عبدالله و زنش

1400/10/23

مسؤل ی مجموعه ویلا باغ دوازده تایی هستم
اواخر بهمن ماه 1397 بود که طبق معمول رفتم سر چهارراه حاشیه شهر که دوتا کارگر بگیرم برای تمیز کردن دوتا از ویلاها
به چهاراه که رسیدم گوشه دیگه چهار راه ی خانواده افغان ژولیده دیدم که معلوم بود مسافرن و تازه رسیدن،
رفتم نزدیک و آقاشونو صدا زدم که اومد، پرسیدم کار میکنی؟ ی کم مردد بود، گفت کارت چیه که براش توضیح دادم پرسید میشه خانوادم باهام باشن گفتم آره

شهر ما اصلا افغانی نداره و اولین برخوردم بود با افغانی
صندق ماشین رو زدم وسایلشونو جا دادن و اومدن نشستن
مردشون جلو نشست و دوتا خانم که بعدا فهمیدم بزرگه زندادشش بود که البته حامله بود و خانم کوچیکه زن خودش بود و دوتا دختر هم دستشون توی دست خانما بود
با نشستن توی ماشین بوی گندشون بلند شد
رسیدیم و کار رو برا مرده که اسمش عبداله بود توضیح دادم و مشغول شدن
منم رفتم واحد نگهبانی و مشغول استراحت شدم
چهار ساعت گذشته بود که برا همشون ناهار گرفتم و بردم که دیدم سه تایی واحد اولو تموم کردن و مشغول واحد بعدی شدن
برگشتم داشتم حساب میکردم که با این قیمتی که قرار بود بهشون بدم اگه همیشه بیان سالی حدودا 50 میلیون به نفع منه
رفتم پیششون و توضیح دادم که من همیشه به کارگر نیاز دارم و اگه بخوان اینجا براشون کار هست
عبدالله سری تکون داد و گفت نه ما جای خواب نداریم توی این شهر
من بخاطر نگهبانی مجموعه هم پولی میگرفتم از اعضاء، ولی خودم بایستی حضور داشته باشم
پیشنهاد دادم اگه بخوای ی اتاق از نگهبانی نگه دارم بقیه واحد رو بهتون میدم
نگاهی به همدیگه کردن و با حالتی دودل ازم خواستن واحد رو ببینن
پس رفتیم و دیدیم که پسندین و بعد کار من وسایلم رو توی اتاقی که به حیاط راه داشت جمع کردم و درب سمت پذیرایی رو بستم
ماه آخر زمستون بازار کار ضعیف بود و مجبور شدم از جیب خودم مقداری مایه بزارم تا جا گیر بشن
من دیگه شبا می رفتم خونه بابام میخوابیدم تا اینکه ی هفته قبل عید نوروز کارا شروع شد و بیشتر فشارا روی عبدالله بود
ی شب بیشتر نمونده بود به شروع تعطیلات که عبداله کم آورد بعد چهار روز کاری سخت بعداظهر پس افتاد ازم خواست کارا رو به خديجه (زنش) بسپارم
توی مسیر پنجاه متری که سمت ویلا میرفتیم از اینکه با من میومد از روی خجالت ی نیش خندی به لباش نشسته بود
راحله 18 سال بیشتر سن نداشت و صورت گرد و بانمکی داشت
رفتیم و مشغول به کار کردن ابتدا توی استخر شدیم و بعد نوبت جارو و دستمال کشی شد و بعد ازش خواستم آشپزخونه رو مرتب کنه و بعد هم اتاق خواب
روی کاناپه نشسته بودم که اومد گفت آقا سعید تموم شد
ازش خواستم بشینه
اومد و نشست
از زندگیشون پرسیدم که سوتی داد که برق از سرم پرید
پرسیده بودم که داداش عبدالله کجاست که گفت یک ساله که گمش کردیم و بی‌خبریم ازش
دوباره پرسیدم ی ساله گفت آره
به خودم جرات دادم پرسیدم پس زنش چطور حامله ست که رنگش پرید و سرسری و خنده کنان گفت عبدالله
انگار برق گرفته باشم
گفتم پس اگه داداشش بیاد چی؟ گفت هیچی
گفتم یعنی مشکلی ندارید
گفت نه
فرستادمش واحد نگهبانی و رفتم خونه
کل شب رو به این موضوع فک میکردم
فردای اون روز مجموعه شلوغ شده بود که من توی اتاقم مشغول حساب و کتاب بودم که از راحله خواستم برام چایی بیاره، دو دقیقه بعد با چایی اومد و چای رو داد پرسید چیزی نمیخوای گفتم نه، ولی موند و رختخوابم رو جمع کرد و ی کم طولش داد
گفتم راحله برو بیرون عبدالله میاد میبینه فکر بعد میکنه
با لحجه زیباش گفت نه آقا سعید عبدالله بدش نمیاد
پرسیدم مطمئنی؟!
گفت آره، خودش میگه آقا سعید هرچی میخواد بهش بده که بیرونمون نکنه

نگاهم پرید سمتش که مظلومیتش دلمو برد
ولی توی دلم داشتم عبدالله رو فوش میدادم
گفتم قرار نیست بیرونتون کنم
گفت ممنون آقا سعید
فردا از خواب بیدار شدم فقط خديجه و هم عروسش بودن
راحله صبحونه برام آورد و خبر داد که سه تا از ویلاها خالی شده
گفتم عبدالله کجاست
گفت رفته برای نظافت
گفتم آماده شو که بریم کمکش
بعد صبحونه رفتیم توی یکی از ویلاها و مشغول به کار شدیم که عبداله اومد پشت در و شروع کرد به در زدن، از کارش جا خوردم آخه میدونست منو زنش تنهاییم چرا در زد!!!
فهمیده بودم که میخواد که کمکیش باشم
دل رو به دریا زدم و بعد کار گفتم راحله گفت بله آقا
گفتم برو دوش بگیر و بیا
گفت باشه آقا
بصورت ی دستی گفتم عبداله نفهمه
گفت باشه آقا
رفتم سمت ماشین و ی دونه کاندوم گذاشتم توی جیبم و اومدم
ده دقیقه بعد توی حیاط میدیدم که میومد سمت ویلا
روی مبل تک نفره بودم تعارفش کردم نشست روبروم
پرسیدم عبداله کجاست
گفت که عبداله گفته من میمونم منتظر مسافرا تا شما بیاید
گفتم یعنی میدونه اینجایی
گفت آره
نمیتونستم با عذاب وجدانم کنار بیام، احساس بدی داشتم
روبه راحله کردم گفتم راحله دوستم داری
سرشو انداخت پایین و گفت بلی آقا
گفتم دوست داری بریم توی اتاق خواب و بغلم کنی
گفت بلی آقا
بلند شدم دستشو گرفتم رفتیم سمت اتاق خواب
نشوندمش روی تختخواب و زانو زدم جلو پاش گفتم ببین راحله هیچ اجباری نیست اگه نمیخوای برو پيش بچه هات
گفت نه آقا سعید هم من راضیم هم عبدالله

همه چیز دست به هم داده بود که منو داماد و راحله رو عروس کنه
دست کردم توی جیب کاندوم رو انداختم جفتش روی تختخواب و شلوار و تیشرتمو درآوردم نشستم کنارش
دستمو بردم سمتش و شالش رو درآوردم و موهای نیمه فرش رو دست کشیدم و بعد دو تا دکمه عقب لباسشو باز کردم، لباسش زیر پاش بود، بلند شد و دادش بالا و من کمکش درش آوردم بدن مثل برفش بیرون افتاد،
از نبستن سوتینش تعجب کردم، از روی خجالت دستاشو گذاشته بود روی سینهاش، هولش دادم روی تشک و افتادم کنارش،
یه کم بوسش کردم دیدم معذبه بلند شدم چراغ رو خاموش کردم و اومدم روی تشک،
دستشو گرفتم گذاشتم روی شورتم و دست خودمو گذاشتم روی سینش، یکم بعد شروع کرد به همراهیم و مشغول ور رفتن با کیرم شد، کیرم کاملأ راست بود احتیاجی به ور رفتن نبود
بلند شدم و دستمو دور کش شلوارش انداختم و با شورتش کشیدم پایین و یکی یکی پاهاشو از شلوار درآوردم، انعکاس نور کمی که از پنجره به کسش میزد گویای تمیزی کسش بود هر چند ی شکم زایده بود، بلافاصله شورتمو درآوردم و کاندوم رو کشیدم جفت پاهاش رو گرفتم و کشیدمش سمت لبه تخت،

انتحای کیرمو گرفتم بردم لبه کسش که راحله گفت آقا سعید تو رو خدا یواش، فهمیدم از سایزش ترسیده، البته بزرگ نیست از کیر عبدالله بزرگ تر بود
گفتم باشه و دادمش داخل و تا جایی که می‌خواست نگه داشتم و شروع کردم عقب جلو کردن اینقدر عقب جلو کردم و هول دادم که مقداری که میخواستم داخل رفت، توی این حالت فانتزیم لب خوردن بود ولی دلم نیومد ازش لب بگیرم آخه نه اصلاحی کرده بود نه اعتمادی بهش داشتم که مریض نباشه و البته میدونستم بار آخر نیست

افتادم رو سینه هاش و میخوردم که ده دقیقه بعد جفتمون ارضا شدیم و افتادم کنارش با دستمال کاغذی خودمو تمیز کردم و کاندوم رو در آوردم
ازم اجازه خواست که لباساشو بپوشه
خندم گرفته بود از این که اجازه میخواست
خلاصه رفت و نیم ساعت بعد منم رفتم که عبدالله قرمساق اومد به پیشوازم و گزارش کارا رو داد

بعد شام بود که یکی از مسافرا ویلا رو تحویل داد
کم پیش میومد این موقع برن
حالا که دیدم خالی شده گفتم من میرم توی ویلا میخوابم
که عبدالله گفت باشه آقا میگم راحله بیاد پیشت،
ای دیوث راستی راستی داشت قرمساقی می‌کرد
منم توی کوچه رفتم توی ماشین و بسته کاندوما رو ورداشتم رفتم توی ویلا، هنوز چراغا رو روشن نکرده بودم یکی صدا زد آقا…
.
.
.
.

کنار استخرداشتم کس بی نقصشو میخوردم و بلند شدم کاندوم بزنم که گفت سعید دو سال نیم از رابطمون میگذره کی میخوای بهم ی بچه بدی
گفتم راحله جان بزار شناسنامه برات بگیرم، عقد که کردیم اون موقعه بچتو از عبدالله میگیریم اونوقت شکمت رو پر میکنم از آبم
گفت پس کی
گفتم شورا تایید کرده که اهل این شهری و خانوادت وفات کردن نهایتأ شش ماه دیگه شناسنامتو میگیریم

کیرمو با کاندوم جا دادمو افتادم روش و لباشو میخوردم که دیگه بحث نکنیم

نوشته: S, a, e, e, d


👍 18
👎 15
46201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

853112
2022-01-13 02:19:03 +0330 +0330

نوشت باد

0 ❤️

853119
2022-01-13 02:32:13 +0330 +0330

اقا عبدالله هرچی زیر پشمهای حاج عبدالله پنهان شده است در میان باسنت کوس شعر مینویسن

1 ❤️

853163
2022-01-13 05:49:05 +0330 +0330

ببین دوست بزرگوار من، در حالت عادی من بسیار انسان مودب و آرامی هستم (اگه کامنتامو خوندید به روم نیارید لطفا) ولی مطلبی که شما منتشر کردی بقدری کصش…ببخشید…‌.مزخرف بود که رخصت میخوام خار و ما…ببخشید…با شما برخورد کنم!
آخه کصکش بلانصبت، کدوم شما که صاحب اون مجموعه کیری…ببخشید…بی‌صاحاب نیستی که بتونی یه عده رو تو اتاق یا واحد خودت جا بدی!
اونجا یه سری جاک…ای بابا، نمیتونم فحش ندم…انسان محترم هستن که شما باید باهاشون هماهنگ کنی!!!
علاوه بر این گلواژه‌ای که تفت دادی، داشتی تقه‌ی طرفو میزدی، نگران لب گرفتن بودی؟؟؟ الله اکبر به این وسواس!
د آخه کصکش کیری، کیرم پس کله کیریت، خودت با نوشتن این کصشعری که تفت دادی حس خریت بهت دست نداد که مارو خر فرض کردی؟ آیا روا نیست کونتو دروازه لاکان کنیم؟
خب خارکصه، اگه میخوای همچین فانتزی کصشعری بنویسی، قبلش بگو فانتزیه که اینجا هرچی فحش دم دستمونه نثارت نکنیم تخم سگ!
تهش نذاشتی مودب حرفمو تموم کنم دیوث


853171
2022-01-13 07:46:54 +0330 +0330

این متن مصداق نژاد پرستی است. نمی دانم چرا ادمین اچازه چاپ داده است.

2 ❤️

853184
2022-01-13 08:48:31 +0330 +0330

عقدش کردی؟
زن عبدالله رو؟
یه زن تو ایران همزمان چن تا شوهر میتونه داشته باشه؟
خودش زن داداشش رو میکرد تو زن اونو؟
کیرم تو تخیلاتت

1 ❤️

853190
2022-01-13 09:09:11 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای هستی مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی

1 ❤️

853198
2022-01-13 09:51:19 +0330 +0330

تو اون خراب شده کصخل خونه …کسی نبود با مگس کش دستی بزنه تو ملاجت و بگه ما نگهبان جقی نمیخوایم …فک و آرواره و مغزت رو یجا گاییدم بچه …مخم تیک زد از اینهمه کص گویی …از خط مرزی دریا به اینور هرچی اردک ماهی توکونت باضافه دوتا ماهی کپور و یکی و نصفی ماهی خاویار و صبر کن باز هم هست …دیوث دست پاچم نکن الان میگم …آهان دو تاهم چوب درخت آبنوس و یازده تا هم سوت نگهبانی تو ماتحتت …پس گردنی ها هم بمونه تا خودم بیام از خجالتت دربیام جاکش. ایندفعه بشین از کون دادنت بنویس تا بلکه دلم برحم بیاد اون یکی و نصفی ماهی خاویار رو از تو کونت بکشم بیرون .

1 ❤️

853199
2022-01-13 09:55:46 +0330 +0330

خخخخ خاطرات یه جقی کوس ندیده…

0 ❤️

853216
2022-01-13 11:39:08 +0330 +0330

تو چقدر عوضی هستی آخه. مگه افغانی ها رو اسم میبری فکر کردی درسته ؟
اسم یک ملت و خراب نکن و آخرش که دروغ هم گفتی مسخره تر این حرف که زدی میفهمیدی که خیلی چرت گفتی و اسم هیچ قوم با ملتی د نیاری داخل داستان نام ببری

1 ❤️

853240
2022-01-13 15:02:26 +0330 +0330

معلومه خیلی از افغانها نفرت داری که این حجم از چرت و پرتارو نوشتی،راستشو بگو چیکارت کردن؟ پولتو ندادن یا زوری کردنت؟
بعد بگید ما نژاد آریایی هستیم تمدن داریم گوه تو این تمدن ما که این حجم نژاد پرستی توش باشه.

1 ❤️

853250
2022-01-13 16:29:57 +0330 +0330

آخرش راحله کی بود؟

0 ❤️

853256
2022-01-13 18:11:08 +0330 +0330

بد نبود

0 ❤️

853306
2022-01-14 01:14:24 +0330 +0330

تو که راستشو گفتی ولی همه تیر برقهای چوبی خیابون ویلاها تو کون ادم خالی بند

0 ❤️

853330
2022-01-14 01:54:59 +0330 +0330

کوسکش حرومزاده از برکت این آخوندای بیناموس به مال و منال رسیدین. چقدر حرومزاده ای. این مردم به ما پناه آوردن تف . چقدر نامرد و پستی. بدبخت برو مرگ موش بخور

1 ❤️

853334
2022-01-14 02:08:29 +0330 +0330

چون اصلاح نکرده بود ازش لب نگرفتی؟ مطمئنم منظورت عبدالله بوده و داشته ترتیبت رو میداده و الان اومدی با کستانت تلافی کونی که ازت جر داده رو در بیاری

0 ❤️

853341
2022-01-14 02:32:52 +0330 +0330

از کیر عبدا… بزرگتر بود کیرت ؟ وقتی داشتی کون میدادی متوجه سایز کیرش شده بودی ؟

0 ❤️

853374
2022-01-14 06:03:10 +0330 +0330

خیلی عجیبه
لب نتونستی بگیری دلت نیومد ولی داشتی کُسشو میخوردی
آورین آورین به این وسواس🤣

0 ❤️

853456
2022-01-14 21:36:31 +0330 +0330

بهت بگم جقی اهانت به جق حساب میشه، فکرکنم زیر کیر نوشتی اینو کیرشم‌ دراز بوده تا جمجمه‌ات رفته و مغزت رو گوشت کوبیده که نه گو کوبیده کرده.

0 ❤️

853538
2022-01-15 08:36:44 +0330 +0330

من کلا راحله رو گم کردم. آخرشم نفهمیدم راحله کی بود!

آخه چی مجبورت میکنه که داستان عقده ای وار سر هم کنی رفیق؟

0 ❤️

853761
2022-01-16 16:51:59 +0330 +0330

عالی بود فقط ای کاش رابطه هاتو با راحله زیادتر میگفتی نه فقط یکیشو
دوست داشتم یه زن پر از عشق و شهوت ار راحله بهمون نشون بدی و لطفا پارت 2 رو هم بزار

0 ❤️