ضربدری تو کون خواهر زن و باجناق

1395/11/29

سلام به شهوانی ها ی عزیز امیدوارم کیراتون راست باشه کس هاتون قلمبه
رامین هستم الناز زنم خیلی خوشکله خیلی هم دوستش دارم ولی همه مردا میدونن بعد از یه مدتی زنت هر چقدر خوشکل باشه یه کم واست تکراری میشه مخصوصا چون نمیشه زن خودت رو جر بدی و پارش کنی به فکر یکی دیگه میفتی و اون یکی کی بهتر از یه خواهر زن خوشکل و سکسی و شهوتی که اسمش هم هستی باشه ؟ چن مدت بود تو فکر سکس ضربدری بودم که دیدم کی بهتر از باجناقم مسعود و خواهر زن خوشکلم که خیلی هم رابطمون خوب هست؟ من و مسعود خیلی با هم راحت بودیم البته چون باجناق بودیم دائم با هم شوخی و لج میکردیم یه روز که خونه ی ما به صرف شام دعوت بودن هستی و الناز مشغول تهیه شام بودن من و مسعود دو نفری پای فیلم نشسته بودیم یه خانم خوشکل سکسی‌ داشت لب میداد که مسعود سر شوخی رو باز کرد و گفت چی میشه یه بار تو زندگی یه سکس با یه زن خوشکل و جدید داشته باشیم مثلا این ؟ منم خندیدم بهش گفتم نکنه زن تازه دلت کشیده ؟ باید به هستی بگم. هستی رو با صدای بلند صدا زدم اونم از تو اشپز خونه صدا زد چیه رامین ؟ مسعود دهنم رو گرفت گفت خفه شو بی شعور چی کار میکنی میخوای امشب تو کوچه بخوابم؟ هستی اومد توی حال دید مسعود دهن منو گرفته خندید گفت بین باجناقا شکر اب شده ؟ گفت مسعود دهنش رو ول کن ببینم میخواد چی بگه؟مسعود گفت هیچی بابا حرف الکی.من گفتم مسعود میگه تو خونه هر چی من بگم همون میشه اصلا به هستی اجازه دخالت نمیدم اونم یه نیش خند زد گفت راست میگه و رفت تو اشپزخونه از خنده داشتم از هوش میرفتم مسعود با عصبانیت گفت مرض تلافی میکنم.تا این که یه چن روز گذشت نشسته بودم پای تلوزیون که دیدم تلفون زنگ خورد به الناز گفتم خونه مسعودینا هست میخوای تو برداری؟گفت نه دستم بنده خودت بردار منم گوشی رو برداشتم هستی بود گفت سلام گفتم سلام عزیز دلم گفت الناز هست ؟گفتم دستش بنده گفت میخواستم بگم امشب‌ شام اگه بتونین بیاین خونه ی ما گفتم من که مشکلی ندارم بذار به الناز بگم. النازو صدا کردم اونم گفت باشه اشکال نداره . خداحافظی کردیم و یه چن ساعت بعد اماده شدیم و رفتیم اونجا دوباره همون برنامه بود ما پای فیلم زنها هم توی اشپز خونه مشغول صحبت زنونه بودن دوباره قصه لب گیری تو فیلم. مسعود داشت با تمرکز کامل نگاه میکرد تخمه میشکوند بهش گفتم یه چیزی بگم گفت هوم گفتم منم الناز با این که خیلی سکسی و جذاب هست یه کم تکراری شده واسم گفت واقعا ؟!!خوب پس موقع تلافی هست میخواست الناز رو صدا کنه که بهش گفتم صبر کن مسعود یه پیشنهاد خوب دارم . گفت زود بگو شاید به الناز نگفتم . گفتم تا حالا راجع به سکس ضربدری شنیدی گفت نه. گفتم صبر کن . موبایلم رو برداشتم گفتم اینترنت داری؟ گفت اره.به اینترنت وصل شدم اومدم تو سایت شهوانی یه داستان سکس ضربدری خوشکل که قبلا خونده بودم رو اووردم بهش گفتم بخون . گوشی رو گرفت شروع کرد به خوندن یه 5 دقیقه شد دیدم کیف کرده گفت یعنی چی حالا؟گفتم یعنی همون که خوندی . با خنده گفت یعنی ما هم هین کارو کنیم؟گفتم چرا که نه ؟ الان خیلی تو بور‌س هست یه کم فکر کرد خیلی خوشش اومده بود مخصوصا از چهرش معلوم بود که سکس با الناز رو داره خیال پردازی میکنه . گفت حالا چطوری اونا ‌رو راضی کنیم؟ گفتم اون با من یه نقشه دارم خلاصه بهش گفتم…الناز و هستی از تو اشپز خونه اومدن پیش ما که نقشه شروع شد
مسعود با خنده : الناز میدونی رامین الان چی گفت؟ گفت الناز رو خیلی دوس دارم خیلی هم سکسی هست اما کاش میشد گاهی یه سکس جدید هم داشته باشم
من با تعجب : دیوونه من کی همچین حرفی زدم این تو بودی که اون روز دهن منو گرفتی نذاشتی به هستی بگم چی گفتی . تو بودی گفتی کاش یه همچین زن سکسی که تو تلوزیون هست یه بار به ما حال میداد
الناز و هستی با چشمای از کاسه در اومده و تعجب کرده
الناز : راست میگه رامین؟
هستی:این چی میگه مسعود
من : مسعود خیلی بی شعوری خیلی دهن لقی
مسعود :شوخی کردم بابا
الناز: پس راست میگه رامین؟
من : نه بابا الکی میگه
الناز با ناراحتی: اگه من اسم سکس با یکی دیگه رو بیارم خودت ناراحت نمیشی ؟
من با خنده: راستش رو بگم؟اگه منو بیشتر از همه دوس داشته باشی نه ناراحت نمیشم چه اشکال داره؟
الناز با عصبانیت : واقعا؟!!امتحان میکنیم ؟
دست مسعود رو گرفت گفت مسعود پاشو بریم تو اتاق کارت دارم مسعود هم از خدا خواسته و از پیش طراحی شده : چشم الناز خانوم بریم
هستی: چی مسعود بریم؟ به همین راحتی ؟ پس رامین راست میگفت باشه مسعود واست دارم . هستی خیلی سریع و غیر منتظره اومد سراغ شلوار من فوری درش اورد منم که از خدا خواسته تسلیم بودم الناز که این صحنه رو دید به مسعود گفت بریم تو اتاق .مسعود هم از خدا خواسته یه لب ازش گرفت گفت چشم عزیزم.هستی شرت منو کامل در اورد شروع کرد به خوردن کیرم منم که به ارزوم رسیده بودم کیرم فوری بلند شد . کم کم شروع کردم لباسای هستی رو بیرون اوردن اونم داشت همکاری میکرد ولی هنوز عصبانی بود صرفا برای تلافی از مسعود بود . داشتم بدن هستی رو لمس میکردم چه بدن خوشکل بی مویی واقعا دو تا خواهر باید ستاره سینما میشدن از بس خوشکل بودن بعد از یه کم لمس بدنش رفتم سراغ سوتینش یه کم جا خورد من بهش گفتم چیه هستی خانوم خوشکل فقط میخوام نگاهشون کنم بعد سوتینش رو در اوردم وااای داشتم دیوونه میشدم دو تا سینه گرد خوشکل با اشتهای تمام شروع کردم به لیسیدن هستی داشت از عصبانیت میومد بیرون اثار حال کردن کم کم تو چهرش داشت پیدا میشد صورتش سرخ شده بو تند تند نفس میزد منم یه لب ازش گرفتم گفتم جااان هستی جون من عاشق بدن سکسیت هستم چن دقیقه مشغول خوردن لبهاش و بدنش شدم حسابی داشت حال میکرد میخواستم برم سراغ شورت قرمز و خوشکلش که صورتم رو اورد بالا تو چشام نگاه کرد خندید گفت فقط بخاطر تلافی از مسعود هست منم گفتم اره عزیزم تا باشه از این تلافی ها.رفتم سراغ شورتش با ارامش تمام درش اووردم وااای چی میدیم یه کس صوررتی خوشکل انگار مسعود تا حالا نکرده بودش البته کس الناز هم کم از این نداشت ولی خوب چون هستی اولین بار بود یه چیز دیگه بود میخواستم شروع کنم اون کس خوشکل و بی مو رو بخورم که دیدم صدای اه اه الناز از اتاق بلند شد . هستی گفت ماهم بریم تو اتاق؟بیشتر حال میده.گفتم اره عزیزم دو نفری بلند شدیم رفتیم تو اتاق دیدم الناز با اون کس خوشکلش خوابیده رو تخت مسعود هم حالا نخور کی بخور حسابی کسش را داره لیس میزنه الناز تا منو دید با حالت قهر وارونه شد‌ طوری که صورتش به تخت باشه کون تپلش رو داد طرف مسعود مسعود هم گفت جااان عزیزم عجب کونی مثل مال خواهرت نرم و دوست داشتنی هست بعد شروع کرد به لیس زدن کون الناز منم هستی رو خوابوندم رو تخت کنار اونا شروع کردم به خوردن کسش اب از کس هستی بیرون میومد دیدم الناز میگه: مسعود امشب میخوام منو بگایی مسعود هم میگه :چشم من که دلم نمیاد زن عزیزم رو پاره کنم اما تو رو جر میدم عزیزم به مسعود گفتم هوی درسته مفت هست ولی حق نداری بگاییش که دیدم مسعود الناز رو برگردودند رو به رو شدن کیر راست و بزرگش رو گذاشت دم کس الناز بعد با یه فشار نصف کیرش رو کرد تو کس الناز .الناز یه جیغ کوچیک کشید مسعود فوری نصف دیگه هم کرد تو کس الناز که دیدم صدای الناز در اومد : وااای چقدر کیف میده منم هستی رو از پشت خوابوندم و شروع کردم سوراخ کونش رو لیس زدن صدای اه و ناله هستی هم بلند شده بود حسابی کیف میکرد منم سر کیرم رو گذاشتم در سوراخش با یه فشار کوچیک سر کیرم رو کردم تو سوراخ کونش که دیدم یه جیغ بلند زد گفت چیکار میکنی دیوونه؟گفتم میخوام حسابی جرت بدم که دیدم مسعود از اون طرف میگه هوی من تا حالا خودم کون هستی رو نکردم تو چیکار میکنی؟گفتم میخوام افتتاحش کنم بعد با یه فشار نصف کیرم رو کردم تو کونش که دیدم یه اه بلند کشید و داشت از حال میرفت بهش گفتم نترس دردش الان تموم میشه کیرم رو کامل کردم تو کونش یواش یواش بالا پایین کردم که دیدم داره کم کم حال میکنه منم تند تند کیرم رو بالا پایین میکردم حدود 5 دقیقه تلمبه زدم خیلی گرم بود داشت ابم میومد کیرم رو اوردم بیرون برگردوندمش دیدم اب کسش حسابی بیرون اومده یه کم خوردم با یه کمش هم کیرم رو خیس کردم کیرم رو گذاشتم دم کسش دیدم مسعود کیرش رو از تو کس الناز در اورد و به الناز گفت به حالت سگی بشه اونم این کارو کرد مسعود کیرش رو با اب دهن خیس کرد گذاشت در کون الناز که دیدم الناز به مسعود گفت من از کون نمیدم اخه الناز خیلی رو کونش حساس بود من بارها بهش التماس کرده بودم ولی میگفت نمیدم خلاصه از الناز نه و نمیدم از مسعود باید بکنمت به مسعود گفتم ولش کن کونی گفت کارتو با زن من کردی حالا میگی ولش کن کیرم تو کس زنت؟خلاصه الناز لج کرده بود که دیدم مسعود الناز رو خوابوند رو تخت اب دهنشو انداخت در کون الناز و با یه فشار همه کیرش رو کرد تو کون الناز . الناز یه جیغ بلند کشید از حال رفت بهش گفتم کس کش جرش دادی کم محلم کرد منم کیرمو که در کس هستی بود با یه فشار کردم داخل گفتم تلافی سر زنت در میارم .هستی اول یه جیغ کشید اه و نالش بلند شد من شروع کردم تلمبه زدن عجب کسی داشت مسعود هم داشت کون الناز رو جر میداد سکس حسابی داغ شده بود که دیدم مسعود یه اه کرد و کیرش رو اورد بیرون تمام ابش رو ریخت روی کون الناز و هر دوشون از حال رفتن و به ما نگاه میکردن منم داشتم کم کم ارضا میشدم کیرم رو از کس ناز هستی اوردم بیرون دوباره هستی رو از پشت خوابوندم کیرم رو دوباره کردم تو کونش باز جیغ و داد هستی شروع شد با چن تلمبه محکم ابم رو ریختم توی کون هستی. اونم یه اه بلند کشی معلوم بود حسابی ارضا شده خلاصه هر چهار تایی یه حال حسابی کردیم و از حال رفتیم تمام.فقط کیر توی کس خواهر مادر کسی که نخونده دیس لایک کنه تشکر

نوشته: اقای کیری


👍 71
👎 109
256727 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

579873
2017-02-17 21:27:28 +0330 +0330

داداچ زیادی تابلو بود که توهم زدی

0 ❤️

579876
2017-02-17 21:30:29 +0330 +0330

باحال بود ولی سکس با تلافی یکم از شهوتش کم میکنه

0 ❤️

579884
2017-02-17 21:41:45 +0330 +0330

من بالای 20بار کون کردم همه جوره هم قبلش ور رفتم. با بی حسی. با انگشت ور رفتن و… ولی هیچ وقت طرفم حال نکرده بود و همش داد میزد حالا جنابعالی طرفت داشت حال می کرد شما هم تند تند میزدید!!!

1 ❤️

579889
2017-02-17 21:49:21 +0330 +0330

ببین ساغیا چه کردن با جوانان وطن

2 ❤️

579891
2017-02-17 21:51:41 +0330 +0330

نقشه تون وراضی کردن زناتون خیلی آبکی بود.شما زیرآب همدیگه روپیش زناتون زدین زن تو مسعودروبردتوی اتاق هستی هم شلوار توروکشید پایین.
اگه خودت باشی همچین چیزی روکسی بگه باورمیکنی؟درسته که داستانه ولی باید باعقل جوردربیاد.

4 ❤️

579894
2017-02-17 21:53:50 +0330 +0330

درضمن زن شما که تاحالا سکس ازعقب نداشته چه جوری بایه تف مسعود آلتش رو تاآخرفروکرد؟

1 ❤️

579899
2017-02-17 22:02:28 +0330 +0330

شماها دیه خواااار فانتزیرو گاییدیید + دیگه اینکه خسته نباشی دلاور فقط یادت نره بعد جق هم دستاتو بشوری هم مسواک بزنی

2 ❤️

579907
2017-02-17 22:15:51 +0330 +0330

خیلی زیاد دروغ بود
توهم در این حد نادره

0 ❤️

579911
2017-02-17 22:18:15 +0330 +0330

کاری به دروغ و راست بودنش ندارم برای این مطلبی که خواندم ولی کلا سکس ضربدری یه صفای دیگه ای داره
اونجا رو موافقم که گفته زن آدم هر چقدر هم سکسی باشه بعد از یه مدتی تکراری میشه و دیگه حسی براش مثل قبل نداری !نون زیر کباب هم که جای خودش رو داره به به

0 ❤️

579916
2017-02-17 22:30:47 +0330 +0330
NA

تو دیس لایک لازم نداری تو یک جین کیر لازم داری حواله بسه تو کس زنت بی غیرت لاشی حرومزاده ی کسشرگو

0 ❤️

579940
2017-02-18 02:55:57 +0330 +0330

kose madare khali band

dadash amalet chie ? chi mizani hamchin tavahomi dare barat . bego maham hal konim

0 ❤️

579944
2017-02-18 03:16:41 +0330 +0330

شماها سيب زميني هستين ؟

0 ❤️

579950
2017-02-18 04:13:32 +0330 +0330

ب مرگ خودت خوندمش دیس لایک زدم اونم چون بی احترامی کردی

1 ❤️

579952
2017-02-18 04:20:31 +0330 +0330

اینا چیزاییه که من از این داستان فهمیدم که البته نظر شخصیمه.

  1. داستان واقعی نبود
  2. تو تا حالا کس ندیدی از نزدیک
  3. سنت زیر بیست و یک ساله
    4 اینایی رو که نوشتی از تو بقیه داستانای همین سایت یاد گرفتی
  4. دستتو از تو شلوارت در ار
    6 ?
1 ❤️

580003
2017-02-18 10:16:47 +0330 +0330

این دوستانی که میگن کون کردن راحته ؛ لطفا یه بار برین کون بدین تا ببنید چقدر دردناکه . من تا حالا هر چی کون دختر بوده رو با زحمت و قربون صدقه کردم و اخرش هم با ناراحتی تموم شده . والا

0 ❤️

580052
2017-02-18 16:24:40 +0330 +0330
NA

توصیه می کنم تو با باجناقت برید روستا دو تا خر بگیرید ضربدری با هم بکنید ?

0 ❤️

580069
2017-02-18 18:55:31 +0330 +0330

خيلي مزخرف بود
حاصل ذهن يه جقيه تازه كار
آخه وجدانن خودتون كس شعراتونو به عنوان دستنوشته قبول دارين؟

0 ❤️

580078
2017-02-18 20:01:48 +0330 +0330

ایییییییییش واقعا حالم بد شد ، خدایا چرا ما با اینا هم نسلیم؟ 😢

0 ❤️

580121
2017-02-19 00:51:21 +0330 +0330
NA

اگه واقعا به همین راحتی زنهاتون دستای اون یکیو گرفتن و این چیزا.شک نکنید زناتون جندن تا حالا زیر 50نفر خوابیدن

0 ❤️

580198
2017-02-19 14:58:35 +0330 +0330

آقای کیری
از جای کیری ای که ماجرای کیری تون شروع شد
کیرم خوابید و دیگه کیرم به داستان کیریت ندادم
کیر

0 ❤️

580525
2017-02-21 18:54:19 +0330 +0330

كاري به سكستون ندارم
غذا ها چي شدن؟؟؟؟؟؟؟
با اين سكسي ك جناب عالي تعريف كردي بايد بو غذا سوخته تا شعاع ١٠٠ متري خونه منتشر شده باشه.

0 ❤️

580534
2017-02-21 20:39:02 +0330 +0330
NA

داستانه میگن دیگه کنتور که نمیندازه ?

0 ❤️

580960
2017-02-24 12:33:25 +0330 +0330

اخه بچه کونی مگه فیلم سوپره هنو هیچی نشده بریم تو اتاق
کیرم تو نقشه و طرح داستانت حرام مغز کسکش

0 ❤️

581026
2017-02-24 23:56:41 +0330 +0330

اشغال تر از این داشستان ندیدم

0 ❤️

581366
2017-02-27 09:07:27 +0330 +0330
NA

اسب آبی توکونت خمیازه بکشه تااینجوری دیگ پاره نشی

0 ❤️

584230
2017-03-16 23:59:10 +0330 +0330

داشتم تو سایت میچرخیدم دیدم رکورد دیسلایکو زدی.اومدم خوندم دیدم به اندازه کافی حوالت کردن و واقعا هم حقت بوده فقط نفهمیدم اون سی و چهارتا لایک از کجا اومده و یه همچین داستان چرتی تو لیست برگزیده ها چیکار میکنه!!!

0 ❤️

584248
2017-03-17 03:45:32 +0330 +0330

داستانش خوبه ولی واقعیش بهتره

0 ❤️

584604
2017-03-19 03:54:59 +0330 +0330

شهوانی پر شده از دیوونه هایی که کوس شعر می نویسن،شعر هرت شده همه براحتی خواهر و مادر و و خواهرزنو میکنن!تخیلم اندازه داره بابا

0 ❤️

649650
2017-09-04 13:26:41 +0430 +0430

واوووو

0 ❤️

683086
2018-04-20 22:35:26 +0430 +0430
NA

نگران نباش دادا من داستانتو خوندمو دیسلایک میدم بهت این چه کصشعری بود تفت دادی مگه فیلم پورن هست که سر لجبازی دو خواهر به شوهر خواهراشون کص و کون بدن؟!!! کص خواهر مادر خودت دیوث جاکش فکر کردی ملت مثل خودت خرن؟!!!

0 ❤️

686100
2018-05-07 06:56:10 +0430 +0430

داداش میگم قبل نوشتن چی میزنی؟نه جنسش خوب بوده ها!یه لطفی کن ادرس ساقیتو همین زیر بزن شاید بدرد برو بچ خورد.

0 ❤️

701869
2018-07-13 13:21:48 +0430 +0430

سییییییییییییییییییکتیییییییرر. ریدم ب اون مغزت

0 ❤️

759422
2019-04-08 00:43:09 +0430 +0430

اقای کیری
داستانتون مثل خودتون بود
بسیار کیری
کیر نوادگان نوح تو کونت

0 ❤️

777033
2020-11-16 00:09:50 +0330 +0330

زوج های محترم جهت انجام بهترین سکس 3نفره اعلام آمادگی مینمایم 37 تهران 179 سانت 88 کیلو. 19*3.5 داری سکس قوی و طولانی مدت حدودا 50 دقیقه توانایی تلمبه زدن در تمامی حالت ها رو دارم جا هم دارم، دوستانی که مایل هستند حمایت مالی بشوند هم توانایی حمایت مالی خوبی دارم هرچه سن زوج ها کمتر باشه حمایت مالی بالاتر خواهد رفت… تلگرام @mhdparsa

0 ❤️

821142
2021-07-19 16:27:42 +0430 +0430

عالی بود داداش
دمت گرم
کاش منم بتونم تجربه ش کنم
بدجور تو کف خواهر خانمم هستم

0 ❤️