فانتزی در شرکت

  سلام ،قبل از هر چیزی میخوام بگم این داستان کاملا تخیلیه
  اسم من شادان هستش و ۲۳ سالمه ،اسم شوهرم امیر و ۲۵ سالشه .دو ساله ک باهم ازدواج کردیم .من مربی رقصم ب همین خاطر هیکل خوبی دارم .امیر هم هیکل نسبتا خوبی داره.
  چند روزی میشد ک همش حالت تهوع داشتم و ب این مشکوک بودم ک حاملم،ب همین خاطر رفتم آزمایش دادم .
  جواب آزمایش مثبت بود، خیلی خوشحال شدم .
  می خواستم برم شرکت امیر ک این خبر رو ،رو در رو بهش بگم و خوشحالش کنم . نمی تونستم صبر کنم تا موقعی ک میاد خونه.
  یادم رفت بگم ،امیر معاون یک شرکت ساختمون سازیه
  ی جعبه شیرینی گرفتم و ب سمت شرکتش راه افتادم .
  وارد دفترش ک شدم ب منشیه سلام کردم ، منشیه تا منو دید بلند شد و گفت سلام خانم ...
  حالتون خوبه؟
  -سلام ممنون ،امیر هست؟
  +بله هستن ،چند لحظه صبر کنید اطلاع بدم
  -ن لازم نیست
  ب سمت اتاقش راه افتادم ،چند ضربه ب در زدم و منتظر شدم
  -بفرمائید
  وارد شدم و در رو پشت سرم بستم ،داشت ی چیزی می نوشت و متوجه حضور من نشد .
  سکوت کردم، بعد چند لحظه گفت -خانم ...کاری دارید؟
  جوابشو ندادم ،بالاخره سرشو بلند کرد . منو ک دید چشاش گرد شد و با تعجب گفت -شادان تو اینجا چیکار میکنی؟
  رفتم جلو و شیرینی و گذاشتم رو میزش ،لبش رو بوسیدم و گفتم -سلام عشقم ،چیه ؟ناراحتی برم
  از جاش بلند شد و گفت -نه نه فقط تعجب کردم ،کاری داری ک اومدی؟
  دستام رو انداختم دور گردنش و گفتم-اوهوم
  اونم دستشو انداخت دور کمرم و منو ب خودش چسبوند و گفت -جانم ؟کارتو بگو عزیزم
  روی نوک پاهام وایسادم تا لبم برسه کنار گوشش، بوسه ی آرومی ب پایین گوشش زدم و نرمه ی گوشش رو ب دندون گرفتم ،بعد آروم گفتم-داری بابا میشی
  دستشو گذاشت رو شونه هام و منو از خودش دور کرد تا بتونه ب چشام نگا کنه ،گفت-واقعا؟
  گفتم-واقعا
  ذوق زده گفت -وای عاشقتم شادان
  بعد محکم بغلم کرد.بعد از چند لحظه از تو بغلش دراوردم و لباشو گذاشت رو لبم .آروم و نرم می بوسید.دستام رو گذاشتم پشت گردنش و ب خودم چسبوندمش.
  دستش رفت سمت کونم و آروم میمالیدش. یهو بلندم کرد و منو گذاشت رو میزش، دوباره همو بوسیدم .
  تو حس بودیم ک یهو صدای در اومد، هول شدم و سریع از میز اومدم پایین. خودم رو زیر میز پنهون کردم .اینقدر هول بودم ک اصلا نفهمیدم چرا این کارو کردم .خوشبختانه میزش از اونا نبود ک زیرش معلوم باشه
  در باز شد و بعد از اون صدای منشی اومد ک میگفت -ببخشید مزاحم شدم
  امیر با عصبانیت گفت -خانم محترم چند بار بگم تا وقتی اجازه ندادم داخل نیاین
  بعد نشست رو صندلیش، من دقیقا بین پاهاش بودم .ی فکری ب ذهنم رسید آروم آروم دکمه و زیپپ شلوارشو باز کردم . امیر ک تعجب کرده بود اروم پاشو ب من زد ب معنی این ک نکن
  در همین حین صدای منشی اومد ک گفت ببخشید ولی باید اینا رو امضا کنید
  زیپ شلوارشو باز کردم و شلوار و شورتشو باهم گرفتم ک بکشمش پایین
  امیر یکم مقاومت کرد و کمرشو بالا نمیداد. در همین حین ب منشی گفت -چی هست حالا؟
  توجه نکردم منشی چی گفت ،یکم دیگ فشار آوردم ک یکم کمرشو برو بالا ،سریع شلوار و شورتشو درآوردم. کیر ۲۰ سانتی و سفیدش افتاد بیرون .دستم گذاشتم دور کیرش و آروم آروم میمالیدمش، همزمان حواسم بهش بود .وقتی دستم ب کیرش خورد چشاشو بست و نفس عمیقی کشید .
  بی معطلی کیرشو گذاشتم ذهنم و شروع کردم براش ساک زدن .
  یهو صدای قدم اومد ،منشی میخواست برگه ها رو بزاره رو میز .
  یهو امیر داد زد -نننه
  منشیه ک از حرکت امیر شوکه شده بود با تعجب گفت -چی شده؟
  تمام کیرش رو داخل دهنم کردم،امیر برای اینکه صدای نالش در نیاد دستشو گذاشته بود جلو دهنش و چشاشو بسته بود، تو همون حال بریده بریده گفت -فقط برگه ها رو بزار رو میز و عقب وایسا
  منشیه همین کارو کرد ،امیر خودکار دستش گرفت ک امضا کنه ولی نمیتوست
  ی دستشو گرفت ب سرش و دست دیگش رو گذاشت رو سر من تا من رو جدا کنه.دستشو پس زدم و دوباره شروع کردم ساک زدم ،بدون صدا براش ساک میزدم .تا ته میخوردمش و میمکیدمش.
  منشیه گفت -حالتون خوبه آقای..؟
  امیر با تاخیر جواب داد - بله
  خودکارو دوباره ب دست گرفت و خواست امضا کنه ،در همین حین تخماشو کلا جا دادم تو دهنم
  نفس عمیقی کشید و چشاشو بست
  سریع برگه ها رو امضا کرد و گفت -بفرمائید..فقط کسی رو راه ندید داخل ، خودتون هم لطف کنید نیاین داخل
  با دستم کیرشو میمالیدم و تخماشو میخوردم
  منشیه گفت-چشم و رفت .
  صدای بسته شدن در ک اومد امیر کیرش رو از دستم درآورد و بلندم کرد .
  از زیر میز اومدم بیرون ،با چشمای خمارش بهم نگا کرد و گفت -منو اذیت میکنی؟
  ریز ریز می خندیدم. مانتوم رو باز کرد و از تنم درآورد. محکم سینه هام رو تو دستش فشار داد .
  اه بلندی کردم ک سریع دستشو گذاشت رو دهنم و گفت ب اندازه ی کافی ابروم رو بردی
  بعد دوباره رفت سمت سینه هام ، لباسم رو داد بالا و یکیشونو از تو سوتینم درآورد .دور نوک سینم زبون میکشید ،همزمان اون دستش رفت سمت شلوارم و دکمشو باز کرد بعد دستشو برو سمت کسم و میمالیدش.
  انگشت اشارم گاز گرفتم تا صدام در نیاد .یکم ک سینم رو خورد من رو برعکس کرد و شلوار و شورتم رو درآورد. ی چک آروم ب لپ کونم زد و گفت -منو اذیت میکنی ها.؟
  کیرش رو گذاشت دم کسم و آروم کرد توش ،دستام رو گذاشته بودم رو میزو کمرم رو خم کرده بودم کمرم رو گرفته بود و آروم آروم تلمبه میزد
  در گوشم آروم گفت -حیف ک حامله ای مگر نه میدونستم باهات چیکار کنم
  یکم ک تلمبه زد گفت ایم داره میاد بریزم ؟
  گفتم دیگ کار از کار گذشته بریز
  یهو آب داغش با فشار ریخت تو کسم .کیرشو درآورد و با دستمال کسم رو پاک کرد ،بعدش رو صندلی نشست و من رو کشید تو بغلش .
  در گوشم گفت -خیلی خوب بود عزیزم، ی تجربه ی جدید بود
  بعد لباشو گذاشت رو لبم و نرم بوسید، بعد چند لحظه گفت -مامان شدنت مبارک عزیزم


  نوشته: maloos.joon

 • 11

 • 11
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 6 ماه
   • 5

  • ایده ی کم تکراری بود و جالب ، تنها نقطه ضعف داستان ، این بود که منشی چطور متوجه نبودنت توی دفتر نشد؟! مگه خودش ندید وارد دفتر شدی؟؟


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 6 ماه
   • 0

  • نوشته های یک پسر جلقی


  •   Abolmaly
  • 6 ماه
   • 0

  • ناموسا خیلی سوپر بود


  •   Fuckmehurder
  • 6 ماه
   • 0

  • برازرسه مگه


  •   sashaarian
  • 6 ماه
   • 2

  • خوبه که گفتی تخیلی هستی ؛ اسم بچتم بزار تخیل ؛ اصلا اسم فامیلتو بزار تخیل ؛ شادان تخیل امیر تخیل منشی تخیل ، بیست سانتی تخیلی تجربه جدید تخیلی:)


  •   shureshy
  • 6 ماه
   • 0

  • خوب بود جز جایی ک زیر میز رفتی واقعا مسخره بود چون گفتی تخیلیه دیس نمیدم


  •   king.artoor
  • 6 ماه
   • 3

  • یعنی اگر خودت اولش نمیگفتی تخمی تخیلیه شک ندارم امشب از دست این یه داستان بالاخره سکته مکته میکردم میوفتادم


  •   ARYA52
  • 6 ماه
   • 3

  • مبارک باشه، الان دو قلو میشه.


  •   mamadkaraji
  • 6 ماه
   • 0

  • ماشالله مردم چه تخیل قوی ای دارند!
   خواهرم تخیلت!


  •   Momoooam
  • 6 ماه
   • 0

  • ها ها ها فانتزی خوبی بود ولی میتونسنت بهتر بشه پس دیس لایک که بهتر تلاش کنی و نویسنده خوبی بشی (cool) ....


  •   royaei
  • 6 ماه
   • 0

  • خوب بود تخیل جالبی بود اما با حلوا حلوا دهن آدم شیرین نمیشه ؛ فکر کنم منشی آلزایمر داشت که یادش رفته بود شما رو فرستاده او اتاق ؛
   موفق باشی


  •   dsa321
  • 6 ماه
   • 0

  • جالب بود دختر....


  •   مسیحی۰
  • 6 ماه
   • 1

  • شترم بعضی وقتها خیال پنبه دانه کند
   گه تند تند خورد گه دانه دانه.
   بچه ها هستند که رسما آرزوتو بر آورده کنند..
   میگن مهره سوراخ دار درمانده نمیشه.


  •   arman22shiraz
  • 6 ماه
   • 0

  • مامان شدنت مبارک (clap)


  •   shahvanii139797
  • 6 ماه
   • 0

  • کم بزن همیشه بزن //


  •   teen...wolf
  • 6 ماه
   • 0

  • شادروان بچه تون کون خوبی میشه...


  •   best2suck
  • 6 ماه
   • 0

  • سعی کردم با اینکه گفتی واقعی نیست بخونم
   اما تا همونجا تونستم بخونم که نوشتی «کیرشو گذاشت تو ذهنم» دیگه از خنده نتونستم ببینم ذهن کیری ت چی نوشته


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو