم مالید و انقدر از لذت آه و اوه کردم که همزمان با ارضا شدن من اونم ارضا شد و آبشو خالی کرد بالای کسم. هر دو خیس عرق بودیم. موقع ارگاسم ناخونامو فرو کرده بودم تو کتفش. حس فوق العاده ای بود. یه لذت آمیخته با حس وحشتناک خواستن. یه لذت خیس و داغ و دلچسب. لذتی که دیوانه وار توی تمام تن آدم پخش میشه. هر چی بیشتر میگذره دلت بیشتر می خواد.
خیس از عرق و شهوت چسبیده بودیم به هم. حال نداشتیم تکون بخوریم. پاهام درد گرفته بود بس که فشارش داده بودم دور کمر بهرام. آروم شروع کرد به بوسیدن و نوازشم. سرمو فرو کردم تو گردنش. سرمو گرفت بالا و تو چشمام نگاه کرد. خواست چیزی بگه اما پیش از این که حرفی بزنه گفتم “تا آخر عمرم پشیمون نمی شم” نگاهش آروم شد. لبخند زد و آروم زیر گوشم گفت “کوچولوی دوست داشتنی من”
دستمو کشیدم به شقیقه های جو گندمیش و نوازشش کردم. دوستش داشتم. نه مثل سینا ولی حالا مطمئن بودم که از همون اولش هم هر چی که بود، عادت نبود. عشق بود اما نه از اون عشقای داغ و آتیشی. عشقی که کم کم تو دل هر دومون جاشو باز کرده بود.
با این که نه فقط اون شب، بلکه هیچ شب دیگه ای هم سکس ما کامل نبود و هیچ وقت بهرام کیرشو توی کون تنگ و کس خیس و پر هوس من نکرد، ولی اون شب برای همیشه یکی از بهترین شبای زندگیم شد که حتی با یادآوری خاطراتش یه حالی میشم و شورتم خیس میشه. با وجود اختلاف سنی زیاد و شرایطمون و یه سری اتفاقاتی که افتاد، نتونستیم برای همیشه با هم بمونیم اما همیشه خیلی آروم و عاشقانه دوسش داشتم و دوسم داشت و هرگز به خاطر اون شب و رابطه امون نه من پشیمون شدم نه بهرام.

نوشته: پریچهر

شب زفاف پریچهر


👍 6
👎 0
192941 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

321625
2012-06-05 02:16:59 +0430 +0430

قشنگ بود و زیبا…
خسته نباشید پریچهر خانم.
قلم خوب و گیرایی دارین هرچند داستان های قبلی شما رو نخوندم ولی از خوندن این یکی پشیمون نیستم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قلمتون جاوید و دلتون شاد.

0 ❤️

321626
2012-06-05 03:41:12 +0430 +0430
NA

خیلی جالب و قشنگ نوشته بودی …

0 ❤️

321627
2012-06-05 03:42:45 +0430 +0430

خوشمان آمد باز هم بنویس. . . . . . . . . . . . .
مثل همیشه روان و زیبا نوشتی فقط آخراش زود تمومش کردی و همه چی رفت تو ابهام. چیزی هم در مورد ادامه داشتن داستان ننوشتی. لااقل در مورد رابطه جدیدی که پیدا کردید مینوشتی و اینکه دلیل نداشتن سکس کامل رو ذکر میکردی.
باز هم بنویس

0 ❤️

321628
2012-06-05 03:48:10 +0430 +0430
NA

khob chikar konim aval shodi ?!
dastan ham khub bud

0 ❤️

321629
2012-06-05 03:59:43 +0430 +0430
NA

khoob bood.mrc pari kuchulu

0 ❤️

321630
2012-06-05 04:56:10 +0430 +0430
NA

Ali bood balakhare ye dastan jazab khaste shode boodam az in dastanay kosher

0 ❤️

321631
2012-06-05 05:34:47 +0430 +0430
NA

in roozha dastan ha daran ghashangtar mishan

in natije oon foshae hast ke dadim
dg melat joraat nemikonan dastan bad bezaran

ey val bazam benevis

0 ❤️

321632
2012-06-05 05:37:54 +0430 +0430

پریچهر جان آفرین به قلم شیوا و روونت .

سکس ناقصت هم قشنگ نوشته بودی .

بعضی جاها سعی کنی ریتم داستانتو تغییر بدی و از اون حالت یکنواختی درش بیاری . در کل خیلی بهتر از داستان قبلی نبود ، اما از نظر من جزو داستانهای سطح بالای سایت محسوب میشه .
قلم عالی مستدام و ایام به کام .

چون داستانت همزمان با داستان داش پژمان گل آپ شده ، میخوام همین جا امتیاز بهت بدم .
به پریچهر بگو منو ببخشه … 60
این داستان … 80

0 ❤️

321633
2012-06-05 05:38:00 +0430 +0430
NA

والا داستان قشنگی داشتی خوشم اومد ولی داستاناتون رو یکم کوتاه تر کنید بهتره.

0 ❤️

321634
2012-06-05 06:07:13 +0430 +0430
NA

پریچهر…
کشتی منو بااین داستانایه سنگین و تاریکت!!!
بابا ما دلمون کم غم داره تو هم میای زیرش اتیش روشن میکنی…
ای بابا این که نشد زندگی…
اه…اه…اه…
جون من اگه داستان بعدی در کار بود تم کلی داستان رو امیدوار کننده نسبت به اینده روشن قهرمان داستانت عوض کن…دست گلت درد نکنه D:
اما نقد داستان : داستانهایی که تو و هلیا و عالیجناب مینویسین اغلب جزو داستانایی که واقعا دوسشون دارم و ازشون پرینت میگیریم تا واسه همیشه داشته باشمشون
اما یه نکته منفی در مورد داستانات اینه که واقعا کلی واسه نوشتن داستانت وقت میذاری و زحمت میکشی ولی اسم داستانات خیلی معمولی و بی حسه و ادمی که با قلمت اشنا نیست رو جذب خوندن نوشتت نمیکنه البته این فقط نظر شخصی بنده حقیره و بس…
فقط یه سوال:
ایده اصلی و خط مشی کلی داستانت رو از چی یا کی الهام گرفتی؟

0 ❤️

321635
2012-06-05 06:13:39 +0430 +0430

وووه دختر چیکار کردی با این آتش دل من…
از هرلحظه خوندن داستانت لذت بردم. هیچ چیز کم و زیاد نداشت و همه چیزش اندازه. درست مثل خورشتی که همه چیزش اندازه باشه و خوب جا افتاده باشه. صحنه های روان پریشی رو خیلی خوب تعریف کردی. همینطور رابطه ای که بین تو ودکتر شکل گرفت کاملا منطقی بود. حتی رفتار و برخورد دکتر هم کاملا درست و منطقی بود. از جملات و کلمات بسیار قشنگی استفاده کرده بودی. “دوسش داشتم نه مثل سینا خیلی اروم دوسش داشتم” "رد شامپاین روی تنم رو هوا بودم"و…
خیلی خوب و به موقع سکس رو شروع کردی و همینطور خوب و به موقع تموم کردی. مثل داستانهای قبلیت گرفتار افراط و تفریط نشدی. ازینکه پایان همه داستانهاتو میبندی و داستان بعدیت رو با کس دیگه شروع میکنی خوشم میاد. حداقل توی هم تداخل پیدا نمیکنن. ازنظر من تا اینجا بهترین نویسنده سایت هستی. واسه همین بدون اغراق نمره 100 رو واسه این داستان بهت میدم.
جا داره از پژمان به خاطر توضیحش در مورد نحوه امتیازدهی تشکر کنم. چون واقعا نمیدونستم که امتیازات چطور محسوب میشن

0 ❤️

321636
2012-06-05 07:10:26 +0430 +0430
NA

پری فقط بدون لحظه لحظشو حس کردم و یاد قشنگترین خاطرات سکسیم افتادم فقط با این تفاوت که ما هنوز از هم جدا نشدیم با وجود فاصله سنی زیادمون .ممنون به خاطر داستان زیبات

0 ❤️

321637
2012-06-05 07:52:46 +0430 +0430
NA

کفتار پیر ممنون از کامنتت. دست به قلم خودت هم مردونه و خوبه.

0 ❤️

321638
2012-06-05 08:03:58 +0430 +0430
NA

قشنگ بود واقعا

0 ❤️

321639
2012-06-05 08:07:23 +0430 +0430
NA

takavarjoon
اگر میخواستم از ادامه ارتباطمون بنویسم میرفت تو مایه های رمان و خیلی طولانی میشد. شاید تو قسمت بعد یه کم از این که چطور تموم کردیم بنویسم.
دلیل نداشتن سکس کامل رو وسطای داستان بهش اشاره کردم. بهرام به خاطر اختلاف سنیمون و از از طرفی به خاطر مسئولیتی که در قبال من به عنوان پزشکم داشت به خودش و من اجازه نمیداد سکسمون کامل باشه. به هر حال روانپزشک بود و منو هم به خوبی شناخته بود و منم بهش اعتماد داشتم و اعتراضی نمیکردم. هر چی بود اونقدر خوب بود که جای اعتراض برای من نذاره.
و خوشحالم که داستانو دوست داشتی.

0 ❤️

321641
2012-06-05 09:07:05 +0430 +0430
NA

جالب بود.خیلی هم جالب بود.آدم رو به خوندن ادامه داستان جذب میکنه و این یعنی داستان خوب.منم نمره 75 رو بهت میدم.منتظر بقیه داستاناتم هستم.
موفق باشی پری کوچولو.

0 ❤️

321642
2012-06-05 10:29:41 +0430 +0430
NA

Angry Bird ممنون که صادقانه کامنت دادی
ببخشید بابت تاریک بودن داستانام فکر نمیکردم از دید مخاطبم فضای داستانام تیره باشه شاید به خاطر این که برای خودم عادیه
بابت اسم داستانا معتقدم داستان خوب جای خودشو پیدا می کنه و اسم نباید فقط دهن پر کن باشه و باید ربط داشته باشه به داستان. بارها داستان هایی آپ شده که اسم فوق العاده جذابی داشتن اما حتی دو خطشو نمیشه خوند.
ایده اصلی داستانا هم از روی اتفاقاتیه که افتاده و سعی میکنم طوری بنویسم و پرو بال بهش بدم که خط داستانی پیدا کنه و از اتفاقات بعضا معمول روزمره که تو زندگی همه میفته فاصله بگیره و مخاطبو جذب کنه.

0 ❤️

321643
2012-06-05 10:30:54 +0430 +0430
NA

Derrick Mirza
ممنون از کامنتت و خوشحالم که دوست داشتیش

0 ❤️

321644
2012-06-05 10:31:24 +0430 +0430
NA

زیبا، جذاب، دلنشین
پریچهر جون اولین داستان دلنشینی بود که تو این سایت خوندم، همون چیزایی داشت که از یه داستان خوب انتظارش هست…

  1. قلم زیبا و روان 2. توصیفات دلنشین و به جا 3. کامل بودن داستان ( از یه جای درست شروع شد و به یه جای درست ختم شد)…
    امــــا خیلی دوست دارم پایان این قصه رو بدونم…
0 ❤️

321645
2012-06-05 10:33:53 +0430 +0430
NA

Silver_fuck
مرسی که انقدر با دقت داستانو میخونی و به جزئیات توجه داری. با چنین کامنتایی خستگی نوشتن از تنم بیرون میره.

0 ❤️

321646
2012-06-05 10:36:36 +0430 +0430
NA

nazgool66 عزیز خوشحالم که دوست داشتی داستانمو و امیدوارم تا هر موقع که دلت میخواد در کنار کسی که دوسش داری بمونی.

0 ❤️

321647
2012-06-05 10:42:45 +0430 +0430
NA

vici666
مرسی از کامنتت
به زودی ادامه این داستان رو هم مینویسم. البته طوری می نویسم که هر داستان در عین این که مستقل از داستان قبلیه ولی به طور کلی با یک خط منطقی به داستان قبل و بعدش ربط داره.
اگر در اولین خط داستان روی اسم داستان قبلی یعنی “به پریچهر بگو منو ببخشه” کلیک کنی هم می تونی قسمت قبل رو بخونی و هم لینک دو داستان قبلیم رو ببینی.

0 ❤️

321648
2012-06-05 10:43:47 +0430 +0430
NA

گل کاشتی ،پری خانم گل

نمره:100

0 ❤️

321649
2012-06-05 10:44:19 +0430 +0430
NA

از بقیه دوستانی که کامنت دادن هم ممنونم و خوشحالم که از این داستانم خوششون اومده.

0 ❤️

321650
2012-06-05 11:17:13 +0430 +0430
NA

داستانت با اینکه طولانی بود ولی ارزش خوندن داشت قشنگ صحنه ها رو توصیف کرده بودی ممنون
اما یه چیز تکاور جون مگه نگفتین که به هر کی بیاد اول کامنت بزاره و بگه اول شدم فحش بدین پس چی شد ؟

0 ❤️

321651
2012-06-05 12:09:34 +0430 +0430

آهای نفر اول. . . . . . . . . . . . . . .
آهای gazbazese، به تخم آقای دکتر بهرام شیرزاد تو این داستان که اول شدی.
این کامنت رو به خاطر گل روی dol tala نوشتم. البته توضیح هم بدم که کسی که اولین کامنت رو میذاره اگه فقط نظرشو بنویسه مشکلی نیست ولی اگه یک جوری با ذوق و شوق بپره تو هوا و بگه اول شدم در اون صورت ما هم باهاش میپریم تو هوا و همون بلایی رو سرش میاریم که به سر شیث رضایی اومد. پس دیگه هی نگید آخ جون اول شدم

0 ❤️

321652
2012-06-05 12:13:39 +0430 +0430
NA

سلام
پری جان خیلی زیباو گیرا بود ممنون برات بهترین ارزوها رو دارم
امیدوارم که دلت شادو لبت خندان باشه

0 ❤️

321653
2012-06-05 12:44:01 +0430 +0430
NA

زیبا و روان بود!آفرین!

0 ❤️

321654
2012-06-05 13:15:50 +0430 +0430
NA

pari jan mamnon
besyar ziba bod .ghamgin bod vali ghami shirin
movafagh bashi bazam benevis

0 ❤️

321655
2012-06-05 13:39:46 +0430 +0430
NA

پریچهر خانم ما منتظر داستان های زیر هستیم لطفا زودتر بنویسید
پریچهر و استاد
پریچهر و اکبر آقا بقال
پریچهر و قصاب سبیل کلفت
پریچهر و محمود (احمدی نژاد خودمون)
پریچهر و علی گدا

0 ❤️

321657
2012-06-05 13:47:22 +0430 +0430
NA

Slm.
Mamnun a dastanaye khufet…!
Baazia chegade banamak tu in sait…p

0 ❤️

321658
2012-06-05 13:58:35 +0430 +0430
NA

مرسی تکاور جون جیگرتو عشقه
راستی خبری از اساتید بزرگی چون مکس ماهونی نیست کجاست؟ مرخصی گرفته
مکسی جون بیا دلمون برای گفتار شیوات تنگ شده

0 ❤️

321659
2012-06-05 14:12:07 +0430 +0430
NA

داستانت سبک شروع شد اوج گرفت خوابید و خوب تموم شد
توضیحاتت خوب بود
دوستان نویسنده
وقتی داستان می نویسید جواب رو خصوصی بدید این کامنتا رو شلوغ نکنید
تکاورجون اگه با دقت بیشتری بخونی خیلی از جوابات رو میگیری اما کلا نقدای تو هم خوشم اومد ریزبین و دقیق
داستانا داره یه سطحی پیدا می کنه
خوشحالم

0 ❤️

321660
2012-06-05 14:29:10 +0430 +0430
NA

ممنون پریچهر که کامنتمو جوابیدی
منظورتو از دیدگاهت نسبت به اسمی که واسه داستانت انتخاب میکنی فهمیدم و قبول دارم اما خودت مقایسه کن داستانی که:
هم اسمش قشنگه و مناسب با محتواشه و هم حاوی موضوعیه که خواننده رو جذب خودش میکنه که مصداق عینیش رمان هایه معروف ژول ورن هست که داستانش از همه نظر تو ذهن خواننده ای مثل من کامل به نظر میاد ؛ با داستانی که شما کلی واسه موضوع و خط مشی و ادامه داستان زحمت کشیدی و واقعیت و خیال رو با هم ترکیب کردی تا به مذاق ما خوش بیاد که انصافا هم اومد ولی حیفه که اسم داستان یا بهتره بگم رمانت خیلی ساده ، بی روح و خشکه شاید تو اینجا مهم نباشه ولی اگه یه زمانی خواستی به طور جدی داستان بنویسی خیلی اهمیت پیدا میکنه…

راستی من یه پیشنهاد دارم که اگه خواستی تو داستانایی که در اینده مینویسی اعمال کن ، به نظرم کلا داستانایی که مینویسی با توجه به این که یه جورایی به هم ربط دارند و دنباله همدیگه هستن با یه اسم خاص که خودت بهتر از من میتونی پیدا کنی بنویسی و هر قسمت جدیدی که تو این سایت میذاری به عنوان یک فصل جدید از داستان اصلی بذاری دقیقا مثل یه کتاب رمان.
بدرود…

0 ❤️

321661
2012-06-05 14:56:54 +0430 +0430
NA

اگه نگم داستان خیلی خوبی بود یا از روی حسادته یا از روی نادونی
داستان خیلی خوبی بود در ادامه یک داستان خوب. هم عشق داشت هم سکس. اتفاقات خیلی خوب جورچین شده بودن. حال و هوای پریچهر کاملا قابل لمس بود. از اینکه تو غصه عشق قبلی، عاشق یه نفر دیگه شده بود من یکی رو که اذیت نکرد. شخصیتای این دو داستان(سینا و بهرام) طوری ساخته و پرداخته شدن که آدم می پسنده که یه نفر عاشق اونها بشه. با اینکه اگه بیشتر از این مقدار هم مینوشتی باز خسته کننده نبود و می خوندمش، اما خوبه که خیلی بلند نبود. من همیشه به بعضی از جمله های نویسنده های این سایت خیلی احساس پیدا میکنم. مثل اینا:
(عطر تنشو می بلعیدم)
(دیور برای من گرم یا سرد، شیرین یا تلخ نبود. دیور غمگین ترین عطر زندگیم بود که به بوش معتاد بودم)
(حالم دیگه از این همه اشک و ضعف به هم می خورد)
(به خدا من برات کوچولو نیستم. به خدا اندازه اندازم)
(هر چی التماس بود ریختم تو نگام)
خلاصه اینکه از این نوشته اشباع شدم و دلم برای خودم که هرگز یک عاشق واقعی نبودم سوخت.
باز هم بنویس. ما با پریچهر همراه هستیم

0 ❤️

321662
2012-06-05 15:02:58 +0430 +0430
NA

انسان به خاطر برخورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست
بلکه درست به خاطر نیازهایی که در خویش احساس میکند انسان است

0 ❤️

321663
2012-06-05 19:11:31 +0430 +0430
NA

زيبا بود ادامه بده گلم.

0 ❤️

321664
2012-06-05 20:04:01 +0430 +0430
NA

مرسی پری جون ادامه بده
من همه رو خوندم ودنبال میکنم خیلی خوب مینویسی دمت گرم
برای اولین باره که تو این سایت میبینم به یکی از نویسنده ها فحش نمیدن :)
نشون میده داستانت کاملا همه رو راضی کرده :star: :love:

0 ❤️

321665
2012-06-05 20:14:51 +0430 +0430
NA

من عادت دارم رک نظر بدم
خواستم بگم قلمت خوبه
ولی به ترتیب از قسمت اول تا این قسمت (۴) از جذابیت داستانات کم میشه،
انگار یه فیلم خوب را ۱۰ بار ببینی
یعنی تکراری شدن داستان هات انگار
‏ و یه نکته دیگه این که پری قصه ما اینجور عاشق بود که به خاطر سینا دست به خودکشی میزنه ،به نظر من نباید به این زودیا دلبسته یه مرد با اختلاف ۱۵ سال میشد و سکس…!!!
این برام عجیب بود

0 ❤️

321666
2012-06-05 20:27:16 +0430 +0430
NA

وای پریچه! دنیا بی تو هیچه!!!

0 ❤️

321667
2012-06-05 21:33:05 +0430 +0430

داستان خوبی بود.این از داستان.
ولی چند تا انتقاد هم دارم شاید به دردت بخوره.به نظر من دیگه نه مهمونی برو نه دکتر نه هیج جای دیگه.آخه باز یکی رو پیدا میکنی که بش بدی…آخرشم که یا ولت میکنن یا ولشون میکنی یا مجبور میشید جدا شید.دیگه اونجاس که اسم تغییر میکنه و میگن طرف جندس،البته الانم مطمئن نباش که نمیگن…
ولی بازم میگم داستانات خیلی بهتر از چرت و پرت های دوستانه که مینویسن.این ریتم داستان و عوض کن تا از یکنواختی در بیاد.
یه بار دیگه هم به هر کی گیرت میاد نده.

0 ❤️

321668
2012-06-06 02:00:00 +0430 +0430

راستش نمیدونم چرا همه توی این سایت از دخترا و زنها انتظار دارن که ادای تنگها رو در بیارن. هیچکس به نویسنده ی مرد یا پسر گیر نمیده که چرا همه دنیارو داری میکنی ولی تا یه دختر میاد و راحت از روابط جنسی خودش مینویسه همه میان میگن طرف جنده شده. بابا این تفکرات پوچ رو کنار بذارین. زنها هم مثل مردها انسان هستن ونیاز دارن که نیازهای جنسیشون برطرف بشه. مفهوم جنده یا فاحشه که شما روی هرکسی میذارین با کسی که به دلخواه خودش پارتنر سکسیشو انتخاب میکنه فرق داره. در ضمن وقتی یه نویسنده داستانی رو مینویسه حتما نباید واقعی باشه یا برای خودش اتفاق افتاده باشه. ممکنه توی ذهنش این پردازش رو شکل بده. پس تورو خدا اینقدر با این جملات طعنه امیز فضای این سایت رو که داره روز به روز بهتر میشه و با تفکرات دگم ایرانی خودتون خراب نکنید…

0 ❤️

321669
2012-06-06 03:10:29 +0430 +0430

پریچهر جان
مثل همیشه عالی بود با فضایی کاملا متفاوت
منتظر داستان بعدیت هستم
یکی از جذابیت های داستانت اینه که کاملا واقعی به نظر میاد (البته شایدم باشه ) و همین هست که خیلی از خوانندگان رو به اشتباه می ندازه و باعث میشه نظرات جالبی ندن . من از طرف اونا ازت معذرت میخوام. ;)

0 ❤️

321670
2012-06-06 03:32:05 +0430 +0430

مادر کسه قصیده مینوسی یا رمان یا داستان کوتاه ذهنت و گاییدم

0 ❤️

321671
2012-06-06 03:45:25 +0430 +0430
NA

یه چند وقتی نبودم چه داستانای تخمی بقیر از چندتاشون دادن بیرون.ادمینه عوضی 3ماه هست که داستان فرستادم اما نذاشتیش

0 ❤️

321672
2012-06-06 04:02:01 +0430 +0430

Dastanet khob bod kari nadaram ke dorogh bod ya rast ama tahte tasir gharar gereftam dastaneto kamel kon hatman mikhonamesh

0 ❤️

321673
2012-06-06 05:37:07 +0430 +0430
NA

خستم کرد…زیادی به کس خل شدنت بها دادی

خاطرات تلخ و زهرماری رو زنده کرد …

خیلی طولانی بود…
شایدم مریضی بیحالم کرده

بهرحال گمونم نویسنده سکس با برج زهرمار باشی که بنظرم هنوز بهترین داستان سایته …

0 ❤️

321674
2012-06-06 06:23:22 +0430 +0430
NA

قاعدتا باید در باره داستان نظر داد ولی خوب بگذیرم از داستان و بزنیم یکم به حاشیه داستان چون به قدر کافی از داستان تعریف و تمجید شده .
قربون روانشاسی نوین مثل NLPو …برم که هر تغیری و بخوای اگه طرف یا کار بلد باشی تو 15دقیقه میتونه ایجاد کنی و رواشناس ها که سهله روانپزشک هاش هم توش موندن که چجوری یه متخصص NLP در مدت خیلی کم و گاهی یک جلسه کتغیراتی رو می تو فرد ایجاد میکنه که یه روانشاس یا روانپزشک تو دو سال نمیتونه

0 ❤️

321675
2012-06-06 07:28:43 +0430 +0430

سلام پریچهر خسته نباشی دقیقا مثل داستانای قبلیت عالی و بینقص بود .
اگه یادت باشه تو کامنتهایی که واسه داستانای قبلیت گذاشته بودم گفتم که یاد [ارا] وداستاناش میفتم ولی این داستان فقط خودتو وسبک نگارشتو تو ذهنم تداعی کرد واین یعنی اینکه سبک نگارش شما حالا شناخته شده و مختص خودته وبه یه بلوغ کامل در نویسندگی رسیدی وامثال شما و کفتار پیر وتعداد معدودی از دیگر نویسندگان باعث پیشرفت سایت وبالا رفتن سطح کیفی داستانها شده .
البته این میون باید از حرکت خوب ادمین که گزینشهای داستانها رو خیلی بهتر از قبل انجام میده هم تشکر کرد چون دیگه کمتر مطالب بی ارزش و سکس با محارم و… رومیذاره اینها همه نشونه پیشرفت شهوانیه.
پریچهر خانم امیدوارم بازهم داستانایی با همین سبک و سیاق و پر مایه رو با قلم جادوییت به رشته تحریر در بیاری

0 ❤️

321676
2012-06-06 08:57:20 +0430 +0430
NA

silver_fuck
ممنون از کامنتت. برام مهم نیست نظر آدمایی که یک طرفه قضاوت میکنن و به واسطه مرد بودن همه چیزای خوب دنیا رو فقط برای خودشون میخوان. اینا مثل همون آدمایی فکر میکنن که 15 سال پیش به دختری که زیر ابروشو برمیداشت میگفتن جنده. براشون فرقی نمیکنه در چه زمانی زندگی میکنن مخشون فسیل شده کاریش نمیشه کرد.

0 ❤️

321677
2012-06-06 08:59:31 +0430 +0430
NA

marde shyton
شاید به خاطر اینکه معتقدم داستان باید خط مشی منطقی داشته باشه حتی اگر برگرفته از تخیل نویسنده باشه باید باورپذیر باشه تا به دل خواننده بشینه.

0 ❤️

321678
2012-06-06 09:02:21 +0430 +0430
NA

holoo
یه دور کامنتتو بخون ببین اونی که خله منم یا تو!
آره نویسنده همون مهندس برج زهرمارم ولی تو انگار حالت خیلی بده

0 ❤️

321679
2012-06-06 09:05:12 +0430 +0430
NA

mamali888
ممنون از کامنتت
متاسفانه من نتونستم داستانی از ارا پیدا کنم و تو سایت لوتی سرگیجه گرفتم
حتما ارا هم دست به قلمش مثل من خوب بوده ;)
به هر حال از شوخی گذشته خوشحالم که از این داستانم خوشت اومد.

0 ❤️

321680
2012-06-06 09:14:43 +0430 +0430
NA

Antonio_bandares
خوشحالم که انقدر داستان به دلت نشسته. امیدوارم تو هم یه روز عشقو تجربه کنی و خودت درد و لذت عاشق شدنو حس کنی.

0 ❤️

321681
2012-06-06 12:14:51 +0430 +0430
NA

سلام به پريچهر جان و ديگر دوستان منم مثل بقيه خوشم اومد از داستانت،از اينكه داستانهاى خوبي مثل اين و داستان پژمان عزيز روي سايت اومده خيلي خوشحالم و هم به شما پريچهر عزيز و هم به پژمان گل خسته نباشيد ميگم اميدوارم پركارتر از هميشه و روز به روز بهتر از روز پيش باشيد

0 ❤️

321682
2012-06-06 12:24:15 +0430 +0430

آدم یه چیزایی میبینه که…استغفرا…
این که داستانه،هیچ.ولی نویسنده ی بزرگ تو خودت بگو اون بدبختی که میاد در آینده این دختر رو میگیره چه گناهی کرده؟
اسم خودتو گذاشتی نقش اول داستان.اوکی.
یه نفر میاد خواستگاریت،جنده گیاتو میشینی واسش تعریف میکنی؟الان حتما میگی طرف هم از این کارا کرده،اگه یه نفر باشه که پاک زندگی کرده چی؟؟؟؟
خوشت میاد بیان به ریدمانت تاج گل بدن؟نه؟
همه ی این تعریفا به خاطر دختر بودنته.اگه همینو اون دکتر بدبخت می نوشت خواهر و مادرش و آباد میکردن که از یه مریض روانی(البته همینم هستی)سو استفاده کرده.همین قدر بدون که داری دادن و بین دخترا رواج میدی و آخرشم ضربشو پسرا میخورن که باید یک عمر با یه جنده زندگی کنن.البته این کارت هم ریشه در زندگیت داره که مشخصه چی بوده و ادامشم که تعریف کردی.
الانم باز نیا زیرش ادا تنگا رو در نیار.اگه هم فقط این 100% داستان باشه نمی تونی انکار کنی که دوست نداری.
از قدیم هم گفتن وصف العیش،نصف العیش…

0 ❤️

321683
2012-06-06 12:59:32 +0430 +0430
NA

پریچهر تو هم گاییدیا!!!یه داستان نوشتی تو قسمت نظرات ترکوندی از همه بیشتر پیام گذاشتی.بیخیال بابا بکش بیرون دیگه.همه از داستانت خوششون اومد حال کردن بهت هم خسته نباشید گفتن.اگه داستان مینویسی اخرش که نظرات تموم شد بیا یه تشکر کن (والسلام)

0 ❤️

321684
2012-06-06 13:23:25 +0430 +0430
NA

قلمت خوب بود اما…
اگه داستان زندگیته برات متاسفم زندگی افتضاحی داری اول با یه مهندس بعد با یه دکتر…
ایندفعه بیا خودم برات یه داستان برات بسازم که تو گاردین چاپ کنن!

0 ❤️

321685
2012-06-06 14:52:49 +0430 +0430
NA

: چند وقت بود توی این سایت که واقعا یکی از سایت های مورد علاقم بود میگشتم و تاحالا هم نظر ندادم ولی به احترام چنین نویسنده عالی نظر میدم و میگم که بسیار عالی بود ولی نتونست کیر منو بلند کنه البته ایراد از چیز ما بوده دیگه!!!:crown منتظر داستان های بعدیت هستیم!!very nice parichehr

0 ❤️

321686
2012-06-06 15:17:26 +0430 +0430
NA

برام خیلی جالب شد این بحثی که پسر خاموش شروع کرد اینطور که معلومه کامنتش بد جوری بوی گند جانماز اب کشیدن میده…
ها…ها…ها…!!!

کوچولو برو خودتو سیاه کن!!!

تو که ادعایه پاک بودنت میشه تو بزرگترین سایت سکسی فارسی زبان یعنی[شهوانی] چه غلطی میکنی ؟ها؟ها؟
در ضمن اونایی که واقعا پاکن اصلا مثل جناب عالی نمیان پیش همه جار بزنن که ما هم ارررهههه!!!
راستی جالبه که خیلی ازون دخترایی که تو دانشگاه میانو چادرین و ادعایه پاک و باکره بودنشون همه ی عالمو کر کرده غالبا درشون بو میده!!!میفهمی که چی میگم یعنی چاقالن ، کونین یا هر چی که بشه اسمشو گذاشت.
و در پایان خواستم عرض اخرمو بگمو زحمتو کم کنم که اگه فکر کردی چون نویسنده این داستان دختره گفتیم خوشمون امده و ازش تعریف کردیم سخت در اشتباهی چون داستان هایه ارا و داروک[روزان ابری] و عالیجناب و یا حتا همین درک میزا و کفتار پیر خودمون کلی ازشون تعریف و تمجید میشه…
اونا رو چی میگی ها؟
ایا اونا هم دخترن؟؟؟
پس لطفا اگه جوابی نداری دیگه خفه بمیر و نیا کس شعر بلغور کن و یا اگه حرف حسابی داری تو خصوصی بیا مطرح کن چون شاید دیگه به این داستان سر نزنم…

0 ❤️

321687
2012-06-06 18:42:29 +0430 +0430
NA

بعد مذتها یک داستان با حال سکسی خوندیم واقعا خسته نباشی دکتر هم نوش جونش :hat:

0 ❤️

321688
2012-06-06 18:43:20 +0430 +0430
NA

این اولین نظری که تو این سایت میذارم،قلمتون بی نظیر بود تبریک میگم …

0 ❤️

321690
2012-06-06 19:31:46 +0430 +0430
NA

داستان های این سایت رو تقریبا دو سالی میشه که میخونم ولی الان برای داستان تو ثبت نام کردم تا نظر بدم.داستان های دیکه ات رو هم برگشتم و خوندم .تقریبا همه اشون خوب بود به جز داستانت با امیر…قسمت های افسردگی بعد از شکست رو خیلی خوب توصیف کردی.خاطراتم رو باعث شدی مرور کنم. داستان های تو هلیا (فرانگیس) و آرا خیلی دلنشین و ملموس بودند. مرسی:X

0 ❤️

321691
2012-06-06 19:58:34 +0430 +0430

angry bird
اولا اینقدر کس لیسی نکن که داری آبروی هرچی آدمه میبری…
دوما ما جانمازشو ندیدیم چه برسه بخوام آبشم بکشم…
بدبخت،کیرم تو مغز نداشتت اگه من اینجام اومدم که فقط از وضعیت مملکتمون که 4 تا کس مغز مثل تو به گوه کشیدن باخبر بشم…
منم ادعای پاکی ندارم.اگه بخوام داستان سکسی واقعی بنویسم شاید 7-8 تا خوب از توش بتونم در بیارم…
اینم بخش اصلی حرفمه که اگه چشات از جلق زدن کور نشده باشه میبینی که همه هم مثل تو کس لیسی نکردن،پس ببند تا دهنتو خودم پر نکردم
داستان هایی هم که گفتی مثل کفتار پیر و … خیلی برام جالب بودن.خودمم قبول دارم.
یه نصیحت هم از من داشته باش:ملت از خایه مالی به جایی نرسیدن،تو میخوای با کس لیسی به کجا برسی خدا داند…
حالا تو اگه حرفی داری میتونی بیای خصوصی…اگه هم خیلی فشار به راه گوزت اومده بگو بیام رو در رو یه حالی ازت بپرسم…

0 ❤️

321692
2012-06-06 20:16:53 +0430 +0430

جوجه کلاغ
این حرفایی هم که خوردی صرفا جهت خود گوز کنیت برای نویسنده بود وگرنه من اهل بد و بیراه گفتن به کسی نیستم.
اگه تو اینجا کامنت گذاری منم میتونم نظرمو بگم و نظر دادنتم در مورد داستان باشه،نه در مورد نظر من.
واسه اون کوچولویی هم که گفتی عرضم به درزت که باید بیای کلفتشو ببینی…از 16 تا 20 سال ریختن تو سایت و منم میام با همچین ادمی سر و کله میزنم…برو عمو جون ایندفعه زیاد رنگیت نمیکنم…برو سر درس و مشقت و به قول مکس ماهوتی سرت تو کامنت خودت باشه…

0 ❤️

321693
2012-06-07 00:48:15 +0430 +0430
NA

hadi fucker
اگر به بعضی کامنتا (کامنتایی که برام جالبن و حرفی براشون دارم) جواب میدم به واسطه امکانیه که فضای مجازی به نویسنده میده و به نظرم بهتره آدم از این امکان برای برقراری ارتباط با خواننده ای که وقت گذاشته و داستان رو خونده و کامنت داده استفاده کنه.
واقعا نمیفهمم چرا بعضی وقتا باید به همه چی گیر بدیم؟!
یعنی تکلیف این که من پای داستانم جواب کامنتایی که برای من نوشته شده رو بدم هم باید یکی دیگه تعیین کنه؟!!!

0 ❤️

321694
2012-06-07 00:49:05 +0430 +0430
NA

off_boy

مشکل تو میدونی چیه؟ مشکلت اینه که به راحتی به خودت اجازه میدی در مورد کسانی که هیچ شناختی روشون نداری قضاوت کنی!
علاوه بر اون بی اجازه و پابرهنه خودتو وکیل وصی نویسنده های مرد سایت هم میدونی
تازه نماینده شخصیت دکتر توی داستان هم هستی
یه کم مسئولیتاتو کم کن که بالا منبر میری قاطی نکنی
کسی نمیاد اینجا شخصیت نویسنده داستان رو مورد قضاوت و ارزشیابی قرار بده. تو قسمت کامنتا قراره در مورد داستان صحبت بشه نه در مورد شخصیت نویسنده داستان.
کسانی هم که جواب در شانتو دادن نه منو میشناسن نه من میشناسمشون بنابراین انقدر برای خودت نوشابه باز نکن و انقدر راحت به همه توهین نکن.
ضمنا وقتی برای باخبر شدن از وضعیت مملکت به جای سایتای خبری و تحلیلی میای تو سایت سکسی نمیشه بیشتر از این ازت توقع داشت.

0 ❤️

321695
2012-06-07 01:09:43 +0430 +0430
NA

سلام, داستانهات رو دنبال میکنم, معمولا نویسنده های داستانهای سکسی خیلی عقده ای هستن و حیف اسم نویسنده که بشه روشون گذاشت , ولی چندنفر توی این سایت هستن که داستانهاشون و سبک نوشتنشون رو خیلی قبول دارم. یکیشون شما و یکی هم کفتار پیر بقیه رو هم الان حال ندارم به مغزم فشار بیارم که یادم بیاد! :دی
داستان رو حتما ادامه بده , عالی عالی! موفق باشی

0 ❤️

321696
2012-06-07 01:31:09 +0430 +0430
NA

به به پریچهر خانوم! پری جان بازم مثل همیشه عالی بود. الان دیگه کاملا اون خلا توی ذهنم پر شده! اول با امیر، بعد با سینا که با هم نامزد کردین، بعد از اون با دکتر شیرزاد و بعد از شیرزاد با شوهرت که سه سال با هم بودین و در سن 28 سالگی با مهندس! درسته؟ حال کردی جان من؟ فقط بازم رعایت نکردی! داستان بدون تاریخ هیچ ارزشی نداره! خب بگو این ماجرایی که داری تعریف میکنی کی، کجا و توی چند سالگی برات اتفاق افتاد که هضمش واسمون راحت تر باشه. امید وارم هرچه زودتر داستان آشنایت با شوهرت رو هم بنویسی و بعد از اون داستانای بعد از مهندس! آخه یادمه گفته بودی با مهندس ماجراهای بسیاری داشتین!!! و بعد از اونم همینجور برو جلو تا برسی به (بعد از 120 سال) عزرائیل! شوخی کردم. راستی اگه اشکالی نداره میشه بگی الان چند سالته؟بعد از اینکه طلاق گرفتی دوباره ازواج کردی؟ مهندس پارسا اون موقه چند سالش بوده که واسه یه دختر 28 ساله میسوخته؟ منتظر داستان بعدیت هستم.

0 ❤️

321697
2012-06-07 01:52:51 +0430 +0430
NA

خیییییییییییییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییییییی بااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااااااال بوووووووووووووووود
خوشکل توصیف کردی،دمت گرم و سرت خوش

0 ❤️

321698
2012-06-07 03:51:29 +0430 +0430
NA

:D :D :D :D :D
سکس حماسی (شعر)
سر شب بدو،حال من شد خراب
برفتم همی سوی میدان اب
نه موها مرتب،نه اعصاب خوب
نشستم کناری بسان یه چوب
به ناگه بدیدم همی جنده ای
سوی من همی زد،یک خنده ای
همی قمبلش بود، بسان یه توپ
شدش کیرمن، سختر از، سنگو چوب
برفتم به پیشش چون بر قو باد
جواب اکی را همان لحظه داد
بگفتم همی جای خالی بود
کف ان همی نرمو قالی بود
بخندید با ان صدای ظریف
بگفت لاغری، نیست من را حریف
بگفتم درست است که من لاغرم
سلاحم همی هست،چون یاورم
بود طول ان بیشتر از یک وجب
که هر دختری را برد در عجب
بیامد سوی خانه با جانو دل
شدم شادوخندان اندک خجل
شدم داخل خانه با ان پری
دراورد سریع مانتوو روسری
منم کندم از خود،شلوار جین
زدم ان پری را سریع بر زمین
گرفتم همی لب در ابتدا
نکردم به لب من همی اکتفا
لباس برش را زدودم چه زود
نفهمید از کی لباسش نبود
دوپستان اورا گرفتم به دست
بگفتا یواش ،تا خود صبح هست
یکی لیس بر این یکی گاز بران
صدایش رسید تا به مازندران
که ناگه بلند شدکردم به زیر
در اورد سلاحم بسان یه شیر
گرفتش بدستش چشانش گشاد
ز قدو قوارش همی شاد شاد
کمی کرد بازی کمی ساک زد
دلم ضعف رفت،پشتم بر خاک زد
شدش سفتو محکم، شدش داغ داغ
بخندیدو گفت، هست همچون چماق
بگفتم که اکنون بیا زیر من
که اصرار دارد همی کیر من
بگفت اندک اندک فشارم بده
همی تکه تکه خیارم بده
ولی قبل ان مال من را بلیس
بکن مال من را همی خیس خیس
جهیدم در ان لحظه من بهر لیس
زدم بر کسش پشت هم ماچو کیس
زبانم بکردم درون کسش
کشیدم ازماست یک دم رسش
شده بود کسش همچو رویای خیس
خیار منم همچو یک ابلیسabelis
بگفتم دگر وقت کس کردن است
به زیر چنارم همی مردن است
بگفتا بمیران مرا ای جوان
همی مرگ خواهم ای مهربان
نوک کیر خود را بمالیدمش
همی نرم کردم ،از او دمش
فشاری بدادم نچندان به اوی
صدایی در امد ،از او،ای و اوی
بگفتا یواش در دارد شدید
همی جنس کیرت بود از حدید
دگرطاقتم از سر امد برون
به کردم تا ته، به جای برون
تلمبه زدم با تمام توان
صدایش رسید تا خود اسمان
دو پستان او همزمان در دهان
دهان باز شد از همه کهکشان
همی گفت ایو همی گفت اه
همی گفت مردم یواشتر بگاه
کشیدم همی ان خیار از غلاف
بگفتا که درد داردم زیر ناف
بگفتم بخواهم تو کونت کنم
در این نصفه شب،نصفه جونت کنم
بگفتا که کونم همی هست تنگ
بمیرم بزیرت سریعو قشنگ
بگفتم چنان گایمت حال کنی
زحال خوش خوب،بال بال کنی
بگفتا فقط زود،ارام بکن
همی اندک اندک، کیرت، جام بکن
دو لپ کونش را ز هم کرد باز
همی کیر من گشته بودش دراز
گذاشتم نوکش لای ان قاچ کون
فشاری بدادم با حسو جون
نمیرفت داخل زیاد تنگ بود
طرف هم تو گویی در هنگ بود
پریدم کمی از درون اتاق
کرم را بیاوردم بر کیر داغ
بمالیدمو بعد بر کون اوی
چنان نرم گردید همچون لبوی
کمی کیر خود را فشار دادمی
کمی جان و جون انتشار دادمی
صدایش در امد بگفت جا بکن
همه قدوبالاش یکجا بکن
بگفتم همی چشم امد بگیر
بگفتا بخواهم در این وقت کیر
فشاری بدادم چنان ضربتی
که اصلا ندید با چنین فرمتی
زمن بود کردن ز او بود داد
گهی گوز میزد گهی گوزو باد
ز این حالتش لذتم گشت بیش
تو گویی زنند بر همه جام نیش
به ناگه بیامد همی اب من
پریدم یهو،این همی خواب من


لینکش:http://shahvani.com/content/سکس-حماسی-شعر

0 ❤️

321699
2012-06-07 04:13:44 +0430 +0430
NA

قشنگ بود …آشنا می نویسی …

0 ❤️

321700
2012-06-07 04:22:13 +0430 +0430
NA

پری جان سلام
نگارشت خوب بود فضا سازید عالی بود و بنظرم تاریک نبود جزئیات نه زیاد بود نه مبهم

0 ❤️

321701
2012-06-07 09:42:27 +0430 +0430
NA

خیلی وقت بود که راجع به هیچ داستانی نظر نمیدادم.ولی دلم نیومد به این داستان نگم که واقعا عالی بود.خیلی ممنون. حرف نداشت.خسته نباشی عزیزم.عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

0 ❤️

321702
2012-06-07 11:41:38 +0430 +0430

Parichehrr
من که مشکلاتتو بهت تو همون کامنت اول گفتم ولی دیدم یابو برت داشته گفتم یه حالیم به خودت بدم…
تو اگه خودتم جنده نباشی،افکارت خرابه.ببین چقدر به دادن به این و اون فکر میکنی که این مزخرفات رو سر هم کردی.
اگه هم یکم از فکر دادن در بیای میبینی که 1 نفر جواب کامنت منو داده و دلیلشم گفتم چی بوده.
در مورد دکتر هم که نظر دادم حقیقت رو گفتم.چون اگه اون مینوشت کامنت های خوبی نمیگرفت.
1چیزی این وسط برای من جالب شده که چرا فقط جواب کامنت هایی رو میدی که از داستانت تعریف کردن؟؟؟
اونایی که گفتن تخمی بود نظرشون نظر نبود؟؟؟
جواب کامنت منم اگه دادی کاملا مشخصه فشار زیادی به کونت اومده،البته جواب نبود،4 خط چرت نوشتی که فشاره کمتر بشه…
برای باخبر شدن از جندگی های دسته آدم هایی مثل تو توی کدوم سایت خبری باید برم؟؟؟حتما اونو برام پیغام بزار.
حرفای من برای آدمایی مثل تو تمومی نداره ولی در حدی نیستی که بیشتر وقت بذارم.فقط وقتی تنها شدی یکم به شخصیتت فکر کن،ببین چه جور دختری هستی که جات اینجاس.
موفق باشی.

0 ❤️

321703
2012-06-07 14:51:31 +0430 +0430
NA

خیلی خوب و رمانتیک…
خسته نباشی عزیزم

0 ❤️

321704
2012-06-08 01:23:08 +0430 +0430
NA

خوب بود هرچند به نظرم علمی خیلی بود…تو ایران که از پسر بچه 12 سالش تا پیرمرد 80 سالش کیر تیز کردن واسه آدم و منتظرن فقط فرصتی پیش بیاد که بکننت , بعید میدونم همچین مردی پیدا شه که بری تو بغلش و نخواد بکنتت! قلمت قشنگه…آفرین

0 ❤️

321705
2012-06-08 02:57:33 +0430 +0430
NA

اخه نظرات رو که میخونم سه تا در میون مال توئه خوب نباید اینطوری باشه نمیشه که بیای تک تک جواب کامنت همه رو بدی.ولی به هر حال صلاح مملکت خویش خسروان دانند.راستی داستانات رو یکم کوتاه کن

0 ❤️

321706
2012-06-08 05:14:03 +0430 +0430
NA

;) داستانت خوب بود فقط یه زره کوتاه ترش بکن پری جون

0 ❤️

321707
2012-06-12 23:20:17 +0430 +0430
NA

سلام پریچهر خانوم

داستانتان را خواندم هردو را. بسیار زیبا بودند. داستان دوم مرا به گدشته برد و داغم را تازه کرد. چون من هم درد شما را داشتم. من هم اوایل جوانی عاشق شدم ولی عشقم رفت. بعد از آن هم دچار ناراحتی روحی شدم. اما الان حالم خوب است. به هر حال امیدوارم که سلامت و شاداب باشید و همچنان داستانهای خوب شما را بخوانیم.
با احتران فراوان
سعید

0 ❤️

321708
2012-06-14 17:19:22 +0430 +0430
NA

داستانتو خیلی دوست داشتم خیلی عالی بود.
خیلی جالبه منم خودم همیشه موقعیت اجتماعی طرف واسم مهمه.
داستانتو که خوندم بی اختیار یاد فیلم پرتقال خونی افتادم اونایی که این فیلمو دیدن همچین حسی پیدا نکردن ؟
موقعی که من این فیلمو میدیدم همچین چیزاییو تجسم میکردم.
بازم بنویس پریچهر جان

0 ❤️

321709
2012-07-03 07:05:57 +0430 +0430
NA

parichehr joon ag mishe hamin ja ba shomare gozari esme dastanato bar asase zamane voghoo bgi k b tartib bekhooni akhe intori heif mishe man ino nemikhoonam ta zamani k ghabliasho bekhoonam.
mamnoon
to behtarin dastan nevise Irani hasti

0 ❤️

641544
2017-07-24 07:25:45 +0430 +0430
NA

بانو فقط یه چیز میتونم بگم… عااااااااااااالی
20 شدی 20
مرسی

0 ❤️

685437
2018-05-03 08:32:32 +0430 +0430
NA

منم عاشق روانشناسم شدم بيشتر از يك ساله كه بهش علاقمند شدم ولي حتي نميدونم زن داره يا نه نميدونم بايد چيكار كنم! شرايط سختيه ميدونم آينده اي نداره و اتفاقي نمي افته ولي بايد چيكار كنم؟

0 ❤️

718627
2018-09-21 16:12:37 +0430 +0430
NA

یکی پیدا شد خوووووووشگل نوشت

0 ❤️

767920
2019-05-17 03:25:14 +0430 +0430

عالي بود پريچهر جوووون
ميشه اس بدي خصوصي كارت دارم…

0 ❤️Top Bottom