فانتزی من، گروپ سکس

  سلام بر همه حشری ها
  این داستان یکی از فانتزی های من
  چیزی که مدام تو ذهنم و دوست دارم اتفاق بیوفته
  من با خانمم میرم برای خرید لباس
  جای پارک نیست،ماشین و دوبله میزارم
  وارد یه مغازه می‌شیم
  فروشنده یه پسر خوشگل و خوش هیکل
  خانمم میگه شلوار و تاپ میخوام
  پسره میگه سایزتون چنده...
  یه نگاه ب بدن خانمم میندازه و یه شلوار و تاپ میده
  میگه پرو کن
  تو این فاصله من میرم ماشین و جابجا کنم
  فروشنده میاد پشت در اطاق پرو
  می‌پرسه اندازه هست؟
  خانمم میگه یکم تنگه
  بالا نمیره
  (چون باسنش گوشتیه?)
  پسره یه شلوار دیگه میاره
  میاد بهش بده
  از لای در یه نگاه میندازه
  بعد که می‌پوشه
  منو صدا میزنه ک ببینم
  پسره میگه هنوز نیومده
  خلاصه پسره هم که از اون پروها هست
  میره دم اطاق و میگه این چطوره؟
  اندازه هست
  خانمم یه چرخ میزنه
  میگه آره
  فقط گودی کمرش زیاده
  پسره نگاه میندازه ببینه چقدره ک
  چشمش ب شورت خانم میوفته
  با دست شلوار و جمع می‌کنه و اندازه میزنه
  میگه تا لباس دیگه انتخاب کنی میدم برات درست کنن
  تاپ و میپوشه
  شلوار و در میاره
  پسره ک می‌ره ازش بگیره
  میبینه خانمم فقط یه تاپ نیم تنه تنش
  با شورت
  سینه هاش زده بیرون
  یه خنده شیطونی میکنه و ...
  خانمم از اطاق میاد بیرون
  یه چرخ تو مغازه میزنه
  من میرسم
  منتظر میشیم تا شلوار حاظر بشه
  تو این فاصله پسره هی ب خانمم نگاه می‌کنه
  لباس و میگیریم و میریم
  پسره تو جیب شلوار شماره خودش و میزاره
  فرداش خانمم تلگرام بهش پیام میده و ...
  دوستیشون آغاز میشه
  چند روز بعد من برام کاری پیش میاد
  میگم میرم شمال شب نمیام
  ولی برنامه کنسل میشه
  آخر شب برمی‌گردم خونه
  دیدم چراغ ها خاموش
  یواش کلید میندازم خانمم از خواب بیدار نشه
  میرم سمت اطاق خواب
  میبینم نور شمع روشن
  صدای آه آه کردن خانمم میاد
  از لای در نگاه میکنم
  خانمم دراز کشیده رو تخت
  یه پسره داره گردنش و سینش و میخوره
  یکی داره کسش و میلیسه
  با دستاش کونش و میماله
  پایین تخت هم شیشه مشروب و...
  جلو نرفتم
  وایسادم نگاه کردن
  ببینم چجوری به دو نفر کس میده
  بعد ک دقت کردم
  یکی از پسرها همون فروشنده لباس بوده
  با دوستش اومدن خونه
  تا خانم منو بکنن
  یکیشون کیرش و برد نزدیک صورت خانمم با دست گرفت مالیدش
  بعد براش ساک زد
  همینطوری که دولا شده بود لبه تخت داشت کیر پسره رو میخورد
  اون یکی با دو تا دستاش لای کون خانم و باز کرد با زبون میلیسید
  بعد نوبت این پسره رسید ک براش ساک بزنه
  فروشنده رفت از پشت کیرش و می‌مالید ب کس و کون زنم
  یواش کیرش و فشار داد تو کس زنم
  صدای آه و اوه زنم بلند شد
  اون پسره با دستاش موهای زنم و گرفت کیرش فشار داد تو حلقش
  این یکی تا ته کرد تو کسش
  بعد جاهاشون و عوض کردن
  این یکی رفت سراغ کونش
  کیرش و یواش می‌مالید ب سوراخش
  بعد کرد توش
  صدای ناله زنم بیشتر شد
  یکم کردش اینطوری
  خوابوندنش رو تخت
  یکی رفت زیر خوابید
  کیر و کرد تو کونش
  فروشنده رفت جلو
  پاهای زنم و گذاشت رو شونش
  کیرش و کرد تو کسش
  همزمان دو نفری میکردنش
  منم این پشت کیرم راست می‌کنه
  همینطوری نگاشون
  می‌کردم
  به چند مدل کردنش
  بعد نشوندنش پایین تخت
  دوتایی اومدن بالا سرش
  خانمم کیراشون و می‌مالید
  و ساک میزد
  یکیشون آبش و ریخت رو سینه هاش
  اون یکی ریخت رو زبونش
  خانمم هم آخر سر کیر جفتشون و می‌مالید ب صورت و بدنش
  من یواش از خونه میزنم بیرون
  تا اینها متوجه نشن
  فردا که میام خونه می‌بینم زنم چهرش چقدر داغون و خسته هست
  چیزی به رو خودم نمیارم
  فهمیدم زنم دوست داره سکس گروهی رو
  بعد یه مدت
  با یکی تو سایت شهوانی دوست میشم
  خلاصه باهاش هماهنگ میکنم
  میارمش خونه
  میگم تو اون یکی اطاق قایم شو
  وسط کار بیا
  مشروب می‌خوریم
  خانمم یکم بی‌حال میشه
  چشماش و می‌بندم
  دستاش هم از پشت می‌بندم
  پرتش میکنم رو تخت
  حسابی میلیسمش
  همه جاش و می‌خورم
  میشونمش لبه تحت
  کیرم و میزارم دهنش
  همینطور ک داره کیرم و می‌خوره
  دوستم کیر به دست یواش میاد
  من کیرم و در میارم
  دوستم کیرش و می‌کنه دهنش
  زنم کیرش و میخوره
  فکر می‌کنه منم
  بعد دولاش میکنم
  از پشت کیرم و میکنم تو کسش
  در میارم
  دوستم می‌کنتش من میرم جلو صورتش
  با دستام سرش و بلند میکنم موهاش و میگیرم کیرم و بکنم تو دهنش
  یهو می‌فهمه که یکی دیگه داره می‌کنتش
  تا میاد تکون بخوره
  دوستم با دستاش کونش و میگیره فشار میده تو کسش
  منم میرم و تا ته می‌کنم تو حلقش
  گریه می‌کنه
  میگه این چه کاریه و...
  چشماش و باز میکنم
  میگم جنده خانم
  چند روز پیش دیدم داشتی به دو نفر کس می‌دادی
  لال شد
  شوکه شد
  براش ک تعریف کردم
  یه نگاه ب من و دوستم انداخت
  ما دو تا رو با دست پرت کرد رو تخت
  اومد وسطمون
  کیر هر دوتامون و می‌خورد
  بعد نشست رو کیر من
  بالا پایین میشد
  کیر دوستم و کرد دهنش
  دلا شد کیر منو بخوره
  پشتش و کرد ب دوستم
  اونم کرد تو کونش
  دوستم آبشو ریخت لای کونش
  منم ابم و ریختم روی کسش
  بعد هم سه تایی تو بغل هم خوابیدیم
  فرداش خانمم گفت حالا که تو فهمیدی من به اون پسرها دادم
  بیا اوکی کنیم تو با دوستت بیا دوست پسرم هم با دوستش بیاد همگی بریم شمال
  فروشنده شد دوست پسرش


  ب دوست پسرش جریان و گفت
  اونم اولش شوکه شد
  بعد اومد خونه و با هم آشنا شدیم
  آخر هفته رفتیم شمال
  رسیدیم ویلا
  ما پسرها با هم رفتیم حموم
  داشتیم خودمون و میشستیم
  من گفتم برم بیرون
  خانمم برام حوله آورد
  اومدم حوله رو بگیرم
  دوستم دست زنم و گرفت آوردش تو حموم
  اونجا همگی میشستنش
  می‌مالیدنش...
  اومدیم بیرون
  آخر شب شد
  مشروب ریختیم بخوریم
  دوست پسر کسکش برا من مشروب زیاد ریخت
  مست مست شدم
  رفتیم تو اطاق خواب
  خانمم و انداختن رو تخت
  منم کنارش
  شروع کردن ب لیسیدن بدن زنم
  منم داشتم لباش و می‌خوردم و میمالیدمش
  یهو سه نفری منو بلند کردن
  نشوندن رو صندلی
  دست و پام و بستن
  نمی‌تونستم تکون بخورم
  افتادن ب جون زنم
  همشون کیراشون و گذاشتن جلو صورت زنم
  می‌کردن دهنش
  بعد هم نوبتی و گروهی میکردنش
  آوردنش سمت من
  صورتش و چسبوندن ب من
  از پشت میکردنش
  هی میگفتن کسکش نگاه کن
  داریم زنت و جلو چشمات میگاییم
  زر بزنی خودتم می‌کنیم
  من ک حال نداشتم دفاع کنم
  فقط نگاه میکردم
  بعد دوست پسرش پاهام و باز کرد
  دستام و از پشت بست
  پرتم کرد رو تخت
  کیرمو میمالید
  سر زنم و بلند کرد
  کیرم و کرد تو دهن زنم هی فشار میداد
  بعد منو بلند کرد
  سرم و گذاشت رو کس زنم
  گفت بخور
  جای کیر ما رو بخور
  کس جنده ما رو بخور
  اون دوتا هم منو نگه داشتن تکون نخورم
  دوست پسرش روغن مالید ب بدنم و کمرم
  بعد کونم و میمالید
  احساس کردم داره کیرش و میماله ب کونم
  تا خواستم تکون بخورم این دو تا نمیزاشتن
  بعد کیرش و فشار داد تو کونم
  اون یکی هم کیرش و کرد تو دهنم
  خلاصه دو نفر زنم و می‌کردن
  دو نفر منو
  موقع آب دادن
  منو زنمو خوابوندن کنار هم
  ابشون و ریختن سر و صورت و بدن ما
  آخر سر هم من زنم و کردم
  هر کی یه طرف افتاد
  بعدا فهمیدم این نقشه زنم بوده
  ب تلافی اون روز من
  ب اینها گفته بود منو خفت کنن
  خیلی خوش گذشت
  جای همه دوستان خالی
  الان ک دارم این و می‌نویسم شرت خودم خیس شده از شیره
  ب امید اون روز که همچین سکسی رو تجربه کنم
  دوست دارم کس دادن زنم و از نزدیک ببینم
  ببخشید اگه کم و کاستی داشت
  همش فانتزی من بود
  دوستون دارم
  کیر تک تک شما دوستان و می‌بوسم
  کیر همه پسرهای باحال تو کس و کون زن جنده من
  به درود


  نوشته: افشین

 • 8

 • 13
 • نظرات:
  •   خوشگلخانم
  • 10 ماه،2 هفته
   • 3

  • چه داغی بیغیرت اوه اوه .البته خودتم خرابه اوضاعت..اومیدوارم به آرزوت برسی


  •   mohsenrasa
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • کسخل


  •   Gangester0311
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • طولانی بود نخوندم


  •   Coca_sex
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • ریدم تو لحد بابات که فانتزیتم مثل مغزت معیوبه


  •   hamidreza.7.69
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • نظری ندارم. ی خانومٍ دااااغ و حشریه واقعی میخوام ک پایه سکس تلفنی باشه.عاشقِ اورال سکسم و حرفه ای.دوسدارم با خوردن پارتنرمو مستههه مستش کنم آب بندازم مهبلشو.اگه خانومی هستش ک پایس، خصوصی منتظرم واسه آشناییِ بیشتر.


  •   mansour_tehran
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • هیچ حرفی ندارم....تو رو با کیر اعضای شهوانی تنها میذارم...


  •   Koloftmfm
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • واقعا حس خوبیه یه خانوم حشری رو جلوی همسرش؛ براش ارضا کنی.مخصوصا که هردو لذت ببرن.من وقتی تلمبه میزنم
   دوس دارم نگاهمون کنه


  •   shaokahn98913
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • آقا یکی پریز این پمپ لجن کش رو خاموش کنه.
   هرچی لجن پراکنی بود . ریخت بیرون از توی چاه مغزش


   اه اه اه به تو....


  •   Kon.kone.maher
  • 10 ماه،2 هفته
   • 1

  • نتیجه اخلاقی داستان: دوبله پارک نکنیم


  •   shahvanii139797
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • میشه زنتو بکنم ؟


  •   Hadi200090
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • جقیه متعصب


  •   Jamshid.Bokon
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • بیار منم بکنمش تا فانتزی بهتر بشه


  •   Dokhtaremorde1993
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • خصوصی بهم پیام بده


  •   shiraz-m-m
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • بازم خوبه داستان نبود فانتزی بود کیر بچهای محله بالایی ودو محله اونورتر یجا تو کونت فکر کنم کافیت باشه


  •   aminjon625
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • جالب بود تو فانتزی داری من تجربه کردم


  •   mr.sexiye
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیر کلفت واقعی دیر انزال مردونه از تهرانم بیغیرت واقعی کا دوس داره زنش حسابی لذت ببره با کیر کلفت بیاد خصوصی باتجربم و واقعی


  •   Jokeer5500
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • کس شعر بود نخوندم


  •   Javadnemati099
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • چه کسشر


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو