غیرت خوبه یا بد؟

1397/10/29

سلام خدمت دوستان اولین داستانمه امیدوارم خوشتون بیاد
من کیوان هستم۲۶ ساله مهندس نمیگم کجا متاهل خانمم نگار ۲۵ سالشه
خب راستش دو سال بعد ازدواج کلا رفتار نگار عوض شد توی سکس خیلی نمیتونست منو ارضا کنه
اگ نیازه بگم نگار خیلی خوش اندامه ن ک بگم باربی فیس ن ولی خب نسبتا سکسی با کون درشت و عالی و البته سینه های ۷۵
خب اوایل خوب بود همه جوره پا بود تعریف از خود مباشه من از ۱۷ سالگی باشگا میرم تو دانشگاهم ک با نگار اشنا شدم شاید خوب و شاید بد عین منگلا سرم تو کارم بود و بخاطر همین دخترا خیلی بام راحت بودن ولی من اهل رل و اینا نبودم کلا هر چن خوش هیکل و شیک پوش بودم ولی نگار چشمو گرفته بود
بعد ی مدت هم رفتارش عوض شد و هم سکسش مثلا اوایل موقع سکس خیلی حشری یود و میدونس چطو شهوتیم کنه مثلا کونشو جلوم تکون میداد منم خوب کسشو میلیسدم بعد ک با لیس و اینا ارضا میشد میکردمش تا حسابی ارضا بشه من باش خیلی راحت بودم اون خودش گفته بود این جور دوست داره ب هر حال اونم حسابی میدونست از ساک زدن خوشم میاد ولی کونشو نکردم چون مخالف بود منم نمیخاستم عشقم درد بکشه ولی بعد دو سال رشد عجیبی داشت
اوایل چادری بود ولی نمیدونم چی شد ک از سرش افتاد حجب و حیاش کم شد خب من بخاطر حیاش دیووشن بودم و الا جنده ک ریخته خلاصه بعد دوسال از ازدواج کارای سکسی میکرد مثلا تو مترو میزاش دسمالیش کنن هر چند من تا تونستم نزاشتم یا مثلا پارتی من همیشه براش لباسای بلند میخریدم خب دوست نداشتم کسی عشقمو دید بزنه ولی اون نمیدونم از کجا لباسای خیلی سکسی میاورد و میپوشید کونشم ک میزد بیرون دیگ واویلا بود منم ک مخالفت میکردم یا میگفت تو املی یا میگف روشنفکر باش و از این حرفا نهایت با بوس و لب راضیم میکرد ولی ب زور و اکراه منم هی میگفتم بریم خستم و حالم بده و از اینا
تا زود تر از اون پارتیا بریم
کمکم میل سکسش کم شد تماساش مشکوک شد و بیشتر می رسید ب خودش هر چن فک کنم زیر سر نسرین دوستش بود ک اونم خیلی خراب بود و شوهرم داش مشکوک شدم بش ولی دوستش داشتم هر چند با نگاری ک من میشناختم کلی فرق داشت ولی امید داشتم ک درست بشه با بحث چادر کلا مخالف بود و میگف ک تو دانشگاه برا حراست میپوشید خب نمیتونستم مقاومت کنم
چند بار تو سکس اسم کیان رو صدا زد بعدش ک میگفتم بش میگفت ک حواسش نبوده و میخاسته منو صدا بزنه
گزش تا ی شب چشمک زد فهمیدم موقع سکسشه
رفتم ی بوس محکم از لباش گرفتم و اروم تمام لباساشو در اوردم بوسدیمش بغلش کردم و اوردمش تو تخت سینه هاشو خوردم با ولع برگشتم سمت لاله های گوشش بعد دستمو بردم زیر شرتش و کوس تپلشو مالیدم خیس خیس بود گفت کیوانم میخوام وحشی شی
عجیب بود برام ولی گفتم شاید میخاد ک من تنوع بدم گفتم پ برو جوراب شلواری شیشتو بپوش میدونه من عاشقشونم نمیدونم چرا گفتم جوری میکنمت ب گربه بگی اق دایی خندید و وقتی پوشیدش بی مهبا رفتم سمت کونش چهار پنج تا سیلی ابدار ب کونش زدم ک چون جوراب شلواری پاش بود خیلی صدای محشری داشت از روسریاش بم داد و گف دستامو ببند
دیگ واقعا شکه شدم نگار ک تا الان اینجور نبود ولی نخاستم بزنم تو ذوقش دستاشو از پشت بستمش و صحنه خیلی زیبایی رو دیدم کیرمو دراوردم نزدیک دهنش کردم تا ساک بزنه برام با دست بسته فوق العاده ساک.میزد نمیدونسم اینقد بلده سرشو گرفتم و شروع کردم تلمبه زدن دیگ حشرم زد بالا و اون دوست داشت سرشو اویزون کردم مث عیلنا و تو ته کردم تو دهنش عوق میزد و منم تلمبه زدم اخرش ب نعس نعس افتاد رفتم جورابشو از جای کون و کس یکم پاره کردم نمیخاستم کلشو پاره کنم دوست داشتم تنم ب کون پوشیدش با اون جوراب بخوره ی لیس ابدار ب کوسش زدم و اروم اروم کردم توش و تلنبه زدم با چند پوزشین مختلف
آبم داشت میومد بش گفتم داره میاد گف بده بخورم تشنمه خدایا این نگار بود ?این ک بدش میومد ولی دادم و خورد خاستم دستشو باز کنم گف کونم چی?اخ خدا چ خوبه رفتم وازلین اوردم و چربش کردم اروم سرشو بردم دمش دیدم راحت رف گفتم دادی ?گف ن خیار بوده تو مجردیم ولی ب خیار نمیومد ولی خب باور کردم اروم تلمبه شروع کردم و هی میگف تنندددد تر کونموووو جرر بده عشقممم منم از خدا خاسته تند تر و تند ترش کردم عالی بود کونش با اون جورابا حسابی کردمش از کون چون دو بار ابم اومده بود ابم دیر اومد دستاشو باز کردم و رفتیم حموم و بغل هم خابیدم صب خیلی رمانتیک بود و صبونه عالیی بود ولی من شگ کردم چون واقعا حرفه ای ساک میزد کونشم گشاد بود در حالی ک من نکردمش تا الان
خب تصمیم گرفتم کنترلش کنم ی رات اندروید با کالی لینوکس درست کردم و تو زمان مناسب ریختم تو گوشیش حالا همه چیزشو میفهمیدم ی روز شماره عجیبی دیدم تو گوشیش ک زیاد زنگ زدع منم چیزی نگفتم گفتم شاید مزاحمه شنود ک کردم دیدم حرفاشون عاشقانس بعله اقا کیان هستند خون خونمو میخورد ولی هنوز باید ثابت میشد میگف نگارم شنبه یادت نره ها با دوستام منتظرتم خانوم سکسیه من
هه خانوم من چطو مال تو ام هس?تصمیم گرفتم رسواش کنم ولی تن نمیداد باید تو عمل انجام شده میبود
منتظر شدم تا شنبه ک ببینم چیکا میکنا تو این هفته سکس ک هیچ حتی باش حرفم نمیزدم میگف چته عشقم میخاستم بکشمش ولی هیچی نمیگفتم میگفتم معلوم میشه
شنبه صب گفت با دوستم میرم کوه عشقم تا شب نیستم منم گفتم اعا پس ناهارم چی گف برو خونه مامانم و از اینا ی ماچ ابدار ازم گرفت و رفت منم پش بندش زنگ زدم رییسم برنداش
عه گندش بزنن راه افتادم سمت شرکت هی زنگ و زنگ تا نیمه راه برداشت گفتم امروز حالم خرابه و فلان و نمیتونم بیام و ب هر بدبختی مرخصی گرفتم ازش از رو رات راحت فهمیدم کجاس کوه نبود ولی یک جا مونده بود رفتم سمتش و رسیدم نبستا نزدیک بود ندیدمش گفتم کافه ای جایی چیزی
دیدم ن کافه ایم نیس جز چند تا خونه ویلایی جی پی اسو نگا کردم همونجا بود ولی پس کجا بودن گفتم تو خونن حتما گفدم هر چه بادا باد از در خونه ا ک احتمال میدادم رفتم بالا دیدم خبری نی دو تا دیگم رفتم
با خودم گفتم طفلک.شاید اومده با رفیقاش و پسررو اسگل کرده و گوشیش جا مونده ولی گفتم همینو ببینم دیدم بله جفت کفشا اسپرت قرمزش هست سدیع پریدم احتمال دو جفت کفش زنونه بود و چهار جفت مردونه زنم این تو بود منم تکواندو کار و بنسا حرفه ای ولی بازم خوب بود شوکرم مث همیشه همرامه فک کردم پارتیی چیزیه هر چند من مخالف بودم از پنجره دید زدم تو سالن باورم نمیشد نگار و نسرین بین چهار مرد کیر کلف داشتن گاییده میشدن ی دل میگف بزار بکننشون حال کن پسر ولی نمیخاستم زنم جنده تر بسه حداقل تا با من هست داستانای شهوانی یادم اومد خاستم نگا کنم ولی هر چی زور زدم راضی نشدم گفتم باید بگرخن در سالن رو محکم زدم دیدم صدا ها قط شد یهو با لگد درو باز کردم نگار و نسرین خشکشون زد نگار داشت سکته میکرد پسره با نعره گف تو کی هستی اشغال و حمله ور شد سمتم لگد زدم ب شکمش و شوکرو زدم ب کمرش افتام میدونستم بیهوش میشع ولتاژش کم بود نگا گریه میکرد گفت کیوان جان توضیح میدم بخدا گفتم حفه شو جنده اشعال پسره ترسسده بودن راستش خودمم از خودم ترسیدم اگ جلو میومدن اینقد زور داشتم هر سه تاشونو بزنم خیر سرم هیکلیم تا زنم خوشش بیاد هیییی
گفتم لباساتو بپوش کثافط پوشید خاست ببوسدم زدم زیر گوشش اشکش در اومد گفتم سوار ماشین شو تو راه هی گریه میکرد و میخاست حرف بزنه ولی گفتم حرف بزنی پیحابونم یکی دیگم زیر گوشت میدونه چقدر عیرتیم و بدم میاد حتی کسی نگاش کنه اونوق کس و کوت میده
تو خونه دستشو گرفتم بردمش سمت اتاقش ترسیده بود هی میگف میخای چیکار کنی کیواان
چمدونشو دادم دستش گفتم از خونه من گم شو همه اشغالاتم ببر جنده کثافط گریش شدید شد گف تورو خدا بزار توضیح بدم کیوان گفتم توضیح نداره جنده ای جندگی کردی گف تورو ب روح مادرت و اینا گفتم بنال ببینم گف ک دوست نسرین گولش زد و اونو بردنش و کردنش و تتو.ازش گرفتن و گفتن اگ نیای ب شوهرت میگیم گفتم مگ مگفتم حتی اگ کسی گاییدت ب من بگو;?با سر تایید گرد ولی من میدونستم دروع میگه بش گفتم هک کردمت و همشو میدونم ک با کیان دوست شدی دیگ ساکت شد
گفتم گورتو گم کن از خونه من با گریه جمع کرد و رفت خونه باباش
درخاست طلاق دادم زنگ زد گف گیوان گه خوردم بخدا تکرار نمیشه تورو خدا نزار زندگیمون از هم بپاشه و این حرفا منم خودم افسدده شدم ک نگارم از دستم زف گف ک خوب میشخ و از اینا
و من هنوز درخاستو پس نگرفتم
نمیدونم ببخشمش یا ن
ممنون ک خوندین واقعی یود با اسامی مستعار و کمکم کنید مرسیتونم

نوشته: تک سوار


👍 15
👎 2
27401 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

742477
2019-01-19 20:59:30 +0330 +0330

نه ، نبخشش

1 ❤️

742480
2019-01-19 21:04:44 +0330 +0330

اولش فاز روشنفکری گرفتی شبیه فیلمی ترکیه ایی بود یهو آخرش شد از این اکشن هندی ها .
بزن در کونش دکمه سیکتیر رو براش بزن .مطمئن باش بازم خیانت میکنه

3 ❤️

742486
2019-01-19 21:11:06 +0330 +0330

فرض رو بر این میزارم که داستان واقعی هستش. اگه نمیتونی اون صحنه رو از ذهنت پاک کنی خیلی دوستانه از هم جدا بشید ولی اگه رفتی سمتش دیگه هیچ وقت این خاطره رو یادش نیار البته زنت هم باید پای حرفش بمونه

1 ❤️

742487
2019-01-19 21:11:40 +0330 +0330

دست به جق نوشتی همش غلط املایی بود

0 ❤️

742497
2019-01-19 21:23:53 +0330 +0330

ببخشش بروسرزندگیت

0 ❤️

742511
2019-01-19 21:39:03 +0330 +0330
NA

طلاقش بده جنده رو

1 ❤️

742522
2019-01-19 21:52:59 +0330 +0330

شک نکن ، حتما طلاقش بده.

1 ❤️

742525
2019-01-19 21:58:44 +0330 +0330

دستت رو کیرت بود نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

742533
2019-01-19 22:24:20 +0330 +0330

اگه داستانت واقعا واقعیه…ببخش که بخشش یکی از کارای زیبای دنیاست…تو توی اون دنیا پاداش میگیری ولی شاید همسرت بازپرس بشه و تقاصشو اون دنیا بده…اگه ببخشیش به نظر من واقعا مردی…☺

1 ❤️

742540
2019-01-19 22:50:31 +0330 +0330

معلومه که باید ببخشیش. مطمئن باش هرگز دیگه اشتباهشو تکرار نمیکنه

0 ❤️

742542
2019-01-19 23:05:13 +0330 +0330

بیارش خونه ی لوله سبز بگیر دستت انقدر بزنش صدا سگ بده اما نکشش بعد لاششو ببر بنداز جلو در ننه باباش

2 ❤️

742549
2019-01-20 00:13:27 +0330 +0330

کیرم تو طرز تفکرت بی ناموس،هرکی چادری باشه با حیاس هرکی بدون چادر باشه جندس؟!

میدونی جنده کیه؟ جنده افکاره تو هس کونی خان،افکارت بو‌ منی میده

3 ❤️

742558
2019-01-20 00:55:03 +0330 +0330

اگه خیانت دیدی و بخشیدی و برگشتی تو ی رابطع باید خیلی حشری باشی :/

1 ❤️

742563
2019-01-20 01:48:14 +0330 +0330

به واقعیت نمیخورد اما زنی که کیر حروم تجربه کنه اونم با اون شکل گروهی دیگه کیر حلال بهش حال نمیده و نمیتونه ترک کنه

1 ❤️

742565
2019-01-20 02:08:46 +0330 +0330

کسی که گروپ سکس میکنه دیگه زن نمیشه.

1 ❤️

742569
2019-01-20 03:31:27 +0330 +0330

کیرم تو این روشنفکری که زنت بده به بقیه بده البته با این داستان من کار ندارم

0 ❤️

742595
2019-01-20 08:13:20 +0330 +0330
NA

من اگه جای تو بودم اول اون سه تا کسکش از کیر دار میزدمش بعد اون زنتو مینداختم جلو سگا تیکه پارش کنن کسی که خیانت میکنه از هر لحاظی که در رفاه اسایش باشه هم سکسش به موقع باشه چیزی جز لجن در خودش نداره

1 ❤️

742610
2019-01-20 10:12:52 +0330 +0330

اگه طلاق دادی دیگه اصلا ازدواج نکن

0 ❤️

742612
2019-01-20 11:03:09 +0330 +0330

نمیدونم داستان واقعیه یا نه
ولی اگه واقعی باشه بنظرتون باید بیایین از ماها که برای وقت گذرونی میاییم اینجا و هیچ تجربه و مطالعه ی درستی در مورد زندگی شخصی شما نداریم و قضاوتمامونم درست نیست، نظر خواهی کنید؟
تازه نظر مشاور و کارشناس خانواده هم در این موارد صد در صد صائب نیست.
به دلتون و احساستون رجوع کنید نه دیگران

1 ❤️

742634
2019-01-20 13:32:32 +0330 +0330

اوایل چادری بود ولی نمیدونم چی شد ک از سرش افتاد حجب و حیاش کم شد خب من بخاطر حیاش دیووشن بودم و الا جنده ک ریخته

يعني چي!؟
خانمهاي چادري؛ با حجب و حيا و خوب هستن
خانمهايي كه چادري نيستن همه جندن

فعلا كه فرضيه ي شما به مشكل خورد و ديديم خانم چادري شما از ابتدا يد طولايي تو به باد دادن ماتحت گراميشون اونم با ٤ نفر داشتن.

0 ❤️

742652
2019-01-20 16:15:42 +0330 +0330

مجبوری واقعا؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

742654
2019-01-20 16:33:31 +0330 +0330

به نظرم واسه خودتو زنت دوست پیدا کن و بزار زنت آزاد باشه .
دوستاتون توافقی باشه

0 ❤️

742655
2019-01-20 16:47:25 +0330 +0330

اینو یادت باشه ذاتی ک جنده باشه …جندست
اگه بت خیانت کرده مطمن باش بازم اینکارو میکنه

1 ❤️

742667
2019-01-20 19:06:08 +0330 +0330

اولین نظریه ک میذارم دمت گرم داداش حتی اگه داستانت دروغم باشه دمت گرم. باید همونجور روحیشو بگایی

1 ❤️

742671
2019-01-20 19:38:53 +0330 +0330

زني كه يكبار كير حرومي بخوره ديگه تمومه،،طبق حرف خودت زير چهارتا كيركلفت بوده ومزده سكس گروهي رفته زيردندونش وباعرض معذرت ديگه يك كير سيرش نميكنه حتماً بايدچندنفري بگانش تا ارضاء بشه،،چنين زني بهت وفادار نميمونه حتي اگه يكدرصدم وفادار بمونه وديگه بكسي نده تا اخر عمرت زندگيت ميشه كابوس وبا بدبيني زندگي ميكني كه الان رفته بيرون ايا رفته بكسي بده يا رفته خريد،،دندوني كه درد ميكنه بايد كشيدش خودتو عذاب نده بهترين راهكار طلاقه

1 ❤️

742714
2019-01-20 22:19:12 +0330 +0330

اگه ببخشیش دفعه دیگه باید به جای4نفر زیر 40نفر جمعش کنی

0 ❤️

742733
2019-01-20 23:07:00 +0330 +0330

نبخش اگه بخشیدی…دباره تکرار می کنه بزار جندبازیاشو بکن…ولی نبخشش

0 ❤️

742786
2019-01-21 10:13:02 +0330 +0330

بیار منم بکنمش بعد ببخشش

0 ❤️

742801
2019-01-21 12:08:37 +0330 +0330
NA

جدی!!!؟؟؟

0 ❤️

742836
2019-01-21 17:57:22 +0330 +0330

خوب کردی دمت گرم اصلانم نبخشش طلاقش بده بزار بره به جنده گریاش برسه… اگر ببخشیش مطمعن باش دوباره اونکارو میکنه… کسی که تو زندگیش هیچی کم نداره په ذاتش خرابه و جندس په طلاقش بده خودتو خلاص کن

0 ❤️

745119
2019-02-01 01:10:05 +0330 +0330

نبخش، بذار بفهمه دل شکستن بده بذار بفهمه چی کشیدی
بفرض واقعی بودن داستان همین ک ندادی اعدامش کنن نه ب جرم زنا ک آخوندا میگن
ب جرم خیانت در اعتماد کافیه و زیادی بخشیدی¤¡¤

0 ❤️

751009
2019-02-27 21:37:32 +0330 +0330
NA

کاش یکی هم زن ما رو میکرد

0 ❤️

778508
2020-11-24 17:27:59 +0330 +0330

طلاق اش بده داداش توبه گرگ مرگ است
درباره میره کون میده باور کن .

0 ❤️Top Bottom