شرت و ساک زدن پرستو همسرم

  سلام به همه کسای که دوی دارن شرت همسرشون رو دوست و اشنا و فامیل ببینن که وسط پای همسرشون مخصوصا همسرشون شرت رنگ قرمز و مشکی بپوشن اخ که چه حالی میده داستان منو همسرم پرستو رو دوست داشتید بگید تا ادامه بدم بنویسم
  منو زنم پرستو خیلی علاقه به خرید شرت و سوتین رنگی و سکسی علاقه داشتیم یک روز رفتیم خرید لباسو لباس زیر که پرستو گفت چه تیپی بزنم منم به شوخی گفتم هرچی دوس داری بپوش فقط شرت نپوش که پرستو جا خورد گفت چی یعنی شرت و سوتین نپوشم اخه دلیلش چیه گفتم دلیل نداره همین جوری گفتم اونم قبول کرد رفتیم بیرون رفتیم مغازه لباس فروشی یه لباس سکسی انتخاب کردم گفتم میشه بپوشه خانومم که پسره که کف کرده بود گفت اشکال نداره فقط تنگه لباسه ببخشید حواستون باشه اخه لباسه معذرت میخوام لباس شب و سکسیه ممکنه تنگ باشه که منم گفتم چشم حواسمون هست پرستو رفت اطاق پرو اول روسریشو در اورد بعد مانتوشو در اورد منم کنار در داشتم نگاه میکردم بعد تابشو در اورد این سینه بزرگ ۸۰ پرستو سریع کیرم بلند شد بعد زیب شلوارشو باز کرد داشت شلوارشو در میاورد که صداش معلوم بود که یکی داره شلوارشو در میاره که نگاه پسره کردم دیدم داره نگاه من میکنه منم نگاش کردم خنده کردم که یعنی حواسم هست پاره نشه بعد به صورت لب خانی به پسره گفتم داره شلوارشو در میاره هنوز نپوشیده در اطاق پرو یه گوشش رو باز کردم دیدم لخت لخت پرستو وایساده گفتم بپوش لباسو حواست باشه لباسه یک سره بود اما از نیم تنه پاره پاره روبه بالا تنم اندازه سکه سکه سوراخ بود رو سینه هام سوراخ بود که نوک سینش افتاد بیرون سریع گوشیم در اوردم هم از پشت هم از جلو عکس گرفتم از پرستو گفتم در بیار میخریم لباسو منم در اطاق پرو بستم اومدم حساب کنم پسره گفت خوب بود منم حشرم زده بود بالا عکسه رو نشونش دادم پسره گفت دوس دخترته گفتم اره گفت خدایی سلیقد بیسته اندامش بیسته منم زوم کردم به نوک سینش و کسش که پسره گفت خواهر نداره واسه ما جور کنی گفتم شمارتو بده الانم اومد بیرون بگو دوستی دارم لباس زیر میفروشه عشقش لباس سکسی و زیره پرستو اومد بیرون داشتیم حساب میکردیم که پسره گفت این لباس باید لباس زیرشم مثل خودش باشه سریع پرستو گفت دارین الان پسره گفت نه فردا میاد واسمون گفتم چشم فردا مزاحم میشیم رفتیم خونه لباسو شب پوشید وای ادم حرصش میگرفت که سه تا کیر اینو میکردن تو سکسبهش گفتم پرستو پسره نگاه کونت میکرد که دیدم جیغ زد گفت کوووووودوم پسررررر اههههههههه گفتم بابا فروشنده همش وسط پاتو نگاه میکرد دوست داری کیرشو پرستو یه اهی کشید گفت کیررررررررررر اره اما تو کسم نه کون فقط ساک بزنم براش کفتم دوستم چی ارش اونم بیاد س تا کیر اونم کونت بزاره منم کست که با صدای بلند من که ابشو نریده بودم تا اون وقت اما ابش اومد ریخت رو سینم دیگه پرستو مرد از خستگی فردا رفقیم لباس فروشی پسره رفته بود ده تا شرت اورده بود از دوستش وقتی داشت رو ویترین شرتا رو باز میکرد پرستوم نگاشون میکرد منم گفتم ببین این ابیه قشنگه به رنگ پوستت میاد که پسره فکر میکرد دوست دخترم هست گفت ببین این مشکیه که خط قرمز داره یا این طوری که حتی معلومه اندامت که پرستو جا خورد که این چرا راحت حرف میزنه پسره گفت دوست دارین بپوشین حشری شده بودیم س تامون پرستو رفت اطاق پرو ساپرتشو در اورد هر شرتی که میپوشید بهش میومد شرت اخر ی رو خواست بپوشه دستم دراز کردم کسشو مالیدم خودش تکیه داد به اینه که بیشتر بمالم منم انقد تند تند مالیدم اب کسش اومد اما کم بود خودم اب دهنمو ریختم تو دستم مالیدم وسط شرت ابیه که پرستو گفت چرا با شرت پاک کردی دیونه گفتم ولش کن میخریم اینو بریدم بیرون یه جوری باز کردم شرتو که ببینه خیس شده گفت ببخشی اب ریخته روش گفتم ببیخشی یه خورده همسرم احساسی میشه دیگه ترشح میکنه پسره فهمید که چی شده گفت شما گفتین دوست دختر نه همسر که گفتم قراره نامزد بشیم گفت به خانومت بگو شرت نپوشه ترشح برمیگرده به سمت ک....س....ش که منم ادامه دادم وقتی تحریک بشه اینجور میشه پسره که اسمش امید بود گفت یعنی ارضا بشه ابش میاد که پرستو در باز کرد اومد بیرون منم گفتم بهتون اس میدم حرف میزنیم خلاصه خریدیم اومدیم شب شد به پرستو گفتم امید پسره مغازه داره این شرتو داست داشت بیا این مشکی خط قرمز بپوش فکر کن منم امیدم چشماتو ببندم با روسری پرستو حرف نمیزد فقط گونگ بود که من چرا این کارا رو میکنم اما خوش میدونست به خری زده بود خلاصه شرو کردیم سکس دیگه انقد گفت امید کیرتو ساک بزنم بکن تو کسم شوهرم خونه نیست بیا کسمو بخور دباره مثل شب قبل انقد ابش اومد ریخت رو ملافه و روی پاهای من که خودشم باور نمیکرد انقد اب داشته باشه منم سر کار با امید در مورد پرستو حرف میزدیم بهش گفتم همسرمه دوست دارم سکسشو ببینم امیدمپسر خوبی بود یه روز گفتم قراره امید بیاد امشب خونمون ماهواره درست کنه بلده انگار دنیا رو به پرستو دادن داشت شام درست میکرد از پشت بغلش کردم گفتم کیر میخوای دوتا امشب گفت برو بی ادب ما فقط فاتزی قرار نیست که ساک بزنم گفتم بابا یک بار فقط امشب داشتم رو دامن کسشو میمالیدم که خیس شد گفتم امشب باید ساک بزنی پرستو خانوم برای امید دیگه چیزی نگفت دونستم رازی رازی هست غروب گفتم ببین لباس میدونی چه بپوش اون تاب قرمز رو نافی و اون دامن کوتاه تا رو رونت میاد قبول کرد و اون شرت مشکی و خط قرمز داشت پوشید سوتین نپوشید نوک سینه هاش بیرون بود شب امید اومد داخل پاهای سفید پرستو دید کیرش مثل فنر پرید بالا پرستو وقتی داشت چای تعارف میکرد به امید از پشت قسمت پایینی باسنش معلوم بود برگشت که به من تعارف کنه گفتم بیشتر خم شو دونستم کون پرستو معلومه بیشتر کشش دادم که ببینه پرستو وقتی که رو مبل نشست پاهاشو بعضی وقت باز میکر د که بین پاهشو ببینه امید اس داد به من گفت پرستو شرت مشکی پوشیده که دوست داشتم بهش بگو پاهاشو نبنده دیگه منم رفتم تو اطاق گفتم خانوم میشه بیای یه لحظه اومد گفت چیه گفتم ببین پاهاتو بیشتر باز کن که حشری بشه وگرنه شاید قبول نکنه امید بترسه من هستم مثلا امید نمیدونه به امیدم گفتم که پرستو نمیدونه پرستو برگشت رو مبل این بار بین پاهاشو بیشتر باز کرد طوری که دیگه کس رونش پیدا بود دیگه امیدم داشت قشنگ نگاه کس پرستو میکرد که گفتم راستی امید جون این شرته بود که گفتی قشنگه پرستو پوشیده که امید گفت اره دیدم وقتی پرستو خانوم پاهاشو باز کرد دیدم گفتم فقط طوریه باید زیرش همیشه تمیز باشه که کسو خوب نشون بده گفت لباس سکسیه چی اونم قشنکه گفتم پرستو برو بپوش ببینه گفت اخه الان شام بخوریم گفتم برو بیارش رفت اورد گفتم اینجا بپوش داشتم دانشو در میاوردم که دیدم شلوار امید تابلو کیرش راست راست وقتی پرستو لخت لخت شد گفتم پرستو بشین زمین گفت چرا گفتم بشین وقتی نشست شلوارمو در اوردم گذاشتم دهن پرستو اونم سریع ساک میزد گفتم امید بیا کیرشو در اورد پرستو تا دستش به کیرش خورد ابشو پاشید وو صورت پرستو گفتم چی شد گفت زنی رو جلو شوهرش ببینم بکنم خیلی حال میده با دستمال پاک کرد صورتشو دباره برای امید ساک زد که امید گفت ابم داره میاد منم سر پرستو فشار دادم که کیرشو در نیاره اونم دوتا تلمبه تو دهن زنم زد زنم زد ابش ریخت دهن زنم پرستوم قورتش داد بلند شد رفتیم تو اطاق امید اومد پشت پرستو از پشت بغلش کرد گفت دوستام بیارم پنج تا کیر با شوهرت کس و کونت و پاره کنن پرستو خم شد گفت بیا اول کیرتو بکن تو کسم پس فردا دوستاتو بیار گفتم چی میگید امید گفت زنت جنده کنیم امید کیرشو کرد تو کسش منم تو کونش که تلمه میزدیم امید موهای پرستو میکشید پرستوم دوست داشت خشن سکس کنه امید گفت کیرتو بکن تو کسش منم کردم تو کسش دیدم کیر خودشم تو کسشه دوتا کیر تو کس زنم بود پرستو جیغ بلند زد باور کنید ابش انقد زیاد بود با دستم کسشو ماساژ دادم اما هی میپاشد بیرون منم ابم اومد اما امید افتاد رو پرستو از جلو خوابید رو پرستو دهن گذاشته بود کنار گوش پرستو داشت حرف میزد و پرستوم جیغ میزد دوتا دستشم گلو پرستو فشار میداد قرمز شده بود یه دستشم رو شکم پرستو فشار میداد حتی تو کونش تلمبه میزد اما پرستو از جلو پنج بار ارضا شد گذشت تا سه چهر روز گفت امید دوتا دوستشو بیاره برای اخرین بار چهار تایی سکس کنیم دو ساعت قبلش یه ریمل داشت پرستو گذاشته رود تو کونش که باز باشه خودشم با دستاش بازش کرده بود درو باز کردیم پرستو لخت چادر سرش کرده رود فقط در باز شد امید و دوستاش اومدن تو پرستو دست داد با همشون رفت بغل امید لب تو لب شدن چادرش افتاد لخت داشت لب میداد زبون میچرخوند تو لب امید گفت بشین گفت دوستا پرستو زن رفیقمان عاشق اب کیرو ساکه ابتون باید الان بیاد نیاد ول کن کیرتون نیست دور پرستو گرفتیم پیمان رفت زیر پرستو سوراخ کونشو لیس میزد و کسش پرستوم وقتی ابشوم میخواست بیاد با دستاشون سر زنمو فشار میدادن ابشون بریزه دهن پرستو اب همشون خورد با مو کشیدنش تو اطاق خشن سکس کردن باور کنید انقد تف و اب اب کس ریخته بود رو تخت که خیس بود اونجاش که دوتا کیر تو کسش و یکی دهنش و یکی تو کونش پرستو کف از دهنش اومد و چشماش رفت اب سفید مثل شیر از کسش اومد قش کرد تا ده دقیقه اب ریختیم رو صورتش به هوش اومد گفت بالاترین ارضا تو عمرم شدم تک تک به صورت داگی موهای پرستو کشیدن از پشت تلمبه زدن ابشون ریختن تو کونش فقط امید اونم پرستو گفت از جلو در گوشم حرف بزن گلوم فشار بده که ریخت تو کسش دیگه الان پرستو شده جنده دلت بگیره دنبال پسر کیر کلفت هستیم اما فکر پرستو خوب کار میکنه میگه بریم بیرون من زیپ شلوارمو باز کنم ملت ببینن شرتمو کسیم با هوش بوددنبالمون اومد شماره ازش میگیرم تو وات اگه عکس کیرش بزرگ بود میاریمش خونه تا الان ده تا کیر ساک زده اما اخرین کسی که واسش ساک زد خودشم ارضا شد چون یاد گرفته چطور کیرو تا ته بکنه تو حلقش اما کونش خیلی بزرگ شده میدنم مال اب کیره فقط زنداداشم که یگانه اسمشه قراره پرستو مخشو بزنه بیاد تو جمع ما چون خیلی خوشگله قراره من رو صورتش ابمو بریزم فقط در این حد قبول کرده اما میدونم کسی که عاشق ساک باشه عاشق کیرهای مختلفم هست.


  نوشته: همسر

 • 19

 • 56
 • نظرات:
  •   saeid.bahramtabar
  • 1 هفته،6 روز
   • 1

  • یه بی غیرت پیام بده تا بریم تلگرام یه سکس چت داستانی در مورد زنش بکنیم


  •   407TT
  • 1 هفته،6 روز
   • 16

  • من دوی ندارم دیگه بنویسی!


   خدانشناس دوی چیه ؟!!!


  •   bokon_18cm
  • 1 هفته،6 روز
   • 6

  • من موندم این همه کصشر از کجای مغز بیرون میاد اخه


  •   لاکغلطگیر
  • 1 هفته،6 روز
   • 9

  • اه اه
   ریدم تو تخیلت
   ریدم به تمام سوراخ های خودت،زنت،رفیقات و اون پسر فروشنده
   چرا دروغ آخه؟چرا؟
   وسطاش حالم به هم خورد


  •   شاه ایکس
  • 1 هفته،6 روز
   • 17

  • تورو باید ببرن بیمارستان بخش کرونا بندازنت تو درو قفل کنن!! یعنی کرونای مادر مرده جیغ کشان از پنجره فرار میکنه!! کجان اون جاکشایی که میگفتن زمان شاه فساد بود جمهوری اسلامی پاکی و نور رو اورد!!! حالا تحویل بگیرین!!(dash)


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 هفته،6 روز
   • 12

  • جناب همستر !! چرا به ما سلام نکردی بچه چاقال؟


   چون جزو اون دسته ای که بهشون سلام کردی نبودیم و نیستیم !
   بی تربیت


  •   Jamesdane
  • 1 هفته،6 روز
   • 4

  • وقتی میگن پهن غیرت زرد چوبه ، یعنی تو .


  •   soan_bendiii
  • 1 هفته،6 روز
   • 12

  • خدایا شفا نمیدی لاقل مریض نکن.


   من برم جایی بگم ما با این کون نشورا شدیم حدود ۸۳ میلیون نفر پناهندگی میدن بهم.


  •   Comicon
  • 1 هفته،6 روز
   • 4

  • خیلی کست خله ها


  •   fael.bokon021
  • 1 هفته،6 روز
   • 5

  • بی ناموسی همینه دیگه


  •   Khoob__boy
  • 1 هفته،6 روز
   • 5

  • حاجی چییییی کص میگی یه لحظه دستتو از تو شورتت در بیار بنویس


  •   Mester.kir
  • 1 هفته،6 روز
   • 11

  • قلط املایی
   بیغیرتی
   بی ناموسی
   کسکشی
   لاشی گری
   این ها همه از صفات ای کونکش بی پدر بود


  •   Sykiii
  • 1 هفته،6 روز
   • 6

  • کوس کش بهت بگن ی چیزی تومایه های دردت بجونمه برات


  •   sexy32
  • 1 هفته،6 روز
   • 5

  • کص کش خودت فهمیدی چی نوشتی؟؟(dash)
   اصل قضیه: رفته لباس فروشی لباس تنگ برداشته و پوشیده و لباسه جر خورده مقازه دار رفته تو اتاق پرو بعد کونش گزاشته. شاگرد مقازه هم کیر میداده تو دهنش ساک بزنه بعد یکی هم ازشون فیلم گرفته... (biggrin) (biggrin) (biggrin)


  •   سناتور_جان_مککین
  • 1 هفته،6 روز
   • 5

  • این چ داستانیه اخه بی نامـوس(dash)
   ای بیغیرت گوزو (angry)
   شاشیدم تو کون مادرت،جقی (rolling)
   سنده
   باسن گلابی (clap)
   حقته از سوراخ دارت بزنن،انگل اجتماع <img class=" />
   گمشوو،تا کونت نذاشتم (erection)


  •   serpico173
  • 1 هفته،6 روز
   • 4

  • فکر کنم اگه بد و بیراه بگم لذت میبری و ارضا میشی.
   پس فقط بهت میگم واقعا پدر و مادرت مرد نمونه ای تربیت کردن.
   در ضمن گفتی پسره نگاه من میکرد یعنی پسره بهت نگاه میکرد؟


  •   Tiktak1313
  • 1 هفته،6 روز
   • 6

  • داداش الان شیشه سووتی چند درمیاد؟؟
   مزنه پایپ چنده؟؟


  •   Elaheye.afghan
  • 1 هفته،6 روز
   • 3

  • از بیغیرتی متنفرم
   در ضمن آب کیر کون رو بزرگ نمیکنه اینا همش چرته. اگه سریع نشوریش بدتر از فرم میندازتش


  •   boy99IR
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • بی غیرتی نخونده دیس


  •   Joushakiri
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • احتمالا اسم واقعیت امیر نیست؟
   و باسنت نزاشتن؟ (biggrin)


  •   arash.nazz
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • من دوی دارم وقتی زن گرفتم ، سکسشو ببینم


  •   kokarostam
  • 1 هفته،5 روز
   • 13

  • پسرجقی


   ولک اینقدر جق زدی که کاملا مغزت متلاشی شده. من دیگه اینقدر تجربه دارم که از روی داستان میتونم فال و طالع نویسنده رو بگیرم و بگم:
   تو پسر کم سن و سالی هستی. تو خیلی حشری هستی و جق زیاد میزنی. همکلاسی‌هات میبرنت و فیلم سکسی نشونت میدن و کونت هم میذارن. به شدت آب کیر دوست داری. روزها توی بوتیک‌ها پرسه میزنی تا صاحب بوتیک روت کراش کنه و توی اتاق پرو کونت بذاره. ریمل مامانت رو هر شب که همه خوابیدن یواشکی کش میری و میکنی توی کونت. (فقط خوب بشور و ضد عفونیش کن که چشمای مادرت تراخم نگیره). طالع نحس و کیری داری. زن نگیر که یا زن کونی و جنده گیرت میاد و یا کونی و جنده میشه. بچه‌هات هم همه از دم مثل خودت خواهند شد. اگر ازدواج نکنی، یک خانواده را از بدبختی نجات خواهی داد. سواد هم تا ششم ابتدایی بیشتر نداری. تنها مورد مثبتت اینه که اعتماد به نفست در حد جواد خیابانی خیلی بالاست. این هم شد داستان؟ کلا شاشیدم توی دوران طفولیت و بچگیت.


   آب کیرِ هر کسی بر تو رواست
   کیر در کونت، مثال باقلواست
   میکنی ریمل به کونت، داغِ داغ
   توی کونت گرم، همچون استواست


   ها کـُ‌کا


  •   saiddkosdost
  • 1 هفته،5 روز
   • 3

  • اینقدر کوسشعر نوشتین ک الان 6ماهه دیگه داستانارو نمیخونم فقط موضوع رو ی نگاه میندازم رد میشم رو خرخرت کارد نذاشتن ک باید بنویسی ننویس وقتی بلد نیستی


  •   negin_queen
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • ;)


  •   tara.-tt
  • 1 هفته،5 روز
   • 4

  • کص کش از بیغیرتی ننویس حرومزاده
   پر غلط املایی بود
   بجای مدرسه رفتن کون میدادی سواد نداری


  •   KosoKirParast
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • وااایییی چقدر جذابه و عالیه با مرد غریبه راجب شورت زنت حرف بزنی اوووووووفففف


  •   19masoud13
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • خیلی چرت بود بود
   یه ذره فکر کنید چی دارید می نویسید
   فقط شروع می کنید بدون این که بفهمید چی می نویسید
   اینقدر اشتباه داشت که ارزش نداره آدم بخواد یکی یکی بگه


  •   h_got
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • فقط ساک بزنم براش کفتم دوستم چی ارش اونم بیاد س تا کیر اونم کونت بزاره منم کست که با صدای بلند من که ابشو نریده بودم تا اون وقت اما ابش اومد ریخت رو سینم دیگه پرستو مرد از خستگی
   یکی این قسمتو برام ترجمه کنه
   چرا انقدر کس شعر تحویل مردم میدین؟


  •   arash.abi
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • هوووف
   اول صبحی، این میزان از کس شر باعث افسردگیم شد
   یکم صادقانه بنویس.. یکم دگ ادامه میدادی یگانه رو هم اورده بودی رفیقای امید بکنن


  •   HYPERMAN98
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • توی مغزت بجای سلول خاکستری، اسپرم گندیده جمع شده


   سیکلایک


  •   eli_nasiri44
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • مزخرفترین داستانی بود که شنیدم.مطمعنم شما یک مجرد تنها هستی که هیچ کس بهتون زن نمیده که اینطور تخیلی شدین


  •   saman.3
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • در حال جق زدن یه ادم مجرد نوشته خ خ خ


  •   Mirhamza
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • خیلی هم داستان سکسی بود لزت بوردو دمت گرم کاش واسه من ساک بزنه


  •   Mard-hot20
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • تا اونجا خوندم که ابش ریخت روی سینه ات پمپ تخلیه بهش وصل کرده بودن ؟ جقمغز صابونتو عوض کن


  •   Mard-hot20
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • کص کش این رنت مگه گلد کوییسته اول دوتا بعد شد چهارتا اون یکی اومد گفت 6 تارو بیاره خ ا ر تو گاییدم جق مغز انگار هرمی ک و نت گذاشتن


  •   تولدی.دوباره
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • خط اول سه تا غلط املایی یعنی کونه گشادت اجازه نداده برگردی یه نگاهی به متن بندازی ..خوندن این داستان بی احترامی به کسایی که داستان قشنگ ارسال میکنن..


  •   20KIRE20
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • امید ناقص الخلقه بوده!؟
   با دوتا دستش گلوی پرستو رو فشار میداد و یه دستش هم روی شکمش بود!!؟
   شما داستان دیگه ننویس


  •   الونسوکیخانو
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • اینقدر تخمی نوشتی ادم نمیفهمه چی نوشتی.کور از تو بهتر مینوشت


  •   hector.gy
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • خیلی غلط املایی داری آقا
   به قدری که خواننده کلافه میشه. حتی نصفشم نتونستم بخونم


  •   mostanad1985
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • کلا بچه با ادبی هستم و توهین نمیکنم
   ولی کسکش پدر ننه کیرقاپ
   اینی که تعریف کردی من فیلم سوپرشو دیدم
   نکن اینجوری با خودت ، سعی کن قرصاتو سر وقت بخوری
   قشنگ بشور بعد بخور


  •   kiakish
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • میگم تو که داری زحمت میکشی خواهر ومادرتو بیار ما هم یه فیضی ببریم درخدمت کون خودتم هستیم


  •   nimax96
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • زنازاده جقي با اين داستان كيريت


  •   Cute_baby
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • چه نگارش مزخرفی. دوتا جمله خوندم اعصابم خورد شد


  •   @آروین
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • خیلی عن بود هم خودت هم داستانت


  •   Eliminator01
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • با دوتا دستش گلوشو گرفته بود یه دستشم رو شکمش بود طرف چندتا دست داشته؟


  •   migankolofte
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • داستانی که طولانیه یعنی بیشترش دری وری و دوروغه


  •   mahran321
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • یه خانم اداغ از شیراز بیاد. اینستاme.hranshiraz


  •   Eldorado555
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • کیر زمبه تو کونت بچه جقی با این چرندیاتت.


  •   Hooman.esf.59
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • خخخخخ
   خدا ‌شفات بده
   خیلی عصبی جق میزنی
   از جق نامه ت پیداس


  •   Nanaei
  • 1 هفته،5 روز
   • 3

  • گناهی نداری.....
   مطهری حاصل عمر یک نفر بود فقط
   و جاکش و الدنگای امثال تو حاصل عمر یک نظام هستند
   تو فکرم اگر یک روزی اتفاقی برای این مملکت بیفته تو و امثال تو چه نقشی ایفا میکنید....میرید پشت نامستون قایم میشید،هم نجات پیدا میکنید هم لذت میبرید.....چقدر شرافتمندانه!!!!!


  •   kirsexy21
  • 1 هفته،5 روز
   • 3

  • ای روزگاری که عده ای در تو زندگی میکنن به کسکشی و بیغیرتیشون حتی به دروغ و تخیل دارن می بالن شاشیدم بهت


  •   Eliminator01
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • چ با افتخارم میگن زنمون جنده اس


  •   Dany_1992
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • تکراری و کپی و صد البته افتضاح حداقل مینویسی بنویس کپی میکنی تر نزن تو داستان طرف


  •   مریم1368
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • تو رو مادره جندت از کوس نزاییده ، رییدنش گرفت رفت یه گوشه تو بیابونی برینه نشست چندتا گوزز از کون گشاد ننت در رفت یه زور دیگه زد یهو تو از کونش افتادی بیرون ...اول کله تو ریده بعدش بدنت و ....


  •   Mojtaba44250
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • من کاری به هیچی ندارم اما کون کدوم مغازه ای هست که لباس خواب و زیر رو بذاره پرو کنی؟؟؟؟بابت کسکشی کردنت هم میذارم بچه های شهوانی بهت حال بدن (rose)


  •   مردزخمی
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • دقیقا همونایی هستی که کاکو رستم گفت، مردم از خنده. قابل فحش دادنم نیستی کون بچه


  •   a.loo
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • قد ۱۹۰ وزن ۱۱۰ ماهیچه ای سبزه کیر کلفت و ۲۰ سانتی کی برا خودش و خانمش میخواد ؟؟ فقط واقعی بیاد


  •   Behzadjafari
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • یعنی واقعا به اینهاهم فکر کردی؟
   شیشه رو بغل گرفتیا


  •   Blu_Shagrath
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • کیرم تو فن بیانت ۳ خط خوندم ، فقط اومدم بگم کیرم تو فن بیانت


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • فقط ۵بار از جلو ارضا شده بود؟
   والا ماهم از جلو ارضا میشیم....


   این حجم از روشنفکری تو شبکه‌ی برازرس هم هنوز قفله،،،


  •   mardvahshi
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • فقط اینو بگم خیلی بیغیرتی


  •   geology1382
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • فقط یک کلمه: ریدی.


  •   farhad.bi
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • کیرم دهن معلم ادبیاتت با این نگارش و جمله بندی
   اینقدر مزخرف بود از ۵ خط اول به بعد رو نخوندم


  •   MR.OILY
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • انقد دست انداز داشت تو تایپ کردن که بیشتر حالت تهوع گرفتم تا حالت سکس و حشر. یه دوره ای بکنبن وقتی میتایپین .


  •   soltan771
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • بحث غلط املایی نیست این یارو بلد نیست حرف بزنه صحبت کردنش هم همینجوریه.... توی این کشور یه ادمای کسخل و شوتی پیدا میشه که اصلا فکرشم نمیکنید


  •   mmdamoo
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • یعنی کیر‌دهنت یه‌تپه کسشر نوشتی


  •   ali_ali57
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • وقتی باقاشق ازروفرش جمع کنی بریزی توش اینجور نویسنده هایی درست میشه


  •   63mahrad
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • در مغز شما به شخصه مدفوع کردم با این افکار آلتی مانند


  •   كارآگاه.مخفى
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • افتضاح


  •   Hooman.Afjeh
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • کسخل قبل جق زدن ننویس حشر بهت قالب میشه کسشر مینویسی، همش کردن و خورد و کشیدن و بردن و ریختن و مالیدن و فرو کردن و ....


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو