غافلگیر شدنم توسط دوست دخترم شیلا

1399/08/08

سلام من پارسا هستم ۳۰ ساله از تهران داستانی که میخوام براتون تعریف کنم ،کاملا واقعیه و شیش ماه پیش اتفاق افتاده من ۳ ساله با یه دختر دوست شدم به اسم شیلا و ۲۹ سالشه شیلا خیلی دختر امروزی و بروزیه و دوست داره هرچیزیو حداقل برای یکبارم که شده امتحان کنه ما تو این سه سالی که با هم بودیم تقریبا هر چیز و هر کاری که بود را با هم تجربه کرده بودیم از گشت و گذار تو کل تهران تا هر رابطه ای تو سکسمون و همه این موارد رو هم به درخواست شیلا انجام میدادم به صورت کلی شیلا خیلی دختر پایه ای بود و هرکار دوست داشت رو انجام میداد تو سکس هر مدلی دوست داشت تو اینترنت سرچ میداد و رو هم انجام میدادیم از مدل داگی بگیر تا هر مدل سکسی با هم داشتیم ولی یه بار درخواست فتیش و برده داری رو به من داد و گفت میخوام برده ام شی من تو همه چیز پایه بودم و قبول میکردم ولی اینبار پیشنهادش رو رد کردم(که کاشکی رد نکرده بودم) چون دوست نداشتم این رابطه رو، ولی اصلا حواسم به این موضوع نیوفتاد که شیلا هرچیزی که بخواد باید اتفاق بیوفته.

این موضوع گذشت و یه هفته ای از اون موضوع می گذشت که یه روز شیلا بهم زنگ زد و گفت برای فردا بیا خونم که چندتا پوزیشن جدید دارم و میخوام روت اجراش کنم منم که پایه بودم گفتم باشه و گفت فردا ساعت ۳ منتظرتم فردای اون روز ساعت سه رفتم پیشش،تا رقتم بالا دیدم طبق معمول به خودش کلی رسیده و لباسای سکسی و جذب پوشیده تا رسیدم رفت و آب میوه برام آورد و اومد کنارم نشست و گفت پارسا تو واقعا منو دوست داری و از با من بودن لذت میبری؟ منم گفتم معلومه عزیزم این چه سوالیه گفت میدونی منم تورو دوست دارم و ، دوست دارم هر چیزی رو با تو تجربه کنم گفتم آره میدونم عزیزم یهو گفت پس میشه به این خواستمم جواب مثبت بدی گفتم چی؟ گفتم میخوام اینسری برده ام بشی و فقط کس لیسیمو کنی؟ منم دودل بودم و با بی میلی گفتم باشه خوشحال شد و گفت پس امروز خودتو بسپار به من گفت یه فیلم تو اینچرنت دیدم امروز میخوام روت اجراش کنم منم گفتم باشه گفت پاشو لخت شو که کلی امروز باهات کار دارم پاشدم لباسامو درآوردم و گفت امروز هرکار که من گفتم انجام میدی لحنش عوض شده بود و حالت دستوری شده بود یهو گفت پاشو دراز بکش روزمین رفتم دراز کشیدم سریع کامل کامل لخت شد و فقط شرتشو در نیاورد گفتم باید پاهامو لیس بزنی و انگشتامو میک بزنی گوشیشو تو دستش گرفته بود و فیلم فیتیششو میدید و روی من اجراش میکرد یه ده دیقه ای انگشتای پاشو تو دهنم کرد و یواش یواش بیشتر تحریک شد و گفت میخوام همه جامو بخوری گفت من دراز میکشم تو بیا از انگشتام شروع کن تا سرو گردنم منم رفتم شروع کردم از انگشتای پاش خوردن تا رسیدم به نزدیکای کسش گفت کسمو فعلا نخور بیا حالا از بالا به پایین رفتم سمت لبش که گفت نه نه لب نداریم گردنمو بخور واقعا حس ارباب بودن گرفته بود و به صورت دستوری باهام حرف میزد گفت گردنمو بخورلیسش بزن، میکش بزن یه پنج شیش دیقه ای داشتم میخوردم که گفت برو پایینتر ، برو رو سینه هام منم سریع رفتم و زبون زدم به نوک سینه اش یهو یه آهی کشید و دستشو برد سمت کسش و شروع کرد به مالیدن و گفت بخور سینه هامو منم مثل گرسنه ها کل سینهاشو به دهنم گرفتم و هی میک زدم داشت صداش در میومد و هی آه و اوه میکرد و با سرعت هم داشت کسشو میمالید یه ده دیقه ای داشتم سینهاشو میک میزدم که با صدای لرزون گفت تند تند میک بزن نوک سینه هامو منم هی میک میزدم یهو گفت روی پایینتر برووو سمت کسم منم شیطونی کردم و یک سره نرفتم رو کسش. اولش یکم نافشو زبون زدم و تا نزدیکای کسش هی میرفتم و برمیگشتم رو سینه هاش یه پنج شیش دیقه ای اینکارو تکرار کردم که یهو داد زد نکن داره آبم میاد گفتم برو رو کسم رفتم سمت کسش که دیدم شرتش خیس خیسه و کم مونده بود آب کس ازش بچکه از بس حشری شده بود و داغ شده بود ، یهو منو هل داد عقب و سریع شرتشو مثل برق درآورد و گفت بدو بیا بخورش کسمو تا رفتم سمت کسش ، یه بو کردمش و گفتم جوووون چه کسی تا زبوپم خورد بهش شل و یه آه بلند کشید و خودش کسشو چسبوند به دهنم و منو به تندی یه چرخش داد و با یه حرکت نشست رو دهنم دیدم خودش کسشو تو دهنم داره عقب جلو میکنه و هی کسشو میماله به لب و دهن و دماغم منم از فرصت استفاده کردم و دستمو انداختم رو سینهاش و با قدرت مالیدمشون یه پنج دیقه ای همیجوری داشتم میمالیدمش و از اون طرف هم خودش داشت کسشو به لب و دهنم میمالید که ناله هاش تبدیل به جیغ شده بود یهو داد زد دارم میامممممم منم زیر کسش بودم دهنمو کامل کامل باز باز کردم و روی کل کسش گذاشتم یه سی ثانیه همیجوری دهنمو روی کر کسش باز کرده بودم یه یهو یه جیغ خیلد بلند کشید و کل دهن من پر پر شد از آب کسش داد زد قووووورتش بده منم چاره ای با کمال میل آب کسشو خوردم طبق تجربه هایی که باهاش داشتم بعد از اومدن آب کسش از رو دهنم چند ثانیه بعدش بلند میشد ولی اینبار نمیدونم چرا بلند نشد و گفت بزار کل آب کسم بیاد تو دهنت منم فکر کردم خیلی حشری شده دیگه یه دیقه بعدش دیدم میخواد بلند شه فکر کردم میخواد بلند شه و بره یهو بلند شد و یکم خودشو عقب کشید و گفت دهنتو کامل کامل باز باز کن ، منم نفهمیدم میخواد چیکار کنه و باز کردم تا باز کردم یهو دوباره نشست رو دهنم ، ولی با این تفاوت که اینبار یکم خودشو عقبتر کشیده بود و چوچوله اش تو دهنم نبود و به جاش سوراخ کسش تو دهنم قرار گرفته بود یهو گفت هرچی از کسم میاد بیرونو قورتش بده منم خر هم فکر کردم هنوز ارضا نشده و گفتم جوووون بریز تو حلقم همشو یهو دیدم با قدرت نشست رو دهنم جوری که حس کردم نمیتونم نفس بکشم تا اومد چیزی بگم و از زیر کسش بیام بیرون یهو دیدم فششششششش با قدرت تمام شروع کرد به شاشیدن تو حلق من ، من شاخ درآورده بودم شیلا داشت با قدرت تمام تو حلق من میشاشید یهو داد زد گفتم قوووورتش بده حالم داشت بهم میخورد ، خواستم از روم بندازمش کنار که یهو داد زد ، گفتم کل شاشمو قوووووورتش بده من بیچاره هم زیر کسش داشت حالم بهم میخورد اما مجبور شدم شاش گندشو قورت بدم چند ثانیه همینجوری داشت میشاشید یهو حس کردم کل دهنم پر پر شد از شاشش، شاشش یهو از گوشه لبم داشت میزد بیرون که یهو گفت بخوووورش و یهو وزنشو رو دهنم بیشتر کرد و باعث شد که دیگه شاشش از دهنم بیرون نریزه یه پنج شیش ثانیه بازم با قدرت داشت میشاشید که حس کردم از بس شاشش زیاد و با قدرت میاد که واقعا نمیدونستم با همون سرعت قورتش بدم یهو شاشش تو دهنم جمع شد و داشتم خفه میشدم، ولی شیلا واقعا بیرحمانه داشت کل شاششو وارد معده من میکرد یه لحظه حس کردم نمیتونم نفس بکشم، سریع زیر کسش دستو پا زدم که بلند شه ، دیدم بازم ولم نکرد که نکرد یه دو ثانیه هم هموجورد داشت میشاشید که دید من دارم واقعا میمیرم یهو بلند شد،حین بلند شدنشم داشت همنجوری میشاشید تو دهن و صورتم نفسم تازه داشت بالا میومد ، یهو دیدم دوباره نشست رو دهنم واااای که چقدر این شیلا خانم ، خانم خانما شاش داشت باورم نمیشد که یه زن بتونه اینقدر بشاشه واقعا داشتم زیر کسش با شاشش میمردم یه سه چهار ثانیه هم همینجوری شاشید تا بالاخره شاش گندش تموم شد و پاشد رفت ولی من حالم بد شده بود از بس شاشیده بود یهو بالا آوردم و یه ده دیقه ای نفسم بالا نمیومد وقتی بهوش اومدم شیلا گفت تا تو باشی وقتی من اونروز بهت گفتم میخوام برده ام بشی به حرفم گوش کنی این شد که شیلا شاششم به خوردم داد و با هم کات کردیم

نوشته: پارسا


👍 6
👎 10
58501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

774706
2020-10-29 01:03:17 +0330 +0330

٦ ماه پيشي كه ٥ ماه هم هست بك آپ سايت به گا رفته
ميشه يك سال پيش
اصلاح كن دادا

2 ❤️

774722
2020-10-29 03:10:27 +0330 +0330

تو که شاشو خوردی دیگه چرا کات کردین😐

1 ❤️

774728
2020-10-29 04:20:53 +0330 +0330

به نظرم هر گرایشی نیازمنده توافقِ قبلِ سکس یا حداقل اطمینان به خط قرمزای طرف مقابلِ
در غیر اینصورت قطع به یقین تمام اون روابط اشتباهی بیش نبوده… این موردم چیزی نیست که هرکسی بپسنده، با منطق من به جای اینکه بیای از شاشیدن زورکی دوست دختر کصمغزت تو دهنت و دست و پا زدن الکیت زیرش بنویسی، یه گاز محکم از مجرای ادراریش میگرفتی که خودشو جمع و جور کنه پا میشدی سوت زنان میریدی تو سر و شکلش که جنده خانم فاز پرنسس دونا فقید رو بر نداره و درس عبرتی بشه برای هرچی سو استفاده گر لاشیه 😒 💩 👎 🤮

1 ❤️

774739
2020-10-29 07:44:59 +0330 +0330

واقعا خاک تو سر اوسکولت کنم،دیوث!!!

1 ❤️

774757
2020-10-29 08:32:07 +0330 +0330

از خداتم باید باشه یه لیدی شاشیده تو دهنت
خاک بر سرت که کات کردی
کاش من جا تو بودم با ولع میخوردم‌شاششو

2 ❤️

774769
2020-10-29 13:04:30 +0330 +0330

یه مشت میزدی تو شکمش مینداختیش اونور . نکنه مثانش به تانکر شهرداری وصل بوده کسکش

1 ❤️

774824
2020-10-29 19:49:37 +0330 +0330

حالا خوبه نریده توی دهنت 😂 😂

0 ❤️

774851
2020-10-30 02:14:20 +0330 +0330

بهتر نیس جا داستان بگی کصشر؟

1 ❤️
Top Bottom