ضربدری با باجناق

  من و نامزدم حدود 2 سال بود که با هم دوست بودیم و به تازگی 9 ماهه که با هم ازدواج کردیم. خانواده هامون وقتی فهمیدن که ما دوتا همدیگر رو دوست داریم با ازدواج ما موافقت کردند. البته خواهر زنم نقش اصلی رو در این میان داشت. اون از اول دوستی ما رو می دونست و به ما کمک می کرد همدیگر رو بهتر ببینیم و با هم باشیم.خونه یکی از دوستاشو بعضی از وقتا برامون خلوت می کرد تا ما دوتا با هم باشیم. البته وقتی فهمید ما دو تا کار رو تموم کردیم دیگه اینکار رو نکرد. اخه خیلی ترسیده بود خواهرش (زنم ) حامله بشه. البته اون شب رو هیچ وقت از یادم نمی ره. یک سکس واقعی داشتیم خلاصه ما دو تا با هم ازدواج کردیم.روزها داشت می گذشت و ما دوتا بیشتر روز ها به خونه باجناقم می رفتیم و با اونا بودیم. کمی در مورد خانواده زنم بگم. خواهر و خودش و مادرش از خانواده های با فرهنگ بودن.هیچ احساس رودرواسی از هم ندارن. خواهر زنم همیشه پیشم با دامن کوتاه و سینه باز هستش. البته شوهرش از اون فهمیده هاس آدم روشنیه. زیاد اهل بسته بودن و اینا نیست. منم به زنم گفتم قبلا هرجوری تو خونه بودی اونجوری باش و اونم مثل خواهرش سروسینه و پاهاش جلوی باجناقم باز هستش بعضی وقتها دیدم که باجاناقم داره از روی شهوت نیگاه می کنه.


  یه شب تا دیروقت خونه باجناقم بودیم داشتیم فیلم می دیدیم فیلمه کمی باز بود تقربیا نیمه بود هر چهارتامون بدجوری شهوتی شده بودیم.نصف شب شده بود می خواستیم که بخوابیم یهو گفتم بیایید با هم اینجا بخوابیم. همین که اینوگفتم نگو همگی منتظر این برنامه بودن موافقت کردن. دوتا پتو انداختیم زمین و دوتا لحاف هم آوردیم و خواستیم بخوابیم.شهوت داشت تو اتاق موج می زد. خواهر زنم طوری نشسته بود که دستش رو گذاشته بود روی کیر شوهرش و شوهرش هم با دستش کونش رو بازی می داد. زنم این موقعیت رو بهم نشون داد. من کیرم باد کرده بود رفتیم آشپزخونه و وحشیانه همدیگرو بغل کردیم و بوسیدیم. بهش گفتم کاش می شد امشب با هم سکس داشتیم گفتش چطوری ؟ گفتم میشه با اونا و پیش اونا این کار رو بکنیم. با تعجب گفت مگه میشه ؟ گفتم چرا نشه می دونم اونام این رو می خوان. باید یه جوری این موضوع را باز کنیم. گفتم که من نقشه اش رو کشیدم. خلاصه رفتیم پیش اونا.من شبها عادت دارم فقط با یه شورت بخوابم بعضی از وقتها اونو هم در می آرم.رفتم زیر لحاف و شروع کردم لباس هامو در آوردن. زنم هم متوجه این موضوع شد. خندید و گفت عزیزم تو خونه خودمون نیستیم ها !!!بواشکی گفتم زیر لحاف تو این تاریکی کی می فهمه. مطمئن بودم که اون دوتا متوجه این موضوع بودن. زنم هم پیرهنشو در اورد و با یه کرست منو بغل کرد. ما بی خیال نقشه شدیم شروع کردیم با هم حال کردن. یهو باجناقم گفت ببینم شما دارین چیکار می کنید لحاف رو بلند کردم و گفتم هیچ داریم براهم قصه می گیم. گفتش به ما هم بگین.با خودم گفتم دیگه جای خجالت کشیدن نیست بهش گفتم بیایین با هم راحت باشیم می دونیم که هر چهارتاییمون چقدر دلمون می خواد با هم این کار رو بکنیم پس بیایید از هم خجالت نکشیم.باجناقم گفت : من از خدا می خوام. خواهر زنم یه صدای شهوتناکی کرد و گفت عزیزم بیا بغلم.شوهرش رو بغل کرد. باجناقم گفت فقط یه شرط داره. گفتم چه شرطی؟گفتم بیایین فقط با همسرهای خودمون فقط باشیم با دیگری کاری نداشته باشیم. با هم گفتیم باشه. خلاصه آروم کارها شروع شد. زنم شلوارش رو در آورد با شرت وکرست افتاد بغلم. من هم که با شرت بودم کرست زنم رو کمی دادم پایین نوک پستونش اومد بیرون. داشتم می خوردم یهو دیدم صدای اونا بلند شد برگشتیم دیدم خواهر زنم کیر شوهرش رو گرفته و داره براش ساک می زنه. باجناقم لخت شده بود از سرعت عمل اونا تعجب کردم. از این که با یه زوج دیگه داشتیم سکس می کردیم بدجوری تحریک شده بود برگشتم سراغ زنم کرست و شرتش رو در آوردم و اون هم شرت منو در اورد به حالت 69 قرارگرفتیم. مال همدیگر رو شروع کردیم خوردن.وسط کار برگشتم دیدم خواهرزنم لخت شده. یه بدن سکسی کامل بدون هیچ گونه نقصی پستونهای گرد و برچسته و یه کس طلایی. گفتم که باید اونو هم بکنم. برگشتم و به زنم گفتم بیا کار اصلی رو بکنیم اون هم قبول کرد. خوابید و پاهاش رو باز کرد از کسش داشت آب شهوت می اومد کیرم رو دستم گرفتم خواستم برم روش که خواهرش یهو اومد گفت می خوام بببینم کیرت چطور کس خواهرم رو می خواهد تصاحب کنه. گفتم بیا و ببین باجناقم هم اومد خلاصه آروم سرکیرم رو گذاشتم جلوی کس زنم اون دوتا هم خم شده بودن وداشتن اونو می دیدن که آروم کیرم رو فشار دادم دیدم خیلی خیلی آروم لغزید رفت تو همین که تمامش رفت تو زنم لرزید فهمیدم گه بخاطر دیدن اونا زود ارضاء شده خلاصه داشتم با تمام وجود عقب وجلو می کردم اونا هم رفتن بغل هم. آبم داشت می اومد گفتم حیفه یه لحظه دیدم اونا هم می خوان کار رو تموم کنن. به زنم گفتم ما هم بریم مال اونا رو نگاه کنیم. گفت باشه. بلند شدیم رفتیم کنار اونا دیدم کس خواهرزنم داره از شهوت میترکه. باجناقم کیرشو گرفته دستش می خواد بکنه اون تو. رفتم جلو کمی از آب دهنم رو زدم به کیرش. این کارم باعث شد خواهرزنم بلرزه. داد زد : زود باش کیر تو بذار تو دارم می میرم تا ته بکن. جلو خواهرم منو بکن بعدش گفت خواهر سکسی من بیا ببین چطور کسم می خواد باز شه. خلاصه باجناقم هم نامردی نکرد و کیرش و تا ته گذاشت تو کسش. هردو تاشون داشتن داد می زدن. ما هم کنار اونا شروع کردیم به کار. هر دوتا جفت داشتیم یکنواخت کار می کردیم داشت آبم می اومد داد زدم دارم می آم زنم گفت همشو بریز تو خواهرش هم گفت تو هم بریز تو ما دوتا هرچی آب داشتیم ریختیم تو کس زنامون.هرچهارتامون سست شده بودیم. گفتیم بریم حموم.رفتیم حموم. تصمیم گرفتیم همه با هم همدیگر رو بغل کنیم. وقتی بدن خواهرزنم رو گرفتم کیرم بلند شد. شوهرش گفت اوهوی چه خبره؟گفتم مگه تو حالت بهتر از منه همه خندیدیم اخه کیرش تو دست زنم راست شده بود و داشت با اون بازی می کرد.خواهرزنم گفت یه چیزی بگم من دوست دارم جفت ها عوض بشه. مونده بودیم چی بگیم زنم گفت راست میگه من هم می خوام. من هم گفتم راستش رو بخواین من هم می خوام. باجناقم هم قبول کرد تو همون حموم شروع کردیم به کار. خواهرزنم چقدر شهوتی بود. زنم تو بغل باجناقم داشت از شهوت می مرد. سرو صدایی می کرد که تعجب کردم. پستونهای خواهرزنم رو شروع کردم به خوردن. زنم داشت کیر باجناقم رو می خورد.گفتم بریم اتاق اومدیم بیرون و همدیگر رو خشک کردیم و کار رو ادامه دادیم. وسط کار دیدم زنم پاهاش رو دور کمر باجناقم قفل کرد و اون داره تلمبه میزنه. با دیدن این وضعیت ما دو تا بیشتر شهوتی شده چنان کیرم را ته کردم تو کس خواهرزنم که داشت بال بال میزد. گفتم می خوام آبم رو بریزم رو پستونات. گفت بیا بیا همین که کیرم رو در آوردم چنان آب منی من پاشید رو صورتش که از خودم تعجب کردم. باجناقم هم خودش رو شکم زنم خالی کرده بود. خلاصه هرچهار تامون سست افتادیم کنار هم بوی عرق و شهوت می اومد.بعد از یه ساعت بلند شدم دیدم اونا خوابیدن. رفتم دستشویی و اومدم و خواهرزنم رو بیدار کردم و اون هم بعد از دستشویی اومد و ما باز هم شروع کردیم. با صدای تلمبه زدن ما اوناهم بیدار شدن. زنم داشت تعجب می کرد گفت خوبه آفرین چشم مارو دور دیدی گفتم برای بار آخر می خوام خواهرت رو بکنم. توهم بیا ببین خلاصه زنم کنارمون نشست و کردن خواهرش رو نگاه می کرد و پستونای خواهرش رو لیس می زد. و از پشت باجناقم داشت کسش رو می گایید.بعداز نیم ساعت دیگه از هرچی کس وکیر بود خسته شدیم. خوابیدیم.صبح دیدم خواهرزنم لخت داره تو آشپزخونه صبحانه درست می کنه. زنم هم لخت کنارم خوابیده بود. همه بلند شدیم. خواستیم لباس بپوشیم بهم نگاه کردیم وهمگی با هم خندیدیم چون لباس پوشیدن دیگه معنی نداشت. تا عصر که اونجا بودیم چندین بار با هم سکس کردیم دیگه این مسئله بین ما حل شد ولی اینو هم بگم تا الان هم با هم هستیم ولی هیچ وقت تنهایی با زنای هم کاری نکردیم چون قول دادیم که فقط وقتی با هم جمع باشیم از این کار ها بکنیم.البته یه بار قرار گذاشتیم که زنا با هم و مردها هم با هم سکس داشته باشیم یعنی سکس با هم جنس و پیش همسرای خودمون


  نوشته: سامان

 • 11

 • 3
 • نظرات:
  •   دکتر مهربون
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • آخه چی بگم بهت؟
   مثلا غیرتی شدین که گفتین تنهایی زن اون یکی رو نمیکنین و باید همه جمع باشن یا ترسیدین که اون یکی بیشتر بکنه؟
   باجناقت ازون آدم فهمیده اس بعد با شهوت به زنت نگاه میکرد؟
   خودت بخونی باور میکنی توی یه جلسه اینهمه کار بکنین؟
   واقعا بیغیرتی که زنتو جلوت کردن توهم حشری شدی باز.اونم کی؟باجناق
   آخه هروقت ژیان ماشین شد , باجناق آدمم فامیل میشه
   اصلا باجناق رو نباید آدم حساب کنی.همین
   والسلام نامه تمام


  •   Khodaye.jok
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • اين كه تكراري بود تو سايت لوتي خوندمش


  •   Leo messi 10
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • این داستان میخواد چند بار گذاشته شه اون دفعه فحشای زیادی نصیبت شد من که فحش نمیدم چون دیگه حالم بهم خورد از بس کیرم رفت تو کس و کون مادر و خواهر این نویسنده های جقی باید برم آزمایش بدم ببینم مبتلا به ایدز نشدم


  •   yasaman2024
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • رفته 4سال پیش داستانو از اویزون کپی کرده اورده مردیکه نفهم


  •   yasaman2024
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • یه مثل هس میگه ادم پشت گردن الاغو ببینه بهتره تا گردن باجناقو ببینه مثل تو وباجناقت شده باجناق که اونه خره پس کیه ؟


  •   Hamed eshghi
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کپی برابر اصل


  •   shab barfi
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ببین ان اقا یا جنده خانم بابا این داستانا مال فیلمای سوپره اخه دیوس کدوم کس کشی میاد جلوی باجناق زنش بکنه یک دوما ما دوست دخترمون به دختر نگاه میکنیم دهنمونو سرویس میکنه اون وقت تو جلوی زنت خواهرشو کردی قورمساق بعدم حتما ننارو از خونواده شما ساختن.،؟.،؟.،؟.،؟.،؟.،؟.،


  •   xxx200099
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • برو بابا قدیمیییییی


  •   abdolak2
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام به دوستان
   تو و باجناقت و زنت و خواهر زنت کوه غیرت هستین


  •   abdolak2
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام به دوستان
   تو و باجناقت و زنت و خواهر زنت کوه غیرت هستین


  •   abdolak2
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام به دوستان
   دمتون گرم شما خوانوادگی کوه غیرت هستین احسنت احسنت


  •   abdolak2
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • سلام به دوستان
   دمتون گرم شما خوانوادگی کوه غیرت هستین احسنت احسنت


  •   bibak50
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • نه اینکه داستانش خیلی قشنگ بود راه به راه تکرار میشه


  •  
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • داستان گرچه تکراری بود ولی داستان قشنگیه...
   شروعش چفت و بست درست و حسابی نداره ولی صحنه های اروتیک و سکسی نیمه دوم داستان خوب از کار دراومده...
   داستان خوب و استخوندار باشه تکراری هم باشه اشکال نداره... توی این قحطی نوشته های خوب که ملت کسشعر و اراجیف رو بعنوان داستان قالب میکنن به ملت


  •   حمید64
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • یعنی خاک بر سر نادونت کنن اخه اشغال بی غیرت نفهم کوس کش بی شعور تو کونده بچه خودتو ایرانی و غیرتی می دونی؟ خوبه هه هه هه اخرم میگه قول دادیم تنها زنمون رو نکنیم وحتی با هم جفت سکس کنیم مرد با مرد زن با زن تو فکر کنم خیلی از جلق کسخل شدی بعدش این داستان رو تو سایت لوتی و داستانهای سکس خوندم اما کمی تغیر دادی کونده برو بمیر


  •   جغدشب
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • لاشی بی ناموس برو بمیر


  •   black mother fucker
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تو تاریکی بودین ،تو و زنت لخت شدین اونام شما رو نمیدیدن ، مرتیکه الدنگ دیوس پلشتِ یه وری تو چه جوری سینه های گرد و کس طلایی خواهر زنتو دیدی با او چشای بابا قوریت.........دوست گرامی وقتی داری داستان قدیمی کپی میکنی دستتو از تو شرتت درار


  •   black mother fucker
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تو تاریکی بودین ،تو و زنت لخت شدین اونام شما رو نمیدیدن ، مرتیکه الدنگ دیوس پلشتِ یه وری تو چه جوری سینه های گرد و کس طلایی خواهر زنتو دیدی با او چشای بابا قوریت.........دوست گرامی وقتی داری داستان قدیمی کپی میکنی دستتو از تو شرتت درار


  •   diniji
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • به سر تمدن چندین هزار ساله ی ما چی اومده؟
   آیا معنای روشن فکری این شده که زنت رو در اختیار یکی دیگه قرار بدی؟؟


  •   diniji
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • به سر تمدن چندین هزار ساله ی ما چی اومده؟
   آیا معنای روشن فکری این شده که زنت رو در اختیار یکی دیگه قرار بدی؟؟


  •   diniji
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • به سر تمدن چندین هزار ساله ی ما چی اومده؟
   آیا معنای روشن فکری این شده که زنت رو در اختیار یکی دیگه قرار بدی؟؟


  •   nightmarish
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • نمیدونم با فرهنگ بودن چه ربطی به لخت پوشیدن داره !!
   بابا اینجوریام نیست به همین راحتی تو گفتی و اون سه تام دست زدن و با هم هورا شدید نه ؟؟


  •   alikouch uk
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • yaaaani kolan khanevadegi koskeshin


  •   2294
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ماشالا به غیرت ایرانی بودنت.؟آخه بدبخت تو جرأت میکنی جلو خانمت سرت رو تکون بدی؟هرچند تکراری بود ولی کیر همه شهوانی ها تو کس خواهرو مادرت.بی غیرت .


  •   2294
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • ماشالا به غیرت ایرانی بودنت.؟آخه بدبخت تو جرأت میکنی جلو خانمت سرت رو تکون بدی؟هرچند تکراری بود ولی کیر همه شهوانی ها تو کس خواهرو مادرت.بی غیرت .


  •   hashari36
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم دهنت کونی بی غیرت


  •   مشتی طلا
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی قدیمی و کس شعر بود کس کش بی غیرت


  •   mashhadie 34 sale
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • تعجبم از اینه که با توجه به اسم داستان میدونید قضیه اش چیه !ولی باز میخونید و فحش میدین!!خوب چه کاریه؟؟نخون...


  •   serano
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • بازت میکنم دیووووووث....بازمون کردی با این داستان بازت


  •   nazanin2015
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • معلوم نیست این مهندس و اریزونا کجا تیکه گیر اوردن نصفش کردن که نیستن اینجا
   مهندسک ای ملوسک کجایی عروسک؟
   اریزونا چاکر ما کجایی شما؟
   نمیدونم چرا از این پسره نیمو ۱۱ خوشم نمیاد
   و اما نقد داستان
   ‏۱ تو گوه میخوری داستان کپی میکنی
   ‏٢ یه بار دیگه اینجا ببینمت با مهندس و اریزونا به سه نیم ساعت تقسیمت میکنیم‎ ‎
   ‏۳ نقد فرررررت
   ‏((ستکت))
   ‏(ستاد تقسیم کردن تیکه)


  •   جقول بقول
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • ای بابا تا الان تو همه داستانها کیر داشت میترکید تو این یکی کس داشت میترکید.دیگه خسته شدم چند بار بگم اون که میترکه دینامیته بمب موشک لوله گازه.


  •   hot.kako
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • زنتو و خواهر زنتو باهم گائیدم آخه کس کش این چیه نوشتی؟
   X( X( X(


  •   mojtaba447
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم تو کسه زن وخواهر زنت کسکش مادر قهبه گوت این و چرا کپی کردی خواهر جنده%*&


  •   Mehran-sexi007
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • کس دست دیگه ننویس
   تخیلی بود


  •   hamir4104
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • تازگی بیغیرتی شده روشن فکری؟؟


  •   aliboos
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کیرم دهنت جغی بدبخت


  •   حسین202019
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • عالیه. منم خیلی دوست دارم


  •   رفیق_حشری
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • فرج امام زمان برسان


   اللهم صلي على محمد وال محمد


  •   rx25
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • شماها خانوادگی چقدر روش ان فکرید!


  •   rx25
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • شماها خانوادگی چقدر روش ان فکرید!


  •   azadibayan
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • روانی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو