ضربدری من و پرستو با پریسا و دانیال

1397/01/29

سلام دوستان
این داستان واسه 3 ساله پیشه
من آرشم 32 ساله 177 قدمه 80 کیلو وزنم
پرستو خانمم 165 قد و 57 کیلو وزن با سینه های 75 هیکله خوش فرمی داره کلا تمام خانوادشون کون گرد بزرگی دارن جوری که به چشم میاد
خلاصه کنم داستان از اینجا شروع شد ما 6 ساله ازدواج کردیم و دانیال دوسته قدیمیه منه تقریبا 16 17 سالی میشه که با هم دوستیم دانیال 1 سال بعد از من ازدواج کرد پریسا دوست دخترش بود چند سال با هم دوست بودن تا آخر با هم ازدواج کردن
پرستو خیلی خوش سکس بود توی سکس همه کاری میکرد انقدر خوب بود که من هردفعه بیشتر میخواستم ازش تا یه شب داشتم توی اینترنت میچرخیدم فیلم سوپر میدیدم که یه فیلم سکس ضربدری دیدم خیلی خوشم اومد حسابی تحریکم کرد چند وقتی بود که همش تو اینترنت دنباله اینجور فیلما بودم تا یه شب قبل سکسمون به پرستو گفتم بیا فیلم ببینیم اونم با اینکه راضی نبود قبول کرد منم یه فیلم ضربدری گذاشتم دیدیم یواش یواش دربارش باهاش حرف زدم که نظرشو بدونم که میگفت اینا فیلمه از اون روز به بعد موقع سکس همش درباره سکس ضربدری حرف میزدم از پرستو میخواستم که همراهیم کنه
ما با دانیال و پریسا رفت و امد داشتیم اخه بخاطر دوستیه منو دانیال بعد ازدواج اونا پریسا هم با پرستو دوست شد یه شب با همدیگه رفتیم بیرون شام بیرون خوردیم که اون شب من حواسم همش به پریسا بود بعضی وقتا دانیالم نگاهی مینداختم که اونم حواسش به کون گرده پرستو بود
خلاصه شب اومدیم خونه با پرستو سکس کردمو وسطه سکسمون نظرشو درباره پریسا و دانیال پرسیدم که دیدم گفت هرجور خودت میدونی هرکسی تو بگی من قبول میکنم منم که دیدم پرستو بدش نمیاد گفتم واسه شام پنج شنبه دعوتشون کن
خدا وکیلی دانیالم هم خوش تیپ بود هم خوش قیافه پریسا هم در حد پرستو بود فقط 2 3 سانت قدش بلندتر
پرستو فردا زنگ زد به پریسا واسه شام دعوتشون کرد منم با دانیال هماهنگ کردم
پنج شنبه ساعت 7 نیم بود که زنگ زدن پرستو توی اتاق بود گفت که درو باز کن منم رفتم باز کردم پریسا یه آرایشه هفت قلم کرده بود انگار عروس بود خلاصه تعارف کردم اومدن داخل بعد دست دادن روبوسی منو دانیال رفتیم جلو تلویزیون نشستیم پریسا رفت توی اتاق پیشه پرستو ما داشتیم حرف میزدیم فیلم نگاه میکردیم که دیدم در باز شد پریسا با یه تاپ سفید کوتاه با یه شلوارکه لی کوتاه که تا بلای رونهاش بود از در اومد بیرون من که حسابی کپ کرده بودم واییییییی چه بدنی چه هیکلی حسابی حشری شده بودم ولی خیلی عادی برخورد کردم حواسم کاملا به فیلم بود که یعدفه صدای پرستو پشت سرم اومد که به دانیال خوش امد میگفت وقتی برگشتم دیدم اونم یه تاپ سفید با یه دامن کوتاه استریج پاش بود یه آرایشه رویایی کرده بود
اومد با دانیال دست داد روبوسی کرد وای کامل خط بند شرت پرستو زیر دامن معلوم بود از این شورتهای بندی پوشیده بود احساس میکردم پرستو و پریسا با هم هماهنگ بودن ولی چیزی نگفتن
خلاصه شام کشیدن رفتیم سر میز شام خوردیم نیم ساعت بعد شام یه شیشه نیمیروف داشتم اوردم با دانیال شروع کردیم به خوردن حواسم به دانیال بود که همش به کون پرستو خیره شده بود البته منم پریسارو دید میزدم بعد خانومها اومدن گفتن ما هم مشروب میخوایم 4 تایی شروع کردیم به مشروب خوردن حسابی گرم شده بودیم با هم شوخی میکردیم پرستو که انقدر داغ شده بود که نمیتونست خودشو کنترول کنه اصلا حواسش نبود که دامنش رفته بالا جوری رفته بود بالا که انگار هیچی پاش نبود منم که داغ داغ بودم اصلا اهمیت نمیدادم
یعدفه پریسا گفت بیاید بطری بازی کنیم همه قبول کردن یه بطری اوردن گذاشتن وسط چرخندش رو به پرستو وایساد ازش پرسید شجاعت یا حقیقت گفت حقیقت بهش گفت دوست داری امشب سکس کنی پرستو گفت اره خیلی
دوباره چرخند روبه دانیال وایساد گفت شجاعت بهش گفت باید پیرهنشو در بیاره بشینه اونم دراورد بعد روبه خود پریسا وایساد پرستو گفت شجاعت یا حقیقت گفت شجاعت بهش گفت توهم باید تاپتو در بیاری شانس روبه من نمیموند دوباره نوبت پرستو شد اینبار گفت شجاعت پریسا بهش گفت پاشو از دانیال لب بگیر پرستو که داغ بود بدونه مکث پاشد شروع کرد به لب گرفتن من با دیدن این صحنه حشری شده بودم اینبار نوبت من بود گفتم شجاعت منو کامل لخت کردن فقط شرت پام بود که کیرم راست شده بود پرستو لم داده بود رو دانیال پاهاشم کامل بیرون بود دانیالم دستشو گذاشته بود روی شکمه پرستو اروم تکون میداد بطری رو به پریسا موند گفت شجاعت پرستو بهش گفت واسه آرش ساک بزن اولش یه ذره خجالت کشیدم ولی دیدم که پریسا اومد سمتم دستاشو انداخت دور گردنم شروع کرد به لب گرفتن بعد با یه دست کیر راست شده منو میمالید یعدفه شورتمو کشید پایین کیرمو کرد تو دهنش دانیال و پرستو هم داشتن نگاه میکردن من از روی خجالت چشمامو بستم 2 3 دقیقه ای طول کشید وقتی چشمامو باز کردم دیدم پرستو رو پاهای دانیال نشسته داره ازش لب میگیره دانیالم سینه های پرستو میمالید با لمبه های کونش ور میرفت که لخت لخت بودن دیگه حسابی حشری بودم شلوارکه پریسا دراوردم درازش کردم شروع کردم به خوردن کسش آه ناله پریسا دراومده بود پرستو کامل لخت شده دانیالو هم لخت کرد گفته بودم پرستو توی سکس خیلی حرفه ایه دانیال دراز کشید پرستو لای پاهاش بودوواسش ساک میزد واقعا حرفه ای ساک میزد همینجوری که روی دوتا زانوش خم شده بود داشت ساک میزد کونشو قمبول کرده بود منم رفتم از پشت کردم تو کسش . پرستو تو آسمونا بود پریسا هم بلند شد رفت بالا سر دانیال کسشو کرد تو دهنه دانیال بعد چند دقیقه جای پرستو با پریسا عوض شد پرستو کسشو کرد تو دهنه دانیال بعد بلند شدیم دوتاشونو کنار هم 4 دست پا کردیم من کیرمو یواش یواش تا ته کردم تو کون پریسا دانیالم تا دسته کرد تو کونه پرستو صدای آه و ناله همه خونرو گرفته بود من از این که میدیدم دانیال داره زنمو میکنه بیشتر حشری میشدم دانیال هرچند ثانیه یبار با دست محکم میزد در کونه پرستو میگفت شما جندهای ما هستین هر چند ثانیه یبار به پرستو فحش میداد به پریسا فحش میداد بهشون میگفت شما جنده هستین ما هم کسکش میگفت باید پنج نفری کردتون به پرستو میگفت مامانتم جندس باید مامانتم بکنم باید واسم بیاریش فهمیدی اگه پرستو مخالفت میکرد میزدش که مجبور میشد بگه باشه میارمش بکنیش میگفت خواهرتم باید بیاری پرستو میگفت باشه من تا اون موقع اینجوری با پرستو رفتار نکرده بودم با دیدن این صحنه ها داشتم پرواز میکردم از شهوت من شروع کردم همین کارارو با پریسا کردن موهاشو از پشت گرفته بودم میکشیدم سمت خودم کیرمو تا دسته کرده بودم بو کونش تلمبه میزدم بعد از کون پریسا دراوردم دراز کشیدم به پرستو گفتم بیا روم بشین رو کیرم اونم اومد کیرمو کرد تو کسش دانیالم کیرشو از پشت کرد تو کونش داشتیم وحشیانه تلمبه میزدیم که پرستو داشت جیغ میزد دیگه بعد چند دقیقه نوبت پریسا بود همین کارو کردیم بعد 5 .6 دقیقه ارضاع شدیم من سری بلند شدم کردمش تو دهن پریسا دانیالم کردش تو دهن پرستو مجبورشون کردیم آبمونو تا ته بخورن بعد 4 تایی ولو شدیم رو زمین من و دانیال که هیچ وقت همچین سکسی نداشته بودیم ما واسه زنامون نگران بودیم که فهمیدیم اونا هم حسابی تخلیه شده بودن حال کرده بودن
بعد اون شب این رابطه بینمون زیاد شده بود خوشمون اومده بود
بعضی وقتا پرستو میرفت خونه پریسا اینا پریسا میومد پیشه من دو روز سه روز جاشونو عوض میکردن ما هم با زنای همدیگه با مردای دیگه سکس 3 نفری میکردیم

نوشته: A.p


👍 23
👎 16
50974 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

682757
2018-04-18 21:24:17 +0430 +0430

آره آره، دیگه چه خبر؟ :دی

0 ❤️

682761
2018-04-18 21:42:24 +0430 +0430

سرتاسر کسشعری بیش نبود…یه موضوع تصنعی و حال بهم زن از یه پسر جقی که تا الان از یک کیلومتری کص رد نشده…هیچوقت سکس ضربدری داستانش درست از کار در نمیاد…همون گی بنویسی بهتره…تو دانیال رو کردی و دانی هم کون تو گذاشت…در توصیف کیرش هم کیرش نره خر کیر بود…که از ماتحتت تا شراع الحنکت را میپیمود. در ضمن بی اجازه تو تمام آبش رو هم تو کون و دهنت خالی کردش…برو بمیر پسره کونی… گی بنویس. . . . . . دیگه ننویس. . . . . .

2 ❤️

682777
2018-04-19 00:21:27 +0430 +0430

از این جاکش بازی و کس کش بازیا خوشم نمیاد ، اما وقتی اومدم تا نظرمو بنویسم جمله ی آخر رو دیدم ، و فهمیدم به جز اون فحشهای بالا خوک صفت هم هستید

0 ❤️

682787
2018-04-19 02:52:41 +0430 +0430

ادرس بده خدمت برسیم

0 ❤️

682794
2018-04-19 05:05:56 +0430 +0430

کسعشر.تکرای بود.توهمین سایت طرف خونده وحالا به اسم خودش گذاشته.
مردم چقدر عقدی شدن بخدا

0 ❤️

682806
2018-04-19 07:02:18 +0430 +0430

اینو باید به عنوان فیلنامه براززس قراربدن

0 ❤️

682814
2018-04-19 07:42:26 +0430 +0430

تخیل قشنگی بود … جای ژوول ورن رو میگیری حتما … ادامه بده…

0 ❤️

682830
2018-04-19 10:53:08 +0430 +0430

يه شست برعكس تقديم تو باد

0 ❤️

682844
2018-04-19 12:48:29 +0430 +0430

جووووووون

0 ❤️

682878
2018-04-19 18:19:08 +0430 +0430

“بعضی وقتا پرستو میرفت خونه پریسا اینا پریسا میومد پیشه من دو روز سه روز جاشونو عوض میکردن ما هم با زنای همدیگه با مردای دیگه سکس 3 نفری میکردیم” یعنی دیگه این جملت لحظه ای بود که داشتی تند تند جق میزدیا ! مغز خرابت هرچی ساخت تو نه نگفتی

0 ❤️

683012
2018-04-20 11:24:58 +0430 +0430

خوشحال به حالتون …من مجرد چیکار کنم …

0 ❤️

683013
2018-04-20 11:31:07 +0430 +0430

من که حرفی ندارم بزنم.
اگه دویست سال پیش متولد شده بودی قطعا جای شکسپیر رو می گرفتی.

0 ❤️

683023
2018-04-20 14:49:31 +0430 +0430

سیکدیر (clap)

0 ❤️

774484
2019-06-17 23:14:49 +0430 +0430
NA

واقعا تو فکردی ما هم کث خلیم و داریم میخونیم میگیم اووو اره عجب داستانی، جمع کن بابا کث خل جقی

0 ❤️