شوهر خالم منو کرد

  ان موقع 12 سالم بود هنوز بالغ نشده بودم ولی در مورد سکس ی چیزای فهمیده بودم 6سالم بود که بابام فوت کرد من ومامانم رفتیم خانه خالم پیش انها زندگی میکردیم .تابستانها میرفتم کار گاه حاج رضا شوهر خالم ی مرد حدود 35 ساله بود با بدن پر ورزیده کارگاه اهنگری داشت وبرا کشاورزا وسیله درست میکردن منه پشت دم اهنگری میشستم ودم میزدم. حمامم که میرفتم با حاج رضا میرفتم .گاهی حاج رضا باهم شوخی حرفی میکرد که مثلا دولت تکون میخوره.یا نه. کم کم جلق زدنو یادم داد و میگفت یه چیزائی رو پدرا باید یاد پسرا بدن تو چون بابا نداری من یادت میدم اما به مادرت چیزی نباید بگی ...تو کار گاه توالت نبود وقتی میخواست ادرار کنه تو ی قوطی میکرد ومن میبردم تو جوی جلو مغازه خالی میکردم ..چند بار جلوی من کیرشو دراورد تو قوطی شاشید منم نمی دونم چرا دوست داشتم نگاه کنم اما خجالتم میکشیدم یک بار حاج رضا گفت خجالت نکش دوست داری قشنگ نگاه کن دختر که نیستی خودتم داری .منهم کمکم خجالتم ریخت .یکبار. صدام کرد ته مغازه پشت میز. گفت چشمتو ببند ودستمو گرفت حسکردم ی چیز داغ گذاشت کف دستم وانگشتام و جمع کرد دورش گفت حالا چشمتو بازکن باز کردم.یکیر دراز وکلفت تو دستم بود دستمو کشیدم عقب خندید وگفت ترس نداره بیا یکم با هاش بازی کن توکه دوست داری نگاه کنی کیر واقعی اینه ببین چقدر سفته هر شب میره تو کون خالت .بعض وقتها تو کس وکون مادرتم میره .یکروزم باید بره تو کون خودت به مامانت گفتم اول میگفت نه بچه است وزوده ولی راضیشده.بیبن پسر تا کون نده مرد نمیشه فردا که خاصی زن بگیری باید بلد باشی چطوری کس وکون زنتو پاره کنی بعدم ای کیر نیست توداری ی هسته خرما باید کون بدی اب کیر بریزه تو کونت ودهنت تا کیرت بزرگ بشه .منم چون پسر خوبی هستی ودوست دارم میخام یادت بدم.حالا فکراتو بکن هر وقت هوس کردی بهم بگو فعلا روزی یکی دوبار. با کیرم بازی کن و ساک بزن تا کم کم اماده شی که ببرمت فضا معنی لذت بردن و رفتن تو فضارو بفهمی. به مادرتم بگو حاج رضا میخاد منو بکنه ببین چی میگه....خلاصه ی شب به مامان گفتم گفت اشگال نداره همه پسزا برا اینکه مرد بشن باید کون بدهند..زنهاک گه دیگه وظیفه شونه .ولی به خالت یکوقت حرفی نزنی هیچکس نباید بفهمه ابرو ریزی داره همه. هم که میکنن صداشو در نمیارن. خلاصه دیگه داشتم وارد چهارده سالگی میشدم حسابی شبها بخصوص صبح کیرم راست میشد تا جلق نمیزدم نمیخوابید با مادرم تو ی اتاق میخوابیدیم. مامانم خیلی زود فهمیدو گفت میخای بخودت ور بری یا برو تو توالت یا حمام خودتو راحت کن تو اتاق کثیف کاری میشه منهم جون ندارم شستوشو کنم .
  خلاصه یشب تا دیروقت تو کارگاه ماندیم منهه حسابی خسته شده بودم حاجی زنگزد شام اوردن وخودشم ی بطر مشروب دراورد. برا هردو میریخت ولی دو استکان بمن میداد یک خودش میخورد گفت نشون بده که چقدر مردی صدای بسته شدن در معازه ها میامد.یک از همسایه ها که داشت میرفت در مغازه وایساد گفت مشدی امشب نمیخای بری حاجی گفت در میرم ی سفارش دارم بای تحویل بدم. بعد که همه رفتن در کارگاه و از داخل کشید پایین بمن گفت امشب وقتشه منه که گیج بودم همه جی دور سرم میچرخید خوابم گرفته بود امد دستامو گرفتو شروع کرد به دراوردن لباسام فقط شورتم مونده بود بعدشروع کرد به دست کشیدن به بدنم وسینه وپشت و کونم. منم واقعا گیج وبی اراده وتسلیم بودم بعد خودشم لخت شد و رفت از ته معازه یک تشک ابری لوله شده اوردو پهن کرد منو خوابوند رو تشک .گفت مامانت بهت گفته باید مرد بشی ویاد بگیری من نا نداشتم جواب بدم. زورکی باصدای شل ول گفتم اره گفت الان حاضری گفتم اره گفت افرین پسر خوب وچیز فهم .مادرتم زن خوب و فهمیده ای هست..جای بابات خالیه ببینه پسرش میخاد مرد بشه .دستهای قویش منو جرخوند نشست رو سینم کیرشو گذاشت رو لبام کفت بخورش منم که کاملا بی اراده بودم دهانمو باز کردم انهم کیرشو کرد تو دهنم حس میکردم لحظه به لحظه کیرش کلفت وتر ودراز تر میشه لذت میبردم با دودستش سرمو گرفت کشید سمت کیرش وارد حلقم شد ی عق شدید وبعدشم استفراع هرجی خوردم بالا اوردم حسکردم سبکتر وراحت تر شدم با دستمال دهنمو ماک کرد و گفت زنتم خاستی بکنی باید از دهنش شروع کنی را نداد به زور بهتره اول مستش کنی که نتونه مقاومت کنه بعد تو دهنش تلمبه میزنی ممکنه قبل از توجوانهای دیگه دهن زنتو گائیده باشند در اینصورت خودش وارده ومیدونه جکار کنه شانس بیاری یکی از این دخترای کیر خورده گیرت بیاد.اگرنه باید یادش بدی که جطور باید کیر خودتو ومردای دیگرو بخوره
  از روم پاشدو گفت برگرد منهم بی اراده مثل یک گربه بر گشتم .گفت اگر زنت کون داده باشه که حتما داده چینهای دور کونش چنتاش نسبت به بقیه باز تره اگر خیل گائیده باشنش سوراخ کونش مثل قیفه میتونی کیرتو با اب کسشون تر کنی بکنی تو کونش بعد شروع کنی به تلمبه زدن جیغ وفریاد کردن نباید جا بزنی زنها عادتشونه جیغ ودادکنن تو نباید رحم کنی هرچی وحشی تر و خشن تر باشی زن بیشتر خوشش میاد تو پاره نکنی مردای دیگه پارش میکنن اگرم دیدی کون زنت پلمپش باز نشده ی سر انگشت کرم یا وازلین دور سوراخش میمالی وارام میکنی توش وتلمبه میزنی تا منیت بریزه توش اما بهترین چیز بخصوص برا کون پسر تف هست چون زود خشگ میشه کون تنگو میگای موقع گائیدن چه پسر چه دختر نباید رحم کنی هرجه خشن تر باشی طرفت بیشتر لذت میبره مشتریت میشه...بعد خودش سر کیرشو گذاشت در کون من گفت اینطوری بای حرکت نصف کیرشو کرد تو جیغم رفتدهوا گفت کونی داد نزن اینجا بیابون که نیست مردم میا میرن یا پلیس میاد بعد دستمالی که داشتو چپوند تو دهنم .کیرشو دراورد یک تف گنده انداخت رو سوراخ کونم که گرمیشو حس کردم. بعد دوباره کبرشو کرد تو. هر دفعه تلمبه میزد یکم بیشتر داخل میشد من ار درد به خودمدمیپیچیدم چشمام داشت میزد بیرون حس میکردم سر کیرش رسیده به حلقم دستاش که دور سرم بود را چنگ میزدم دستشو گذاشت زیر دهنم گفت گاز بگیر از شدت درد کیرم که اول راست شده بود خابید هیجی جز درد نمی فهمیدم خداییش انگار تیرچراغ برق تو کونم بود با صدایی که از ته چاه در میامد مامانم را صدا میکردم هیچوقت فکر نمیکردم حاج رضا انقدر وحشی وسنگدل باشه مرتب میگفت جون چه کونی چه حالی میده این بچه کونی. صد برابر مامانت حالمیدی. دستاش دور گردنمو فشار میداد میگفت کیف میکنی کونی .کیر به این کلفتی تا حالا کردن تو کونت جنده.خراب فاحشه کونی برا مامانت تعربف کن چه کیفی کردی. تلمبه هاشو تندتر کردو بشدت نفس نفس میزد یکدفعه حس کردم روده هام داغ شد احساس ریدن بهم دست داد بعد ارام دراز کشید روم و نوازشم میکرد .گفت دفعه اولت بود ولی چند دفعه که کوندادی گشاد میشه درد کم و لذت بخشی حس میکنی .تو دیگه کونی شدی وترست ریخته فقط چند بار دیگه باید بکنمت تا عادت کنی ویاد بگیری ازدواج کردی نیاز زنتو از کون. رفع کنی. اصلا نباید رو زنت تعصب داشته باشی .هرچب زنو بیشتر بکنن بیشتر میتونه بشوهرش حال بده. مامانتم حال بده خوبی توهم پسر خوبی هستی ازاین خوبترم میشی بعد کیرشو که هنورم نیم خیز بود از کونم کشید بیرون منم ی گوز دراز ازم خارج شد که حاجی کلی خندید گفت اینم جایزه من. حالا پاشو لباستو بپوش دفعه دیگه جلو مامانت پسرشو میکنم.

  طولانی شد میبخشید ولی خواستم حساب حال کنید. نمیدونم موفق شدم یا نه. با کامنتهای خوبتون منو که حالا یک کونی تمام عیار شدم همراهی کنید


  نوشته: mahz

 • 14

 • 20
 • نظرات:
  •   Meysm_kwoin_kon1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوبه مست بودی و چیزی حالیت نمیشده..ریز به ریزشو حفڟی جغی..


  •   amindada78
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • آفرین مرد مومن


  •   کیر.کلفت.کرمان
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • به شوهر خالت بگو منو نکنه من رهگذرم


  •   کیر.کلفت.کرمان
  • 7 ماه،2 هفته
   • 3

  • به شوهر خالت بگو منو نکنه من رهگذرم


  •   aabas00900
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • دستش درد نکنه


  •   rezahot1981
  • 7 ماه،2 هفته
   • 4

  • یه سوال از شوهر خالت بپرس بببین باباتا نکرده؟ من موندم که اگر واقعیت داشت چقدر این شوهر خاله حروم زاده بود باید تیکه تیکش میکردی


  •   undertaker1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • دمتگرم خیلی خندیدم


  •   shahx-1
  • 7 ماه،2 هفته
   • 12

  • مادرت بهت گفت پسرم تا کون ندی مرد نمیشی!!! (biggrin)

   یعنی کسشعر رو به مرحله نهایی تکاملش رسوندی عرش لرزید تن ما که جای خود داره این همه شعرا از جمله فردوسی در وصف مردی مردانگی شعر گفتن پس همش تبلیغ کون دادن بوده یعنی وا مصیبتا با چهلرخط کسنوشته رید به کل بشریت!!!


  •   دکتر_رادیکال
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • زبانم قاصِرِ از این همه اظهارِ فضل مردکِ گشوده انتها...


  •   Jessus
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • شل مغز کس مغز


  •   samsepg
  • 7 ماه،2 هفته
   • 7

  • اونی که این مزخرف رو نوشته مثل بقیه دلقکا و لمپنای سایت که عشقشون فحش دادن و مسخره کردن بقیه است، یا جک ساختن از هر چیزی حتی اگه به تلخی سوءاستفاده از یه بچه بیگناه باشه، عقده دیده شدن داره. همه دیدنت. مبارکت باشه!


   اینکه مزخرفی بیش نبود! همه خوبی ها!!!! رو هم یکجا داشت.
   اما اگه این مزخرف رو خوندید، تا اینجا هم اومدید، دست خالی نرید:


   سکس، هر نوعش، با هرکس، در هر سن و با هر گرایشی، فامیل و دوست یا غریبه، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه (مثل خشونت در سکس که ممکنه باعث خونریزی و آسیب بشه که خودش ریسک انتقال عامل بیماریزا رو بیشتر میکنه، یا مثلاً خوردن آب و یا پاشیدن آب توی صورت یا روی چشما). فقط و فقط با کاندوم سکس کنید. اگه هم ندارید، فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالیدن خودتونو خالی کنین.


   سکس بدون کاندوم، و ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   «آب بخوری پروتئین داره» یا «بریزم آبشو توی سوراخت که مرد بشی» یا «بریزم توی سوراخت تا سایز فلانت بره بالا» همه اش جفنگه. خر نشید و تن به سکس بی کاندوم ندید.


   لعنت به گردانندگان سایت که با بازنشر اینچنین مزخرفاتی، سوژه خودارضایی یه مشت بیمار پدوفیل بچه باز رو فراهم می‌کنن. آخه تگ «خاطرات کودکی» لامصب! کودککککک؟؟؟؟؟ شرم نمی کنی آخه؟؟؟!!!!! به کجا داریم میریم آخه؟ به کجا؟؟؟؟


  •   Nevermindd
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • زبانم قاصره از خوندن این کسشعرات
   فی الواقع ننتو باید به:
   ۷روش ممکن
   ۷۷روش غیرممکن
   ۷۷۷روش ابداعی
   ۷۷۷۷روش آسیایی
   ۷۷۷۷۷روش اروپایی
   ۷۷۷۷۷۷روش سامورایی
   ۷۷۷۷۷۷۷روش اقیانوسیه ای
   گایید


  •   ronin555
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • تو فکرم اینم که شوهر خاله ت چه کون خوبی بوده که ب درجه حاجی بودن هم رسیده....!!!


  •   Tanhayevahshi.4545
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • مردیکه جلقی


  •   Tanhayevahshi.4545
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • مردیکه جلقی


  •   بچه-ای-خوب
  • 7 ماه،2 هفته
   • 4

  • من همیشه توی کامنتهام گفتم که جمعیت کونی ها خیلی زیاد شده!
   اما دیگه واقعا نمیدونم چی باید بگم!
   این آمار کونی ها دیگه غیر قابل تحمل هست،
   شما یک نظر بندازید به داستان های امشب ببینید چه اتفاقی داره برامون میافته!
   خداوکیلی نون آخوندا داره چیکار میکنه با جوون های ما!
   من هم دارم یواش یواش احساس میکنم کونم میخاره!
   خدایا خودت ظهور کن. توی این هوا دیگه نمیشه نفس کشید.


  •   خوشگلخانم
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • اگه میخوای تامدال شهامت وکون دادننم بهت بدیم کف جیغ هورا تشویق افرین افرین خوووووبه ای ول بخودتو مامان جندت واون حاجی بی پدر که بچه یتیم برده بچه کونی اورده lol


  •   Daryush24
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • اگر یک درصد
   فقط یک درصد امکانش باشه که این داستان حقیقت بوده باشه
   باید به حال این خاک و این ملک و جوانان امروز گریست.
   اگر واقعا چنین چیزی را تجربه کرده ای باید ان حرامزاده را که شوهرخاله صداش میزنیش ، با چاقو تیکه تیکش کنی
   اینده ایران واقعا نگران کننده اس
   چون دارن هنجار ها و باور هامون رو عوض میکنن


  •   Kharad
  • 7 ماه،2 هفته
   • 2

  • ای کیرم تو قبر اون پدر جاکشت، بیناموس یجوری از سکس حرف میزنه انگار تو یه سیاره دیگست و داره از اداب و رسوم اونا برا ما حرف میزنه، اخه جاکش اوبی ، کیر تو ناموست، البت کیر نه چون تو کیر دوستی، ان تو ناموس نداشتت این چه خزعبلاتی بود ، مرد باید کون بده تا بزرگ شه، مرد باید ابکیر بره تو کونش تا کیرش گنده شه، یعنی دوس دارم بگیرمت مادرتو بگاما انقد بزنمت عرعر کنی کونی لاشی.


  •   Hooman.esf.60
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • چند سالگی رفتی حوزه علمیه حاج آقا؟؟


  •   mortezaboll
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • وارد شدن شمارا به عرصه اوبی‌ها را تبریک میگم برید اونور. اینجا کون نمیدن دیوث بعد بیان مدال هم بخواهن


  •   iman.shahvanii
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • توكونشو دادي اونوقت انتظار داري ما حالشو ببريم كه ميگي خواستم حسابي حال كنين؟؟؟
   عجب


  •   mahdiyevv
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • از اونجا ک نوشتی زنها وظیفشونه فهمیدم ننویسی کمک بزرگی به جامعه کردی


  •   amirmiserable
  • 3 ماه
   • 0

  • واقعا متاسفم
   نمیدونم چی بگم
   ولی اینو بدون عزیزم و به مادره بی سواد و بی فرهنگت هم بگو، کون دادن مردانگی رو زیاد نمیکنه بلکه کاااااملا برعکس اونه
   مردانگی رو کم میکنه
   حالا دلیلم بر این مدعا؟؟؟
   از عقلای عالم
   معصومین،(ع) روایتی هست که اگر آلت بر دبر مردی بره خدا به اون مرد شهوته زنانه میده. و چه تنبیهی بدتر از این مردی باشی و با روحیاتی زنانه
   بعده یه مدت طولانی و مداومت بر این کار.کلا روحیات دخترونه پیدا میکنی و نسبت به کار وشغلت دچار مشکل میشی
   چون تاب و تحمل رنج های کسب رو از دست میدی که همواره در طول تاریخ کسب با سختیی هایی همراه بوده
   در کسب علم هم همینطور
   حدیث دیگر که بسیار تکان دهنده ست عقل کل عالم حضرت پیامبر اکرم (ص)میفرمایند کسی که آلت در مقعد او رفت دیگر خیری در ان نیست
   چیزی که نامردای کثیف به زور و کتک با منه بیچاره هم کردن
   الان مطمءنم تو هم عین من هیییییچ وجودت برا جامعه و خانوادت و همون مادره بی فکرت که مشوقت بوده نافع نیست.و آدمه مهمی نتوانسته ای بشی برا اونا.
   اینو از قول من بخون به مادرت گلم.
   در نهایت ببخش که اینقد با صراحت حرف زدم
   موفق باشی


  •   رووویاجوووون
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • خب نوشتی ب این فوشام دقت نکن اینا عقده فوش دارن انگار اومدن تو سایت داستان خوندن معمولی کاش دنباله دار مینوشتی که چه جوری روبرو مامانتت تو روکرد و یه داستاتم بنویس که زن گرفتی چه جوری شوهرخالت کردش موفق باشی


  •   Tarantinox
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • چه خوب همه دیالوگهای عموت رو حفظی بچه کونی


  •   aminrezvani
  • 1 ماه
   • 0

  • یک سوال اون حاجی حاجی طوسی نبوده؟


  •   aminrezvani
  • 1 ماه
   • 0

  • خخخخخخ واسه همین داستانت هم یک کتاب بنویس به نام دیالوگ های ماندگار حاجی راستی یک سوال شوهر خالت حاجی طوسی نبوده؟


  •   aminrezvani
  • 1 ماه
   • 0

  • جناب آقای امیر چرا حرف مفت میزنی کی گفته اگه آلت تناسلی داخل یک مرد بره هیچ خیری نمیبینه؟ خرافات تمامی ندارن متاسفانه گی بودن یک جور عشقه که در تمام جانداران وجود داره و فقط مال انسان نیست ولی همجنس بازی و تجاوز یک گناه بزرگه این قابل قبوله


  •   aminrezvani
  • 1 ماه
   • 0

  • جناب آقای امیر چرا حرف مفت میزنی کی گفته اگه آلت تناسلی داخل یک مرد بره هیچ خیری نمیبینه؟ خرافات تمامی ندارن متاسفانه گی بودن یک جور عشقه که در تمام جانداران وجود داره و فقط مال انسان نیست ولی همجنس بازی و تجاوز یک گناه بزرگه این قابل قبوله


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو