قمار

  اين داستان در ادامه ى داستان ‏تردید نوشته شده و اميدوارم از خوندنش لذت ببرين...
  نگاه عميقش وادارم كرد كه به سوالش فكر كنم.
  طورى نگام ميكرد كه نميتونستم سرپيچى كنم، نميتونستم از جواب دادن طفره برم و مثل روزهاى قبل وانمود كنم كه چيزى اتفاق نيوفتاده.
  ترسيده بودم!
  ترس از دست دادنش به عنوان بهترين دوستم در كنار اون احساس حماقت ناشى از "ترديد" كه حالا ميفهمم اونقدرهام احمقانه نبوده...
  عضلات منقبض شده ى فك زاويه دارِش نشون ميداد كه داره دندوناش رو روى هم فشار ميده. استرسش رو از تك تك حركاتش ميخوندم.
  دوستت دارم پشت لب هام بود اما مغزم وادارم ميكرد تا بيشتر فكر كنم. هشدار ميداد كه ببين اين مردى كه رو كاناپه ى خونت نشسته و با چشماى لعنتيش داره تك تك واكنش هات رو برسى ميكنه تنها كسيه كه واست باقى مونده. تنها آدميه كه نميتونى از دستش بدى. ارزششو داره كه دستشو بگيرى و وارد راه نامعلومى بشى كه تهش يا خوشبختيه و يا از دست دادن؟!
  حاضرى رو تنها داراييت قمار كنى؟!
  بغض داشت خفم ميكرد. اگه بهش ميگفتم كه اون شب اشتباه بود و نبايد پيش ميومد چى؟ بايد نقش بازى ميكردم كه حسى ندارم؟!
  اگر 'دوست دارم' راهش رو از ميون لب هام باز ميكرد چى؟ اگر حسى نداشت و اگر از دستش ميدادم چى؟
  خودم رو سرگرم چاى ريختن نشون ميدادم اما دستاى لرزونم در واقع توان هيچ كارى رو نداشت. داشتم زير چشمى حركاتش رو بررسى ميكردم تا چيزى پيدا كنم كه من رو به سمت درست سوق بده.
  "دارى ديوونم ميكنى! ميشه يه ديقه بياى بشينى با هم حرف بزنيم؟!"
  با قدم هاى نامطمئن فاصله ى كوتاه آشپزخونه تا مبل تك نفره ى رو به روش رو طى كردم و با صدايى كه از ته چاه در ميومد زمزمه كردم "ميشه راجع بهش حرف نزنيم؟!"
  با حرف نزدن حداقل ميتونستم زمان بخرم! ميتونستم فكر كنم و يه بار هم كه شده منطقم رو به كار بندارم تا اشتباهى نكنم كه راه جبران نداشته باشه.
  پرسيد "تا كى قراره از هم فرار كنيم سوفيا؟!"
  راست ميگفت! بعد اون روز، چند روزى به بهانه ى مريضى سركار نرفتم و بعد از اون هم اونقدر شرمنده بودم كه نگاهم رو ازش ميدزديدم تا مبادا نگاهمون گره بخوره و حرفى بينمون پيش بياد. تو محيط كار از صبح تا عصر تو اتاقم مينشستم و بيرون نميرفتم، بعد از كار هم تنهايى تو خونه مينشستم، فكر و خيال ميكردم و خودم رو بابت اون شب سرزنش ميكردم. يكى دو بار هم كه با دوستاى قديمى بيرون رفتيم انقدر از هم فاصله گرفتيم و انقدر عجيب رفتار كرده بوديم كه واسه همه سوال شده بود كه چى شده؟!
  صبح اون روز رو خوب به ياد ميارم. يك ماه و چند روز قبل تر، وقتى كه هنوز چشمامو باز نكرده بودم، خاطرات گنگ و پراكنده ى شب قبل رو سرم آوار شده بود. زبرى ته ريشش، گره خوردن نفس هامون و خيسى لباش، تن داغش، اون ترديد لعنتى كه تو چشماش بود و حس لمس شدن با اون دستا... خاطراتم از اون شب مثل تيكه هاى بريده شده از يه فيلم بود كه با سرعت زياد از جلوى چشمم رد ميشد اما همون هم كافى بود تا بفهمم كه چيكار كردم!
  سرم از درد داشت منفجر ميشد و به شدت به سيگار و قرص واسه رفع هنگ اورى نياز داشتم اما جرات باز كردن چشمام رو هم نداشتم. ميترسيدم كنارم باشه! چطورى بايد باهاش چشم تو چشم ميشدم؟! چطورى بايد با مردى كه شب قبل خودم رو بهش سپرده بودم روبه رو ميشدم؟! مردى كه از قضا صميمى ترين دوستم هم بود!
  از لاى چشمام كه نگاه كردم و وقتى مطمئن شدم كه نيست، به پهلو و رو به جايى كه شب قبل خوابيده بود، خوابيدم. آخرين چيزى كه از اون شب به ياد دارم حركت لباش بود وقتى كه سعى داشت از رفتن منصرفم كنه. طعم لباى خيس و لعنتيش رو ميخواستم! حركت خيسش رو گودى گردن و بعد لب هام وقتى كه سعى داشت موقع مخالفت لب هامو به هم بدوزه. درست همونجا خوابيده بود، سرش رو روى همون بالشت گذاشته بود... دستمو رو اون بالشت كشيدم، بغلش كردم و دوباره مست شدم از بوى ادكلنش كه جا مونده بود. ادكلنى كه تا قبل از اون صرفاً به نظرم خوش بو بود اما از اون شب به بعد برام تبديل شد به خاص ترين و تحريك كننده ترين بو.
  مرور حرارت تنش، عضلات دستاش وقتى دو طرفم ستون شده بود تا وزنش روم نيوفته، حركت آروم اما عميق كمرش، اون اورگاسم شديد و زود هنگام...
  تنم باز داشت گُر ميگرفت، دوباره دلم ميخواستش...
  غرق خيالِ اون هم آغوشى بودم اما طولى نكشيد كه مثل برق گرفته ها از جا پريدم، نشستم و سرم رو ميون دستام گرفتم. داشتم به چى فكر ميكردم؟! لعنتى! حتى فكرشم خجالت آور بود! انگار تازه اون لحظه بود كه فهميدم چيكار كردم و عواقبش تا چه حد ميتونه تو زندگيم تاثير بذاره! انگار تازه فهميدم كه كيارش ممنوع ترين آدم دنياست...
  در بسته ى سيگارش رو باز كرد و يكى بين لبهاش گذاشت. بسته رو به طرفم گرفت و گفت "حرف بزن!" يكى برداشتم و بعد از چند تا كام، وقتى كه حس كردم يكم آروم تر شدم، سوالش رو از خودش پرسيدم "تو چى؟ تو چه حسى دارى؟"
  دستشو به طرفم دراز كرد و هدايتم كرد تا كنارش رو كاناپه بشينم. يكم جا به جا شد و رو بهم نشست. موهامو از جلوى صورتم كنار زد و برد پشت گوشم، نگاه مهربونش رو جزء به جزء صورتم مكث كرد و آخر به لبام رسيد. بعد دستش سيگار رو از رو لبم برداشت و تو زير سيگارى خاموش كرد.
  "بعد از اين همه سال هنوز نفهميدى؟!"


  "برگرفته از خاطرات"


  نوشته: سوفی

 • 36

 • 5
 • نظرات:
  •   jan2cina
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • سوفی (rose)


  •   ایلونا
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • سوفی عزیزم...
   چه رومانتیک دلنشین و زیبایی...
   هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند...
   رز برای تو خوشگلم...


  •   miss_smile
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلی هم عالی ✿✿


  •   merlinjan
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلیییی خووووب بود


  •   merlinjan
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • تردیدو نخوندم ولی باید برم اونم بخونم


  •   shadow69
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ


  •   آئورت21
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • مفید و مختصر.عالی بود.لذت بردم. بعضی توصیفات واقعا بی نظیره و اینکه خیلی خوبه خاطراتتو اینجا مینویسی.مرسی
   خسته نباشی و لایک


  •   PADIDAR
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • روی من شرط ببند ... تمام “دل” ها را رد کرده ام
   چشم بسته این قمار را می برم
   دوست داشتن تـــو دلیل که نه .... دل می خواهد ... فقط تو هوايش را داشته باش …


   دلم را مى گويم


   قول مى دهم براى تو باشد


   همه ى عاشقى اش .....


   مرسی سوفی عزیز ....امیدوارم برنده ی قمار زندگیت باشی
   لایک هفتم


  •   PADIDAR
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • روی من شرط ببند ... تمام “دل” ها را رد کرده ام
   چشم بسته این قمار را می برم
   دوست داشتن تـــو دلیل که نه .... دل می خواهد ... فقط تو هوايش را داشته باش …


   دلم را مى گويم


   قول مى دهم براى تو باشد


   همه ى عاشقى اش .....


   مرسی سوفی عزیز ....امیدوارم برنده ی قمار زندگیت باشی
   لایک هفتم


  •   sami_sh
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • لایک یازدهم تقدیم به تو (rose) قسمت مورد علاقه ام:کیارش ممنوع ترین آدم دنیاست!
   قمار کردن جز کاراییه که گاهی برای خودمون ممنوع میکنیم تا کمتر ضربه بخوریم ولی وای به روزی که دست و دلمون راضی به قمار بشه!امیدوارم مث الان،مث همیشه،برنده باشی...لبخندت از چیزاییه ک خوشحالم میکنه...


  •   sami_sh
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • و خیلی خوبه که ابتدای داستان گفتی که ادامه تردید رو نوشتی و من نوعی اگر داستانتو نخوندم یا یادم رفته میتونم بهش مراجعه کنم و باز هم مهمون ایجاز و گزیده نویسی از احساسات لطیف یه خانوم باشم و علیرغم گی بودنم از این حس عجیب و تمنای عشق دو جنس مخالف و جذابیت و سادگی توصیفاتت لذت ببرم و هیچ ابهامی برام به وجود نیاد که زن داستان چیو قمار کرده!
   و چقدر این حس قمار بین دو دوست برام قشنگه...


  •   Hidden.moon
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • سوفی عزیزم، جالبه که من تردید رو نخوندم، اما بسیار عالی ارتباط گرفتم با داستان. در واقع حدس وقایع کار سختی نبود گلم...
   خوشم اومد...
   لایک ۱۵ به قلم خاصت... (rose)


  •   Takmard
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • شروع خوبی داشت داستانتون
   نگاه جنگنده و چالش گر مرد ...
   چالش نامریی میون زن و مرد و دلدل زنی که میخواد تصمیم کبرایی بگیره و جالب تر درمورد مردی که باهاش خوابیده و میدونه نهایتی بالاتر از اون نیست
   اینا تجربه های موازی زندگی خیلیاست و شما ما رو توی اون لجظات پرتاب کردین جایی که باید واژه ها رو از لابلای زبان و دندان هامون بیرون بریزیم ...!
   نمیتونم واسه داستانی که بر پایه خاطره ست پایانی توصیه کنم اما امیدوارم به همین خوبی روی سرسره احساس لیز بخوریم
   لایک


  •   Robinhood1000
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • سوفی، لذت بردم، ی علامت[؟] توی ذهنم هست،
   حس میکنم که
   پشت چهره ات ی شرم و عذاب وجدان خوابیده، چرا؟ از گفتن ی مطلب واقعی و شفاف زندگی ات داری فرار میکنی،وبه کیارش رُک و واضح نمیگی!
   معماش کردیاا خخخ.
   جوابی که بخودم دراین مورد دادم اینه که،
   طعمی تلخ جدا شدن از امین، شاید بخاطر کوتاهی خودت رو نمیخواستی،مجدداً با کیارش بوجودبیاد. (rose) (rose) (rose) آفرین 17


  •   Horny.girl
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • سوفي خوشگلم!
   چقدر دوس دارم وقتي از تو ميخونم... احساساتت تو نوشته رو خيلييي دوس دارم!
   از قمار كردن هم ميترسم هم خوشم مياد ولي وقتي برنده بشي به ترسش ميارزه!
   تند تند بنويس (inlove) :-*


  •   zodiakxxx
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • من بار اوله داستان شما رو میخونم ازش لذت بردم مرسی
   از داستانایی که باید تو مغزت جمع بندیشون کنی خوشم میاد
   عالی بود یه جوری مثل بیشتر فیلمهای هالیودی که اخر فیلم صحنه ای میزارن که ادم فکر کنه فصل دومش بزودی میاد (rose)


  •   Yase3fid2
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالي بود سوفي عزيز ، دوست داشتم طولاني تر بود ، بس ك زيبا نوشتي


  •   Sweet.nightmare3
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی (rose)


  •   Robinhood1000
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • واوووو،سوفی، ببخشید، عالیی بود (biggrin) (rose)
   بقول سعدی:
   ای رابینهود، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.


  •   Mari hot
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • Cheghad khub bud


  •   jack.sparr0w
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • داستان روانت رو خوندم قلم ساده و دلنشینت رو دوست دارم و احساسات زیبات رو بزیبایی همزادپنداری کردم .اما در چند مورد با منتقدات همراستام کاش خواننده رو کمی با موضوع قمار و اینکه عواقب این قمار بیشتر آشنا می‌کردی می‌دونم تو قسمت تردید توضیح دادی تا حدودی اما اگه اینجا مثل همون فلش بک شب احساسی با کیارش یه فلش بک به قمار و اثراتش میکردی داستان تو کاملتر میشد .جدا از این نقد چون خودت می‌دونی برام خاص و عزیزی اما نقدت می‌کنم و وظیفم می‌دونم دوستی مانع این نشه ایرادات رو نگم متاسفانه با قلم زیبایی که داری خودتو دچار تکرار کردی فکر میکنم اولین داستانت عالی بود و ادامه دادن این قصه زندگیت قلمت رو دچار رخوت و سرازیری کرد تو قابلیت بالایی داری از این مسیر بیرون بیا و قلمت رو وارد ژانرهای مختلف کن مطمعنم تو نویسنده خوبی هستی ولی نظر من اینه این سبک ادامه دار کردن نوشته هاتو از سطح داستان تنزل و به دلنوشته و یا خاطره تغییر میده در حالی که تو با این قلم توانمند قابلیت ایجاد اثرهایی بیاد ماندنی رو داری .ارادتمند همیشگی تو جک اسپارو.امیدوارم از نقد صریح من سوفی عزیز ناراحت نشده باشه


  •   jack.sparr0w
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • داستان روانت رو خوندم قلم ساده و دلنشینت رو دوست دارم و احساسات زیبات رو بزیبایی همزادپنداری کردم .اما در چند مورد با منتقدات همراستام کاش خواننده رو کمی با موضوع قمار و اینکه عواقب این قمار بیشتر آشنا می‌کردی می‌دونم تو قسمت تردید توضیح دادی تا حدودی اما اگه اینجا مثل همون فلش بک شب احساسی با کیارش یه فلش بک به قمار و اثراتش میکردی داستان تو کاملتر میشد .جدا از این نقد چون خودت می‌دونی برام خاص و عزیزی اما نقدت می‌کنم و وظیفم می‌دونم دوستی مانع این نشه ایرادات رو نگم متاسفانه با قلم زیبایی که داری خودتو دچار تکرار کردی فکر میکنم اولین داستانت عالی بود و ادامه دادن این قصه زندگیت قلمت رو دچار رخوت و سرازیری کرد تو قابلیت بالایی داری از این مسیر بیرون بیا و قلمت رو وارد ژانرهای مختلف کن مطمعنم تو نویسنده خوبی هستی ولی نظر من اینه این سبک ادامه دار کردن نوشته هاتو از سطح داستان تنزل و به دلنوشته و یا خاطره تغییر میده در حالی که تو با این قلم توانمند قابلیت ایجاد اثرهایی بیاد ماندنی رو داری .ارادتمند همیشگی تو جک اسپارو.امیدوارم از نقد صریح من سوفی عزیز ناراحت نشده باشه


  •   jack.sparr0w
  • 9 ماه،1 هفته
   • 1

  • خیلی خوشحالم که سایت یه کاربر به اسم تو داره و اینقدر همیشه براحتی نقد رو پذیرفته جدا از شخصیت مهربون و دوست داشتنیت قلمت رو دوست دارم و مطمعنم داستانهای قوی ازت میبینم .این صحبتا که بالا کردم هم هرگز از این بابت نبود که دلنوشته روون و احساسیتو دوست نداشته باشم بلکه فکر میکنم اگر این احساسات داخل یه رمان یا داستان قرار بگیره بمراتب بیشتر خودشو نشون میده .منتظر داستانهای بعدیت هستم


  •   moonlight_u
  • 9 ماه
   • 1

  • وای ممنونم خیلی دوست داشتم بدونم بعد اون اتفاق چی میشه کاش بازم ادامه داشت
   عالی بود (rose) (rose) (rose)


  •   راهبه
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • عالی، بیشتر بنویس...


  •   bkc.2
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • سوفی جان نوشته هات قشنگن حرف نداران لایک
   ولی خدایش مغزم هنگ کرد هر کدوم از دل نوشته هاتو میخونم یه اسم جدید یه شخصیت جدید وارد میشه
   امین
   کیارش
   رضا ....


  •   Nokhoodi
  • 3 ماه
   • 0

  • عالی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو