داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

شرط بندی خاص

1399/04/31

تو خیال خودم بودم و رو مبل تو تراس ولو شده بودم
سیگارو بین انگشتام میچرخوندم بعد چند ثانیه روشنش کردم و با یه کام عمیق به فکر فرو رفتم
ذره ذره ی صحنه هایی که گذشته بودو مرور میکردم
بار،اولم بود که کاملا تسلیم یه مرد شده بودم
انگار کاملاً منو تسخیر کرده بود و مالک وجودم شده بود تموم حرکات دست و پام حرکاتی بود که اون میخواست نه خودم
با اشاره ی دستش بی اختیار رفتم سمت در حموم
آروم راه میرفتم، باسن گوشتی و فوق العاده نرمم که گودی بیش از حد کمرم بزرگتراز اندازه ی واقعی جلوه ش میداد سینه های سفت و ایستاده و گِردم که نیاز به سوتین نداشتن درکل تن لختم جلوی اون غریبه که تو سه ساعت آشنایی شده بود مالک وجودم میلرزید
انگار خودم نبودم که به اعضای بدنم فرمان میدادم
اون کنترل تنم و به دست گرفته بود و با هر اشاره ش
دست و پام حرکت میکرد وقتی وارد حموم شیشه ای کوچیکش که گوشه ی پذیرایی و کنار راهروی بغل آشپزخونه بود و به تموم پذیرایی اشراف داشت شدیم از پشت شیشه ش میشد حتی تلویزیون تو پذیرایی که فیلم سکسی ازش پخش میشد رو دید با فشار دستش چسبیدم به شیشه ی رو به تلویزیون و داشتم به حرکات دختره که بدن غرق روغنش ۴دستوپا زیر کیر کلفت و بلند پارتنرش درست مثل یه سگ مطیع قرار داشت نگاه میکردم و همه ی توجه م به فیلم بود که یهو نفسم بند اومد
آب سرد ؟
واییییییی
تنم شروع کرد به لرزیدن نفسام سخت بالا میومدن و تند تند و بی وقفه نفس میکشیدم تموم تنم میلرزید انگار داشتم سکته میکردم
آییییییییی
دندونام از شدت سرما رو هم کوبیده میشدن و سرمارو رو لبهای گوشتی م که بدون دروغ تزریق ژل بزرگشون کرده بود حس میکردم و با لب و دندونی که از سرما به هم میخوردن سخت کلمات و ادا کردم و گفتم

 • اینج این اینجوری که ن ن نمی تووووو نم
  دست دستشو ییییییی مو نگه داااا داااا داااارم

کنار گوشم آروم با خونسردی تمام گفت : - منم برا همین دارم این کارو میکنم
اگه طاقت بیاری که به نفع توئه اما اگه طاقت نیاری و نتونی نگهش داری اون وقت منم که لذت میبرم

شرطی که لحظه ی ورود تو خونه گذاشته بود اومد تو ذهنم چشمم رو مبلی که به محض ورود به خونه روش نشستم افتاد و صدای مردونه ش تو گوشم پیچید :

 • خب خانوم خانومااااا میتونی شرط ببندی یا نه
 • ههه معلومه که میتونم درضمن مطمئن باش که برنده منم هرچی که باشه
 • خب ، خواهیم دید
  باید تحملت خیلی بالا باشه ها
 • هر شرطی دلت میخواد بذار
  بلند شد و رفت سمت آشپزخونه و با سه
  تا پارچ پراز آب برگشت و با پارچ ها یه لیوانم گذاشت رو میز کنارشون و با لبخند زل زد بهم ، پارچ ها رو نگاه کردم و تو نگاهم خیلی ساده اومد خوردن آب اون سه تا پارچ تقریبا کوچیک
 • خب شروع کن.
  باشیطنت پرسیدم
 • چیو باید شروع کنم؟
 • خندید و گفت شرط ودیگه خانومِ برنده
  خوب بلد بود با کلمات بازی کنه و منو با همین زبونش ساعت سه ظهر از وسط خیابون که با قصد خرید رفته بودم کشیده بود اینجا و وقتی رو میز کنارش نشسته بودم دوساعت از آشناییمون میگذشت اما انگار سالها بود که میشناختمش دستش و هرجایی از بدنم که دلش میخواست حرکت میکرد و من قدرت مخالفت نداشتم دستشو برد لای رونام و دقیقا لای کصم و با انگشتش فشار داد و با یه خنده ی موزیانه گفت:
 • تو کلا شرت و سوتین نمیپوشی؟
 • نه اذیتم میکنه حس خفگی بهم دست میده
 • هه کار آقایونم راحت میکنه نه؟
  با خنده دستم و گذاشتم رو دستشو گفتم:
 • آیییییی میشه بس کنی؟نکن دیگه…
  -باشه پس شروع کن
  لیوان و پراز آب کرد و گفت تا ته این سه تا پارچ و باید بخوری
  خندیدم و گفتم
 • همین؟ شرط همینه ؟
 • آره همینه فقط یه چیز دیگه م هست
  با ولع شروع کردم به خوردن لیوان آب بعد چندتا لیوان کم کم فشارو توی شکم و مثانه م حس میکردم وخوردن لیوان به لیوان آب تو پارچ ها سخت تر میشد
  گفت :
 • فقط یه کار کوچیکم باید بکنی
 • چی؟
 • تاوقتی پیش منی نباید دستشویی کنی میتونی؟
  با قلدری و غرق غرور جواب دادم معلومه که میتونم
  چند دقیقه ای گذشت و تقریبا دوتا پارچ و تموم کردم که حس کردم دستشویی دارم تا نصف پارچ سومم خوردم و تو دلم گفتم( به قیافه ی پارچ ها نمیخورد اینهمه آب توشون جا بشه ) آخه تقریبا کوچیک بودن و تو نگاه اول ساده بود خوردن آب توشون
  قرار بود اگه من شرط و بُردم هرچی بگم نه نگه و برعکس اگه اون برد من باشم که دستوراتشو مو به مو انجام میدم با اشاره ش فهمیدم که باید بایستم و با ایستادنم منو چرخوند سمت خودش خیلی آهسته شروع کرد به کندن لباسام به ترتیب و با آرامش کامل اول شال سفیدمو برداشت و بعد کیفمو ازم جدا کرد و بعدش مانتو ی نازک و سفیدِ جلو بازم و در آورد و یه فشار ریز به شکمم آورد که حس کردم الانه که ساپورتم و خیس کنم خندید و ساپورتم و تا زیر باسنم پایین کشیدو دوتا از انگشتاش و بدون هیچ ملاحظه ای سُر داد تو کصم و محکم کوبید توش جوری محکم و تند انجامش میداد که هیچ بعید نبود همزمان هم ارضا بشم و هم تموم ساپورت و خونه رو با جیشم به گند بکشم یکم که انگشتاشو خیس کرد از تو کصم درآورد و گرفت جلوی لبام و من بدون هیچ تعللی فوراً شروع به لیسیدن و خوردن ترشحاتم از روی انگشتاش کردم و انگشتاشو تو دهنم میمکیدم اونم تا ته انگشتاشو فشار میداد توی گلوم و اوق زدن من و تف بالا آوردنم بود که مانع ادامه ی کارش شد دو دستی مچ دستش و گرفته بودم و تفم از روی لب پایینیم و بعد لای سینه های سفتم میریخت و یکم تاپمو خیس کرد که فوراً انگشتاشو از دهنم بیرون کشید و تاپ بندی نازکم و از تنم در آورد، منو چرخوند و با فشار دستش خم شدم و دستام و گذاشتم رو زانوهام و کاملا به حالت رکوع خم شدم می تونست سوراخ باز کون و کص خیسه خیسمو خیلی راحت از پشت ببینه حتی چند بار انگشتاشو لای کصم کشیدو ترشحاتم و از روی کصم با انگشتاش کشید بالا و روی سوراخ کونم مالید و بعد یکم دستمالی کردن کص و سوراخ و لای کونم بدون هیچ حرفی ساپورتم و از پام درآورد و تو یه چشم به هم زدن لختِ لخت جلوش ایستاده بودم وقتی صاف شدم و چرخیدم دوباره سمتش با اشاره ی دستش به استایل پورن استار تو تلویزیون بهم فهموند که باید درست مثل اون جنده خانوم جلوی پاش زانو بزنم و شلوارو شرتشو در بیارم آخه با ورودمون به خونه تیشرتش و خودش کنده بود
  اومدم فوری کمربندشو باز کنم که با دست چپش چونه ی خیسم و گرفت ، صورتم و بالا کشیدو نگاهم کردو گفت اووووووم آروم مگه جیش داری جنده خانوم این تنها چیزی بودکه بعداز یک ساعت از دهنش بیرون اومد جالبتر اینکه منم هیچ مخالفتی با خواسته هاش نمیکردم بعد باز کردن کمربند و دکمه های شلوار جین تنگش آروم کشیدمش پایینو بعد درآوردن شلوار از پاش
  کیرشو از روی شرتش لیس زدم و همه فکرم این بود که میخواد سکس و شروع کنه، اونقد لیس زدم که کیرش سیخ سیخ شده بود و سرش از لای کش شرتش بیرون زده بود کنار شکمش و سر کیرشم لیس میزدم و تموم قسمت جلوی شرتش با تفم خیس شده بود با دندونام زیر شرتش که درست زیر تخماش بود و کشیدم و تازیر پاهاش صورتم و بردم آروم پای راستش و بلند کرد و کشید روی صورتم منم با زبون داغ و خیس و غرق تفم حسابی ازش پذیرایی کردم اما تو همون حین من تو این فکر بودم که اگه وسط سکس جیش کنم باهام چیکار میکنه که لیوان و برای آخرین بار پر کرد و پارچ سومم تموم شد اما لیوان و دست گرفت و با اشاره ش منم بلند شدم و رفتیم سمت حموم و زیرلب گفت حموم که دوست داری جنده ی من
  وارد حموم شدیم و لیوان آخر پراز آب رو گذاشت رو طاقچه کنار دوش
  داشتم منفجر میشدم ، تو ذهنم گذشت که آخ جون تو حموم و زیر دوش آب گرم اگه دستشویی کنم متوجه نمیشه میتونم با لوندی سرشو گرم کنم اما انگار فکرهمه جارو کرده بود

تموم تنم داشت میلرزید و اینا از ذهنم میگذشت و واقعا تحمل اون همه فشار دستشویی و سختیه نگه داشتنش با اون آب سردی که رو تنم پاشیده میشد سخت ترهم میشد با دلهره سرم و چرخوندم سمتشو با همون صدای لرزون و لبهای سردم به سختی گفتم:

 • من دارم میمیرم میشه…
 • معلومه که میشه چرا نشه مجبور نیستی نگهش داری
  راحت باش و خودتو رها کن
  حس تمسخر تو نگاهش اون پوزخند تحقیرآمیزش اجازه ی تسلیم شدن بهم نداد و باعث شد بگم نه
  و با نه گفتن من آخرین لیوان آب و از رو طاقچه برداشت و گرفت سمتم
  گفتم :
 • بازم؟
  خندید و با دستش که رو کصم بود که مبادا خطا کنم و از فرصت استفاده کنم و دستشویی کنم لیوان و چسبوند به لبم بزور بهم تا قطره ی آخرش و خوروند
  دیگه تحملش و نداشتم و بی اختیار شروع کردم به شاشیدن و این تازه اول کار بود…
  داغیه آتیش سیگار رو دستم منو به خودم آورد و انداختمش رو زمین توی تراس
  صدای ناله های اون دو نفر از تو تلویزیون هنوز داشت پخش میشد
  دوباره غرق رویا شدم و فشار دستش رو شونه ی راستم بعد اینکه گذاشت راحت و با زمان کافی خودم و خالی کنم و به خاطر آوردم دیگه آب و بسته بود و هنوز دستش لای پاهام و رو کصم بود شاشم و از لای پاهام تو کف دستش جمع میکرد و میریخت روی صورت وسینه ها و شکم و کل بدنم تو ذهنم میگفتم( من که از اول مطیع دستوراتش بودم دیگه اینهمه عذاب کشیدن نداشت چرا اینهمه…)
  داغیه جیشم و رو صورت و سینه هام و کل تنم حس میکردم و کوچکترین مخالفتی نمیکردم با اینکه اولین تجربه م بود هیچ شکایتی نکردم و با زور مردونه و فشار دستش رو شونه م فهمیدم که باز باید زانو بزنم بعد زانو زدم موهامو تو دستش جمع کرد و محکم کشید عقب و از درد کشیده شدن موهام دهنم بی اختیار باز شد چشمام روی کیرش که واقعا بزرگ و سفت و کلفت بود قفل شده بود بدون هیچ مقدمه ای کیرش و جوری کوبید توی گلوم که با همون ضربه ی اول بچلبهام چسبید به شکمش و همه ی کیرش و تا ته توی گلوم حس کردم روش سرفه میکردم و اوق میزدم و تف بالا میاوردم و میتونستم خودم و توی آینه قدیه پشت سرش که یکی از دیوارای شیشه ای حمومش بود ببینم که چژور کبود شدم و ریمل و آرایشم روی صورتم پخش شده واقعا بی رحمانه توی گلوم کیرشو عقب جلو میکرد و اونقد کوبید تو حلقم که آبشو همونجا و تو همون حالت خالی کرد و بعدشخم شد و گفت :
 • برنده منم جنده خانوم یادت باشه شرط باختی حالا دیگه منم که دستور میدم فهمیدی؟؟؟
 • با سر تایید کردم و اشکها و تفهام و از رو صورتم با پشت دستم جمع میکردم
  که بازم آب سرد و باز کرد و گفت :
 • باید خودت و بشوری و بری بیرون منتظر باشی منتظر تنبیه
  گیج از جام بلند شدم و بعد اینکه خودم و شستم رفتم بیرون با حوله خودم و خشک کردم و همونجوری لخت رفتم تو تراس و یه سیگار روشن کردم و غرق فکر راجع به همه ی این ماجرا و اتفاقایی که افتاد شدم
  فکر به این که چرا باید منتظر تنبیه باشم تنبیه واسه این که شرط و باختم ؟
  یاتنبیه واسه اینکه بهش احترام نذاشتم؟
  نه من که به همه ی حرفاش گوش دادم و هر کاری رو که اون میخواست حتی قبل اینکه شرط و ببازم انجام دادم…
  تو این فکرا بودم که با قطع شدن صدای آب حموم و بیرون اومدنش به خودم اومدم

ادامه دارد…

دوستتون دارم خوشحالم میکنین با نظارتتون چه انتقادی و چه موافق
بوس و لیس روی کیر و کص و کون همه ی اونا که دوست دارن

نوشته: لیا


👍 30
👎 7
37000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

900751
2020-07-21 16:47:55 +0430 +0430

نمیدونم چرا از سکس اروتیک خوشم نمیاد.سکس باید خشن باشه تا کوس و کون طرف رو جر بدی.این سوسول بازیه 😂


900754
2020-07-21 16:50:11 +0430 +0430

یعنیا اومدی خوب بنویسی ولی ریدی
شاشم رو ریخت رو صورتم چیه خداوکیلی یباره بگو گهت هم مالید به پستونات

5 ❤️

900755
2020-07-21 16:50:22 +0430 +0430

باید میزاشتی اسمشو بی دی اس ام آروتیک وار. به نظرم تم بی دی اس ام توش بیشتر جلوه داشت.

پ.ن:جان داداشا من حواله دلار میخوام بزنم. صبر کنم 1هفته دیگه؟احتمال داره دلار بیاد پایین تر؟

1 ❤️

900772
2020-07-21 17:00:27 +0430 +0430

بزن امشب بزن نزار برا ۱ هفته دیگه شاید بکشه بالا

2 ❤️

900775
2020-07-21 17:01:32 +0430 +0430

زیبا بود اگه یکم از این شاخه به اون شاخه نپریده بودی. در کل خوب بود

2 ❤️

900778
2020-07-21 17:03:26 +0430 +0430

بيشتر كسايي كه زير داستانها نظر مي دند يه عده بچه نوجون هستند كه تمام تجربه اشون از سكس ، جق زدن با يه عكس لخت بوده

واسه اينا از واتر اسپورت و گلدن شاور بنويسي ، كه حاليشون نميشه

الان ميان همشون فحشت مي دند ، مي گي نه ، نگاه كن

2 ❤️

900838
2020-07-21 19:02:38 +0430 +0430

لیای عزیز…

داستان قشنگی بود ممنون از وقتی که گذاشتی و داستان نوشتی. 👏 👏

فقط …

کاش جمله بندی و مکث هایی که به جملاتت میدی رو با علایم نگارشی مثل نقطه ، ویرگول کامل تر میکردی.

برای بهتر شدن جمله بندیت میتونی فعل های جمله هات رو آخر جمله ها بیاوری تا جمله بندیت قشنگ تر شه.

این داستان حداقل یه لااایک داره لایک ۵ 🌹 🌹 👏 👏

4 ❤️

900895
2020-07-22 00:34:14 +0430 +0430

کثافت کاری میخوای بنویسی قبلش هشداری چیزی بده نخونیم حالم بهم خورد دیس لایک!

4 ❤️

900907
2020-07-22 01:39:43 +0430 +0430

بد نبود بقیشم بنویس

1 ❤️

900991
2020-07-22 07:13:47 +0430 +0430

میخواستم لایک بدم جمله ی آخرو دیدم منصرف شدم
“بوس و لیس روی کیر و کص و کون همه ی اونا که دوست دارن”
من دوست ندارم😁✋
نه لایک نه دیس

1 ❤️

901005
2020-07-22 08:18:45 +0430 +0430

نگارشت عالی بود

1 ❤️

901007
2020-07-22 08:29:53 +0430 +0430

بازم بنویس …
لایک ۱۳

2 ❤️

901057
2020-07-22 14:19:55 +0430 +0430

تورو جدت دیگه باقیش رو ننویس
یه مشت چرندیاتی که حتی از کُسِ جنده های پیر شهر هم ترشح نمیشه اینجا نوشتی…
اول کُس نوشته ات هم حتی اگر مینوشتی بانوی اول جنده های شهر هستی بازم میگفتم مالیدی
دیگه مطمئنم تو سرشت وجودی بعضی از شماها اصلا چیزی باسم منطق وجود نداره …هیچ آپشنی هم روتون سوار نمیشه…

0 ❤️

901076
2020-07-22 15:57:09 +0430 +0430

جالب بود لیا جان.ادامه بده لطفا، اما یکم رو املای کلمات و ویرایش متنت بیشتز توجه کن.
و نکته مهم بعدی اینکه از از اصطلاحات تکراری، زیاد استفاده نکن.

0 ❤️

901261
2020-07-22 23:03:38 +0430 +0430

👍🏻

0 ❤️

901339
2020-07-23 04:14:40 +0430 +0430

منتظر ادامش هستیم.

0 ❤️

902822
2020-07-27 15:30:12 +0430 +0430

جالب بود منتظرم ببینم پارت بعدی چه میکنی؟

0 ❤️

903172
2020-07-28 16:07:12 +0430 +0430

خوشم اومد

0 ❤️

903990
2020-07-30 16:59:53 +0430 +0430

خوب بود

0 ❤️

904748
2020-08-01 17:47:14 +0430 +0430

خوشم اومد
آورین

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom