شوهر کیرکلفت

1397/09/13

سلام من ملتم هستم 25سالمه 165قدم 60وزنمه. شوهرمم اسمش مهمته ک خیلی دوسش داشتم منومهمت یه پرنسس داریم(واااااای فداش بشم)اسمش سوگوله وسه سالشه یه روز ک مهمت مرحصی گرفته بودواسع سه روزونرفت سرکارصبح زودبیدارشدم دیدم داره باسوگول بازی میکنه رفتم بالاسرشون واول لبای سوگولموخوردم اوووووف چ حالی میدادتخم سگ باشیرین زبونیاش داشت منوباباشودیووونه میکردمنم تحمل نکردم و افتادم روش وحسابی لباشوخوردم وااااااااااااای عشق من نفس من ارامش من دنیام بود دیدم بلندشد باباشو بوس کرد خواست حرص منو دربیاره منم گفتم این اقا مگه مال من نبود؟گف نه فقط ماله منه و لپ باباشو بوس کرد منم اومدم روی پای مهمتم نشستم و دست انداختم دور گردنش و لپشوبوس کردم بعد سوگول گف مامان جون گرسنمه منم بغلش کردم بردم بهش غدا دادم حین غدا خوردن بوسش میکردم ک گف اووووووف بسه دیگه من خندم گرفت

بلندشدم اب بخورم بعدلیوان پلاستیکی افتاد خم شدم برش دارم ک مهمت انگم داد مهمت خیلی توکف کونم بودولی من بهش نمیدادم چون دردداشتم وقتی سوگول حواسش نبودلبای مهمتموخوردموگفتم دستت خیلی جاهایی میره ک نبایدبره اونم خندیدوگف سوگول خانوم دخترم امشب نمیری خونه مامان بزرگوبابابزرگ؟من بغلش کردم دخترموگفتم نه نمیره امشبمجقراره بغل مامانش بخوابه دخترم ک مهمت اخم کردوگف بزارسوگول خودش بگه منم دلم واسه مهمت سوخت وگفتم نمیبریمش ولی تواتاق خودشجمیخوایه دخترمون ک سوگول ناراحت شدوگف مااامامااان منم گفتم نمیشه عشقم شب شداومدم بخوابونمش وبرم ک مال عشقم بشم ولی سوگول خوولم نمیکردوهی بوسم میکردتخم سگ دییوونم کرده بودک گفتم درازبکش قصه بگم واست عمرم اون گف نه مامان یکم بوسم کن منم گفتم روجشمم وگردنشوبوسیدم ولیس میزدم ارامش کل وجودموگرفته بودمنم محکم گردنشوگازگرفتم سوگول گف اخخخخخخ مامااان ک گفتم ببخشیدگلم اونم خوسرمامانش رفت ونازکردناش شروع شدوگف اگه میخوای ببخشمت بایدامشب من بشم مامان توتوبشی دخترم منم گفتم باشه(با خنده)دیدیم گردنموبوسیدوگف اووووووف نگاه دخترم چ نازه فداش بشم این دخترخوردن داره منم فقط میخندیدم بعدشروع کردلباموبوسیدن منم گفتم پررونشوولامپوخاموش کردم وگفتم شب بخیررفتم تواتاق دیدم مهمت منتظرنشسته منم ک انگارنه انگارقراره سکس کنیم رفتم درازکشیدم روتخت ک دیدم دست مهمت توکونمه وبردش زیرشلوارم منم برگشتم گفتم دنبال چیزی میگردی(کیرشوزیرشلوارک دیدم دلم رفت)وگف این کون امشب بایدپلمش بازبشه ک خندیدم اونم لباموبوس کردبعدگفتم اووووف چ گرنه وتاپمودراوردم زیرش سوتین نبسته بودم مهمت گف شلوارتودرنمییاری؟گفتم شمادخالت نکن دیدم خودشاومد شلوارمودراوردوپاهاموبازکردوشروع کردکسموبلیسه منم شهوت کل بدنموگرفت وشلوارکشودراوردم وکیربیست سانتیشوخوردم راستش اولش خوب ساک نمیزدم ولی کم کم یادگرفتم داشت دیوونه میشدمهمتم وگف 69بشیم اونم دحین کس لیسی انگشت میکردتوکونم ک اروم گفتم اییی اونم حشری شدمن نمیخواستم کونم برارع اخه کیرش میرفت تومن من سکته میزدم وبرگشتم وگفتم درازبکش ونشستم روکیرش وکیرش رفتم توکسم یه جیغ اروم زدم ک گف اروم عشقم ک گفتم یکی بایدبه خودت بگه اخه چ خبرته بااین سرعت داره کسموجرمیدی ک اون گوش نکردوسرعتشوبالاتربردمنم عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم ک پستوناموگرفتوگف جوووون نگاه چ کسی میده خانومم اووووف چقدتنگه منم گفتم ماله خودته جرش بده ک گف داگی استیل شومنم گوش کردم کیرشوگذاشت روسوراخ کونم منم فرارکردم ک گرفتم وگف زندگیم فقط همین یهدبارگفتم مهمت نه عشقم بخداجرمیخورم نمیتونم تادوهفته راه برم اونم گف خوبخاطرمن دردوتحمل کن منم دیدم ناراحت میشه گفتمجباشخ فقط اروم باش زندگیم ولباشوبوسیدم داگی استایل شدم بعدسرکیرشوبه زورکردتوکونم منم آروم یه جیغ کشیدم اونم موهاموگرفتم وکیرشوتااخرکردتوکونم اون لحظه چشکام سیاهی میرفت منم جیغ کشیدم ک جلودهنموگرف وتملبه میزدبعدده دقیقه منم عادت کردم وگفتم جوووون کیرتوبکن توکونم اووووف اخییی کونموجریده اونم گف توعمرمنی ارامشم قلب منی خانومم ولمبه میزدمیخواست ابش بیادک کیرشودراوردوکیرتوکسم وابشوخالی کردوگفت سوکولمون یهدداداش میخواست ک خندیدم ولباشوبوسیدم ولی نتوستم بلندشم راه برم به زورخودمورسوندم بغل مهمت وگفتم اقامون ازمن پسرمیخواد؟اونم گف بله منم گفتم کاش پسرمون سرباباش بره ک بشه تموم زندگی مامانش بعددیدم اخم گردوگف اگه اومدمنوبیشتردوس داری یااونو؟من گفتم بین دوتامردام فرق نمیزارم ک گف نمیشه من بیشترمنم گفتم تومنوبیشتردوس داری یاسوگولو؟گف پرنسسمومنم به حالت قهرنگاش نکردم وگف خو معلمونه مامان پرنسسمو و لبامو بوسید بعدیه ماه فهمیدم باردارم والان یه پسرداریم ک سوگول داداششو ول نمیکنه مهمتم خو فقط دورو سرشه منم تنهاموندم کسی به من توجه نمیکنه

نوشته: ملتم


👍 7
👎 41
90851 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

733842
2018-12-04 22:16:35 +0330 +0330

اولا بسیار لوس و بی مزه بود
دوما ننویس
سوما لااقل با لهجه ننویس

5 ❤️

733845
2018-12-04 22:26:41 +0330 +0330

اسماتونو خوندم و دو خط اول و غلط های املایی و انشایی سوتی وارانه
پسسسس کلا بیخیال داستان شدم و دیس سوم رو به افتخارت زدم :)

3 ❤️

733861
2018-12-05 00:16:48 +0330 +0330

یاد سریال‌های ترکیه افتادم، مواظب باش مهمت خان خوار مادرتو نگاد ،خخخخ

0 ❤️

733862
2018-12-05 00:21:45 +0330 +0330

با تمام غلط املایی که داشتی با همه داستانها فرق داشت سبک‌ نوشتاری خودتو داشتی

عالی بود

1 ❤️

733869
2018-12-05 00:51:54 +0330 +0330

منم اُمَّتَم✌️
ریدم به طرز نوشتارت
ریدم به رویاهات
کزخل کمتر فیلم ترکی ببین
رویای بیست سانتی بودن شوهر آیندت تو کونت
دیگه اَمری ندارم


733872
2018-12-05 01:13:47 +0330 +0330

بچه رو میزاشتین وسط لیسش میزدین؟ گربه بودین ایا؟؟
هرگز نداده بودی بعد, همون بار اول بیست سانت فرو رفت داخلت؟ اگر دلت خواست اینجا بگو واقعا پسری یا دختر؟ چون اصولا تو چهارچوب هیچ کدوم جا نمیشی!!! ?

5 ❤️

733879
2018-12-05 02:29:34 +0330 +0330

چرت میگه ها بچش سه سالشه بعدمیگه اولش بلد نبودم ساک بزنم خو مگه مجبوری داستان بنویسی نصفه شبی آلتتو بکنی تو اعصاب ما با اینهمه اشتباه تایپی :|

3 ❤️

733880
2018-12-05 02:46:10 +0330 +0330

بیسواد بااون نوشتنت

0 ❤️

733884
2018-12-05 02:57:54 +0330 +0330

من خودم بهت توجه میکنم

0 ❤️

733890
2018-12-05 03:45:27 +0330 +0330

تو ملتمی شوهرت مهمته . قاعدتا باید بچتون املت میشد.

5 ❤️

733891
2018-12-05 03:58:22 +0330 +0330

اگه تو خونه هم همینجوری حرف بزنی که اینجا نوشتی معلومه که کسی به حرفت گوش نمیده.
بعدشم کدوم آدم عاقلی لبهای بچه سه ساله اش رو میبوسه. بجای داستان نوشتن برو تو یوتیوب ویدیوهای دکتر فرهنگ هلاکویی رو در مورد روشهای تربیت کودکان ببین و گوش بده. هنوزم دیر نشده تا هشت سالگی میتونی خیلی کارها بکنی که در آینده مثل مامان خل و چلش نباشه.

1 ❤️

733899
2018-12-05 05:55:08 +0330 +0330

عه چقده غلط املایی ؟؟؟نتونستم بیشتر از چند خط بخونم

0 ❤️

733901
2018-12-05 06:02:22 +0330 +0330

فقط کیر کلفتش خوب بود بقیش شر بود

0 ❤️

733902
2018-12-05 06:03:27 +0330 +0330
NA

سلام فکر کنم لکنت زبون داری همون جور که میگی مینویسی
واقعا خسته نباشی

0 ❤️

733915
2018-12-05 07:32:49 +0330 +0330

این حجم از خزعبلات نوبره :|
چرا یکم احساس مسئولیت ندارین شما؟
این روش تربیت و رفتار با یه کودک سه ساله نیست.
سکس آنال، روش خوبی برای سکس نیست.
غلط املایی، نگارشی و تایپی هم که تو متنت به وفور دیده میشه.
ادبیاتی این چنین مضحک رو فقط توی انشای بچه های زیر 10 سال میشه دید. من دوستانی دارم که با چهارده سال سن جزو بهترین نویسنده هایی هستن که توی فضای مجازی فعالیت دارن. بعد شما انقد پررو هستین که به خودتون جرأت میدین بنویسین و حق اونا رو ضایع کنین.
نمیگم ننویس ولی حداقل اصول اولیه ی نگارش رو یاد بگیر و بعد تلاش کن تا بنویسی.
میتونی متنو توی ورد یا کیپ توی گوشیت تایپ کنی اول بعد چک کنی اشتباهاتو برطرف کنی.
از همه اینام بگذریم، این داستان باعث فرهنگ سازی غلط بین جوونای زیر 18 سال میشه که با پروفایل فیک یا آفلاین میان داستانا رو میخونن.
هوف؛ عصبانیت منو به گزافه گویی انداخت.

3 ❤️

733937
2018-12-05 12:05:39 +0330 +0330

۵۰ میگیرم بسته کمک آموزشی کاج تخم دار جهت سواد دار کردن شما رو برات میفرستم

1 ❤️

733944
2018-12-05 13:33:00 +0330 +0330

تاحالا همچین اسمایی نشنیده بودم تو تخیلات خزعبلات احمقانت سریالای ترکیه ای چرتوپرت وارد کردی ایکاش واقعا میرفتی ترکیه البته نه بعنوان توریست بلکه چن ماهی زندگی میکردی بعد میفهمیدی کشور جهان سومی شبیه پاکستان بنگلادش حالا بایه رنک لعاب متفاوت. درکل خاک توسرت با اون تخیلاتت درمورد بچه حالا چه واقعی چه تخیلی

0 ❤️

733965
2018-12-05 16:56:53 +0330 +0330

نشون میده خانوادگی بی هنرین،نویسندگی و تشریح فضا کار تو و امثال تو نیست
برو تو آشپزخونه پیاز تو خورد کن

0 ❤️

733969
2018-12-05 17:31:46 +0330 +0330

سیاوشششششش همون همیشگی تو روحت مردم از خنده!! ? (rolling)

2 ❤️

733974
2018-12-05 18:05:54 +0330 +0330

اون‌بچته لنتی …

0 ❤️

733980
2018-12-05 19:22:08 +0330 +0330
T85

تا اونجایی خوندم که گفتی من اسمم نمیدونم چیچیه و شوهرم هم اسمش مهلک

0 ❤️

733986
2018-12-05 19:52:15 +0330 +0330

گردن بچه رو محکم گاز گرفتی؟! خب به مهمت بگو تو رو ببنده خطرناکی در ضمن به جای چرت و پرت نوشتن بسته آموزشی بالا بالا رو بهت پیشنهاد میدم

1 ❤️

734025
2018-12-05 21:56:45 +0330 +0330

الان دیگه دست دخترت تو کونت جا میشه:)

1 ❤️

734031
2018-12-05 22:07:46 +0330 +0330

با همون لب و دهنی که برا شوهرت ساک میزنی لبای بجه رو میبوسی؟
عامل شیوع ایدز در خاورمیانه تویی

گردن بچه رو گاز میگیری؟مگه سگ آقای پتیولی آخه؟
واکسن هاری بزنم بهت؟

3 ❤️

734032
2018-12-05 22:08:54 +0330 +0330

خدا وکیلی خودت چند بار بخون ببین چی نوشتا اگه فهمیدی بیا مارو هم روشن کن

0 ❤️

734035
2018-12-05 22:47:49 +0330 +0330

ریدی با این ترجمه

0 ❤️

734073
2018-12-06 07:45:41 +0330 +0330
NA

بله ه ه ه ه . حرفی نیست !!!

0 ❤️

734105
2018-12-06 12:32:22 +0330 +0330
NA

کیرم تو کونت با این داستانت…

0 ❤️

734136
2018-12-06 20:20:11 +0330 +0330

پاشو برو یک دمپخت بپز بچت گشنه است تا دیگه فکر چرت و پرت نیاد تو کلت.
یادت باشه بچت هم که مدرسه رفت اومد خونه ازش بپرس چی یادش دادن تا راه بیفتی غلط ننویسی

2 ❤️

734144
2018-12-06 21:31:39 +0330 +0330

فقط میتونم بگم کیر بلال حبشی تو کانون تخمی خانوادتون

0 ❤️

734183
2018-12-06 22:29:52 +0330 +0330

اسماتونو‌خوندم‌ فقط کسشررر بود
بقیشم نمیخونم
ملتم کیرم دهن مهمت

0 ❤️

734185
2018-12-06 22:32:26 +0330 +0330

گردن بچه سه ساله رو بوس کردی میک زدی لیس زدی،حشری نشد ؟؟؟

0 ❤️

735811
2018-12-16 16:38:01 +0330 +0330

فقط میتونم بگم خداشفاتون بده ،نه بخاطرشما،بلکه بخاطردیگران.
چونکه اگه فقط دونفردیگه مثل شماپیدابشن دیگه زندگی روی کره زمین ارزش نداره

0 ❤️

742964
2019-01-22 08:20:36 +0330 +0330

اسمت املت بود؟ :|

0 ❤️

779624
2020-12-01 09:33:33 +0330 +0330

داستان ترکیه ای را به زبون فارسی غالب میکنی ؟! فکر نمیکنم تو ایران کسی اسم پسرشو مهمت بزاره مگر اینکه لب مرز ترکیه باشه اونهام که فکر نمیکنم اینقدر بیکار باشن که یه پاشون تو سایت شهوانی باشه

0 ❤️Top Bottom