شعله آتیش

  قرار گذاشته بودیم تو سکس بی حیا باشیم.راستش پیشنهاد خودم بود گفتم اینطوری بیشتر لذت میبریم اونم با کمال میل قبول کرد.گفتم دلم میخواد واست عین یه جنده باشم.راستش هم بی حیایی تو سکس و دوست داشتم هم دلم میخواست لذت تمام و کمال و ازم ببره هیچی کم نداشته باشه که بره سمت خیابونیا.راستش اولش یکم سخت بود.خودمم خجالت میکشیدم ولی کم کم راه افتادم.
  شب که برگشتیم خونه از اون روزایی بود که از صبحش حشری بودم شورتم خیس خیس بود و همینطوری اب ازم میومد.داشت تو اتاق لباساشو عوض میکرد حولشو برداشت بره دوش بگیره.گفتم کجا؟
  -میرم یه دوش بگیرم
  خودم‌ انداختم تو بغلش و گفتم:وای نه توروخدا ۵ دقیقه هم طاقت ندارم دیگه.خودشو زد به اون راه.گفت:چرا؟؟؟
  زل زدم تو چشاش و گفتم:دارم میمیرم از خواستنت توروخدا بکنم بعد برو
  مهرداد مرد جذابی بود خیلی جذاب چشم و ابرو مشکی و خواستنی.میدونستم میتونه دل هر زنی و ببره واسه همون بود که میخواستم هرکاری کنم فقط مال خودم باشه.
  گفت:خسته نیستی وروجک؟ساعت دوازده شبه !
  شروع کردم به لیسیدن و‌خوردن گردنش و با همون صدای ملچ ملوچ گفتم نه نیستم نیستم توروخدا
  سرش و آورد پایین و لباش و چسبوند به لبام.یه حس پیروزی و خوشحالی که موفق شدم راضیش کنم ته دلم ‌و شاد کرد.اگه پسم میزد حال بدی میشدم.شروع کردم لب پایینشو مکیدن زبونم و میکشیدم رو دندوناش چشماشو بسته بود گفتم زبونت زبونت.زبونش‌ آورد جلو و من کردمش تو دهنم و شروع کردم به خوردنش صدایی دراوردم که معنیه مممممم به به رو بده.هنوز سرپا بودیم حوله رو از رو شونه اش انداختم زمیش و‌ هولش دادم رو‌تخت.رو زانوهام جلوی تخت وایسادم و با ناز و عشوه گفتم کیرتو درار میخوام واست بخورمش.مهرداد که حشری شده بود گفت جونم میخوای ساک بزنی واسم؟منم ادای یه بچه حرف گوش کن و دراوردم و خودم و لوس کردم و‌گفتم اره میخوام کیرتو ساک بزنم برات میخوام همشو بلیسم واست.
  -تخمام میخوری؟
  +اره اره همشو میخورم فقط زود باش دلم داره اب میشه
  کیرشو‌ دراوردم‌ با ولع شروع کردم به خوردن مخصوصا صدا دار میخوردم که بیشتر لذت ببره وقیحانه تو‌ چشاشم زل زده بودم و نگاهش میکردم.زبونمو میکشیدم روی کیرش از بالا تا پایین از پایین به بالا. لبامو دور کلاهکش حلقه کرده بودم و میخوردم
  صداش از حشر دو‌رگه شده بود میگفت جوووون چه خوب ساک میزنی تو
  + جووون دوست داری؟؟میخورم واست.میخوای ابتو بیارم همینطوری؟
  -نه نه میخوام بکنمت
  +معلومه که باید بکنیم عشقم نکنیم میمیرم میمیرم معطل چی هستی لختم کن لختم کن
  عین وحشیا از رو زمین بلندم کرد برمگردوند و تیشرتمو از تنم دراورد همونطوری که پشتم بهش بود سعی کرد سوتینمو باز کنه با قفلش درگیر شد و نتونست.برگشتم و با شیطنت خندیدم و گفتم جون نتونستی که.گفت الان که گاییدمت میفهمی کی نتونست.منم بلند خندیدم و با ناز گفتم جون بگا.بگا منو بگا
  -میگامت پاره ات میکنم
  خندیدم و گفتم ببینیم و تعریف کنیم
  جلوش وایسادم و سینه هامو از سوتینم بیرون آوردم.شروع کردم مالیدنش گوشت لبمو گاز گرفته بودم و زیر لب آه میکشیدم.نوک سینه هامو گذاشتم لای انگشتم و شروع کردم کشیدن صدای آهو نالمو بلند تر کردم.اومد سینه هام‌ گرفت تو مشتش و خودش شروع کرد مالیدن گفت وروجک حشری اروم تر نصف شبه ها.گفتم چیه مگه اصلا میخوام ابروتو ببرم میخوام همه بفهمن زنت میخواد بده بهت امشب زنت میخواد امشب جون بده زیرت زنت تشنه کیرته مگه بده؟؟؟
  گفت جون حشری.شروع کرد به خوردن سینه هام محکم چسبونده بودشون بهم و هاله صورتی دورشو لیس میزدو زبونشو ‌میکشید وسط سینه ام .اصلا اهمیت ندادم د‌و دقیقه پیش چی گفته سرمو بالا برده بودم و بلند ناله میکردم داد میزدم آه آه آه تندتر تندتر نوکشو نوکشو
  سرمو بالا برده بودم و‌موهام ول شده بود روی کمرم منم سرمو‌ با ناز تکون میدادم تا موهام روی کمرم تکون بخوره داد زدم کبودش کن سینه هامو کبود کن عوضی.مهرداد تندتر شروع کرد به خوردن تقریبا نوک سینمو گاز میگرفت.کل سینه ام سرخ شده بود خودمو از چنگش دراوردم و پریدم روی‌ ‌تخت شورتم‌ دراوردم و‌ پرت کردم گوشه اتاق پاهامو وا کردم شروع کردم به مالیدن کسم انگشتم‌ ‌ انداخته بودن وسطش و شروع کردم به مالیدن با ناله گفتم بکنتم بکنتم بکنتم.مهرداد انگشتای دستشو کرد تو دهنم تا هم‌بخورم براش هم‌ باعث شه صدام بالا نره منم یکم خوردم و بعد باز داد زدم یالا.مهرداد کیرشو فرو‌کرد تو کسم و‌ شروع کرد عقب جلو کردن
  +وای کیرت تو کسمه بگا بکن پاره ام کن جرم بده
  -میکنمت کس تنگتو‌ میکنم کستو پاره میکنم
  +آه تندتر تندتر محکم توروخدا یه طوری بکن بمیرم
  -داری بهم میدی ها فقط کس میدی؟کونتم میخوام بکنم من
  +بکن مهرداد کونمو بکن کسمو‌بکن فقط بکن
  شروع کرد سریع تر جلو عقب کردن دیگه خبری از ادا نبود واقعی از لذت داد میزدم و صدای ناله هامو با ناز کشیده تر میکردم
  -دوست داری؟
  با سر تکون‌ دادم اره
  برمگردوند روی شکم گفت قمبل کن
  عین یه بچه حرف گوش کن قمبل کردم.از پشت فرو کرد تو کسم داد زد وای چقدر تنگه
  منم گفتم بکنش مال خودته بکن.از لذت کل تنم داغ بود.
  همون لحظه کیرشو که از ابم خیس شده بود کرد تو کونم داد زدم ولی جوری نشون دادم که دارم لذت میبرم اونم رعایت میکرد محکم فشار نمیداد منم اه و ناله هام و میکردم که لذت ببره کاملا. یهو که صدای خودش بلندتر شد فهمیدم داره ارضا میشه سریع برگشتمو دهنمو وا کردم که بپاشه رو صورتم از شدت حشر داد میزد و ابشو پاشید رو صورتم.یهو یادم افتاد چقدر اولا از این کار بدم میومد ولی الان بدم نمیاد اصلا.با ناز همه رو‌ از دور لبم لیس زدم.بهم دستمال داد و گفت وای عالی بود.صورتمو تمیز کردم چون هنوز ارضا نشده بودم خودمو هی مالیدم بهش.هنوز تشنه بودن.گفتم با انگشتت ارضام کن مهرداد یا واسم بخورش کسمو‌بخور.
  -جون میخورم برات اصلا ابتو بریز تو دهنم
  پاهامو وا کردم و سرش و محکم فشار دادم سمت کسم دستمو کرده بودم لای موهای مشکی و پر پشتش و هرجا بیشتر لذت میبردم موهاشو میکشیدم یهو لرزیدم و ارضا شدم.یه ناله بلند کردم و بی حال افتادم اومد بغلم کرد و با خنده گفت ابرو نموند واسمون فردا گونی بکنم تو کله ام از راهپله رد شم.خندیدم و گفتم بریم حموم با هم؟گفت وای بازم کار ندی دستمون !!!!


  نوشته: آتیش

 • 16

 • 10
 • نظرات:
  •   Sepehrrrrr77
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • (stop)


  •   amir_3030
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • يه همچين زنى ارزوستتتت


  •   Mehditabriziolya
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • خوب بود توصیفات از صحنه های سکسی چشمنواز بود لایک میدم


  •   Ado_Den_Haag
  • 7 ماه،3 هفته
   • 4

  • فکنم همه کیر بدست داشتن با صدات جق می زدن (rolling) (rolling)


  •   saeedno15
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • چقدر همه جدیدا دوست دارن توی سکس بی حیا باشن, یه دفعه بهم فحش خار مادر بدین دیگه (biggrin)

   جنده تویی الکسیس اداتم نمیتونه دربیاره


  •   lovely_grl
  • 7 ماه،3 هفته
   • 13

  • یاد اون رفیقی افتادم ک شب اول فاز ورداشته بود و ب زنش گفته بود جنده ی من کیه؟ زنم برگشته گفته خواهر و مادرت ..حالا درآستانه ی طلاقن (biggrin)


  •   Different man
  • 7 ماه،3 هفته
   • 7

  • کسی که فقط بلده با سکس عشقشو نگه داره و واسش ادای جنده ها رو دراره، همون بهتر که تنها بمونه شاید چیزای بهتری یاد گرفت!


   دیسلایک به کل داستانت


  •   _secretam_
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • لایک هفتم تقدیمتون
   قلمِ خوبی دارین
   به نظرم داستانتون نمره ی قبولی رو میگیره


  •   SSAa699
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • نه داستانتونو دوس نداشتم بنظرم مصنوعی بود :(


  •   Sepidarsal
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • جنده هام ادم شدن دیگه چه مسخره


  •   R.B.behruz
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • آخ آخ نکنه واحد بغلی ما هستین، هر شب برنامه دارن صدای آخ و اوخ و خنده زنه هم سرویس کرده، بابا یکم رعایت کنید زشته (biggrin)


  •   Caboos1
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • در حسرت داشتن همچین زنی مخت گوزیده
   اگر نصیبت شد اینو بدون بی حیایی بدرد خونه ویلایی میخوره نه آپارتمان جاکش
   تو آپارتمان اینکارو بکنید هر وقت دیر برسی باید ته صف وایستی از ما گفتن


  •   Caboos1
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • تو روحت لاولی
   شاد شدم
   دمت گرم


  •   Gayaneh
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • نگارشت خوب بود فقط کمی مصنوعی بنظر میرسید موفق باشی


  •   Iraniazadpars56789
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • لایک کردم چون با داستانت خندیدم نگارشت هم خوب بود وغلط نداشتی ولی زندگی مشترک و نگه داشتن همسر با سکس یا به عبارتی جندگی کردن برای همسر نیست میتونه سی درصد اون باشه حد اکثر به نظرم موفق باشی بیشتر بنویس برخلاف دیشب که بااولین داستان سایتو بستم با این داستان ترقیب شدم به خوندن امشب
   (پ ن)فکر اون مجردای توی ساختمون مثل ما باشین گناه نکردیم نصفه شبی شق درد بکشیم


  •   Zorobaasbash
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • سرعت با شهاب سه برابری داره ،پیاده شو با هم بریم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو