قرار بود بکنم ولی دوطرفه شد

  1398/6/31

  سلام. این اولین بارمه ک داستان مینویسم. نظراتتونو میخونم.
  من یه پسرم ک خیلی حشریم و میتونم روزی ده بار ی نفرو بکنم.از کیرم بگم ک با اینک 17 سالمه حدود 20 سانته و خیلی کلفته و سفید و پوست نرمی داره. واسه همین وقتی شق میکنم ب زحمت جمش میکنم. خیلی دوس داشتم ی نفرو بکنم.یکی از فامیلامون ک خونه مجردی داشت و خیلی باهاش صمیمی بودم بهش گفتم ک یکیو برام جور کنه و اونم انجام داد و بعد ی هفته قرار شد سر ی ساعت مشخص برم خونش و ی نفرو بکنم. خلاصه رفتم حموم و خودمو شیو کردمو کیرمو تمیز کردم و اماده. وقتی رفتم گفت ک طرف تو اتاقه. خودشم از خونه زد بیرون. حالا من بودم و نفر ک نمیدونستم دختره یا پسر ک بکنمش. اینقد هیجان زده بودم ک حتی نپرسیدم دختره یا پسر. وقتی رفتم تو اتاق دیدم ک ی نفر زیر پتو رو تخت دراز کشیده. پتو رو زدم کنار دیدم ی دختره ک دمر و با لباس کامل دراز کشیده. نشستم لبه تخت و شرو کردم باهاش حرف زدن. فهمیدم ک اصن دختر نیس. از بس کونش و روناش درشت و گوشتی بودن بود فک کردم دختره ولی پسر بود. همسن خودم بود. فهمیدم ک اوبش زده بوده بالا ک اومده ولی از شانس من پشیمون بود.منم ک نمیخواستم از دستش بدم ی سری فکر ب سرم زد. چون میخواستم جفتمون لذت ببریم اصن دلم نمیخواست زوری بکنم. تخت ی نفره بود. ب همون حالت ک بود چرخوندمش و ب پهلو درازش کردم خودمم ب پهلو جلوش دراز شدم. خودمم فیس تو فیسش بودم. چون تخت کوچیک بود مجبور بودم یکم بغلش کنم. تا صورتشو دیدم فهمیدم چ گوشتیه چون هم تپل بود و هم کوسه بود. جفتمون جوراب پامون نبود. تو همون حالت ک داشتم موهاشو نوازش میکردم پاهامو ب پاهاش میمالیدم رو پامو میمالیدم کف پاش. دیدم چشاشو بسته. منم اروم اروم یکی از پاهامو بردم لا پاهاش و شرو کردم پاهامو مالیدن ب روناش. خودم عااااشق این کارم ک پامو بمالم ب پا کسی. بعد ار پنج دقیقه تو همون حالت اروووم پامو ک لاش بود اوردم بالا و رون نرممو زدن ب کیرش. بعد از ثی ثانیه مالیدم کیرش با پام با یکی از دستام اروم دستمو میکشیدم رو رونش ک تو اون حالت خیلی درشت بود و بردم رو کونش و میمالیدم. من ک سرم پایین بود ی لحظه نگا کردم بش دیدم اونم داره نگا پاهاش میکنع و لبشو گاز میگیره. فهمیدم این کلا مث دختراس ولی فقط کیر داره. چون کلا تمایلات دخترونه داشت. تا فهمید من دارم نگاش میکنم سری چشاشو بست خودشو زد ب اون راه. تو همون حالت پامو محکم تر مالیدم ب کیرش ک دیدم لرزید. ب کمر درازش کردم و خودم ب همون حالت پهلو بودم یکی از پاهامو گذاشتم رو شیکمش و کیرش و داشتم کاری ک همیشه عاشقش بودمو میکردم و میمالیدمش. رفتم نشستم رو کیرش و پیرهنشو و رکابیشو در اوردم و باورم نمیشد چی میدیدم. عین ی دختر بود. فقط ی چیزی پوشیده بود ک سینه شو بپوشونه و فشار بده تو ک معلوم نشه. وقتی اونو دراوردم دیدم سینش زد بیرون. قشنگ ب دست میومد. سرشون خیلی بزرگ بود. منم پیرهن خودمو دراوردم. صورتمو بردم نزدیک سینش. نوک زبونمو کشیدم ب سر سینش. دیدم از شدت لذت شیکمشو داد بیرون و سرشو برد بالا و نفس عمیق کشید. منم افتادم ب جونشونو با ولع میخورم. دیدم ب چیزی زیر مونم سفت شد. فهمیدم شق کرده. منم کونمو رو کونش عقب جلو میکردم. کیرش افتاده بود لا چاک کونم.همیشه عااااشق این بودم ک با کیر ی ترنس ور برم. چون نرمه.داشتم با کیرش و سینش لذت میبردم ک خودش سرمو گرفت و اورد بالا. فیس تو فیس شدیم. چشاشو بست. منم زبونمو کشیدم دور لبش و رفتم تو کار لبش. بعد از چن دقیقه نشستم رو کیرش دوباره و تو همون حالت شلوار جفتمونو دراوردم. حالا فقط شرت داشتیم. طوری روش دراز کشیدم ک کیرم رو کیرش بود. هم زمان لبشو میخوردمو سینشو میمالیدمو کیرمونو میمالیدیم ب هم. اونم داش با کونم ور میرفت. حتما امتحان کنید. وقتی هنوز شرت پاتونه دراز بشین رو هم کیراتونو بمالین ب هم و روناتونو رو هم غلط بدین و پاهاتونو بمالین ب هم. اوووووج لذت جنسیه. با ی نفر امتحان کنین. انگار نمیخواستم تموم کنم این کارو. منم ک کلا دیر ارضا میشم. وقتی جق میزنمم ی بیست دقیقه ای طول میکشه. آخخخخ چ حالی میداد وقتی پاشو یکم وا میکردمو رونمو میدادم لا روناش و میدزمش زیر تخماش. گرماش خیلی حشریم میکرد. اونم همین کارو میکرد. بعد از ده دقیقه. بلن شدیم اون رفت تو کونشو تمیز کنه. ب منم گف برو من یکمی ممانعت کردم ولی چون فهمیده بودم کیرش کوچیکه اوکی دادم. قبلا خودمو انگشت کرده بودم. حال میداد. تمیز کردم خودمو. اومدم بیرون دیدم ب کمر دراز شده رو تخت. منم چون میدونستم ک ترنسه (اگ موهاشو بلن میزاش دختر بود) میدونستم رو پاش حساسه. منم ک عاشق لیسیدن پام. شرو کردم ب خوردن پاهاش. ووااااااای پاشو با الکسیس عوض نمیکنم تصور کنید ی پای سفیید بیمو. کف پاشم صورتی بود. پاش خیلی تپل نبود ولی تپل سکسی بود. کف پاشو لیس میزدم میدیم داره سینه هاشو میماله. انگشتاشو ساک میزدم. بو خوبی میداد. همینطوری رفتم تا رونش. اگ الان الکسیسو بیارین بگین کسش میزاری یا رون اینو لیس میزنی میگم رون این. خیلی تپل بود. هم سفید بود هم خیلیییی کم قرمز. خلاصه داشتم میلیسیدم ک ی فکر ب سرم زد. پاهاشو انداختم رو شونم و خودمم دراز شدم ب طوری ک تخماش جلو صورتم بود. با نوک زبونم فاصله بین سوراخشو خایه هاشو میلیسیدم. قلقلکش میومد و عین این زنا آهه ناز میکشید. اروم اروم رفتم بالا. خایه هاشو لیس میزدم اروم اروم کل تخماشو کردم و دهنم تو دهنم زبونمو میمالیدم بش. دیدم اون اصن تو این دنیا نیس. اومدم بیرون و نشستم رو زانوش. کیرش خیلی خوشگل بود. کوچیک حدود 13 سانت ب کلفتی 2انگشت کنار هم. رفتم جلو و کیرشو میمالیدم ب صورتم. نوم زبونمو زدم ب ختنه گاهش ک دیدم پاشو از شدت لذت ی لحظه داد بالا و لرزیدن. وقتی اروم گرف هیی داش زیر لب میگف عاشقتم دوسش دارم لنتی. با حرفاش دیوونم کرد. هم اه میکشید هم قربونم میرف. اروم اروم سرشو و کلشو کردم دهنم. چون کوچیک بود هم کیرش هم تخماشو همزمان کردم دهنم. بعد پاهاشو دادم بالا و ب همون فرم میخوردمش و سوراخشو با دست وا میکردم. معلوم بود گشاده. با دس چنگ میزد ب تشک. قشنگ ب پنج دقیقه ای کیرش و خایه هاش مدادم تو دهنم بودن و وقتی دراوردم ازدازه ی سطل تف لزج از دهنم ریخت رو شکمش و سینش. دیدم داره با تفم میماله سینشو. رفتم سراغ سوراخش شرو کردم لیسیدنش دیدم خیلی خوشش نمیومد. دوباره پاشو چسبوندم ب هم و خودم بلن شدم. کون منم خوشگله. دیدم داره نگا کونم میکنه. رفتم نشستم رو کیرش و سرشو میمالیدم ب سوراخم. اخخخ چ خوب بود. اروم سرشو کردم تو و بدون هیچ زحمتی رف تو ی حس فوق العاده با ی لرزش تو بدنم ایجاد شد. چون شل شدم مجبور بودم کامل بشینم ک کل کیرش ی دفه رفت توم. اااااخ چ حالی. تو اون لحظه خودمو کامل زدم جا ی پورن استار حرفه ای. قشنگ حس کردم کیرش تو کس نداشتمه. تو اون لحظه زنش بودم. انگار خواب بود. چون اولین بارم بود. اروم شرو کردم ب بالا و پایین کردم. شرو کرد ب تلنبه زدن. وقتی خایه هاش میخورد ب خایه هام. تو همون حالت کامل دراز شدم روشو لب میگرفتم ازش.اینقد حشری بودم ک بعضی وقتا وقتی تلنبه میزد وسط کار کیرش میومد بیرون ازم منم با ولع دوباره خودم میکردمش تو خودم. وقتی خسته میشد شدم بالا پایین میشدم. نمیخواستم حتی ی لحظه وایسم. مث جنده ها لبشو میخوردمو خودمو بهش فشار میدادم.مث دیوونه ها بودم. بلن شدمو اونم بلن کردم. خودم ب شکم دراز شدم. قنبل کردمو اون شرو کرد ب کردن. میکرد و منم با دستم از پشت فشار میدادم ب کونش چ قشنگ بچسبونه بهم. بعد ب شیکم خوابیدم و خودم لنگامو انداختم رو شونش و لبشو میخوردم اونم میکرد. دستمو انداخته بودم دور گردنش ک ی لحظه جدا نشه ازم. پامو اوردم پایین و حلقه کردم دور کونش. ک قشنگ کیرشو احساس کنم. و فشارش میدادم ب خودم. گف دارم میشم. منم وایسادم.بعد دقیقا تو همون پوزیشن. جامونو عوض کردیم. من میکردم. وقتی تلنبه میزدم اون سینه هاش بالا پایین میشد. بعد برعکسش کردم و شرو کردم ب کردنش. دیدم صورتشو داره فشار میده ب تشک و آه لذت میکشه. خیلی قشنگ صداشو نازک میکرد. ب تشک چنگ میزدو اه میکشید. منم ک کامل دراز کشیده بودم روش. گفتم من دارم میشم. خواستم بکشم بیرون ک گف صب کن کامل. دوباره ب کمر دراز کشید و مث خودم لنگاشو حلقه زد دور کونم ک نتونم بکشم بیرون. گف بریز توم. چون تنگ بود خیلی حال میداد. داشتم ارضا میشدم ک ناخوداگاه خواستم بکشم بیرون ک نزاشت با پاهاش. ی اه کشیدمو همزمان ک لبشو میخوردم ریختم توش. تا پنج دقیقه تو همون حالت لب بازی کردیم. دیدم بلن شد گف بخورش کیرمو تا منم بشم خلاصه من گفتم ن گفتم بریز توم. گف بدون کاندوم؟ گفتم اره عشقم. ب همون پوزیشنی ک من ریختم توش اونم ریخت توم. بعد خودمونو شستیمو رفتیم. شمارشو گرفتم تا دوباره گی کنیم.
  ممنون نظرتونو بگین
  نوشته: b nam

 • 14

 • 23
 • نظرات:
  •   hamid30gari
  • 8 ماه،2 هفته
   • 7

  • تو هنوز اسم خودت رو نگفته داری از کیرت تعریف میکنی؟؟؟
   یعنی اندازه کیرتم واسه خودت ارزش قائل نیستی؟؟؟
   بعدشم عموجون مگه مدارس باز نشدن تو اینجا چیکار میکنی؟
   گی نمیخونم نظر هم نمیدم راستی


   زیره ۱۸ سال نباید اینجا باشی


  •   lovely_grl
  • 8 ماه،2 هفته
   • 10

  • کیرت نسبت ب سنت ۳ سانت خلافی داره (biggrin) و اینکه قبلنم‌گفتم قوانین مثل مداد رنگی سفید تو جعبه ی مداد رنگیا میمونه همیشه هستن ولی بی مصرف سردر سایت زده ورود افراد زیر ۱۸ ممنوعه بچه جون جا اینکه تا این وقت شب تو سایت باشی بروبگیر بخواب ک فردا ک مدرسا شروع شد خواب نمونی


  •   Amin.76.2020
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • جالب و خوش متن بود البته نحوه تعریف سکستونم خوب بود حال کردم


  •   samsepg
  • 8 ماه،2 هفته
   • 6

  • سکس بدون کاندوم و همینطور ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره!
   این که کلا با خودش صفر-صفر، بلا تکلیف بود، اما شما توی زندگی واقعی مراقب باشید.


  •   parto_banoo
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • دیس سوم تو سیستم گوارشیت معلوم نیست آدم میاد اینجا داستان سکسی بخونه یا تراوشات ذهن یه مشت جقی


  •   varna008
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • عزیزم این چیزایی که گفتی عمرا یه پسری به سن شما بلد باشه ها. عموجانی هم اینجوری حرفه ای بلد نیست پس نتیجه میگیریم چون یه کونی سن بالا هستی


  •   m...h...a...
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • اولا که دیسلایک دهم رو من تو کونت کردم..دوما زیر ۱۸ سال اینجا چ غلطی میکنی؟سوما گی کنید؟؟کیری فیس لااقل قبل اینکه داستان بنویسی می رفتی نظرات زیر بقیه داستانای گی رو میخوندی که اینجوری نرینی..هزار بار گفتم کسی گی و لز نمیشه.گی و لز به دنیا میاد..گی و لز نمیکنن..اینا رو بفهمید ارواح جدتون..چهارما ثی ثانیه؟؟ملجوق لااقل ویرایش می کردی کصتانتو...


  •   Scott12
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • منم میتونم 100 فحش در دقیقه به 12 نفر بدم، بدون فکر اولیه یه متن ادبی و بی نقص از هر موضوع بنویسم،هنگام آهنگ گوش دادن با کامپیوتر بازی کنم و با تلفن صحبت کنم و کتاب بخونم و همزمان ستایش 3 رو هم ببینم. توانایی های پسران سرزمین رو دست کم نگیرین


  •   X_Emo
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • من چند تا تئوری دارم:
   1. خودت اوبت زده بالا رفتی کون دادی حالا موندی چجوری بگی،
   2. رفتی بکنی کردنت روت نمیشه بگی دادی،
   3. از این خود شاخ پندارهایی هستی که دوست داری بدی، ولی چون همیشه ادا بکن در آوردی روت نمیشه بگی کونی هستی.
   .
   .
   .
   به جز این فکر نکنم چیزی بشه راجبت گفت،


  •   hunterxxxx
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • چی بگم نه لایک نه دیس لایک


  •   Alirezapa2
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • بچه جقول اول برو مدرسه املا یاد بگیر بعد بیا کس و شعر بگو کیرم تو ادبیاتت


  •   فریادبیصدا@@
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • بیا یه کون هم به من بده حس میکنم با دادن بیشتر حال کردی کونی


  •   arya2020a
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • چقد امار اوب زیاد شده (dash)


  •   ممم64
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • اقا یکی برام خلاصه کنه این نفله چیا بغلور کرده


  •   messaf81012
  • 7 ماه،3 هفته
   • 0

  • یبار میگ گشاد بود اخرش میگ چون تنگ بود ریختم فلان بعد میگ لاغر بود پاهاشو ک میخورده چاق گوشتی بوده چیشد بلخره تناقض خییییلی داشت دیسلایک


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو