لز با خواهرم

  سلام اول از همه يك چيزي بگم كه همه اسم ها رو مستعار انتخاب كردم.اسم من نيلوفره و دانشجوي سال دوم رشته كامپيوتر هستم اين جريان رو كه براتون تعريف ميكنم تابستان سال قبل اتفاق افتاد ( اون موقع من 20 سالم بود )


  اونسال وقتي كه امتحان ها تموم شد و معلوم شد كه من از هيچ درسي نيفتادم از اصفهان راه افتادم به طرف خونه (شيراز) اولين كاري كه كردم رفتم حموم بعد از شستن خودم وقتي كه خواستم بيام بيرون يك فكري به ذهنم رسيد و چون خيلي حشري بودم و چند مدتي بود كه خودم رو ارضا نكرده بودم قبول كردم كه اجراش كنم خواهر كوچيكم (كه 6 سال از من كوچيكتره ) رو صدا كردم كه بياد پشتم رو كيسه بكشه غرغر كرد كه به شهروز(برادر كوچيكم كه اونم 4 سال از من كوچيكتره) بگو از سر نارضايتي داد زدم:ـمامان ببين اين بي ادب چي ميگه! اونم با صداي گرمي گفت شقايق ببين خواهرت چي مي گه. از صداي كليد كه توي در چرخيد فهميدم كه داره از اتاقش ميآد بيرون سريع رفتم سراغ ژيلت كنار آيينه صداي غرغراي شقايق بيشتر حشريم ميكرد وقتي كه در زد و در رو واسش باز كردم سر جاش خشكش زد آخه قبلا بهش اجازه نداده بودم كه حتي با شرت و سوتين منو ببينه ولي الان لخت لخت جلوش وايساده بودم يك لحظه حس كردم كه شهروز داره زير چشمي منو نگاه مي كنه واسه همين خودمو كشيدم پشت در و گفتم: هوي نره غول خجالت نمي كشي منو ديد ميزني ؟ مامان يك چيزي بهش بگو تو هم بيا تو ديگه يخ زدم.


  واسه اينكه شقايق خودش رو ريلكس نشون بده گفت كيسه ات كجاست؟ از لرزش صداش فهميدم كه حول شده گفتم: كيسه واسه چته؟ بيا اينو بگير و ژيلت رو دادم دستش بيا اينحا مي خوام پشمام رو واسم خطي بزني دست خودم ميلرزه خراب ميشه گفت:ولي تو كه گفتي بيام كيست بكشم! گفتم:پس بايد ميگفتم بيا پشمم رو مرتب كنم؟ ژيلت رو بهش دادم و بهش گفتم شلوارت رو در بيار خيس نشه گفت:خيس نميشه خيلي حواسش بود كه دستش رو روي لبه هاي اونجام نزاره وقتي كه داشت موهاي اضافي زير رو ميزد خودم رو رو دستاش مي مالوندم تو همين حال بودم كه ترشحاتم روي دستاش سرازير شد. از خجالت سرخ شده بود. وقتي دستش رو اورد بالا حسابي لزج شده بود. آروم گفت شير اب رو باز كن من دستم كثيفه (راستش خيلي تو اين كارا بي استعداد بود) وقتي كه دستش رو شست از حموم رفت بيرون و من هم بعد از يك دوش گرفتن حولم رو پوشيدم و اومدم بيرون.


  وقتي كه شهروز منو ديد پوزخند معني داري زد و گفت اينو چي كار كردي اينقد رنگ و روش سفيد شده بود گفتم به تو چه پر رو رفتم تو اتاق كه لباس بپوشم كه شقايق پشت كامپيوتر نشسته بود رفتم سر وقت كمد لباسام و يك سوتين برداشتم حوله رو از تنم در اوردم رفتم پيشش و اونو بهش دادم گفتم بيا اينو برام ببند يكم روي صندللي جا باز كرد كه بشينم خودم رو از پشت بهش فشار مي دادم ولي اون امتنا ميكرد و خودش رو عقب مي كشيد بعد از اون لباس هام رو پوشيدم و از اتاق رفتم بيرون ديگه گذشت تا فردا شب كه داشتيم سريال ميديديم كه اون دستش تو شرتش بود( كار هميشش بود يعني هر وقت بيكار مي شد يا به چيزي دقت ميكرد همين كار رو ميكرد مامان بهش گفت: دستت رو در بيار اونم گفت اخه ميخاره شهروز بهش نگاه كرد و زير لب جوري كه مامان نشنوه گفت: هميشه ميخاره مگه نه ؟ شقايق جواب نداد و سرخ شد منم از فرصت استفاده كردم و گفتم : بابا شهروز چرا اينقدر تو كارايه ما دخالت مي كنه بهش يك چيزي بگو خلاصه اون شب واسه شهروز به جهنم تبديل شد كه كلي كتك خورد وقتي كه همه خوابيدن يعني همه جز من منم رفتم تو اتاق پشت كامپيوتر نيم نگاهي به شقايق كه رو تختش خوابيده بود انداختم و تو سايت هاي سكسي شروع كردم به گشتن.


  بعد از نيم ساعت احساس كردم يك نفر از پشت بغلم كرده از سينه هاي كوچيكش فهميدم كه شقايقه دستم رو گذاشتم رو دستاش و رو به جلو كشيدمش گفتم چيه؟ مهربون شدي روي پاهم نشست و گفت : تنها تنها چرا صدام نكردي منم سايتاي خوبي بلدم گفتم تا تو اينجايي چرا سايت؟ نخودي ليخندي زد و گفت پس تو تا كامپيوتر رو خاموش ميكني منم حاضر ميشم وقتي كه كامپيوتر رو خاموش كردم به شهواني ترين شكل ممكن ديدم كه لخت روي تخت خوابيده اولين بار بود كه اينجوري ميديدمش سينه هاش كوچيك بودن يكم تپل بود و حسابي كسش پشمالو بود ( تازه فهمبدم كه چرا اينقدر دستش تو شرتشه و ميگه ميخاره ) لباس خواب و شورتمو در اوردم و رفتم كنارش اول همه يك لب ( كه بلد نبود ) ازش گرفتم بعد شروع كردم گردنشو خوردن اونم داشت با موهاي من بازي مي كرد سينه هاش با اينكه كوچيك بود ولي حلاليش قهوهاي بود و قطرش زياد بود شروع كردم به خوردنش آه و نالش بالا گرفت گفتم خره آروم ! بلند ميشنا راستي سوتينم رو باز كن بعد از روش اومدم پايين و اون اومد روي من وقتي كه سوتينم رو باز كرد خودش رو بهم فشار مي داد انگشتش رو با اب دهنش خيس كرد و گذاشت روي سوراخ پشتم و يهو كردش تو گفتم: مثل اينكه زياد فيلم مي بينيها آروم تر بعد 10دقيقه كه انگشتش رو عقب و جلو ميكرد و لاله گوشم رو مي خورد از روم بلند شد و به حالت 69 (دوستاني كه نميدونند حالتيه كه سر من بين پاهاي اونه سره اونم بين پاهاي منه وقتي كسش رو از نزديك ديدم حسابي حشري شدم كسش كوچيك و ناز بود و گوشتاي اضافيش از بين لبه هاش بيرون زده بود آروم شروع كردم به ليس زدنش با انگستام لبه هاش رو باز كردم و بلوكش (چوچول) رو با زبونم بازي ميدادم از اين كارم حسابي خوشش اومده بود چون خودش رو خيلي بهم مي چسبوند اين كار رو به صورت حرفه اي انجام ميدادم ولي اون خيلي ناشي بود و كسم رو توي دهنش گرفته بود و با ولع مي خورد و حتي چند بار هم گازش گرفت چند دقيقه اي همين طوري گذشت كه گفت ميخوام پستونات رو بخورم بر خلاف بقيه كاراش اين كارش رو خيلي بلد بود منم با دست كسش رو بازي ميدادم كه از صداهاش ونفس نفس زدناش و خودش رو به من فشار ميداد فهميدم داره ارضا ميشه از رو خودم بلندش كردم و با زبون كسش رو نوازش كردم كه يدفه ترشحاتش پخش شد توي صورتم وقتي برگشت و منو ديد از خجالت چشماش رو بست منهم كه از بوش حالم داشت بهم ميخورد رفتم و با دستمال كاغذي صورتم رو پاك كردم و دو زانو رفتم روي سرش و كسم رو فشار دادم روي دهنش كه فهميد و شروع به خوردن كرد واسه خودم خيلي عجيب بود كه چرا دير دارم ارضا ميشم بلند شدم و كونم رو كردم طرفش كه اون با انگشت افتاد جونش و بلاخره منو ارضا كرد بعد بلند شد و لباساش رو پوشيد منم كه حال نداشتم فقط دامنمو پوشيدم و رفتم روي تختم و اونم اومد روي تخت من و تا صبح توي بغلم خوابيد صبح با صداي التماس هاي شقايق از خواب پريدم پتو به طور كامل از روم رفته بود كنار يكم كه دقيقتر شدم ديدم كه شهروز تو اتاقمونه و شقايق پاهاش رو گرفته و نميزاره از جاش تكون بخوره شقايق كه بغضش تركيده بود گفت نيلو بيا راضيش كن نره به كسي چيزي بگه از جام بلند شدم و به شقايق گفتم ولش كن يدفعه يادم افتاد كه فقط دامن پامه و همه چيز رو خراب كردم شهروز كه به نظر ميرسيد ميخواد انتقام ديشب رو بگيره به سينه هاام نگاهي انداخت گفت: همديگه رو كبود كردين حالا ميخواي به كسي نگم؟ پس بايد با منم آش آش كني! با تموم قدرتم دوتا زدم تو گوشش خواست كه بره بيرون بازوش رو گرفتم و گفتم من همه چيز رو مي دونم يعني شيوا همه چيز رو بهم گفته ( شيوا دوست دبيرستانيم بود كه با شهروز دوست شده بود و وقتي كه شهروز تقاضاي سكس ازش كرده بود باهاش قهر كرده بود ) با شنيدن اسم شيوا سرجاش خشكش زد گفتم اگه زيپ دهنت رو نكشي منم لوت ميدم حالا گم شو بيرون. اون رفت بيرون و به هيچ كس چيزي نگفت وقتي چشمم به شقايق افتاد كه دار گريه ميكنه بلندش كردم و رو تخت گذاشنمش و در رو قفل كردم سرش رو تو سينم فشردم و دلداريش دادم ميدونستم كه وقتي كه برم شقايق از پس شهروز بر نمياد و پودش هم از همين ميترسيد اون روز وقتي كه بابا از سر كار اومد رفتم پيشش و ازش خواستم كه شقايق رو تو يكي از دبيرستان هاي اصفهان ثبت نام كنه و بياد خونه من (چون من دانشگاه آزاد مي رفتم با يكي از دوستام خونه اجاره كرده بودم ) گفتم كه خودم هم مواظب رفت و آمدش هستم و تو درساش كمكش ميكنم خلاصه با كلي چونه زدن پدررو مادرم قبول كردن و قرار شد كه شقايق از دوم دبيرستان به بعد پيش من بمونه خودش هم از شنيدن اين خبر كلي خوشحال شد خلاصه اون سال 3 نفري( من و شقايق ودوستم ) يك خونه نزديك دبيرستان شقايق كرايه كرديم اول دوستم ناراحت شد و فكر كرد كه ديگه نمي تونيم با هم لز داشته باشيم ولي وقتي جريان رو فهميد خيلي خوشحال شد و شقايق رشته نقشه كشي معماري رو انتخاب كرده بود ميترا (هم خونه ايمون) كه اين رشته رو توي دانشگاه مي خوند ميتونست كه بهش كمك كنه شقايق هم خيلي زود با اون صميمي شد و از اون به بعد هر شب سه تايي با هم لز داريم


  وای که چه حالی مده لز کردن


  نوشته: ------

 • 19

 • 3
 • نظرات:
  •   sara sweet
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • اه اه اینم نوشتن داره میمون ؟


  •   ساینا جون4
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • متاسفم لز نمخونم


  •   alireza top sex
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • ارضاع نشدم شهروز هم اضافه میکردین


  •   behrooz x
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • :-C سلام تو که انقدر لز دوست داری یه خیاری بادمجونی کدویی جور کن حلشو ببر در کل خوب بود


  •   you jizz
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • بعد هم این داستان تکراری بود، همین چند وقت پیش تو همین سایت خونده بودمش!


  •   you jizz
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • ببخشید ساینا جون مگه مجبورت کردن لز بخونی؟ خودت عنوان رو دیدی اومدی تو بعد نظر گذاشتی لز نمی خونم؟ که چی مثلا؟ مثلا می خواستی خودتو برای بقیه لوس کنی یا انتظار داری بقیه بیان نازتو بکشن که ترو خدا بخون، همین یه بارو، به خاطر من؟ ۱۰ سالت شده عمو جون که پاشدی اومدی تو سایت سکسی؟ این چیزا برای بالای ۱۸ سال هستا! آفرین عمو جون، این سایتا برای تو خوب نیست! خودت ببندش عمو جون، برو مثل بچه های خوب به مامان بابا شب به خیر بگو جیشتو بکن برو لالا. باشه عمو؟ دیگه اینجا نیای ها، اینجا جیزه!


  •   eshqoolane
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • بد نبود لز بهتر از گی


  •   hani bala
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • مزخرف بود مزخرف


  •   Salim_kirkoloft
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • be nazare man saina kambud dare hame ja mikhad ebraze vojod kone
   Age to les nemikhoni qalat mikoni miyaei to nazar midi
   Ya manzuret az nazar dadan ine ke faqat ebraze vojod koni
   Az esme karbarit tabloe ke kambud dari :lol:


  •   Arash M.I.S
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • سلام
   عزيزم جرا لز؟ من اصفهانم بيا تا خودم سه تايي تونو نفري 3 راند بزنم تا بفهمي سكس يعني جي... اونوقت ديكه طرف لز نمي ري.... ;)


   شوخي كردم جيكر به كارت برس ;)


   داستانت واقعي نبود.. حتي شايد دختر هم نباشي.. جون داستانت رو مث دخترا ننوشتي...


   مرسي كه خواستي سرگرممون كني ولي قشنگ نبود ميمون(به قول سارا)


  •   30k_2
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • کیر تو مختون . این داستان تکراریه .


  •   sinakiss
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • of.khoshmel bud


  •   dr.pr
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • معلوم فیلم سکس زیاد نگاه میکنی و از تخیلت به خوبی استفاده کردی خودت میدونی که همچین چیزی وجود نداره


  •   pesarzahedani
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • قابل توجه اونایی که نمیدونن اظهار نظر هر جایی آزاد و نمیشه به خاطر نظر دادن کسی رو سرزنش کرد ؛ساینا جون دوستت داریم و از حرف این دو سه نادان ناراحت نشو‏!‏


  •   blof
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • اومدم تشكر كنم از نويسنده تا كونه همه اينا كه نظر دادن بسوزه


  •   pedarbozorg35
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود.
   پسر زاهدانی کس لیسی نکن .
   این دو دوستمون درست میگن


  •   Salim_kirkoloft
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • Nadan toe kore


  •   sorryformyself
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • در یک کلام کس شعر برای عادی شدن لز خانوادگی بود.شرط میبندم دختر هم نیستی.


  •   pesarzahedani
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • قابل توجه نادان ها ب
با این دو سه نادان که چنین میدانند _ازجهل که دانای جهان ایشانند - خرباش که این جماعت از فرط خری -هرکو نه خراست خرش می پندارند.ساینا جون نیازی به کس لیسی نداره نادانها.


  •   Salim_kirkoloft
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • pesar zahedani bekhaf gozo mese khar kos lisi mikoni saina chiye dige kosesh che bashe admin khodet bebin ki bi ehterami mikone bad miri id mano lock mikoni


  •   sinaoo7
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • داغون بود


  •   you jizz
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • باشه pesarzahedani ما همگی نادانیم و تو دانا! ای دانا، ای کس نلیس، ای عشق ساینا جون، ای ساینا جون دوست بدار، ای عاشق، ای شاعر! موش بخوره تو رو، اونم موش کور که نفهمه چی خورده!
   تا حالا به این توجه کردی که هر جا sara sweet نظر گذاشته بلافاصله ساینا جونت نظر داده و کل نظراتی که تو این سایت از وقتی که عضو شده تا حالا داده رو جمع کنی همش تو ۱ جمله خلاصه میشه ‌: من با سارا جونم موافقم! و بعد به این فکر کردی که اگه ساینا جون و sara sweet در واقع یه نفر نبودن امکان نداشت که همیشه نظراتشون درست پشت سرهم باشه و حداقل یه چند تا فاصله بینشون می افتاد! خوب چه کسی بجز کسی که کمبود داره میاد همچین کار مسخره ای میکنه عزیزم؟ حالا دیدی دوبوله رو تعطیل کردی فرستادیش دنبال نخود سیاه خودت رفتی دنبال ساینا جون؟


  •   سعید70
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • به خاطر دو چیز می خوام نظر بدم
   1.واقعا لازم بود حالت69 رو توضیح بدی ؟
   2.خواهشا اینقد اسم همدیگه رو نبرید . همو تحمل کنید . هیچ چیزیش تو جیب من نمی ره ولی زشته
   .
   .
   .
   راستی بد ترین فحش سایت رو به نظرم سویت می ده "میمون"


  •   khashayar sass
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • khylikhyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli khyli kos kholi baba to
   lesbian bazi karde
   jende karde khodesho
   dastane tokhmie khilaisham vas hame gofte un moghe khyli khoshhale ke in karo karde


   kos khol


  •   mortezakan
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • tekrary bud,nemi2nam koja ama khunde budamesh


  •   کسرا خان
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • آخه خانم خانما کیر میخوای خوب بگو ، این همه کس شعر چرا تحویل جامعه کس کن میدی. کیرم تو کونت.اگه کیر میخوای خبر بده من کنار دستتم


  •   سعید70
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • سلیم چیز کلفت
   شما منظورمو برعکس متوجه شدی
   شمام از ایشون یاد بگیرید و جای فحش دادن به کس و کار بیچاره طرف همچین فحشای خاندان فناکنی بدید
   البته فحش ندید که بهتره


  •   seydimehran
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم تو دماغت خوارکسته چی بود نوشتی لز لز لز کس کش جنده ننه!


  •   seydimehran
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • کیرم تو دماغت خوارکسته چی بود نوشتی لز لز لز کس کش جنده ننه!


  •   seydimehran
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • دختر برای دوستی میخوام از شرق مازندران
   ‏۰۹۱۱۷۳۷۵۲۳۰


  •   seydimehran
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • منم کاملا با کسری خان موافقم کیر میخوای من و کسرا پت و مت کنیم.


  •   bababozoorg
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • لز ارزش خوندن نداره (|: (|: (|: (|:


  •   eblis-koslis
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • ای کیر خر تو اون داستانت به گه کشیدی سایتو


   واسه اولین فحش خوب بییییییییییییییییییییید


  •   ساینا جون4
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • you jizz =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
   خیلییییییییییییییی خندیدم اصلا یکی که مغزش در حد جلبک هم باشه میدونی ما دو تا یکی نیستیم خیلی از مغزت استفاده کردی آره؟ :)) :)) مرسی خیلی وقت بود نخندیده بودم
   سارا جونم بدو بیا نظر بده که این شکش به یقین تبدیل بشه


  •   eSahand
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • هووووووووم دید کلی فضاسازی واسه شروعش خیلی خوب
   لااقل بهتر از کسایی نوشتی که به جای اینکه فضاسازی برای ایجاد سکسشون خوب باشه فقط گاییدن رو بلد هستن و بس!
   در کل از شروعش خوشم اومد ولی اخرش رو گند زدی!
   نتیجه گیری اخلاقیشم اینه که خوب بود یک جورایی قابل تحمل تر از بقیه داستانهای این سایت بود لااقل یک خورده واقعیت توش موج میزد! :D


  •   كيوان جون
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • سارا جان شما ميمون تيكه كلامته ؟؟؟؟


  •   كيوان جون
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • بابا خواهر بيچارت لز كردي كه چي ميزاشتي يك پسر خوشبختش ميكرد اخه اين چه كاري بود كه كردي هان ؟؟؟؟؟


  •   SHAZDEH007
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • جالب نبود،اصلا توش به جزئیات و بیان حس ها اشاره نشده بود.
   بیشتر شبیه سیاه مشق بود.
   سعی کن یشتر و بهتر بنویسی.


  •  
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • از لز بدم میاد و نمیخونم جیندا خانوم:دی
   الانم خایه هامو با تانکم میذارم اینجا تا هر کی خواست ازش بالا بره بیاد روش:دی


   اهای اونایی که ادعاشون کوسو کون خرو پاره پوره کرده بیان گوه خوری که براشون کلی گوه ریختم اینجا،بیاید تناول کنید


   منم با سارا موافقم میمون:دی


   بیاید بخورید تا بخارش نپریده و سرد نشده


  •   hamadan_salare
  • 8 سال،10 ماه
   • None

  • نویسندش هرکی بوده معلومه بدجور از یه پسر کیر خورده ( اونایی که نمی فهمن منظورمو یعنی بدجور از یه پسر نارو خورده) و حالا نمیتونه شکستشو جبران کنه این داستان کوس شعر رو تحویل داده که یکم مثلا روی پسرا رو کم کنه, غافل از اینکه اکثر پسرا عاشق لز هستن.


  •   rapnema
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • مگه نگفتی شهروز ازت چهار سال کوچیکتره پس چطوری دوست شیوا بوده ( شيوا دوست دبيرستانيم بود كه با شهروز دوست شده بود و وقتي كه شهروز تقاضاي سكس ازش كرده بود باهاش قهر كرده بود ) یعنی شهروز با یک دختر 4سال بزرگتر دوست بوده اره کس میخ یک اش اش هم با اون میکردی مجبور نبودی سوتی بدی


  •   jigare khordani
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • خوب افتخار کن که بیشتر از داستان های گی خواننده و نظر داشتی اما شروع داستانت افتضاح بود .


  •   amir beigi
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • :W (|: (|: (|: (|: (|: (|: (|: :& :& اخه دختری که16 15 سایت سکسی بلد باشه...
   برین برین که هر دوتاتون خرابین


  •   sepideh58
  • 8 سال،9 ماه
   • None

  • خوب شد گفتی من اصلا نمیدونستم 69 چجوریه واقعا بهت مدیونم خاک بر سرت با این داستانت تابلو بود دختر نیستی با این طرز نوشتن مردونه و زمختت


  •   mani_fox
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • ای بابا اینها همشون برای سایتهای قدیمی که برداشتن کپی پس کردن


  •   hamedak11
  • 8 سال،5 ماه
   • None

  • چرت نوشتی احتمالا چیزی مصرف میکنی خیالاتی شدی


  •   samya
  • 8 سال،2 ماه
   • None

  • زر زرز


  •   علیکو
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • لز دوست ندارم


  •   kourosh.ariyamanesh
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • راضیم ازتون و ...............


  •   Navazesh_rjb
  • 4 سال،4 ماه
   • 0

  • منم لز دوست دارم


  •   rasooolll007
  • 4 سال،1 ماه
   • 0

  • ب نظر من خوبه دخترا باهم لز کنن.ضررکه نداره.ازطرفی هم اماده ترمیشن براشوهرشون.شایدهم تو متأهلی از زنی خوششون اومد واوردنش برا لز.مرد هم تو دوتاشون بذاره.میگن عرب ها زن اول ودوم باهم روتخت لز میکنن تاشوهر بیاد ترتیبشون رو بده
   دخی ها لز کنید تروخدا


  •   Robinhood1000
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • عالی بود.بازم بنویس


  •   Samanssknsskn
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • جنده دروغگو تو از اصفهان میخواستی بری شیراز قبل رفتن رفتی حموم خواهرتو صدا کردی مگه تو دانشگاه خواهر و برادرت رو میبری لاشی


  •   Aliirezajon
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • Tokhmi


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو