داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

شوهر عمه به مرادش رسید

1398/05/07

سلام دوستان شهوانی
داستانی ک براتون تعریف میکنم مال شیش ماه پیشه ک همش واقعیت و با چشای خودم دیدم
خب از شوهر عمه ام بگم ک یه مرد قد بلند و خوشتیپ سنش تقریبا 43 و آدم مردمی هستش ولی من حس خوبی بهش نداشتم از اولم اسمشم جواده
خب مادرمم یه زن شیک پوش با قد 165 و وزن 60 کیلو سنشم 39 مادرمم زیاد خوشش نمی امد از شوهر عمه ام اسم مادرمم نرگس
خب داستان از این قراره ک این شوهر عمه ام خیلی میومد خونه ما منم با توجه به سنی ک داشتم میفهمیدم دنبال چیه مادرمم برا همین خوشش نمی اومد ازش ولی ارتباطش با پدرم خوب بود همیشه هم یا صبحا به بهانه اینکه نزدیک خونتون بودم دستشویی ام گرفته می اومد یا عصرا به تلفن مادرم زنگ میزد احوال پرسی میکرد خلاصه منم تک فرزند خانواده بودم ی روز صبح ی دفعه انگار شوک بهم وارد شد از خواب بیدار شدم دیدم صدای مادرم میاد انگار عصبی ولی آروم حذف میزد با صدای شوهر عمه ام میگفت بیا باهم باشیم همه نیاز هاتو برطرف میکنم مادرمم میگفت خیلی بیشعوری من متاهلم اهل این کارا نیستم این حرفا چیه میزنی آقا جواد
یه ذره حرف دیکه زدن من نشنیدم ولی آخرش مادرم گفت برو دیگه الان شوهرم میاد اونم خدافسی کرد رفت دیگه خبری نشد مادرمم هروقت صبحا میومد دم خونمون آیفون جواب نمیداد همینطور تلفنشو منم بهش میگفتم زشته میگفت خوشم نمیاد ازش تا اینکه قرار شد من و مادرم بریم تهران ی ذره کار دکتری داشت دو شب قبلش شوهر عمه با خانواده اومدن بابام قضیه اینکه نرگس و امیر میخوان برن تهران به جواد گفته بود اونم گفته بود منم بلیط دارم برا همون موقع ی ذره کار اداری دارم منم همراشون میرم و زیر گوش بابام خونده بود امیر بچه اس هنوز اونم قبول کرده بود تا اونا رفتن به مادرم گفت جوادم گفته همراتون میاد مامانم گفت نمیشه نیاد بابام گفت چرا مادرمم بهونه ای نداشت گفت همینجوری گفت دیگه مباد خوبه یه مردم همراتون باشه خلاصه سوار اتوبوس شدیم مادرمم یه ساپورت با یه مانتو جلو باز تنش بود بود راه افتادیم صبحی رسیدیم سوار مترو شدیم گفتیم ی هتل بگیریم وسایل رو بزاریم توش بعد بریم سراغ کارامون رفتیم تا دروازه دولت اونجا ایستگاه رو عوض کردیم شلوغ بود جواد گفت امیر تو ار جلو برو مادرتم میندازیم وسط گفتم باشه منم از جلو رفتم همین ک مترو اومد فشار فشار شد ی لحظه صدای مادرمو شنیدم گفت اممم وارد شدیم جمعیت زیاد بود دیگه نتونستم رومو برگردونم فقط میدونم جواد چسبونده بود به مادرم ایستگاه بعد بازم شلوغ شد من یه ذره دور شدم ازشون نگا کردم دیدم مادرم رو به رو جواد جوادم قشنگ چسبونده بود بهش اونم از چشاش معلوم بود ناراضیه ولی جواد داشت حال میکرد برا خودش تا اومدیم هتل گفتیم دوتا اتاق میخوایم گفت فقط ی دونه سه تحت دارم مام دیگه چاره ای نبود گرفتیمش جواد رفت ی دوش گرفت بعد مادرمم گفت منم برم هروقت گفتم لباسامو بیار بعد بریم دکتر من خسته بودم ی ذره چشامو بستم جواد اومد بیرون مادرم رفت دیدم گفت امیر لباس جواد گفت خوابیده بگو خودم بهت بدم گفت آقا جواد بیزحمت ی شورت و کرست با حواله ام بهم بده جواد ساکو باز کرد ی شورت و کرست ست قرمز بهش داد مادرم اومد بیرون منو بیدار کرد جواد رفت پی کارش گفت مگه بهت نگفتم لباسامو بده آبروم رفت پیش آقا جواد گفتم حالا چیشده گفت رفتیم شهرستان نگی به بابات تو یه اتاق بودیم گفتم باشه گفت چاره ای نداشتیم دیگه
بعد مادرم لخت شد تا لباس بیرون بپوشه اندام مادرم عالیه صورتش متوسط
سینه های سایز 75 با پوست سفید ی کس قلمبه با ی کون بزرگ ولی کمر باریک رفتیم دکتر برگشتیم نهارم با جواد خوردیم رفتیم هتل برا استراحت مادرم با همون لباسا بودم بعد من خودمو زدم به خواب دیدم مادرم گفت به جواد چرا تو مترو میمالیدی بهم شرم نداری تو گفت من ک بهت گفتم خوشم میاد ازت بعد جواد ی نیشگون از یه حای مادرم گرفت مادرم گفت وایی خیلی بیشعوری نکن بیدار میشه آبرومون میره
عصری ام رفتیم بازار شام خوردیم من به دروغ گفتم میرم هتل گوشیمو میارمو میرم بازار جوادم گفت برو منم گفتم درو دیگه باز میزارم برا شما گفت باشه ی ذره فاصله گرفتم رفتم تو اتاق رفتم زیر تخت از بین دوتا تخت میشد همه جارو دید گوشیمو هم سایلنت کردم اومدن تو جواد همون جلو مادرم لخت شد لباس راحتی پوشید به مادرمم گفت تو میخوای تا. صبح اینجوری بخوابی گفت نه خب ولی جلو شما نمیشه لباس عوض کنم گفت من میرم دستشویی تو لباساتو عوض کن رفت مادرمم زودی مانتوشو درآورد ی لباس آستین کوتاه تنش کرد شلوارم درآورد ساپورتشو پاش کرد جواد اومد بیرون مادرم داشت میرفت دستشویی ی چک رو کون مادرم گفت جون چ کونی داری نرگس مادرمم گفت دیگه پدرمو دراوردی امروز از بس دستتو زدی در کونم و رو کسم بسه دیکه شوهرم یه تو اعتماد کرد رفت دستشویی برگشت نشست رو مبل جوادم رفت کنارش مادرم سرش تو گوشی بود جواد دستشو انداخت دور گردنش مادرم چیزی نگفت دست زد به سینه اش دستشو رد کرد ی دفعه دیکه دست زد به سینه اش مادرم عصبی شد گفت بسه دیکه ترو قرآن گفت عصبی میشی ج حشری میشی بلند شد صورت مادرمو گرفت لباشو خورد مادرم هرچی دست و پا میرد فایده نداشت چسبوندش قد دیوار و زیر گردنشو میخورد و سینه هاشو میمالید اونم هرچی قسمش میداد فایده نداشت تا اینکه گرفت لباس مادرمو درآورد جواد گفت جون بخورمت مادرم میگفت جواد امبر میاد آبرومون میره بزار برا یه وقت دیگه ولی جواد گفت تو دیکه گیر من نمیفتی خوشگله کرستشو درآورد سینه های مادرمو میخورذ مادرمم دو سه باری آه او کرد ولی دلش نبود هعی میگفت امیر الان میاد جواد ساپورتشو درآورد برگردوند مادرمو دو تا چک زد در کونش گفت حیف این کون نیست زیر من نباشه جواد شورت قرمز مادرمم درآورد مادرم گفت جواد بخدا خجالت میکشم اینجوری بیخیال شو روشو برگردوند دوباره داشت کس مادرمو دست مالی میکرد ک تلفن مادرم زنگ خورد بابام بود جواد گفت ول کن مادرم گفت نه باید جواب بدم جواب داد دیدم جواد پشت مادرم لخت شد بهش چسبید مادرم چشاش گرد شد و با اون دستش داشت جداش میکرد ولی جواد بوسش میکرد و سینه هاشو میمالید مادرمم زود تلفن رو تموم کرد گفت امیر میاد الان دیگه بیخیال شو گفت مشکلت امیره گفت اره گفت ینی اگر امیر نیاد میخوابی زیرم گفت امم جواد بهم زنگ زد جواب ندادم گفت بیا معلوم نیس کجاس بعد بهش اس دادم گفتم تا یه ساعت دیگه میام مادرم تا اون داشت اس رو میخوند شورتشو پاش کرد جواد دیدش عصبی شد شورت مادرمو پاره کرد مادرم گفت وایی چیکار میکنی دیونه گفت قوم دادی گفت امیر گفته تا یه ساعت دیگه نمیام
جواد گفت زانو بزن مادرم زد کیرشو دستش گرفت خیلی کلفت بود گفت ساک بزن مادرم ساک میزد براش اونم حال میکرد گفت برو رو تخت بخواب مادرمم خوابید گفت جواد تو کسم نکن کیرت خیلی بزرگه اذیت میشم لاپایی بزن گفت من کسنو میخوام جنده یه لب ازش گرفت مادرمم گفت به درگ هرکاری میکنی بکن فقط زود جوادم پاهاشو گذاشت رو شونه کیرشو گذاشت رو کسش آروم سرشو فرو کرد مادرم گفت وایی خیلی کلفت جواد آروم جوادم فشار میداد میگفت چقدر تنگی تو جنده مادرم گفت خیلی بزرگه کیرت جوادم گفت حیف این کس نیس دست شوهرت باشه بازم فشار داد مادرمم هعی وایی
آه میکشیدم تا اینکه جواد یه دفعه تا آخر زد تو کسش مادرمم گفت اییییی سوختم جرم دادی خیلی نامردی آروم شروع کرد تلمبه زدن ی دفه آب مادرم اومد گفت آب تو نیومد گفت من مثل شوهرت نیستم گفت بیا رو کیرم روش نشست بالا و پایین کرد گفت جواد ترو خدا بسه امبر میاد گفت جنده خفه شو بالا پایین کن مادرمم بهش برخورد هیچی نگفت هعی بالا و پایین کرد تا جواد داگی هم کردش مادرمم فقط آه میکشید تا آبش اومد ریخت تو کس مادرم مادرمم گفت واییی آتیش گرفتتم بعد جواد رفت بیرون مادرمم با شورت پارش آب جواد ک از کسش میومد رو تمیز میکرد بعد گفت بهم میگه جنده کثافت اگه بهم نگفته بودی تا ابد باهات بودم خیلی کیرت خوشمزه بود
شورتمو چیکار کنم حالا
انداختش تو سطل زباله و رفت حموم
منم تا رفت حموم زودی از اتاق اومدم بیرون برگشتم دیدم با یه استرج و تاپ جلو جواد میگرده
منم تعجب کردم و داستان ادامه داره ولی دیگه بسه
نوشته: امیر


👍 14
👎 45
151172 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

785035
2019-07-29 19:53:47 +0430 +0430

نظری ندارم

3 ❤️

785039
2019-07-29 19:57:08 +0430 +0430

تا اونجایی خوندم که نوشتی اونم خدافسی کرد !
ریدی عزیزم ! ننویس دیگه !


785043
2019-07-29 19:59:45 +0430 +0430

ناموساً فکر کردی این سناریو نوشتی؟؟؟؟؟
دستشویش میگرفت میومد خونمون؟؟!!؟؟!!؟؟!!


785044
2019-07-29 20:02:53 +0430 +0430

خدافس کسکش بی غیرت

10 ❤️

785046
2019-07-29 20:03:35 +0430 +0430

چنین گفت فردوسی پاکزاد
به رستم میگم بیاد ننتو بگاد
دیوث سکس مادرتو دیدی و دیدی چقدر مقاومت میکنه رفتی زیر تخت جق میزنی؟! بلند میشدی یا تو رو هم میکرد یا خواهر و مادرشو یکی میکردی
اگه کتک هم میخوردی ، حداقل فردا پس فردا پیش خودت شرمنده نبودی بی شرف!!


785054
2019-07-29 20:08:33 +0430 +0430

عزیزم، کونی من، واس کردن مامانت باید وقت قبلی داشته باشیم؟؟
عزیزم کص دیدن هنر نیست ، کص کردن هنر است.
.
.
.
دیگ ننویس!
حوصله خوندن کصشرات سروده زهنتو ندارم.


785068
2019-07-29 20:19:56 +0430 +0430

اون کدوم هتل که کون کرده ی زن و با مرد نامحرمو توو ی اتاق راه بده والا ما رزروشن هتل بودیم تا مردو زن شناسنامه نمیدادن کلید دستشون نمیدادیم


785073
2019-07-29 20:25:03 +0430 +0430

اصلا کاری به داستان کصشرت ندارم که واقعیه یا نه البته اگر داستانت واقعی باشه حتی اگه کیره جوادم نمیتونستی بخوری میتونستی مامان بدبختتو نجات بدی . عمه ننه . مامانت تازه خودش نمیخاریده که جواد بزور کردتش اگر تو این داستان توهمی کیریت مامانت خودش میخارید بحثی توش نبود جقی . ولی تو یه کونی بی عرضه ای کیر همون جواد از پهنا تو کیونت

9 ❤️

785080
2019-07-29 20:34:31 +0430 +0430

کصمشنگ این که فانتزی های کیریه ذهن خودته
ولی تو کدوم هتلی در ایران زن و مرد که نامحرم هستن رو راه میدن؟

بعد اون داشته مادرت رو میکرده تو عین بی خایه های بی ناموس داشتی جق میزدی؟ شک نمیکنم کونی هم هستی.

و در آخر ملجوق عزیز “خدافسی کرد” چیه؟ ای ریدم به اون معلم ادبیاتت که خداحافظ هم درست یاد نداده به توی کصمغز


785095
2019-07-29 20:59:35 +0430 +0430

دمت گرم داداش خیلی عالی بود چند وجهه قانتزی تحریک آمیز خوبو تونستی تو یه داستان بیاری (فرض بر اینکه اصلا تخیل یه ملجوق بوده) اگه میتونی بازم خوب بنویسی منتظر قسمت بعد هستیم.
سرآخر کیرم‌تو کوس اول تا آخر اون کامنتای کوسکشی که جقشونو میزنن عذاب وجدان میگیرن میان این کوسشر میگن. کیر منو شوخی نگیرینا هم سیاهه هم کلفته

0 ❤️

785108
2019-07-29 21:34:30 +0430 +0430

تو ک انقد بی غیرتی نیرفتی کیر اوس جوادو لیس میزدی ک مادرت کمتر اذیت شه بدبخ

8 ❤️

785111
2019-07-29 21:48:27 +0430 +0430

هتل تا حالا رفتی حاضرم قسم بخورم تو فیلما هم هتل ندیدی خارکوسه(داستان ادامه داره ولی دیگه بسه)نه تورو خدا به روح امواتت مارو تو خماری نذار بقیشو ادامه بده،بقیشو ننویسی گریبان چاک چاک میکنم،تو همون لحضه های دادن مامانت،پدرکوس کشتم رو خواهرش بوده خانوادگی بی بته این،ورژن ایرانی ولما بود


785114
2019-07-29 22:01:00 +0430 +0430

سر آخراز وسطم کیرمنم تو افقی ها و عمودی های اون کاربر کوس.ک.ش(دار.ک الو.ن م.ن)خ.ارکوس.ه مگه تو کیرم داری که دمشو میزنی،اونی که لای پاته یه دودوله خجالتیه، مادرج.ند.ه خواهر هزارشکمه شل نام.وس.ه آب کی…ری،کل هیکلت شوخیه ریده ای بی بته،آب کی…رمو خوردی هار شدی

4 ❤️

785119
2019-07-29 22:30:47 +0430 +0430

ننت جلوت پاره شد داشتی جق میزدی؟؟

کیر علی دایی و یورگن کلوپ با هم از پهنا تو کون تو و بابات…

4 ❤️

785123
2019-07-29 22:44:12 +0430 +0430

بس کنید بخاطر کیر خر هم شده تموم کنید باشه به هدفتو رسیدین ایرانی به بیناموس ترین موجود معرفی شد فقط دیگه کصشعر ننویسین

2 ❤️

785133
2019-07-29 23:22:07 +0430 +0430

کس عمت

1 ❤️

785151
2019-07-30 01:52:18 +0430 +0430

اخه بچه کونی تو عمرت هتل رفتی؟؟؟کدوم هتل به زن و مردی که به هم محرم نیستن یه اتاق میده؟؟چرا وقتی میخواید دروغ بنویسید مثل سگ دروغ میگید خوب بگو مامانم جندست چرا با شعور خواننده توهین میکنی هتل تو تهران رفتید به تو شوهر عمتو مامانت یه اتاق دادن؟؟

6 ❤️

785152
2019-07-30 02:09:12 +0430 +0430

الدنگ

شاشیدم توی حفره‌های بینیت. آشغال کثافت، بی‌غیرت. جقی که هستی خب باش. کون میدی خب بده. ولی پشت سر مادرت این حرف‌ها چیه میزنی؟ شاشیدم توی نفس‌های زندگیت.

ها کـُکا

5 ❤️

785158
2019-07-30 03:21:23 +0430 +0430

هتل چجوری بهتون اتاق سه تخته داد، وقتی زن و شوهر نبودن؟؟؟

1 ❤️

785168
2019-07-30 05:11:43 +0430 +0430

kosooo sherrrrr

0 ❤️

785176
2019-07-30 06:16:16 +0430 +0430
NA

کیرم تو کص ننت ننویس کص کششش

0 ❤️

785182
2019-07-30 06:43:32 +0430 +0430

چرت

0 ❤️

785188
2019-07-30 07:20:57 +0430 +0430
NA

کلی داغشو برات اماده کرده بودم، ولی دیدم لیاقت فحش هم نداری…

1 ❤️

785193
2019-07-30 07:57:57 +0430 +0430

همه دروغهای اتاق گرفتن و بیرون رفتن و… به کنار،از زیر تخت چجوری همه جارو میدیدی؟خصوصا روی تخت.تخت بود یا شیشه یا چشمات میتونه اونور تخت و دیوار و… رو ببینه؟

2 ❤️

785204
2019-07-30 09:24:02 +0430 +0430

تا هتل خوندم.قسم میخورم از در هتل هم رد نشدی.وگرنه اتاق سه تخته نمیدادن به آقا جواد ک هم کون تو بزاره هم مادرت رو جر بده.گفت کیرش خوشمزه بود!!؟؟؟

2 ❤️

785217
2019-07-30 11:28:17 +0430 +0430
NA

من فکر میکردم تو هتل ب کسایی ک نا محرم باشن اتاق نمیدن!بعد گیریم ک بدن اتاق دیگه ای هم نبود؟؟؟خو کسکش جقی می رفتین ی هتل دیگه کون میدادین!!!کیری یکم واسه ما ک میام داستان های کسشر شمارو میخونیم احترام قائل باش و مارو در فرض نکن.بعدشم ب قول دوستمون کیری فیس چرا نرفتی ننت رو از زیر یارو بکشی بیرون تا مادرت جنده نشه

3 ❤️

785231
2019-07-30 12:02:27 +0430 +0430

مطمئنی جواد ترتیب کون خودتو نداده؟

2 ❤️

785232
2019-07-30 12:05:46 +0430 +0430

کیری چجوری تو تهران یه زن و مرد باهم محرم نیستن رو یه 3تخته دادن؟؟؟؟؟؟

2 ❤️

785236
2019-07-30 12:42:06 +0430 +0430

سکس دو طرف راصی سکسه غیرت اینا مال اسلام کیری و تفکرات سنتی و ی سری مادر جندس

0 ❤️

785237
2019-07-30 12:42:18 +0430 +0430

آگه مادر جونت اینقدر راحت کص میده بیار ما هم بکنیمش.

2 ❤️

785238
2019-07-30 12:44:18 +0430 +0430

ننه جنده تو هم یه ساک واسه اون بیناموس میزدی تکمیل میشدی

2 ❤️

785242
2019-07-30 13:31:18 +0430 +0430
NA

امدی تهران بیارش هتل خودمون بکنمش حال کن

2 ❤️

785252
2019-07-30 14:27:36 +0430 +0430

دیس ۲۷ تو کونت.مرتیکه بی غیرت تو ناموس حالیته؟خاک برسر جقیت کنم.ریدم تو غلط املایی هات.کاش شوهر عمت همونجا شلوار توهم درمیاورد تا بی غیرتیت تکمیل شه

3 ❤️

785270
2019-07-30 16:31:35 +0430 +0430

داستان که کسشعره حتی تو ذهنتم که اینو ساختی بی غیرت و بچه کونی ای. کیر جواد پس کلت

2 ❤️

785287
2019-07-30 18:35:27 +0430 +0430

شامپوتو عوض کن

1 ❤️

785306
2019-07-30 19:57:22 +0430 +0430
NA

ریدم تو داستانت ولی اهای کصخلایی که ازین جور داستانا خوشتون نمیاد نخونین آقا نخونین (dash)

0 ❤️

785307
2019-07-30 19:57:27 +0430 +0430
NA

ریدم تو داستانت ولی اهای کصخلایی که ازین جور داستانا خوشتون نمیاد نخونین آقا نخونین (dash)

0 ❤️

785441
2019-07-31 05:10:07 +0430 +0430

جقی توکه گفتی یهو از خستگی خوابت برد چجوری شنیدی ننت به جواتی گفت اون شرت کرست قرمزه را بیار بعد اومد بیدارت کرد

0 ❤️

785461
2019-07-31 06:18:43 +0430 +0430

زیر تخت اتاق کنترل داشته با کلی دوربین توی اتاق. مادرت و …

0 ❤️

785482
2019-07-31 08:09:44 +0430 +0430

خوب نبود ؛ یه دروغ داشت که تو هتل یه اتاق سه تخته گرفتید ؛
هیچ هتلی اتاق به نا محرم نمیده باید حتما محرم باشن ؛
شاید اگع میگفتی دو اتاق بغل هم گرفتیم باور پذیرتر میشد ؛
فکر میکنم همش تخیل بود ؛
موفق باشی

0 ❤️

785514
2019-07-31 12:15:18 +0430 +0430

چطوری اتاق و به شوهر عمه و نادرت اجاره دادن اونم تو تهران

1 ❤️

785533
2019-07-31 17:23:54 +0430 +0430

کیرم دهن خودتو بابات

0 ❤️

785551
2019-07-31 19:16:10 +0430 +0430

ننت به فاک رفت و تو تماشا کردی. دمت گرم پسر خوب

0 ❤️

821797
2019-11-29 13:45:13 +0330 +0330
NA

خوب بود

0 ❤️

880088
2020-05-18 01:27:46 +0430 +0430

از گوه بخار بلند میشه از خوک عوضی مثل تو نمیشه.آبروی انسان و انسانیت رو بردین شماها.بر بمیر بدبخت لجن برو بمیر برو تو چاه مستراح خودتو بنداز که لیاقتت اونجاست خوک نجس

0 ❤️

901004
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

بی غیرتی باانواع واقسام وشکل ومدل ها از اسمون میباره اینبار با ر از دهن کثیف بک پسرک جق زده و خورده بی ارزش …ولی این داستان به واقعیت نمی خوره اخه کدوم مرد ی قبول می کنه زنشو برای مسافرت دست شوهر عمه بده خودش دست وپاش توگچ بود یا اینکه در ذهن بیغیرتی خودش واین یارو نویسنده زندونی شده بود…واقعا که چه گرفتاری شدیم از دست جماعت بی رگ و بیشرفا

0 ❤️

785239
2020-09-22 15:43:34 +0330 +0330

بچه کونی حالا اگه دوست داری ننت جنده باشه کاری نداریم ولی اوسکول اینقدر کوسشعر نگو و مخاطبو احمق فرض نکن

4 ❤️Top Bottom