لذت اول

  خراب بود. هم حــالم هم اعصـابم
  با دور دور کردن درست نمیشد، تاحالا با دور دورکردن درست نشده بود . پشت چراغ قرمز نگام که به اونطرف خیابون افتاد به خودم گفتم شاید اینطور درست شه .


  تاحالا کسی رو سوار نکرده بودم، خیلی مثبت تر و پاستوریزه تر از این حرفا بودم.
  آروم چراغ رو رد کردم و همینطور بی توجه به بوقایی که پشت سرم میزدن رفتم کنارش ترمز کردم
  شیشه رو دادم پایین. سلام. سعی کردم یه لبخند بزنم که یعنی من ریلکس ریلکسم
  ولی نبودم. جواب سلام داد منم مثل ماست داشتم نگاش میکردم.


  آروم گفت آقا؟ گفتم جانم؟ یهو حس کردم چقدر صمیمی شدم:)
  گفتم کجا میرید؟ گفت چهارراه بعدی. سرمو تکون دادم. خواست سوار شه قفل در باز نشده بود باز کردم و سوار شد.


  نشسته جلو، واقعا عجیب بود اولین باری بود که دختری غریبه تو ماشین جلو کنارم مینشست.
  حتی تو دانشگاهم با اینکه احساس نیاز شدیدی به رابطه خیلی نزدیک با دختری داشتم ولی خب هیچوقت پا پیش نگذاشته بودم.


  یه عطر خاص خوشبوی نازی داشت که دماغ آدمو نوازش میکرد. یه دختر قد کوتاه سفید با بدنی پر ارایشی غلیظ


  مانتوی سیاه کوتاه جوری که یه نگام به جلو بود یه نگاهم زیرچشمی به رون پاهاش.
  یکم رفتیم جلوتر گفتم رسیدیم اینجا پیاده میشید؟ گفت فرقی نداره. امشب میخوام باهات باشم.
  قند تو دلم آب شد. وای چه چیزی گفت اصن همین حرفش حال منو خراب تر میکرد.
  گفتم من کجا برم؟ پارک دوس داری؟
  گفت نه پارک شلوغه . جای خلوت تری سراغ داری؟
  از یه طرف کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد ولی از طرفی هم ناراحت بودم که دختری به این خوشگلی چرا باید به این روز بیفته


  خلاصه رفتیم و وسط راه یه آبهویج بستنی خوردیم.
  طبقه بالای خونه ما خالیه و خانواده پایینن. آپارتمانه و من هم چون زیاد با خانواده اوکی نیستم بیشتر وقتا تنها بالا میمونم.
  ساعت یازده رو گذشته بود و انگار همه خواب بودن.
  ماشینو پارک کردیم و اومد پایین.
  موهای خرماییش رو که میدیدم دوست داشتم همه ریسک و ترس رو به جون بخرم ولی این دختر رو برای چند لحظه هم که شده به دست بیارم.
  گفت اینجا کجاست؟ گفتم خونه مجردیمه، خلوت و دنج
  رفتیم بالا درو که بازکردم سریع نشست رو راحتی و دکمه مانتوشو باز کرد.
  گفت چیزی داری بخوریم؟ گفتم از تو خوشمزه تر چی بخورم؟
  یه فحش ناموسی داد و خندید . منم با یه خنده مزخرف و زشت رفتم کنارش نشستم و دستاشو گرفتم
  آروم پیشونیشو بوس کردم. خندید و گفت مگه زنتو بوس میکنی؟
  آخه طرز رفتار با جنده رو نمیدونستم و همین بوس پیشونی هم از رو غریزه بود.
  دستامو گرفت گذاشت رو سینه هاش
  گفت بمالشون
  آروم
  ولی من مثل وحشیا شروع کردن مالیدن. جفتشونو میگرفتم دستم و میچلوندم
  لبامو چسبوندم به لباش و شروع کردن مکیدن لبای صورتی نازش
  مکیدن که نمیشه گفت کامل تو دهنم بود دک و دهنش
  مثل ندید بدیدا چنان پستوناشو از رو سوتین میمالیدم و لباشو میخوردم که خودشو کشید و گفت دردم اومد آروم
  بلند شد مانتو ، تاپ و شلوارشو با افاده و ناز در آورد. اولین بار بود تو واقعیت بدن یه دختر جوون رو میدیدم.
  اوومد کنارم و تی شرت و شلوار منم در آورد .
  کیرمو از رو شورتم گرفت و مالید. منم که چشمام خمار شده بود اصن تو این دنیا نبودم.
  سریع به خودم اومدم و منم دستمو گذاشتم رو شورتش
  چه کس تپل و سفیدی میتونست باشه. از روشورت که اینطور به نظر میمومد
  شورتشو در آوردم از پاش و یه کس سفید بی موی گشاد افتاد بیرون.
  معلوم بود اینقدر کیرای گنده کرده توش که دیگه دوتا کیر همزمان هم بره جا داره
  گفت بمالش
  بعد بخورش
  شروع کردم مالیدن و پاهاشو باز کردم.
  نشستم زمین و سرمو گذاشتم لای پاهاش. مثل اونچیزایی که تو فیلما دیده بودم شروع کردم لیس زدن
  زبونمو میکردم توش و میچرخوندم. چوچولای آویزنوشو با لبام میمکیدم و صدای خوردن کسش اتاقو گرفته بود .
  کل پاهاشو از انگشتای نازنینش تا رونای تپل و کس گشادش زبون میزدم
  اونم موهامو ناز میکرد و با یه دستشم پستوناشو میمالید.


  بلند شدم گفتم بذار بکنم . گفت نمیخوای بخورم برات؟ یهو گفتم چرا چرا سریع دستشو انداخت دور کیرم و یهو کرد تو دهنش
  چنان میک میزد انگار عجله داره و ازینجا میخواد بره به یکی دیگه کوس و کون بده.
  سرشو فشار میدادم و نمیدونستم چطور میتونه یه کیر 15 14 سانتی رو با این قطر تو دهنش جا کنه
  تف از گوشه لباش میریخت بیرون و من تو فضا بودم. چه صدای دلنشینی داشت وقتی نوک کیر کلفتم به دیواره دهنش میخورد و صدای ریز عوق ازش بیرون میومد
  یهو کشید بیرون گفت بسه زود بکن باید برم
  کاندومی که از تو کیفش در آورد رو کشید روش
  خوابیدرو مبل لنگاشم داد هوا
  با یکی دو بار تست کردن تونستم پوزیشن مناسب رو برا گاییدنش پیدا کنم.
  آروم کیرمو گذاشتم رو کسش و چوچولاشو باهاش بازی میدادم
  گفت بکن منو کس کش تمومش کن.
  اینو که شنیدم چنان فرو کردم تو که فکر کردم الانه جیغ بکشه همه رو بیدار کنه
  ولی خب خبری نبود فقط یه آه و اوه الکی میکرد دل منو خوش کنه
  تن تن میکردم تو کسش و هربار پستونای خوش فرمش تکون میخورد و منم زل زده بودم بهشون
  دستشو گذاشت رو کمرم پاهاشم دورم حلقه کرد.
  خوابیدم روش و تن تن تلمبه میزدم
  یا صدای نازک و دخترونش التماس میکرد که محکمتر بکنمش و کمرمو فشار میداد .
  فحش میداد و خواهش میکرد جرش بدم. واقعا بلد بود چطور حرفه ای کوس بده.
  بعضی وقتا در میاوردم یه هوای سرد بهش میخورد و یکم تاخیرش رو بیشتر میکرد. بالاخره باز اولم بود و نمیتونستم مثل بعضی از این کاربرای شهوانی نیم ساعت یه سره تلمبه بزنم.


  آروم درش آوردم نمیدونستم از این بدن نازش چطور استفاده کنم که فردا حیفم نیاد.
  سریع برش گردوندم، یه بالش گذاشت زیر کسش و دمر خوابید تا کون تپلش مثل یه بالش نرم گنده بیاد بالا
  خوابیدم روش به سختی تونستم سوراخ گشادش رو پیدا کنم و کیرمو فرو کنم توش
  انحنای قشنگ کمر و باسنش دقیقه زیر من چفت شده بود . احساس میکردم خوشش میاد وزن من روش باشه. وقتی صداش رو مثل بچه ها لوس میکرد و میگفت منو بکن فقط میخواستم بجای کیر یه باتوم گنده داشتم میکردم تو کسش اینقدر فشار میدادم از دهنش بزنه بیرون.


  موهای قهوه ایش میخورد تو صورتم
  تن تن مثل وحشیا تا ته میکردم تو کسش و در میاوردم که حس کردم الانه که آبم بیاد.
  وزن خودمو انداختم روش و چنان کیرمو فشار دادم که بالاخره یه جیغ آرومی کشید. آبمو تا ته ته خالی کردم تو کسش ، ولی خب خیالم راحت بود کاندوم دارم
  چه لذت عجیبی داشت بعد یه عمر جق زدن تجربه فراموش نشدنیی بود .


  بلند شدم و کیر قرمز و مچاله شده خودمو با دستمال تمیز کردم.
  به اونم دستمال دادم تا سوراخ گشادش رو تمیز کنه


  یه لیوان شربت ریختم برا جفتمون و تو همون حالت لخت خوردیم.
  لباساشو پوشید منم بیحال یه طرف مبل افتاده بودم.


  کیفش رو برداشت و گفت خب؟
  گفتم خب؟ مرسی ممنون:)


  گفت پول
  گفتم آها . پول از جیب شلوارم از زمین برداشتم و بهش دادم، بگذریم که خرج یک هفتمو دادم بهش.
  خودم سریع لباس پوشیدم و بردمش پایین و تا اونجایی که سوارش کرده بودم بردمش.
  خیلی احساس پشیمونی داشتم ولی فرداش دیگه پشیمونیی درکار نبود و فقط به این فکر میکردم یک بار دیگه برم بیارمش و اینبار کون تنگش رو هم تجربه کنم .


  نوشته: nr

 • 35

 • 15
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 11 ماه،3 هفته
   • 9

  • شربت؟! چرا شربت!!
   خب یکم خلاقیت داشته باشید ، مثلا خیارشور بدید طرف دستگاه گوارشش بعد سکس ری استارت بشه
   نگارشت خوب بود ، اما تن تن؟! کارتونه تِن تٍن منظورته ، یا میگی تند تند ؟!؟؟؟


  •   sashaarian
  • 11 ماه،3 هفته
   • 2

  • اولش فکر کردم رفاقتی میخاد بهت بده ؛ گفتم آدرس اون خیابون و ازت بگیرم که تکه ای از بهشته ؛ ولی بیزینسی از آب در اومد ؛ ولی واقعا وقتی مخ داغونه ، سکس تبدیلش میکنه به آرامش:)


  •   فوت-لاو
  • 11 ماه،3 هفته
   • 1

  • هیچ تن فروشی بدون کاندوم نمیده
   دقت کنید


  •   royaei
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نگارشت خوب بود ولی نگفتی اولش اصلا چرا خراب بودی که با دور دور هم درست نمیشه ؛ موفق باشی


  •   king.artoor
  • 11 ماه،3 هفته
   • 6

  • بعد بعضی حسودا هستن هی میان میگن
   تو ایران زن ها آزادی جنسی‌ ندارن ناموسا کدوم دختری خواسته بده کسی نکردتش؟


   بفرما ایشون ک ب قول خودش پاستوریزه و اولین بارش بوده از جانی سینز حرفه ایی تر گاییده مثل با تجربه های این صنف فضا هم رفته شربتشم خورده تازه قانع هم نشده دوباره میخواد بره گیرش بیاره ایندفعه از کون فتح الفتوح کنه.راضیم ازتون


  •   DAmirksdk
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نوشتنت خوب بود


  •   ARYA52
  • 11 ماه،3 هفته
   • 8

  • مرسی واسه شربت، و اینکه کس جنده پولی رو که روزی صد تا کیر میره توش رو خوردی.


  •   キング
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • Good


  •   kokarostam
  • 11 ماه،3 هفته
   • 10

  • تخمی تخیلی


   قد کوتاه، بدنی پـُر، یعنی تخمی، اینکه به نظرت کسش گشاد بود رو میپذیرم ولی اینکه در فکر کردن کون تنگش بودی یعنی ریدی و جفت پا هم رفتی روش. اگه کسش گشاد باشه بدون که کونش غار علی‌صدر باید باشه. در ضمن اول قیمت را طی میکنن بعد سوار میشن، چطور شد به تو چلمنگ اعتماد کرد و سوار شد؟ چرا نمیگی چقدر پول دادی؟ معلومه که جقی هستی، دچار توهم شدی و قیمت جنده دستت نیومده. اشکال نداره، برو جق بزن ولی داستان ننویس.


   چونکه شربت میخوری، کون هم بده
   خوردن آبِ زنِ جنده، بده
   وقت دادن، تند و تند جق میزنی
   بعد جق، به کون کنت شربت بده


   ها کـُکا


  •   raminkoloft
  • 11 ماه،3 هفته
   • 1

  • تو زندگیم به کس پول ندادم. عیبه واسم


  •   vahid-javan
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نظر شما چیه؟مشخصه جقیه خوبی هسی ههه


  •   Nilkeymatin
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نوش جونت


  •   aldaa
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نوش جونت داداش
   ایشالا همه جقیا به کص برسن
   الهی امین


  •   excavator
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • رضا خان گوه خورد.کسی که تو طویله قاجار بزرگ شده و به خاطر کوسخولی و نادانیش گذاشتنش شاه که بله قربان بگه و در عرض یک ساعت و بدون کوچکترین درگیری کشور رو تسلیم کرد و گورش رو گم کرد و تبعید شد معلومه این حرفها خرافاتی بیش نیست در موردش


  •   Mahsaa_66
  • 11 ماه،3 هفته
   • 1

  • یه مشت کصشعر.. با این حال جمله بندیت خوب بود،و این به معنی جقی نبودنت نیست..


  •   داریوشم
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواستی خوب بنویسی،اما در نیومده...خیلی تمرین لازم داری و البته خوندن داستانهای خوب و ... مرسی


  •   JimzZz
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • جانی سینز توی سکس اول انقدر حرفه ای سکس نکرد ک تو کردی:/


  •   mohammadaziizii42
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • ببخشید نکنه شما جانی سینز هستین اینقدر حرفه ای


  •   پروفسور بالتازار
  • 11 ماه،3 هفته
   • 1

  • مردسکسی عزیز حرفات همه قبوله ولی آخه پای یه داستان سکسی آخه جای این حرفاست؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو