عاشق لیسیده شدن

  سلام اسمم نیماس و داستان راجب سکسم با دوست دخترمه.
  من 18 سالمه کیرم حدود 17سانته ولی کلفت دوست دخترم اسمش پرنیا بود 15سالش بیشتر نبود ولی بدنش در حده یه زنه 25 ساله بود سینه هاش خیلی بزرگ بود و کون خیلی گنده ای داشت خییییلیم هات بود جوری ک وقتی چت میکردیم با کوچیک ترین حرکتی میزد بالا و بحثمون کلا سکسی میشد چندین بار بحث سکسو کرده بودیم ولی میگفت من پرده دارم و از عقبم نمیدم ولی با ساک موافق بود و عاشق این بود خورده شه حالا چه گردن چه لب چه کص چه سینه فرقی نداشت فقط دوست داشت ک یکی یجاشو بخوره،خوب اینو میدونستم قرار شد یه روز ک اوکی بود بریم خونشون با هزار تا بدبختی راضیش کردم ب این کار می‌ترسید چون حقم داشت تاحالا با پسر انقد راحت نبود خلاصه جور شد مامان باباش بخاطر مشکل مامان بزرگش(تو شهر خودمون نبودن)چن روزی رفته بودن پیشش و پرنیا خونه تنها بود روز اول لو نداده بود هنوزم می‌ترسید ولی روز بعدش بهم گف ک خونمون خالیه و بیا رفتم حموم و حاضر شدم رفتم پیشش زنگو زدم درو باز کرد رفتم تو دیدم با یه تاپ قرمز خوشگل ک اون سینه های گندشو بزرگ تر نشون میداد پوشیده سوتینم نپوشیده و یه ساپورت ک کونش داشت توش می‌ترکد حسابی به خودش رسیده بود جفتمون میدونستیم اون روز قراره ی اتفاقایی بیوفته بغلش کردم ی بوس از گونش کردم و قربون صدقش رفتم اونم خودشو لوس می‌کرد واسم یکم حرف زدیم و یچی خردیم گفتیم چکار کنیم چکار نکنیم گفتیم بشینیم فیلم ببینیم من ب بهونه گرم بودن پیرهنمو درآوردم و فقط شلوار پام بود و فیلمو گذاشت اومد تو بغلم خوابید فیلم پخش شد بش گفتم فیلمه چیه گفت fifty shades of Gray(یه فیلم خیلی سکسی ک موضوع اصلیش راجب سکس خشنه)گفتم چجوریاس گف خودت میبینی دیگ حالا حس کردم ی داستانی هست گفتم خب باشه اینم بهتون بگم ک پرنیا فتیش سکس خشن داره مثلا عاشق اینه دستشو ببندی و بکنیش ولی نداده بود تاحالا فیلم شروع شدو منو اون تو بغل هم بودیم یکم از فیلم گذشت صحنه های سکسیش شروع شد زیر چشمی نگاش میکردم ک ببینم چکار میکنه و فکر کردن ب این موضوع که پرنیا همچین فیلمی گذاشته باعث شد کیرم شروع کنه شق شدن آروم آروم بزرگ میشد و من سع میکردم معلوم نباشه یهو با خودم گفتم بزار یه حرکتی بزنم ک یه حالی بکنیم صورتشو آوردم جلو یه لب محکم ازش گرفتم گفتم قربونش بشم با این فیلم گزاشتنش و این سینه هاش و دستمو گزاشتم رو سینش و یه فشار دادم قشنگ معلوم بود راضیه و هیچ مشکلی نداره گف ها چیشد بالاخره صدات درومد یچی گفتی گفتم پس تو چرا صدات در نمیاد گفت انقد ک این فیلمو دوس دارم در جریانی که(اشاره ب اینکه سکس خشن دوست داره) گفتم آره حالا نه که تو خیلیم را میدی ب آدم که وارد بشه گفت من نمیزارم وارد شی کارای دیگ ک میتونم بکنم اینو ک گفت ی لحظه چشامون قفل شد تو هم آروم رفتم سمت لباش یه لب گرفتم و دستمو گزاشتم رو سینه هاش ی لب دیگ گرفتم و رفتم سمت گردنش دستمم بردم زیر تاپش نوک سینه هاش سفته سفت شده بود همونجوری ک گردنشو میخوردم و سینه هاش تو دستم بود تاپشو درآورد و خوابوندمش رو زمین بالا تنه جفتمون لخت بود و 2تایی تو هم بودیم کیرمو از رو شلوار چسبونده بودم بهش و رو کصش می‌مالیدم دیدم پرنیا بدجوری زده بالا وحشی تر شدم سینه هاشو چنگ میزدم گردنشو کلا کبود کرده بودم و رفته بودم سراغ سینه هاش نوکشونو میکردم تو دهنم و انگشتمو میک میزد ازینکار خیلی خوشش میومد سینه هاشو میخوردم تاب می‌خورد زیر کیرم آروم آروم رفتم پایین بوس میکردم بدنشو و میرفتم پایین رسیدم به کصش از رو شلوار یه بوس کردم و شلوارشو کشیدم پایین به شرت آبی پاش بود ک کون گندش انگار شرتو خورده بود کلا شرتشو دادم کنار و یه کص خییییلی ناز و کوچیک اومد جلوم نتونستم جلو خودمو بگیرم همونو با کله افتادم ب جونش چوچولشو میخوردم پایین تا بالاشو لیس میزدم خیلی حال میکردیم جفتمون تو فضا بودیم بلند شدم شلوارو شرتمو باهم درآوردم شرت اونم درآوردم گفت 69بشیم ک گفتم باشه خوابوندمش رو خودم و کیرمو گذاشت تو دهن داغش و تا ته رفت پایین منم شروع کردم کصشو میخوردم گفته بود نمیدم و فقط ساک میزنم ولی من اونروز افتاده بود تو سرم ک کون نازشو بگام همینجوری ک کصشو میلیسیدم و خیسه خیس کرده بود خودشو انگشتمو گزاشتم رو سوراخ کونش آروم آروم بازی کردم و یواش کردمش تو خیلی تنگ بود قشنگ معلوم بود دفه اولشه ولی انقد هات بود و زده بود بالا ک دردو حس نمی‌کرد انگشتم ک تا ته رفت تو باهاش بازی بازی کردم جاش بیشتر باز بشه بعد 2تا انگشتو خاستم بکنم تو کونش دیدم میگه نمیتونم ک چون دفه اولمون بود گفتم باشه تو کیرتو بخور و دوباره افتاد ب جون کیرم وسطاش دندون میزد ولی خب بلد بود چکار کنه از تو سوپرا یاد گرفته بود بالاخره من کلا کصو بیخیال شده بودم و با زبونم داشتم سوراخ کونشو میخوردم زبون میزدم توش اهش بلند میشد سوراخش نرمه نرم شده بود بهش گفتم عشقم سگی وایسا ببینمت گف میخای بکنی گفتم نه تو وایسا کاریت نباشه داگی وایساد دستمو گزاشتم 2 طرف کونش بازش کردم و دوباره رفتم سراغ کونش تا میتونسم خوردمش دیگ داشت آتیش می‌گرفت از تو نگاهش میدیدم ک دلش کیر میخواد ولی میخواستم تشنه تر شه ک هیچجوره درخواست کردنمو رد نکنه پس رفتم سراغ چوچولش هم زمانم 2تا انگشتمو با یکم تلاش کردم تو کونش و میچرخوندم داشت کیف می‌کرد یکم ک خردم بهش گفتم برگرده و کیرمو بخوره تو همون حالت داگی فقط ایندفه من جلو روش بودم کیرمو میکرد تو حلقش و اوق میزد و با تف یکی میشد کیرم منم دستمو گزاشته بودم رو سوراخش و باش بازی میکردم کیرمو از تو دهنش درآوردم بلندش کردم بغلش کردم و چنتا لب محکم گرفتم ازش دستمم هنوز رو کونش بود بهش گفتم عشقم دلم کون خوشگلتو میخواد تعجب کرد ولی دلش بود ک بکنمش گفت ب شرطی ک نزاری دردم بگیره همونو انداختمش رو زمین و لباشو داشتم جر میدادم و قربون صدقش میرفتم و میگفتم اگ بزارم یه ثانیه درد بگیره همونجا میکشم بیرون از تو کونت گفت باشه ولی جفتمون میدونستیم این حرف الکی بود😂کیرمو یکم دیگ خورد ک لیز شه منم یه تف انداختم رو سوراخش سر کیرمو گزاشتم یه فشار دادم کلش رفت تو جیغش رفت هوا رفتم گوششو خوردم و گفتم الان تموم میشه وایسا بدنشو لیس میزدم ک دردو کمتر حس کنه بیشتر عشق کنه داگی وایساده بود و کف دستاش رو زمین بود یعنی 4دستو پا بود سر کیرم ک رفت تو دستاشو ول کرد سرشو گزاشت رو زمین و دستشو از زیر گزاشت رو کصش شروع کرد مالیدن منم فشارو بیشتر کردمو کیرم تا نصفه توش بود خونه بوی شهوت گرفته بود جفتمون غرقه سکس بودیم کیرم تا ته که رفت تو کونش یکم نگه داشتم داشت جیغ میزد و پاره میشد ک دیدم داره آروم میشه یکم آروم عقب جلو کردنو شروع کردم دیدم دیگ درد نمی‌کشه و داره لذت میبره بهش گفتم عشقه دلم بهتر شد دردش که گفت آره منم شیر شدم و همون سکس خشنی ک دوست داشتو داشتم پیاده میکردم تلمبه هام محکم تر شده بود و گلوشو گرفته بودم فشار میدادم خیلی سریع آبم اومد شاید کلا 10تا تلمبه زدم ابمو تو کونش حالی کردم و آروم افتادم روش داشت نفس نفس میزد هنوزم غرقه شهوت بود کیرمو از تو کونش درآوردم گشاده گشاد شده بود از طرز کاراش فهمیدم هنوز تشنس بهش گفتم ب کمر بخواب ببینمت خوابید پاهاشو دادم بالا افتادم رو کصش و با زبون کلشو لیس میزدم براش بعد 1 رب حدودا دیدم صدای اه و نالش خیلی بالا گرفته و سرمو داره فشار میده رو کصش منم کم نزاشتم چوچولشو میک میزدم تو دهنم و با زبون داخله کصشو خیس میکردم یکم ک گزشت دیدم ی تکون خورد و آروم شد یهو فهمیدم ارضا شده یکم دیگ خوردم براش ک گفت نکن قلقلکم میاد اذیت میشم گفتم ارضا شدی نه؟ گفت آره فک کنم رفتم همونجا یکم بغلش کردم و لباشو میخوردم براش و سینه هاشو می‌مالیدم واقعا برام مثل به هوری بهشتی بود دلم نمیخواست ازش جدا شم ولی خب بعد 10 مین که سر حال تر شد بلند شد رفت حموم بعدش من رفتم و رفتم یچی خریدم ک بخوریم بعدشم رفتم خونمون اون اولین سکس پرنیا بود ازون روز هر موقه ک فرصت گیر می‌آوردیم سکس میکردیم تا همین 2ماه پیش که کات کردیم و دیگ باهم کاری نداشتیم.
  امیدوارم خوشتون اومده باشه


  نوشته: نیما

 • -5

 • 35
 • نظرات:
  •   iraniact
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • کیرم دهنت با این داستانت


  •   Mahan.king
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ایموجی؟ دوستان میرسن خدمتتون


  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10

  • دختر 15 ساله ای که الکسیس است!


   پسر 18 ساله ای که جق مغزش را به 9/36 روش آنگولایی مورد گایش قرار داده است!


   کص خول بشین برای امتحان پایانیت بخون این فان جقا برات نمره نمی شه


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،1 هفته
   • 9

  • 1- 15 ساله هنوز بچس سکس باهاش سوئ استفاده به حساب میاد حتی اگر خودشم راضی باشه
   2- دختری که تاحالا نداده رو اگر از باسن اونم فقط با تف بکنی نه تنها لذت نمیبره از شدت درد گریه هم می کنه و از شما متنفر خواهد شد چرند نگید لطفا.


  •   Jamesdane
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • بستنی لیس بزن بچه جون،کوس لیس نباش وکمتر بزن :جانی:


  •   Miooowm
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • عزیزم تحمل کن کص به تو هم میرسه


  •   Mrnormal
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • داستان رو نخوندم فقط میگم پسر نیارید خونه و خونه ی پسر نرید


  •   mohammdj1380
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • یعنی ریدم ت این کصتانت


   دختره جاکش تا حالا نداده این بار اول از کون کردتش


   پرورده گارا جوانانه ما را کصی عطا کن که به گناه کبیره خودارضایی نیوفتند.


  •   ناژو
  • 1 ماه،1 هفته
   • 7

  • هوری نه حوری بهشتی.... (dash)


  •   lovely_grl
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • من ننه بابام میرفتن تا سرکوچم به زور منو میچپوندن تو صندوق عقب ماشین.. اینایی ک تنها میمونن خونه دیگه از تاریکی نمیترسن؟؟ از گشنگی نمیمیرن؟


  •   MrNobody007
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • پشمام شما کجا زنده گی میکنین اینقد بکن بکنه نکنه هرکی توی شهوانی کصتان مینویسه خارجه که همش میکنه در یکی بعد کات میکنه میره الان :/


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • این بوی سکس که بعضیا میگن چیه!!!


   واقعا برام سواله


   منظور، بوی عطر و لوسیون هست؟ یا بوی عرق و جوراب؟


  •   Morteza8113
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • ۱۵ سالشه ولی بدنش مثل یه زن۲۵ سالس؟
   داداش سعی کن کمتر بزنی مغزت به کل ریده
   باباتو جای شب کنت نبینی بری بش بدی
   از من به تو نصیحت
   فقط هویج، اگرم نشد آب هویج


  •   kokarostam
  • 1 ماه،1 هفته
   • 10

  • نخوندم


   تا همون fifty خوندم دیگه حالم بد شد. آخه جقی خان، هر کسی داستان نوشته و گفته خانواده دختره رفتن مسافرت و اون تنها موند تو خونه (دختر 15 ساله) به جز فحش خوردن، چیزی نصیبش نشد. تو هم باز اومدی همون داستان تخمی رو سر هم کردی؟ شاشیدم توی این قبیل داستان‌های تخماتیک و جلقولانه.


   ها کـُ‌کا


  •   Ehsan17nu
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • چندتا موضوع باید خدمتت عرض کنم:
   1.چرا فک میکنید‌ملت‌کصخلن؟؟من‌با این سن و سال وقتی خونوادم میرن مسافرت تنهام‌نمیزارن بعد بیان ی دختر 15 ساله رو تنها بزارن؟؟؟


   2.ی جا گفتی ک تا الان نداده و با کسی نبوده ولی با ساک زدن بلد بود چیکار کنه؟؟خب الاغ شاید ب کسی نداده ولی برا خیلیا ساک زده ک حرفه ای شده


   3.استفاده از ایموجی تو داستانت فقط باعث افزایش فوش و دیسلایک میشه


   4.ب نظرم داستانت دارای فراز نشیب خوبی بود،ب طوری‌ک «سلام» اول داستانت فراز بوده و بقیه داستانت نشیب :))


  •   ali80xx
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • اره اره 18سالته با17سانت کیر


   کصشر


   دبل دیس


  •   ali80xx
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • برو خدارو شکر کن شاه ایکس ب مودبانه ترین حالت ممکن کامنت گذاشته
   اول فک میکردم فقط بچه های این دو دهه عوض شدن الان فهمیدم پدرمادرام عوض شدن
   خداییش چرا باید دختر15ساله رو تو خونه تنها بزارن


  •   Kiiiiiiiirkoloft
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • میگم اشتباه نکردی کیرت هجده خودت هفده اول و آخرت و گاییدم عشقی عشق


  •   مهسان۷۰۹۳
  • 1 ماه،1 هفته
   • 8

  • من ۲۹سالمه یکپا پیرزن شدم‌ مامان بابام از ای غلطا نمیکنن منو تنها بذارن بخانم برن سفر ۲تا مادربزرگو ۶تا عمه وخاله رو بپا میذارن تو خونه پیش من بعد چجوری دهتر ۱۵ساله خونه تنها میذارن که دوست پسرش بیاد بکنش (dash)
   نیما جقی اصل داستانو بنویس که خونه تنها بودی جعفر سگ سیبیل اومد تا دسته کردت (erection)


  •   شبگردتنها44
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • تا حالا نداده بود و با پسری در ارتباط نبود اما عاشق لیسیده شدن بوده و سکس خشن دوست داشته ، عمو جون بقول دوستان کمتر حق بزن


  •   forestgumpnew
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • یعنی دو ماهه داری جق میزنی ؟ :)


  •   zhabizh2016
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیرم تو اون کون پدرت ک بعد ریختن اب کمرش شاشیده تو کص ننت


  •   sia.qazvini
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کون کش مادر به خطا . من گربم رو تنها خونه نمیزارم حالا اون ننه بابای جندش دختر ۱۵ ساله رو چند روز تو خونه تنها گذاشتن ؟ یعنی فامیل ندارن تو اون شهر خرابشده ؟ یا پیش خودشون میگن بزا دخترمون خونه بمونه دوست پسرش با کارگر افغانی پسر همسایه بیان جرش بدن ؟
   حرومزاده العان این قدر دزدی زورگیری زیاد شده پیرزن رو هم خونه تنها نمیزارن باشه چه برسه به یه کص ۱۵ ساله
   لاشی هر فیلم آمریکایی که میبینی نیا فیلمنامش رو این جا ننویس .


  •   behrad97
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • زوج بیاد


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • بازم یه بچه کونی داستان نوشت، برو دنبال کون دادنت کیرم دهن خودت و اون دختره


  •   Eliminator01
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • دختره خونه خالی کرده؟؟؟؟ فیلم هندیه دیگه


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • منفی ۸ چی میگه؟؟؟
   طرف کلا هیجده سالشه تگ خاطرات نوجوانی خورده‌، این زبون بسته هنوز به نوجوانی نرسیده که بخواد خاطراتش رو بگه.
   همینکه میگه ننه بابای دختره بچه ی ۱۵ساله رو چند روز خونه تنها میذارن و میرن مسافرت باید متوجه شد که طرف بدجور غرق در جق و فانتزی شده، چون بجز اینا حتی نزدیک یه دخترم نشده و والا فکر نکنم آدم هم دیده باشه، چون دیده بود میفهمید که وقتی طرف جلوت بصورت داگ استایل شده و داره برات ساک میزنه تو انگشتت به سوراخ کونش نمیرسه که بخوای انگشت کنی.
   وقتی هم طرف وسط داستان ایموجی میذاره علاوه بر اینکه باید بگیم ایموجی و کیره خر، باید بفهمیم که طرف هنوز پونزده سالشم نشده و هنوز تو دوران کودکی به سر میبره.
   اوووف بخوام ایرادات کستان رو بنویسم حدودا دو سه برابر کستانت میشه، فقط لطف کن دیگه ننویسی وگرنه دفعه بعد انقدر مهربون نیستم :)


  •   kokarostam
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • لایک منفی


   ببین چقدر دیسلایک شده که سر ریز شده به سمت لایک. لایک هاش هم منفی شده.


   ها کـُ‌کا


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • طنز بود؟؟؟


   از خیلی داستان‌های طنز
   خنده دار تر بود
   واقعا شما دهه هشتادی هارو درک نمیکنم
   یعنی اگه یه روز بهم بگن یه پسر دهه هشتادی باردار شده
   تعجب نمی کنم.


  •   robin1360
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • رتبه ایرانیهادرطول آلت تناسلی تودنیامشخصه'۹۰درصدمردای ایرانی اندازه آلتشون بینی۱۲تا۱۶سانته،حالاهرکی داستان میگه طول عظماش بالای هفده'هیجدهه!!!!!!


  •   Rujhinrasolii
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • Inestagram: rujhin_rasoli
   فالو کنین فیلم سکس ببینین


  •   Nikan.aa
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • به قول یکی از دوستان اینارو انگار یه نفره مینویسه که فقط زیر هر داستان اسمشو عوض میکنه


   (حسابی به خودش رسیده بود جفتمون میدونستیم اون روز قراره ی اتفاقایی بیوفته...!!)


   دقیقا این تیکه از داستانتو من توی یه داستان دیگه هم خونده بودم
   کاش بجای نوشتن این حجم از چرندیات دو سه کتاب داستان و رمان بخونین تا سواد عمومیتون بره بالا!!


  •   ebi777
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی بود


  •   Marshaall_Boss
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • یه جمله نظر منو بخودش جلب کرد:
   اونجا که پرسیدی ارضا شدی،" اون گفت نمیدونم! "


   بعد از سکس پر حرارت، این جمله تخمی ترین حرفیه که آدم میتونه بشنوه...یه دوست دختری داشتم که همیشه بعد از کلی سکس و تمرکز روی ارضا کردنش، در جواب این سوالم میگفت نمیدونم!
   البته میدونستم حداقل یکی دوبار ارگاسم شده


  •   Amir.jey021
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • این کصشر چیه
   هروقت دودولت کیر شد بعد داستان بنویس عمو جون


  •   behrad97
  • 1 ماه
   • 0

  • زوج بیاد الان


  •   1Overdose
  • 1 ماه
   • 0

  • تخماتيك بيا اينو هم ليس بزن


  •   Burwin
  • 1 ماه
   • 0

  • خوبی جق اینه که هر کسی‌و هر جور دلت خواست می‌کنی
   مگه نه؟ نیما


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو