ضربدری خاص (۱)

  سلام
  اسمم فرحان ۳۳ سالمه قدم ۱۸۲ وزنمم ۸۸ کیلو
  زنمم اسمش مریم ۲۹ سالشه قدش ۱۷۸ وزنشم ۸۰ کیلو ما یه ۶ سالی میشه ازدواج کردیم میل جنسی خوب و بالایی داریم از بدن مریم بگم براتون سایز ممه هاش ۸۰ فرم بدنش مثل گلابی یا همون مثلثی شکله که پایین تنه ی تو پر کونشم خیلی بزرگه که وقتی نگاش میکنی فقط کون میبینی رون تو پر و کص تپل و خوشفرم سایز پاشم ۴۲ و انگشتای پای کشیده که برای جذاب دیده شدن همیشه لاک داره کلا بدنش سفیده
  بریم سراغ داستان ما از همون اول چون زنم عاشق فیلم پورن بود خودش یا من براش دانلود میکردم و نگاه میکردیم و با هم حال میکردیم یه روز که پنج شنبه بود اومدم خونه از سر کار دیدم صدای تلویزیون میاد مریم عاشق فیلمای با عنوان آنال و فوت جاب بود اومدم جلو دیدم چه کصشو میماله و حال میکنه که با صدای لرزون بهم گفت اومدی گفتم اره داشت فیلم دو مرد و دو زن بود که سکس میکردن بهش گفتم برم یه دوش بگیرم تا تو ام کارت تموم شه و شب بریم بیرون رفتم حموم بد چند دقیقه در حموم و زد گفت منم بیام گفتم بیا اومد تو من تا کونش و میبینم کیرم سیخ میشه کیرم سیخ شد گفت بیا بکن توش شروع کردم به کردن کصش تلمبه میزدم و همزمان لب خوش رنگشو میخوردم آه و نالش بلند شده بود که یه دفع آبش اومد داد کشید و تنش لرزید بد چند دقیقه آب منم اومد و ریختم رو کصش بد در اومدیم و حاضر شدیم و برای شام بریم بیرون تو ماشین بودیم و گفتم چه فیلمی بود میدیدی گفت چند تا دانلود کردم در مورد این بودن که زناشونو عوض میکردن پیش هم سکس میکردن گفتم چه مسخره گفت خیلی ام خوبه که برگشتم بهش گفتم دوس داری گفت نه فیلمشو دوس دارم گفتم با من رو راست باش گفت ناراحت نشو اره خیلی خوب بود تو اینترنت میدیدم جالب بود دانلود کردم دیدم خیلی حال میده گفتم شاید ولی نشدنیه گفت اره بیخیال دیگه صحبت نکنیم در موردش خلاصه رفتیم غذا بخوریم خواهر مریم زنگ زد گفت خونه ایید بیایم خونتون مریم گفت نه اومدیم بیرون شام بخوریم میخواید برگردیم که گفت نه فردا میایم .
  خب از خواهر مریم بگم اسمش فرزانه ۳۳ سالشه قدش ۱۸۰ و وزنشم ۷۵ فک کنم ورزش کاره بدن پخته از مریم بهتر کون گرد و پستونای سفت ۹۰ همیشه توکف فرزانه بودم اونم ۳ ساله از دواج کرده شوهرشم اسمش مجیده ۳۵ سالشه یه مرد خوش تیپ و اونم ورزشکاره.
  بریم ادامه داستان بعد رستوران رفتیم خرید برای خونه که قرار بود فرزانه اینا بیان خرید کردیم تو راه خونه بودیم گفتم مریم یه چیز بگم ناراحت نمیشی گفت نه بگو ببینم چیه گفتم میخوای فردا خواهرت اومد من خواهرتو بکنم تو ام با مجید مثل فیلمه چشماش گرد شد گفت شوخی میکنی درسته گفتم نه کاملا جدی ام گفت اره خوب میشه ولی خواهرم و چجوری راضی کنم گفتم فردا اومدن میگم رسیدیم خونه و خوابیدیم فردا روز جمعه زود پاشدیمو ترتیب نهار و دادیم به مریم گفتم برو اون تاب مشکیتو با شلوار تنگه زرشکیه رفت پوشید اومد وای کونش تابلو راه میرفت مثل ژله تکون میخورد خط پستونشم معلوم بود و سوتین زرشکیشم قشنگ معلوم بود یه کم که نشستیم یه دفعه زنگ و زدن مریم در و باز کرد اومدن تو دو خواهر با هم رو بوسی کردن فرزانه گفت چه خواهر جذابی خندیدن بد از سلام احوال پرسی من مجید رفتیم تو تراس خونه چون بزرگه اونجا منقل داریم جوجه و چنجه درست کرده بودم گفتم مجید کمکم کنه تا اونارو بپزیم رو زغال و تو این تایم مریم فرزانه رو اماده کنه تا یه روز عالی داشته باشیم نقشه این بود که مریم اول فرزانرو حشری کنه از کیر من بهش بگه و بد فیلم و نشون بده بد منم با مجید شروع کنم بحثای سکسی کنم چون شوخی داشتیم باهم برگشتم رو به مجید کردم گفتم مجید کیرت نمیشکنه گفت چرا مگه چیکار کردم گفتم آخه فرزانه خانم باشگاه میره باسن سفتی داره یه دفعه گفت دهن سرویس با زن من چیکار داری گفتم سواله چون برای مریم نرمه من حال میکنم زدنی گفت نه اتفاقا لاش شله و زدیم زیر خنده گفتم بزار یه سر برم تو ببینم چخبر تو ذغالارو باد بزن بگیره الان میام رفتم تو خونه یه به مریم نگاه کردم که چشمک زد و اشاره کرد به گوشیش فرزانه داشت با دقت نگاه میکرد فهمیدم داره فیلم میبینه فرزانه ام یه جوراب شلواری پوشیده بود با یه تیشترت آستین بلند که استیناشو داده بود بالا تنها جای لختش آرنج به پایین دستش بود مریم و صدا کردم تو آشپز خونه گفتم به خواهرت یه تابی چیزی بده بپوشه گفت باشه بد فرزانه رو صدا زد گفت گرمت نیست اونم گفت اره معلوم بود حشری شده بود گفت برو از کشوم تاب بردار بپوش بلند شد رفت تو اتاق ما مجیدم گفت فرحان جوجه هارو با چنجه ها رو بیار ذغال گرفته به مریم گفتم تو ببر یکم اشوه بیا برای مجیدم تا حشری شه منم برم سراغ خواهرت رفتم لای در اتاق باز بود منتظر موندم تاب و پیدا کرد و تیشترت و در آورد وای چه پستونایی کرست کرم رنگ گوشیو هم گذاشته بود رو تخت که هنوز تو فیلم بود یه دفعه وارد اتاق شدم جوری که نمیدونستم تو اتاقه تا منو دید تاب و گرفت جلوش گفت وای دارم لباس میپوشم فرحان گفتم پس اون چیه رو تخت چشمش به فیلم افتاد گفت وای زنونس گوشیو برداشت گفتم ضربدریه گفت نه نه برو بزار لباس بپوشم گفتم باشه ولی امروز خیلی جذاب شدی از اتاق زدم بیرون رفتم سمت تراس از پشت شیشه دید بزنم ببینم مریمم چی کار کرده کونش انقدر بزرگه واقعا از اون ساپورت جذبش زده بود بیرون گفت مجید تو که باشگاه میری میتونی کف دستتو بزاری زمین بدون این که زانو هات خم شه مجید گفت کاری نداره و انجام داد بد مریم گفت گفت منم بلدم برگشت و کون بزرگشو کرد سمت مجید و خم شد و دستشو گذاشت زمین گفت دیدی بلدم مجید گفت چند ثانیه باید وایسی گوشیشو در اورد یه عکس از کون مریم انداخت که من رفتم تراس مریم همونجوری خم بود و مجید پته پته کرد گفتم عشقم داری چیکار میکنی گفت دارم ورزش میکنم چند تا حرکت مجید یادم بده گفتم صاف شو مجید کیرش شق شه رحم نمیکنه به ما مجید گفت ععع فرحان این چه حرفیه که مریم گفت شق شه زنش اینجاس دیگه مجید خشکش زده بود این حرفارو از ما میشنید خلاصه کبابا پخت اوردیم زنا ام میزو چیده بودن نهار و خوردیم و جمع کردیم گفتم نوبت بطری بازیه کی پایس مریم و فرزانه گفتن ما پایه اییم مجیدم گفت منم هستم گفتم جنبه باید فول باشه ناراحتیم نداریم همه اوکی دادن چرخوندم افتاد به فرزانه گفت جرعت گفتم خم شو باسنتو ۱۰ ثانیه تکون بده مجید گفت از اینا ام هست گفتم اره خلاصه خم شد تکون میداد مریم گفت جوووووون کونتو بخورم خواهر زدیم زیر خنده مریم چرخوند افتاد به مجید گفت حقیقت مریم گفت دوس داری منو بکنی مجید گفت اره خیلی فرزانه گفت به حیا ها به شما میگم فرزانه چرخوند دوباره افتاد به مجید مجید گفت جرعت فرزانه گفت کیرتو در بیار بمال به صورت مریم اونم که از حدا خواسته شلوار کند شرتم کشید پایین وااای کیر داشت ۲۵ سانت شق شق گفت چند ثانیه فرزانه گفت ۳۰ ثانیه اومد شروع کرد به مالیدن چشمای مریم خمار بود بد شورت کشید بالا و همونجوری باشرت نشست من به مریم گفتم یه فیلم از کشو بیار بنداز ببینیم همراه بازی گفتم فیلم سریع و خشن و بنداز مریم دو هزاریش افتاد که سوپر و میگم مجید گفت چندشه گفتم هشتشه گفت ندیدم فیلم انداخت سری فیلمای میا مالکو وا با الکسیس بود یکم زدم جلو فیلم اول شروع شد فرزانه گفت خاک بر سرت مریم اشتباه انداختی میرم گفت نه الان سری و خشن الکسیس و میکنن جمع ترکید گفتم بزار بمونه صداشم زیاد کردم و ادامه بطری بازی مجید چرخوند افتاد به مریم جرعت انتخاب کرد مجید گفت تابتو در بیار و کرستتم در بیار تا آخر شب اینجوری بگرد مریمم گفت به چشمم صدای آه و ناله الکسیسم فضا رو گرفت بود من چرخوندم افتاد به فرزانه جرعت و انتخاب کرد بیا ۱ دقیقه ساک بزن برام اومد منم کیرم ۱۸ یا ۱۹ سانته شلوار و شرت و در آوردم برام ساک زد وای خیلی خوب بود گفتم مجید با اجازه بلند کردم فرزانه رو انداختم رو مبل تابشو با کرستشو در آوردم جان پستونای سفید و بزرگش سر شم قهوه ای کم رنگ بود هی میک میزدم مریم و مجیدم خیره به ما منم چون به فوت جاب علاقه دارم یعنی همون خوردن پا ی زنا نمیدونستم زیر جوراب شلوری چیه با همون جورابا کردم تو دهنم و پاشو میلیسیدم بوی خوبی میاد یه دفعه گرفتم جر دادم جورابشلواریشو وای سایز پاش ۴۱ بود لاک قرمز زده بود عرق کرده بود هی میلیسیدم بد از بالا کلا کشیدم پایین شرتشم جر دادم یه کص سفید تر تمیز کونشم که گرد و ورزش کاری مریم گفت بکن تو کصش گفتم به چشم فرزانه ام گفت خیسش کن بد زانو زدم شروع کردم به لیسیدن کصش اخه چه طعمی میدادتو این هین مریم لخت مادر زاد شد رفت نشست رو پای مجید و مارو تماشا میکردن مجید گفت چه کون نرمی داره زنت فرحان گفتم برای خودته گفت اره میبرمش شب بلند شدم فرزانه واقعا شل شده بود کردم تو کصش تلمه میزدم نالش شروع شد میگفت جلو شوهرم بگا منو بیغیرت ببین زنت داره کصش جر میخواره یکم گشاد بود چون شب قبلش مجید کرده بودتش کیر مجیدم کیر هیولا بود بد در آوردم گفتم گشاد شدی کونتو میخوام گفت من تو این سه سال اول زندگی یه بار از کون دادم راستشم میگفت تنگه تنگ گفتم نه باید بدی مریم بلند شد خم شد گفت ببین کونم باز شده برای تو ام باز میشه مریم رفت روغن زیتون آورد گفت بیا با این بکن دردش کم شه گرفتم و کون فرزانه رو کشیدم بالا روغن برعکس کردم تغریبا ۱۰۰ سی سی ریختم تو کونش یکمم مالیدم به کیرم از سوراخ کونش روغن چکه میکرد یکم انگشتش کردم بد گذاشتم دم سوراخش با نامردی یه دفع کلشو حل دادم تو کونش یه دادی کشید و از حال رفت ولی من تلمبه میزدم مجید گفت وای نگران شد مریم گفت منم شدم الان بلند میشه بد ده دقیقه تلمبه زدن به هوش اومد شروع کرد به ناله کردن با کصشم ور میرفت تا مچ میکرد تو کصش دستشو یه دفعه بدنش شروع به لریزدن کرد آبش اومد مریم سریع یه پارچ خالی اورد و آب فرزانه رو ریخت توش به منم گفت آبت اومد بریز تو پارچ میخوام ویتامینه بخورم گفتم باشه عشقم فرزانه که ولو بود منم هی تلمبه میزدم که آبم اومد ریختم تو اون پارچ شیشه ایه تغریبا تا نصفه پر شد افتادم روش کل آب بدنمو کشیده بود لامصب کون تنگش فرزانه گفت حالا نبت شماس شما ام آبتون اومد بریزید تو پارچ منم بخورم مجید شرت و در آورد و تیشرتشم در آورد مریم و بغل کرد و برد سمت اتاق گفتم کجا گفت رو تخت حال میده گفتم اخه منو فرزانه ام میخوایم ببینیم گفت خب بیاید تو اتاق پاشدیم رفتیم تو اتاق مریم و پرت کرد رو تخت وای من عاشق پاهای مریمم انگشتای کشیده داره مجیدم خوابید روش شروع کرد خوردن مریمم از لاله های گوشش شروع کرد معلوم بود سکس بلده لیسید رفت گردن و لب و پستوناش سر پستون صورتی مریم و میلیسد با یه دستشم کصش و میمالوند لیسید و لیسید به کصش رسید کص خوش رنگ مریم داشت لیسیده میشد بد رفت و کل پاشو لیسید انگشت پای مریم و کرده بود تو دهنش کیر منم بلند شده بود دوباره بد به فرزانه گفت کیرمو ساک بزن میخواد بره تو کص و کون خواهرت کیر لامصبش تو دهن جا نمیشد که فرزانه فقط میلیسید مجیدم پاهای مریم و مریمم کصشو میمالید منم محو دیدن سکس بودم که مجید گفت بسته لاپای مریم باز کرد شروع کرد تلمبه زدن مریم داشت به دشک تخت چنگ میزد چون ۲۵ سانت شایدم بزرگتر کیر بود کلفتیشم نگم اندازه مچ دست مریم بود تا ته نمیرفت تو کصش یه جوری میکرد که مریم ناله نمیکرد داد میزد دیگه تا ته جا کرده بود کشید بیرون گفت داگ استایل بخواب تا کونت و بکنم گفتم این کیر تو کون و خیلی باز میکنه گفت زن منو بیهوش کردی زنتو امروز میکشم مریمم میگفت بکن بکن کونم واسه تو مجید به فرزانه گفت روغن بیار رفت آورد عقده ایی انقدر ریخت تمام رو تختی و همه چی چرب شده بود بد مثل من کرد تو کون مریم . مریم یه دادی کشید گفتم تا سر کوچه رفت فقط آهای بلند میکشد مجیدم مثل سگ فقط داشت تلبه میزد به فرزانه گفتم خانم کیرم شق شده بیا بشین رو پام اومد بشینه گفتم جا کن تو کصت بشین جا کرد تو کصشو نشست گرمای کصش داشت بیچارم میکرد یه آن چشمم افتاد به کون مریم دیدم وای چقدر باز شده مشت من راحت میرفت تو کونش فقط داشت میکرد مریمم میگف بکن بکن حرومزاده جرم بده با یدستشم کصش و میمالید گفت فرزانه برو پاچ و بیار داره آبم میاد فرزانه ام دوید آورد چسبوند به سوراخ مریم داد زنان آبش پاچید تو پارچ مجید دوباره استارت زد حالی برای مریم نمونده بود ولی مجید ده دقیقه دیگه کون زنمو گایید آبشم ریخت تو سوراخ مریم منم دوباره یه فَس فرزانه رو زدم ۴ نفری افتاده بودیم رو تخت مریم بلند شد رفت دو تا لیوان آورد آب کصاشون حسابی قاطی کرد و نفری یه لیوان خوردن بقیشم مالیدن به صورت هم رفتن باهم دوش بگیرن . اون شب کلا تو خونه لخت مادر زاد میگشتیم که شب مجید لباساشو پوشید و فرزانه گفت منم آماده شم گفت نه تو بمون اینجا مریم پاشه حاظر شه بریم نگو با مریم هماهنگن مریم گفت زنا عوض چند روزی فرزانه ام خوش حال شد گفت زیر کیر شوهرم جون بدی منم شوهر تورو میسازم زیاد موافق نبودم ولی برد مریمو الان خیلی سکس ضربدری داریم و زنارو عوض میکنیم خیلی ام حال میده پایان...
  ادامه داره نظر بزارید ادامه بدم یانه


  نوشته: فرحان

 • 9

 • 22
 • نظرات:
  •   Footlove110
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • اول شدم جان


  •   A....k
  • 2 ماه،2 هفته
   • 6

  • ببین هم تخمی بود هم طولانی


   تخمی از این نظر بود که هیچکس اینقدر رک نمیاد زنش رو برا ما تشریح کنه حتی اگه زنا زاده باشه حالا به غیر از اون این بیشتر گی گروهی بود تا سکس ضربدری


  •   شاه ایکس
  • 2 ماه،2 هفته
   • 10

  • اینقدر که از کیر مجید تعریف کردی از بدن زنش نکردی!! اصل ماجرا بسیار واضحه!!(biggrin)


  •   Sepidarsal
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • مجید تخمه سگه کونفروش


  •   zanbory
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • کسشعر بود..
   یجوری لااقل مینوشتی ملت باور کنن..


  •   Amir.marco
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • معلومه سرت کلاه رفته یه کس گشاد گیرت اومد کس تنگ زنتم دادی گشاد کردن


  •   Footlove110
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • اولا کونی خودتیA...Kدوما 10کیلو که کمه 1تن خیار تو کونت دیوس


  •   TheBitchKing
  • 2 ماه،2 هفته
   • 4

  • و ما همچنان در کف گنجایش کون این اعجوبه های خلقت (بکم ریدمان خالق بهتره) که چطوری متر و ترازویی رو تو کونشون جا دادن و بازم میتونن بشینن و داستان تایپ کنن.


  •   fesher1978
  • 2 ماه،2 هفته
   • 4

  • آب فرزانه اومد ریخت تو پارچ!!!بعد آب تو اومد ریختی تو پارچ تقریبا نصف پارچ پر شد؟!!!!
   آخه ک...مگه مجبوری کسشعر تفت بدی؟ از قدیم گفتن کم بزن همیشه بزن.


  •   Reza_ker
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • چقدر به سایز پا اهمیت داده بودی!!
   کفش فروشی ؟!


  •   Sexybreasts
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • (بدنش مثل گلابی یا همون مثلثی شکله که پایین تنه ی تو پر کونشم خیلی بزرگه که وقتی نگاش میکنی فقط کون میبینی رون تو پر و کص تپل و خوشفرم سایز پاشم ۴۲ )
   چيكار با مغز نداشتت كردى ؟؟؟؟
   تو سرت بجاى مغز چيه واقعا ؟؟؟؟
   سايز ٤٢ ؟؟؟؟؟
   اول داستان و خوندم حالت تهوع گرفتم


  •   Nasr7070
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • چه باجاناقای خوبی؟
   نمیدونم چرا این داستانارو فقط شوهرا مینویسن . به احتمال خیلی زیاد چون اصلا متاهل نیستن . بهرحال توصیف اندام چهار نفر ضروری نبود ولی مشخصه دست به جق نوشتی دمت گرم ما هم برا خانماتون راست کردیم . ضمنا خانمتو راضی کن پای کار یه ۲۵ سانتی اصیل ترکی تحویلش بدم خوش میگذره


  •   tara.-tt
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • بیشرف دیس


  •   Rbleipzig
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • يعنى با اين عقلت تو شومبول يه بچه ٤ سال رو هم نمى تونى ببينى كسمغز جقى


   خداى هنوز از جق نگرفتنت بچه ؟؟؟


  •   Joker011
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • kos o sher


  •   پروفسور بالتازار
  • 2 ماه،2 هفته
   • 2

  • آخه جقول جان تا حالا کس و کون از نزدیک ندیدی، کون که دادی! نصف پارچ منی می‌دونی چقدره؟ اون دفعه که داده بودی چند نفر تو رو کرده بودن؟ فکر کنم از نفر دهم به بعد دیگه از هوش رفتی نفهمیدی یه پارچ آب تو کونت کار چند نفر بوده!


  •   aarashkhan63
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • ماشالا میانگین قدی ما ایرانیا تو شهوانی همه یک و هشتاد :)


  •   Footlove110
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • بچه ها همه مراقب وبکم دستگاه هاتون باشید و حتی الامکان آنتی ویروس آپدیت داشته باشید. این A..Kعوضی دیوث شنودمیکنه دزدی از وبکم انجام میده بی ناموس پست هرزه


  •   adelbozorg
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • آقای فرحان
   فکر کنم اسمت عربی باشه به معنای آدم شاد .منم به زبان عربی شرح حات رو اعلام میکنم
   به عربی به شما میگویند
   منیوچ یعنی بچه کونی


  •   لاکغلطگیر
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • اه اه..!
   شاشیدم به تخیلاتت،ریدم‌تو مغزت
   اعصابم به هم ریخت
   یعنی چی این مزخرفات؟چه هدفی دارید از این نوشته های سراسر دروغ
   آخه خجالت نمی کشی واقعا؟
   همه ورزشکار،قد بلند،هیکلی،درشت،خوش فرم و بدنساز،خوش کون و کیر بلند
   تا اونجا خوندم که گفتی سایز پاش ۴۱ بود
   قبر بچه س یا پا؟اونم برای زن
   لابد پای شماره بالای پِنجاهه؟
   برو عمو،واقعا برو،خدایی ش برو و دیگه پیدات نشه


  •   saman.3
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • کص نگو مومن


  •   Alouche
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • خودت سنت قدت وزنت زنت سنش قدش وزنش اینهمه عدد تو ذهن ج..ت جفت و جور شده


  •   alighsh2609
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • سایز پا ۴۲؟؟؟؟؟
   مشخصه هیکل زنت کیری و گنده هست


  •   Amoomid
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • اي بابا اي بابا


  •   Ali_545
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • 25 سانت داشت خر بوده دیگه


  •   nimax96
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • عني تخيلي بود


  •   Miooowm
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • ماشالا همه هم کیر ۲۰ به بالا دارن ، اون شومبولکای تو خیابون هم منم :/


  •   amishhmas
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • زوجیم
   دنبال زوج واقعی یا خانم از هر جای ایران برای رابطه تصویری هستیم
   لطفا اقایون برای نفر سوم وقت خودشونو تلف نکنند.
   ممنون


  •   Jigar2020
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • تو اینکه داستانت دروغ بود که شکی نیست فقط چند تا مساله بهت بگم که برای دروغای بعدیت استفاده کنی
   اول اینکه زن و مرد آناتومی متفاوتی دارند یعنی اگه یه مرد وزنش 80 و قدش 178 باشه زیاد چاق نیست اما یک زن با این شرایط کاملا چاقه
   دوم حتی اگه شما با هم شوخی و رفتقت چندین ساله هم داشته باشین بازم نیاز به مقدمه چینی بیشتری برای راضی کردن طرف مقابل برای این نوع سکس هست و هیچ کس به این راحتی راضی به اینکار نمیشه حتی اگه زنش جنده باشه و خودشم بکش زنش باشه
   سوم کیر 25 سانتی تا به حال از نزدیک دیدی؟بعد طرفو کردی اونم بیهوش شده بعدش که به هوش اومد بیکباره خوشش اومده ؟! اصلا میدونی یه زن چقدر باید درد بکشه که به مرحله بیهوشی برسه؟
   جمله بندیت بسیار کودکانه بود و مشخصه سواد زیادی هم نداری
   در پایان بهت بگم فیلم سوپر نگاه میکنی و خودتو میزاری جای شخصیتای فیلم و جلق میزنی ایرادی نداره اما دیگه این تخیلاتت رو برای ما تعریف نکن اینجا همه ختم بکنای عالمن و کون صد تا مثل تو گذاشتن و میدونن چی به چیه


  •   aref.3200
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • یه پارچ آب !!!!!!!!!!!!! کونی واقعی بنویس خب دیس


  •   enrique0055
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • ببخشید ولی از این جمله به بعدو که خوندم دیگه ادامه ندادم:
   "گفتم این چه فیلمیه که میدیدی گفت چندتا فیلم دانلود کردم در مورد اینکه زناشونو عوض میکردن و سکس میکردن
   من گفتم چقد مسخره که گفت خیلیم خوبه...."


   از همین تیکه داستانت فهمیدم که کل داستان یه قصه تخیلی خیلی شخمیه!!!
   بهرحال زحمت کشیدی که ما تو فانتزیای ذهنت شریک کردی (rose)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو