لاشى ها گريه نميكنند!

1399/12/03

روى مبل گوشه اتاق نشسته بودم و به تن لخت آهو كه زير نورى كه از لاى پرده هاى اتاق ميتابيد برق ميزد نگاه ميكردم. مثل بچه گربه خرخر ميكرد. سيگارم رو آتيش زدم و به تلفنم نگاه كردم. پانزده تماس از دست رفته از سارا. تلفنم رو روى ميز كنارم پرت كردم، از صداش آهو تكونى خورد و چشماش رو باز كرد. كش و قوصى به بدن استخونيش داد و با لبخند مثل فرشته هاش بهم نگاه كرد. با صداى گرفته گفت:
-چرا اونجا نشستى؟!
+ميخواستم سيگار بكشم.
-تو نميدونى من صبح پاميشم دلم لباتو ميخواد؟!
لبخندى زدم و رفتم سمتش، خم شدم رو بدنش و لبام رو روى لباى قلوه ايش گذاشتم. آروم شروع به مكيدن لب هام كرد. سرم رو عقب هول داد و با لبخند به چشم هام نگاه كرد.
-عاشق اين مزه گه دهنت بعد سيگارتم!
+چه رمانتيكـ!
با شيطنت آروم توى صورتم زد و دستش رو دراز كرد تا تلفنش رو از كنار تخت برداره. استرس داشتم، اما نميخواستم به روى خودم بيارم. يه نفس عميق كشيدم و سعى كردم با عادى ترين حالت حرف بزنم:
-من ميرم يه قدم بزنم، بعدش ميام بريم يجا صبحونه بخوريم.
+باشه عزيزم مراقب خودت باش…
حواسش به تلفنش بود، پيرهنم رو برداشتم و با سرعت از آپارتمانش بيرون زدم. تلفنم رو در آوردم و شماره سارا رو گرفتم، با دومين بوق جواب داد. فرياد كشيد:
-معلومه كدوم گورى هستى تووو كسكش؟!
تلفن رو از گوشم كمى فاصله دادم.
-داد نزن، پرده گوشم گاييده شد.
+حيوون صد بار از ديشب بهت زنگ زدم!
-پونزده بار زنگ زدى.
+كوهيار…اعصاب منو كيرى نكن!
-باشه…چى ميخواستى اينقد زنگ زدى؟
كمى سكوت كرد، نفس عميقى كشيد و شمرده و آروم ادامه داد:
-عزيزدلم، قربونت بشم من، شما مگه قرار نبود آهو خانومو بكنى، فيلم بگيرى، ازش بتونيم پول بتيغيم؟
-آره، خب؟
+گرفتى به اميده خدا؟!
-نه نشد فيلم بگيرم…
دوباره صداش بالا رفت.
-واى خدايا منو بكش از دست اين راحت كن! دو ماهه مارو كيره خودت كردى! چه مرگته كوهيار؟!
+چيزيم نيست، موقعيتش پيش نمياد.
-كسشعر نگو، فقط كس نگوووو!
+باشه.
قطع كردم، تلفنم رو هم خاموش كردم. كنار خيابون نشستم و سيگار ديگه اى آتيش زدم. انگارى عاشق آهو شده بودم. دو ماهى بود كه سوژش كرده بوديم براى اخاذى، معمولاً اينجور كارارو توى دو هفته تموم ميكردم. اما آهو فرق داشت. بهش كه نگاه ميكردم كلاً از يادم ميرفت كه چرا اونجام، فراموش ميكردم اون كيه، من كيم، چى ازش ميخوام. فقط دوست داشتم لبامو روى لباش بذارم و توى بغلش خودمو گم كنم.
.
رو به روى آهو توى كافه مورد علاقش نشسته بودم و به صبحونه خوردنش نگاه ميكردم. وقتى غذا ميخورد حواسش از همه جا و همه چيز پرت ميشد، مثل بقيه خانوما نبود كه بخواد باكلاس غذا بخوره. زنگ تلفنش حواسش رو از غذا پرت كرد، نگاهى به تلفن انداخت و رد تماس داد. يه نگاه به ظرف غذاى جلوم انداخت و يه نگاه به خودم، با تعجب گفت:
-چرا غذا نميخورى كوهى؟
+گرسنه نيستم خوشگل.
-وا! ينى چى؟
+فكرم مشغوله.
-مشغوله چى؟!
نگاهم رو به تلفنش انداختم، منظورم رو فهميد.
-نگران كامران نباش، فردا تازه داره ميره استراليا، بعدشم اتريش. حداقل دو هفته ديگه ايران نمياد.
+خب بعدش چى؟
-بعدش چى چى؟!
+منو تو…ما؟
-ادامه ميديم.
دوباره مشغول غذا خوردن شد، كلافه شده بودم.
-ينى چى ادامه ميديم آهو؟! مگه ميشه همچين چيزى؟!
+چرا نشه؟
-شوهرت پاشه بياد ايران ما كى ميتونيم همو ببينيم؟!
+يجور ميگى انگار ميخواد صبح تا شب بياد بشينه وره دله من.
-تو يه چيز ديگه به من گفتى…
+چى گفتم؟
-گفتى دوسش ندارى، گفتى عاشقش نيستى… گفتى منو ميخواى!
+هنوزم ميگم كوهيار. چيزى عوض نشده.
-پس چرا ازش طلاق نميگيرى؟!
نگاهى از پايين تا بالا بهم انداخت، يه قلپ آب پرتغال خورد و گفت:
-توكه احمق نبودى.
+ينى چى؟
-من الان نزديكه چهل سالمه كوهيار، نه درس خوندم، نه تا حالا كار كردم. از هيجده سالگى رفتم خونه شوهر، خوردم خوابيدم. الان اگه طلاق بگيرم، هيچى ندارم، خب؟
+مهريه كه دارى!
-تو دارى صد تا سكه رو با ثروتى كه شوهرم به پام ميريزه يكى ميكنى؟
-خودم شوهرت ميشم، خرجت ميكنم…
پوزخند زد، پوزخندش از صدتا فحش برام بدتر بود.
-من عاشقتم كوهيارم! ولى تو ميدونى و منم ميدونم كه تو جز جوونى و ظاهرت چيزى ندارى…
حرفش مثل پتكـ به سرم خورد، بقيه حرفاش رو نشنيدم. بغض داشت گلومو فشار ميداد، اما جلوى خودم رو گرفتم.
-…پس منطقى نيس كه بخوايم…
+باشه حرف نزن! زودتر غذاتو بخور ميخوام بريم خونه اون كستو جر بدم!
حرفشو قطع كرد. نگاهى شهوتناكـ بهم كرد، لبخندى زد و شروع به خوردن كرد. كل تنم از عصبانيت و حرص داغ شده بود و ميسوخت. بعد ازينكه غذاشو خورد و صورتحساب رو پرداخت كرد، دستشو محكم گرفتم و بردم سواره ماشينش كردم. خوشش اومده بود. نشستم پشت فرمون و با سرعت راه افتادم.
-وحشى شدى!
+همينى كه هست.
-جون هميشه وحشى باش…
دستمو گذاشتم رو دهنش، نميخواستم صداش رو بشنوم. دستمو از روى دهنش بردم سمت سينه هاش، محكم چنگشون زدم. با سرعت از بين ماشينا لايى ميكشيدم و سينه هاى آهو رو با آخرين قدرتم ميماليدم. ناله هاش بلند شده بود. به خونش كه رسيديم، پاركـ كردم و لبمو روى لباش گذاشتم. دستمو لاى پاش بردم و شروع كردم كسشو از روى شلوار ماليدن. دستمو پس زد، با لخند شيطانيش گفت:
-صبر كن بريم بالا بعد به كسه كوچولوم حال بده!
از ماشين پياده شديم، دستشو محكم گرفتم و با خودم به سمت آسانسور كشيدم. توى آسانسور هم دست از سرش بر نداشتم، لب توى گردنش و دستم لاى پاهاش بود تا به طبقه خونش برسيم. به سمت در آپارتمان كه ميرفتيم چند بار به كونش چنگ زدم، ريز ميخنديد و حواسش به اطراف بود كه كسى نباشه. درو كه باز كرد، هولش دادم تو خونه. لباشو گاز گرفت و نگاهم كرد. با شهوت گفت:
-نميدونى وقتى وحشى ميشى چقد جذابتر ميشى!
بدون اينكه حرفى بزنم از گردن گرفتمش و كشيدمش سمت خودم. لبامو روى لباش گذاشتم و دستم رو انداختم زير سينش و محكم فشارش دادم. لباساش مزاحم بود، نگاهش كردم و با حرص لباسش رو توى تنش جر دادم. يه لحظه با تعحب بهم نگاه كرد، اما بهش مجال ندادم حرفى بزنى. همون كنار در ورودى به سمت شكم چسبوندمش به ديوار، شلوارش و شرتش رو با خشونت تا زانوش پايين كشيدم و سيلى محكمى به لپ كونش زدم. آه و نالش بلند شده بود. كيرمو از شلوارم بيرون كشيدم و لاى كس داغ و خيسش گذاشتم و تا تخمام توى سوراخش فرو كردم. نفسش رفت. شروع كردم محكم توى كسش تلمبه زدن، با هر تلمبه كل تنش ميلرزيد و بلند ناله ميكرد. با يه دستم موهاش رو گرفتم و سرش رو به ديوار چسبوندم. با اونيكى دستم تلفنم رو از جيبم در آوردم و شروع كردم به فيلم گرفتن. گفتم:
-تو جنده منى از امروز به بعد!
+چى…
محكمتر تو كسش تلمبه زدم.
-تو جنده منى!
+آره! جون!
-بگو تو جنده منى!
+من جندتم!
-بلندتر!
+من جندتم!!!
-توى آهوى جنده منى! بگو!
+من آهوى جندم! بگا منو بابايى!
دوربين رو توى صورتش بردم تا قيافش كامل بيوفته، چشماش بسته بود، تلفن رو نديد. كيرمو تا آخر توى كسش فرو كردم و نگه داشتم، آبم با فشار پاچيد تو. نفس نفس زنان ازش فاصله گرفتم. روى كانتر آشپزخونه نشستم و يه نخ سيگار روشن كردم. هنوز به ديوار چسبيده بود و نفس نفس ميزد. از لاى پاهاش آب كيرم سرازير شدن بود، موهاش بهم ريخته بود و ممه هاش از لاى لباس پارش بيرون افتاده بودن. بالاخره به حرف اومد:
-خيلى خوب بود كوهيار! مرسى…
به سمت دستشويى رفت تا خودش رو تميز كنه. وقتى كه توى دستشويى بود، هرچى وسيله توى خونش داشتم رو جمع كردم و بيرون زدم. پاى پياده به سمت مترو به راه افتادم، اشكـ از چشمام ميومد. با همون يه جمله غرورم رو شكست، فهميدم كه من براش فقط يه پسر جوونم كه باهاش خودشو ارضا كنه، پس چرا واسه من فقط يه سوژه ديگه نباشه؟ كل مسير به فكر آهو بودم. وقتى رسيدم به باغ و رفتم داخل، سارا نگاهم كرد.
-ناموساً بگو كه دست پر اومدى!
تلفنم رو از جيبم در آوردم و لبخند زدم، جيغ كوتاهى كشيد پريد بغلم.
-چه عجب ناموساً! ببينم فيلمو!
فيلمو براش گذاشتم.
-قربون كيره جادوييت كه هر سوراخيو وا ميكنه! با اين فيلم حداقل پنجاه چوق كاسبيم از خانوم مهندس ناموساً! نغمه! نغمه بيا كوهيار دست پر اومده!
لبخند مصنوعى زدم و به انعكاس تصويرم كه توى شيشه هاى شكسته افتاده بود خيره شدم، شايد حق با آهو بود، جز بدنم چيز ارزشمند ديگه اى نداشتم…

نوشته: كوهيار


👍 48
👎 7
54501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792990
2021-02-21 00:50:21 +0330 +0330

کسی هس فردا دوطرفه؟ی ساعت پیش هم باشیم بعدش دگ همو نمیبینیم.واقعی بیاد خصوصی

1 ❤️

792992
2021-02-21 00:52:47 +0330 +0330

مرحبا. از طرف حامیان سعید توسی

1 ❤️

793000
2021-02-21 01:12:03 +0330 +0330

نمیگی دلمون برات تنگ ‌میشه انقدر دیر به دیر داستان اپ میکنی؟
مثل همیشه عالی و به همون سبک همیشگی، لایک تقدیمت با عشق❤

6 ❤️

793022
2021-02-21 01:56:32 +0330 +0330

عالـــــــــــــی

1 ❤️

793050
2021-02-21 04:24:35 +0330 +0330

سلطان قلمی دمت گرم

1 ❤️

793068
2021-02-21 08:14:48 +0330 +0330

فوق العاده بودی. اصلا کاری به راست یا دروغش ندارم. کاری به شخصیت توام ندارم که مثلا خلافکاری ولی داستانت بی نقص و عالی بود. دمتگرم❤

1 ❤️

793088
2021-02-21 10:27:43 +0330 +0330

خیلی خوشم اومد از این داستان و سبک❤

1 ❤️

793141
2021-02-21 18:46:54 +0330 +0330

خو گریه نکن مجبور نیستی که

1 ❤️

793142
2021-02-21 19:07:37 +0330 +0330

خیلی خوب بود
خواننده را واقعا لحظه به لحظه همراه می‌کرد با خودش
دلم برای کوهیار خیلی سوخت، وقتی احساسی بی ارزش تلقی بشه همه چیز انگار آوار میشه رو سر آدم

1 ❤️

793158
2021-02-21 21:12:11 +0330 +0330

خیلی زیبا بود، لطفا بازم بنویس

1 ❤️

793176
2021-02-21 23:04:14 +0330 +0330

پسندمان شد
موفق باشید ❤

1 ❤️

793185
2021-02-22 00:15:30 +0330 +0330

عالی بود،آفرین
روون و قشنگ…
داستان قشنگی بود👍

1 ❤️

793192
2021-02-22 00:34:50 +0330 +0330

انصافا کوهیارم شد اسم ، ادم یاد جنگلبانی میفته

2 ❤️

793240
2021-02-22 04:32:00 +0330 +0330

قشنگ بود

1 ❤️

793247
2021-02-22 05:00:15 +0330 +0330

از نوع شما عادم لاشی ها متنفرم،حتما یکی ننتو بد گاییده که با ابروی کسی اخاذی میکنی!
کونی باش ولی بیناموس نباش!
کون بده ولی بی ابرو نباش!
ننت جنده اس خوب باشه،برا ما مهم نیست

1 ❤️

793252
2021-02-22 05:21:35 +0330 +0330

ب کجا داریم میریم‌ما🚜

1 ❤️

793310
2021-02-22 21:51:19 +0330 +0330

هیچ چیز ارزشمندی کوهیار نداشت حتی بدنش
لعنت به کوهیار و امثالش
لعنت به آهو و امثالش
لعنت به خیانت
نه به خیانت

2 ❤️

793315
2021-02-22 22:10:58 +0330 +0330

ادامه ی داستان بچه های خیابون…دوس داشتم تا اخر عمرم بشینم و داستانتو بخونم ولی دیر ب دیر داستان میزاری

2 ❤️

793354
2021-02-23 01:37:22 +0330 +0330

خوشمان امد

1 ❤️

793737
2021-02-25 23:42:42 +0330 +0330

ایده جدیدی بود
ادامش رو بساز

1 ❤️

794234
2021-02-28 09:56:07 +0330 +0330

Man ro Kohi crash zadam :)
vali ashq nashodam chon motada nemigran 😎
aval haminaro gerftan bordan didan ina hame daran ina hame nadarn 💪 💀

1 ❤️

794456
2021-03-01 11:21:07 +0330 +0330

متاسفانه بسیاری از زن های کشورمون فقط به دنبال نفع خودشونن

0 ❤️

794557
2021-03-02 00:11:00 +0330 +0330

خداییش چطوری وقتی از خواب پا میشین لبای همو میبوسین من یه بار این کارو کردم دهنش بوی مرده ی کفتار تبتی سه هفته رفته زیر هیژده چرخ رو میداد البته من بیهوش شدم و نفهمیدم که چیشد ولی وقتی بیدار شدم بیمارستان بودم و بقیه بهم گفتن که معدتو شستشو دادن البته با اینکه کمی تنگی نفس دارم و اسپری مصرف میکنم ولی خدارو شکر حالم خوبه

1 ❤️

794712
2021-03-02 16:36:42 +0330 +0330

اینم از کوه بلند پای در بند ای گنبد گیتی ای کوهیار😂😂😂

0 ❤️

794880
2021-03-03 09:03:29 +0330 +0330

چقدر قشنگ بود…

0 ❤️

795163
2021-03-04 18:02:04 +0330 +0330

نه نداشتی

0 ❤️

795457
2021-03-06 01:27:16 +0330 +0330

داستانت عالی بود ولی جنده کردن زن متاهل قسمتی از داستان بود که پذیرشش سخت و ناراحت کنندست

0 ❤️Top Bottom