شوهر کیرکلفت

  سلام من ملتم هستم 25سالمه 165قدم 60وزنمه. شوهرمم اسمش مهمته ک خیلی دوسش داشتم منومهمت یه پرنسس داریم(واااااای فداش بشم)اسمش سوگوله وسه سالشه یه روز ک مهمت مرحصی گرفته بودواسع سه روزونرفت سرکارصبح زودبیدارشدم دیدم داره باسوگول بازی میکنه رفتم بالاسرشون واول لبای سوگولموخوردم اوووووف چ حالی میدادتخم سگ باشیرین زبونیاش داشت منوباباشودیووونه میکردمنم تحمل نکردم و افتادم روش وحسابی لباشوخوردم وااااااااااااای عشق من نفس من ارامش من دنیام بود دیدم بلندشد باباشو بوس کرد خواست حرص منو دربیاره منم گفتم این اقا مگه مال من نبود؟گف نه فقط ماله منه و لپ باباشو بوس کرد منم اومدم روی پای مهمتم نشستم و دست انداختم دور گردنش و لپشوبوس کردم بعد سوگول گف مامان جون گرسنمه منم بغلش کردم بردم بهش غدا دادم حین غدا خوردن بوسش میکردم ک گف اووووووف بسه دیگه من خندم گرفت


  بلندشدم اب بخورم بعدلیوان پلاستیکی افتاد خم شدم برش دارم ک مهمت انگم داد مهمت خیلی توکف کونم بودولی من بهش نمیدادم چون دردداشتم وقتی سوگول حواسش نبودلبای مهمتموخوردموگفتم دستت خیلی جاهایی میره ک نبایدبره اونم خندیدوگف سوگول خانوم دخترم امشب نمیری خونه مامان بزرگوبابابزرگ؟من بغلش کردم دخترموگفتم نه نمیره امشبمجقراره بغل مامانش بخوابه دخترم ک مهمت اخم کردوگف بزارسوگول خودش بگه منم دلم واسه مهمت سوخت وگفتم نمیبریمش ولی تواتاق خودشجمیخوایه دخترمون ک سوگول ناراحت شدوگف مااامامااان منم گفتم نمیشه عشقم شب شداومدم بخوابونمش وبرم ک مال عشقم بشم ولی سوگول خوولم نمیکردوهی بوسم میکردتخم سگ دییوونم کرده بودک گفتم درازبکش قصه بگم واست عمرم اون گف نه مامان یکم بوسم کن منم گفتم روجشمم وگردنشوبوسیدم ولیس میزدم ارامش کل وجودموگرفته بودمنم محکم گردنشوگازگرفتم سوگول گف اخخخخخخ مامااان ک گفتم ببخشیدگلم اونم خوسرمامانش رفت ونازکردناش شروع شدوگف اگه میخوای ببخشمت بایدامشب من بشم مامان توتوبشی دخترم منم گفتم باشه(با خنده)دیدیم گردنموبوسیدوگف اووووووف نگاه دخترم چ نازه فداش بشم این دخترخوردن داره منم فقط میخندیدم بعدشروع کردلباموبوسیدن منم گفتم پررونشوولامپوخاموش کردم وگفتم شب بخیررفتم تواتاق دیدم مهمت منتظرنشسته منم ک انگارنه انگارقراره سکس کنیم رفتم درازکشیدم روتخت ک دیدم دست مهمت توکونمه وبردش زیرشلوارم منم برگشتم گفتم دنبال چیزی میگردی(کیرشوزیرشلوارک دیدم دلم رفت)وگف این کون امشب بایدپلمش بازبشه ک خندیدم اونم لباموبوس کردبعدگفتم اووووف چ گرنه وتاپمودراوردم زیرش سوتین نبسته بودم مهمت گف شلوارتودرنمییاری؟گفتم شمادخالت نکن دیدم خودشاومد شلوارمودراوردوپاهاموبازکردوشروع کردکسموبلیسه منم شهوت کل بدنموگرفت وشلوارکشودراوردم وکیربیست سانتیشوخوردم راستش اولش خوب ساک نمیزدم ولی کم کم یادگرفتم داشت دیوونه میشدمهمتم وگف 69بشیم اونم دحین کس لیسی انگشت میکردتوکونم ک اروم گفتم اییی اونم حشری شدمن نمیخواستم کونم برارع اخه کیرش میرفت تومن من سکته میزدم وبرگشتم وگفتم درازبکش ونشستم روکیرش وکیرش رفتم توکسم یه جیغ اروم زدم ک گف اروم عشقم ک گفتم یکی بایدبه خودت بگه اخه چ خبرته بااین سرعت داره کسموجرمیدی ک اون گوش نکردوسرعتشوبالاتربردمنم عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم ک پستوناموگرفتوگف جوووون نگاه چ کسی میده خانومم اووووف چقدتنگه منم گفتم ماله خودته جرش بده ک گف داگی استیل شومنم گوش کردم کیرشوگذاشت روسوراخ کونم منم فرارکردم ک گرفتم وگف زندگیم فقط همین یهدبارگفتم مهمت نه عشقم بخداجرمیخورم نمیتونم تادوهفته راه برم اونم گف خوبخاطرمن دردوتحمل کن منم دیدم ناراحت میشه گفتمجباشخ فقط اروم باش زندگیم ولباشوبوسیدم داگی استایل شدم بعدسرکیرشوبه زورکردتوکونم منم آروم یه جیغ کشیدم اونم موهاموگرفتم وکیرشوتااخرکردتوکونم اون لحظه چشکام سیاهی میرفت منم جیغ کشیدم ک جلودهنموگرف وتملبه میزدبعدده دقیقه منم عادت کردم وگفتم جوووون کیرتوبکن توکونم اووووف اخییی کونموجریده اونم گف توعمرمنی ارامشم قلب منی خانومم ولمبه میزدمیخواست ابش بیادک کیرشودراوردوکیرتوکسم وابشوخالی کردوگفت سوکولمون یهدداداش میخواست ک خندیدم ولباشوبوسیدم ولی نتوستم بلندشم راه برم به زورخودمورسوندم بغل مهمت وگفتم اقامون ازمن پسرمیخواد؟اونم گف بله منم گفتم کاش پسرمون سرباباش بره ک بشه تموم زندگی مامانش بعددیدم اخم گردوگف اگه اومدمنوبیشتردوس داری یااونو؟من گفتم بین دوتامردام فرق نمیزارم ک گف نمیشه من بیشترمنم گفتم تومنوبیشتردوس داری یاسوگولو؟گف پرنسسمومنم به حالت قهرنگاش نکردم وگف خو معلمونه مامان پرنسسمو و لبامو بوسید بعدیه ماه فهمیدم باردارم والان یه پسرداریم ک سوگول داداششو ول نمیکنه مهمتم خو فقط دورو سرشه منم تنهاموندم کسی به من توجه نمیکنه


  نوشته: ملتم

 • 7

 • 41
 • نظرات:
  •   .Ambivalence
  • 1 هفته،3 روز
   • 4

  • اولا بسیار لوس و بی مزه بود
   دوما ننویس
   سوما لااقل با لهجه ننویس


  •   Parniyan.queen
  • 1 هفته،3 روز
   • 2

  • اسماتونو خوندم و دو خط اول و غلط های املایی و انشایی سوتی وارانه
   پسسسس کلا بیخیال داستان شدم و دیس سوم رو به افتخارت زدم :)


  •   Lasboo
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • یاد سریال‌های ترکیه افتادم، مواظب باش مهمت خان خوار مادرتو نگاد ،خخخخ


  •   aminjon625
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • با تمام غلط املایی که داشتی با همه داستانها فرق داشت سبک‌ نوشتاری خودتو داشتی


   عالی بود


  •   prestige1986
  • 1 هفته،3 روز
   • 1

  • منم دولتم


  •   kose_topol
  • 1 هفته،3 روز
   • 10

  • منم اُمَّتَم✌️
   ریدم به طرز نوشتارت
   ریدم به رویاهات
   کزخل کمتر فیلم ترکی ببین
   رویای بیست سانتی بودن شوهر آیندت تو کونت
   دیگه اَمری ندارم


  •   shahx-1
  • 1 هفته،3 روز
   • 7

  • بچه رو میزاشتین وسط لیسش میزدین؟ گربه بودین ایا؟؟
   هرگز نداده بودی بعد, همون بار اول بیست سانت فرو رفت داخلت؟ اگر دلت خواست اینجا بگو واقعا پسری یا دختر؟ چون اصولا تو چهارچوب هیچ کدوم جا نمیشی!!! (biggrin)


  •   Kopol.mopol
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • چرت میگه ها بچش سه سالشه بعدمیگه اولش بلد نبودم ساک بزنم خو مگه مجبوری داستان بنویسی نصفه شبی آلتتو بکنی تو اعصاب ما با اینهمه اشتباه تایپی :|


  •   mfm1358
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • بیسواد بااون نوشتنت


  •   gilase_ghermez
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • من خودم بهت توجه میکنم


  •   hadi96xy
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • یه دوست دختر اهل دوستی بیاد تل 22 سالمه اسمم هادے H96S96@


  •   mostoufi
  • 1 هفته،3 روز
   • 5

  • تو ملتمی شوهرت مهمته . قاعدتا باید بچتون املت میشد.


  •   PayamSE
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • اگه تو خونه هم همینجوری حرف بزنی که اینجا نوشتی معلومه که کسی به حرفت گوش نمیده.
   بعدشم کدوم آدم عاقلی لبهای بچه سه ساله اش رو میبوسه. بجای داستان نوشتن برو تو یوتیوب ویدیوهای دکتر فرهنگ هلاکویی رو در مورد روشهای تربیت کودکان ببین و گوش بده. هنوزم دیر نشده تا هشت سالگی میتونی خیلی کارها بکنی که در آینده مثل مامان خل و چلش نباشه.


  •   Siavvashhhhhhh
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • دلم برای اون پرنسست میسوزه ، آخه مگه میخوای پورن استار تربیت کنی که یکسره میمالیش و میخوریش ، این به بلوغ برسه ، از مادرش داغونتر میشه ، اگر پسر دار شدی حتما روزی هشت بار براش ساک میزنی ،


  •   sinema
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • حالم به هم خورد خدا کنه رحمت بکنت با این نوشتنت


  •   parsa3ek30
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • عه چقده غلط املایی ؟؟؟نتونستم بیشتر از چند خط بخونم


  •   Zohre-km
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • فقط کیر کلفتش خوب بود بقیش شر بود


  •   sepco11
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • سلام فکر کنم لکنت زبون داری همون جور که میگی مینویسی
   واقعا خسته نباشی


  •   لیامین
  • 1 هفته،2 روز
   • 3

  • این حجم از خزعبلات نوبره :|
   چرا یکم احساس مسئولیت ندارین شما؟
   این روش تربیت و رفتار با یه کودک سه ساله نیست.
   سکس آنال، روش خوبی برای سکس نیست.
   غلط املایی، نگارشی و تایپی هم که تو متنت به وفور دیده میشه.
   ادبیاتی این چنین مضحک رو فقط توی انشای بچه های زیر 10 سال میشه دید. من دوستانی دارم که با چهارده سال سن جزو بهترین نویسنده هایی هستن که توی فضای مجازی فعالیت دارن. بعد شما انقد پررو هستین که به خودتون جرأت میدین بنویسین و حق اونا رو ضایع کنین.
   نمیگم ننویس ولی حداقل اصول اولیه ی نگارش رو یاد بگیر و بعد تلاش کن تا بنویسی.
   میتونی متنو توی ورد یا کیپ توی گوشیت تایپ کنی اول بعد چک کنی اشتباهاتو برطرف کنی.
   از همه اینام بگذریم، این داستان باعث فرهنگ سازی غلط بین جوونای زیر 18 سال میشه که با پروفایل فیک یا آفلاین میان داستانا رو میخونن.
   هوف؛ عصبانیت منو به گزافه گویی انداخت.


  •   reza-17
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • کد ملیتو بهم بگو برات نهضت اسم بنویسم با یه معلم 20 سانتی


  •   amir6583
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • ملت ، یک امت رو گاییدی با داستان چرتت خخخخخخخخ


  •   r76m
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • ۵۰ میگیرم بسته کمک آموزشی کاج تخم دار جهت سواد دار کردن شما رو برات میفرستم


  •   arash_xxxx
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • تاحالا همچین اسمایی نشنیده بودم تو تخیلات خزعبلات احمقانت سریالای ترکیه ای چرتوپرت وارد کردی ایکاش واقعا میرفتی ترکیه البته نه بعنوان توریست بلکه چن ماهی زندگی میکردی بعد میفهمیدی کشور جهان سومی شبیه پاکستان بنگلادش حالا بایه رنک لعاب متفاوت. درکل خاک توسرت با اون تخیلاتت درمورد بچه حالا چه واقعی چه تخیلی


  •   saman1397hashari
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • عزيزم بيا خودم كست و بكنم و بخورم برات


  •   alireza282828
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • یه بچه سه ساله داری اونوقت میگی راستش اولش خوب ساک نمیزدم ولی بعدش یاد گرفتم؟ تو این پنج شیش سال داشتی چه گوهی میخوردی پس؟


  •   baloch900
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • نشون میده خانوادگی بی هنرین،نویسندگی و تشریح فضا کار تو و امثال تو نیست
   برو تو آشپزخونه پیاز تو خورد کن


  •   shahx-1
  • 1 هفته،2 روز
   • 2

  • سیاوشششششش همون همیشگی تو روحت مردم از خنده!! (biggrin) (rolling)


  •   Jooje_talaei
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • ترشیده ی عقده شوهر :|


  •   zehijoon
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • اون‌بچته لنتی ...


  •   ناصر39
  • 1 هفته،2 روز
   • 4

  • بهتره برای هر کاری اصول رو رعایت کنی ! متاسفانه نه نگارش درست داستان نویسی رو بلدی ! نه می دونی با یک کودک چگونه باید برخورد کنی! و حتی بلد نیستی درست سکس کنی ! به نظرم بهتره فعلا بخونی ، نه اینکه بنویسی !


  •   T85
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • تا اونجایی خوندم که گفتی من اسمم نمیدونم چیچیه و شوهرم هم اسمش مهلک


  •   boyslave
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • گردن بچه رو محکم گاز گرفتی؟! خب به مهمت بگو تو رو ببنده خطرناکی در ضمن به جای چرت و پرت نوشتن بسته آموزشی بالا بالا رو بهت پیشنهاد میدم


  •   amir_kordish_6885
  • 1 هفته،2 روز
   • 1

  • الان دیگه دست دخترت تو کونت جا میشه:)


  •   Abnabatam
  • 1 هفته،2 روز
   • 4

  • با همون لب و دهنی که برا شوهرت ساک میزنی لبای بجه رو میبوسی؟
   عامل شیوع ایدز در خاورمیانه تویی


   گردن بچه رو گاز میگیری؟مگه سگ آقای پتیولی آخه؟
   واکسن هاری بزنم بهت؟


  •   afshin 21
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • خدا وکیلی خودت چند بار بخون ببین چی نوشتا اگه فهمیدی بیا مارو هم روشن کن


  •   پسربدتهرون
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • ریدی با این ترجمه


  •   ramtin38
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • بله ه ه ه ه . حرفی نیست !!!!


  •   yashar_62y
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • کیرم تو کونت با این داستانت...


  •   sib_sorkhe
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • آقا صاحب این سایت کجاست .
   مملکت بی در و پیکره ، سایت که بی در و پیکر نیست .
   لطفا نظارت بیشتری داشته باشید .


  •   توت.فرنگی
  • 1 هفته،1 روز
   • 2

  • پاشو برو یک دمپخت بپز بچت گشنه است تا دیگه فکر چرت و پرت نیاد تو کلت.
   یادت باشه بچت هم که مدرسه رفت اومد خونه ازش بپرس چی یادش دادن تا راه بیفتی غلط ننویسی


  •   Ateist
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • فقط میتونم بگم کیر بلال حبشی تو کانون تخمی خانوادتون


  •   Black_Lord211
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • اسماتونو‌خوندم‌ فقط کسشررر بود
   بقیشم نمیخونم
   ملتم کیرم دهن مهمت


  •   Black_Lord211
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • گردن بچه سه ساله رو بوس کردی میک زدی لیس زدی،حشری نشد ؟؟؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو