لز با دوستم

  1397/12/24

  سلام من هستی هستم
  قصه ی من از اونجا شروع میشه كه خیلی تنها شدم چون خیلی با پسرای مختلف بودم و دیگه خسته شده بودم و میخواستم تنها باشم از یه طرفم دلم خیلی سكس میخواستو نمیدونستم باید چی كار كنم.
  دیگه شروع كرده بودم به خودم برسمو برم بیرون تا یه روز با یه دختر همسن و سال خودم آشنا شدم همیشه دلم لز با یه دختر خوشگل میخواست .اسم این دوستم مریم بود خیلی دختر خوشگلو جذابی بود اونم مثل من با هیچ پسری در ارتباط نبود هر روزمونو با هم میگذروندیم
  یه روز با مریم قرار گذاشتیم كه بریم آفتاب بگیریم اولین بار بود كه بدن لختشو میدیدم خیلی جذابو خوشگل بود حسابی داغ شده بودم اون روز خونمون خالی بود جریانو به مریم گفتم اونم گفت یه سورپرایز برات دارم انگار اونم دلش شیطونی میخواست
  موقع لباس پوشیدن دیدم به یه نفر پیام داد و آدرس خونمونو پرسید كه یه بسته به اونجا بفرستن
  تو دلم به خودم فوحش میدادم كه من كه این دخترو خوب نمیشناسم از یه طرفم فكرم كار نمیكرد فقط دلم لز میخواست
  آفتاب گرفتنمون تموم شد و لباس پوشیدیم و یه سمت خونه ما راه افتادیمتو راه جلوی یه عابر بانك بهم گفت كه وایستیم قبلا بهم گفته بود كه همیشه حداقل سیصد تومن نقد همراه داره بهش گفتم مگه پول نقد نداری و اصلا واسه چی پول میخوایی كه گفت لازم میشهداشتم همش فكر میكردم كه قراره چه اتفاقی بیافته تا اینكه رسیدیم خونه من راهنمایش كردم داخل و و لباس عوض كردیم مریم بهم گفت تشنمه و من براش آب آوردم نشستم كنارشو بهش خیره شدم داشتم از آب خوردن لذت میبردم كه صدای زنگ اومد من خیلی جا خوردم كه گفت نگران نباش همه چی خوبه خودش رفت پشت آیفن و گفت بیا داخل.خیلی ترسیده بودم در باز شد دیدم یه پیك هست كه بسته نسبتا بزرگ دستشه اونو ازش گرفت رفت از تو كیفش پولایی كه از بانك گرفته بود با پولای نقد خودش داد به اون آقا معلوم بود حدودا ٥٠٠ ٦٠٠ تومن میشد تشكر كردو در و بست من چیزی نگفتم اومد بقیه آب كه تو لیوان بودو خورد و گفت هستی جونم من خیلی گرممه میخوام یكم لخت باشم و استراحت كنم اشكالی نداره؟منم گفتم نه عزیزمو راهنمایش كردم به اتاق خودم خیلی از دكوراتاقم خوشش اومد منم گفتم میرم تا راحت باشی رفتم تو پذیرایی چند دقیقه نگذشته بود كه دیدم صدام كرد گفت میشه یه لحظه بیایی تو اتاق منم تا در اتاق باز كردم مریمو لخت دیدم یه دیلدو رنگ بدن و یه پلاگین مقعدی صورتی رنگ هم روی تختم بود گفتم چیزی شده یكم خجالت كشیدم سرمو انداختم پایین از به طرفم دیدن بدن لختش كه برنز شده بود تحریكم كرده بود بدنش خیلی خوب برنز شده بود كش شرتش یكم جابه جا شده بود و قسمتای سفید زیر كش شرتش حسابی تفاوت رنگ بدنشو نشون میداد تو همین فكرا بودم كه مریم دستمو گرفت گفت مگه نمیخوایی یكم آروم شی؟سریع به خودم اومدم و هیچ مخالفتی نكردم خیلی سریع تصمیم خودمو گرفتم گفتم معلومه كه میخوام آروم شم .رفتیم رو تخت آروم لبامونو گذاشتیم روی هم كه یه دفعه گفت یه لحظه صبر كن من خیلی جا خوردم فك كردم پشیمون شده كه گفت تو نمیخوایی لخت شی؟گفت دوس دارم گرمای تنتو حس كنم من با خنده شروع مردم لباسامو در آوردم.به سوتینم كه رسید دیدم تو همون حالت كه جلوی من بود دستشو از زیر دستام رد كرد و گیره سوتینمو باز كرد گرمایی دستش یه دفعه خورد به سینه هام و منو داغ تر كرد شرتمو هم خودش در آورد من یكم حالت ناراحتی گرفتم و اونم متوجه شد و گفت حالا نوبت توئه كه منو لخت كنی منم خیلی سریع مثل خودش لختش كردم خیلی از مدل كوسش خوشم اومد واقعا كلوچه ای خوشگل بود مال منم خوبه فقط یكم لبهاش بیرون زدگی داره
  مریم دستمو گرفتو منو انداخت روی تخت خودشم افتاد روم حسابی لبامو خورد و رفت سمت گردنمو سینه هام حسابی لیس میزد من خیلی خیس شده بودم خیلی جالب بود تو همون حالم خیسیه مریمو هم حس میكردم چون روم افتاده بود آب كوسش داشت پاهامو خیس میكرد از روم بلد و شد و رفت پایین پام اول فكر كردم فقط میخواد با دست بازی كنه ولی یه دفعه سرشو برد لای پام و یه لیس از كوسم زد خیلی حس خوبی بود ولی چون خودم دوس نداشتم كوس لیس بزنم توقع این كارو از مریم نداشتم ولی اون خیلی خوب میخورد حسابی لیس زد چوچولمو زبونشو میكرد توی سوراخمون و آبمو با لباش میمالید به چوچولم بعد قورتش میداد و میگفت ممممم خیلی خوشمزس حسابی تحریك شده بودم داشتم لذت میبردم كه دیدم كارشو قطع كرد و نشست و دیلدو رو برداشت داشتم خیلی از دیلدو خوشم اومده بود رنگش خیلی طبیعه بود و مدلش خیلی شبیه به كیر واقعی بود معلوم بود خیلی با كیفیت هست مریم داشت آروم آه و ناله میكرد كه من بیشتر تحریك بشم و آروم آروم سر دیلدو رو میمالید به سوراخ كوسمو آبشو حسابی میمالید به اطراف كوسم تا آروم سرو فرو كرد تو وایییییی نمیدونید چه حسی داشت خیلی خوب بود از كیر واقعی هم حسش بیشتر بود باورم نمیشد مریم حسابی داشت با صداش بیشتر تحریكم میكرد و دیلدو رو توی كوسم جلو عقب میكرد دیگه دیلدو داشت راحت جلو عقب میشد كه همونجا نگهش داشت دیدم پلاگین برداشت قبلا اطلاعات در مورد پلاگ مقعدی داشتم كه یه چیز زینتیه و توی فاتنزی ها استفاده میشه ولی هیچ وقت نمیدونستم از كجا باد تهیه كنم مثل همه كه این مطمعنم این مشكلو دارن چون خیلی سخت این جور وسیله ها رو میشه خرید از رنگش خیلی خوشم اومد دیدم دیلدورو در آورد و پلاگین و مالید به كوسم اولش فك كردم میخواد بكنه تو كوسم جون دیلدو حسابی جا باز كرده بود این سایز پلاگین دیگه واسش مشكلی نبود تا اینكه پلاگینو گذاشت روی سوراخ كونم خیلی شكه شدم آخه خیلی كم در حد چند بار فقط از پشت سكس كردم ولی دیدم مریم خیلی آروم و بدون درد پلاگین فرو كرد واقعا آب كوسم لیز لیز كرده بودش خیلی لذت داشت با یكم درد پلاگین كاملا سر جاش بود كامل رفته بود داخل و اون گل صورتی رنگش بیرون بود مریم دوباره رفت سراغ دیلدو و آروم كردش تو كوسم واقعا حس خوبی بود هم سوراخ پشتم پر بود هم كوسم خیلی حس خوبی بود خیلی تحریك شدم جوری كه با سه یا چهار بار جلو عقب كردن دیلدو ارضا شدم و مریم سریع دیلدو و پلاگین در آور و بغلم كرد من روی ابرا بودم خیلی خیس شدم چون زمان زیادی هم بود كه سكس نداشتم خیلی آروم شدم بدن گرم مریم بهم چسبیده بود سریع حالم جا اومد میخواستم دیلدو و پلاگین و تمیز كنم از مریم پرسیدم چجوری تمیز میشه یا اصلا میشه تمیز كرد و واسه تو استفاده كنیم كه گفت نه شخصیه و باید برای خودت باشه با خنده گفت من خودم دارم منم گفتم باشه ولی گفتم از تكنیك خودم استفاده میكنم افتادم روشو و حسابی سینه هاشو خوردم و كنارش دراز كشیدم فك میكرد كوسشو میخورم ولی این كارو دوس نداشتم و یه دستم گذاشتم زیر سرش و با اون یكی دستم كوسشو میمالیدم خوب بلد بودم جق بزنم حسابی چوچولشو میمالیدمو كنار گوشش آهو ناله میكردم تا دیدم آه و ناله های مریم زیاد شد ارضا شد یكم آروم كنارش خوابیدم و پایین تخت پتو بود كشیدم رومون و یكم استراحت كردیم چند دقیقه بعدش با بوس كردنای مریم چشام باز شد اونم خیلی آروم بود بلند شدیم و با هم رفتین حموم و لباس پوشدیم چایی ریختیم و خوردیم دیدم مریم از كیفش سیگار و فندك درآورد و گفت میكشی؟گفت بعد از ارضا شدن خیلی باحاله من گفتم نه سیگار نمیكشم ولی از همون سیگار خودش كه داشت میكشید كشیدم حس خاصی نداشتم اصلا برام جالب نبود سیگارش كه تموم شد گفت كه من كم كم میرم باید با مامانم بریم خرید و رفت كه حاضر بشه بهش گفتم این وسایلو از كجا گرفتیو قیمتش چقد شد چون گفت اینا مال تو هستن گفت یكی از دوستاش كه شوهر داره خیلی دنبال این جور وسایل زناشویی بوده و از هر جا كه میخواستن بخرن كلاهبرداری بوده و فقط پولشونو میخوردن تا اینكه با یه پیج آشنا شدن و همه مدل لوازم زناشویی اصلی داره كه با قیمت خیلی خوب میده واسم سوال شد كه منظورش از قیمت خوب چیه چون باید بهش پول وسایلو میدادم وگرنه قبولس نمیكردم با كلی خواهش من گفت كه هر دوتا وسیله ٤٠٠ شده همون جوری كه خودم از پول نقدس حدی زدم ولی باورم نمیشد اون وسایل با اون كیفت اینقد ارزون باشه ازش تشكر كردم و گفتم شماره كارت بده تا برات بریزم اونم میگفت هدیه هست و آخرش گفت میفرستم بعدا و رفت.رفتم تو اتاق داشتم دیلدو پلاگینمو نگاه میكردم كه بهترین خاطرمو ساختن بردمشون تو حمام و شستمشون و اومدم زیر تختم قایمشون كردم .از اون موقع چند ماهی میگذره و با مریم خیلی رفت و آمد داریم و تقریبا بیشتر جا هارو با هم میریم ولی هنوز شماره كارت نداده.البته من بجاش واسش خیلی كادو گرفتم كه حداقل ازش تشكر كرده باشم و بهترین سكسامو با مریم داشتم تا الان. هیچ وقت فك نمیكردم رابطه ی بین ٢ تا دختر انقد لذت بخش باشه. در ضمن كسی اگه از این دیلدوها و وسایل خواست بیاد خصوصی تا همینی كه ما ازش خرید كردیمو بهش معرفی كنم. اگه خواستین تو كامنتا بگین تا بقیه سكسامونم براتون بنویسم.


  نوشته: hasti

 • 7

 • 14
 • نظرات:
  •   Komboll
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیر تو خودتو اون داستان کیریت
   کون تلق تولوقی


  •   new.mexico
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستانی مخصوص برای تبلیغ کلاهبرداری خودشون


  •   Nikis
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • شرین تر از دیدن دوتا لزبین حین سکس نیست


  •   ممدپالیس
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • من فکر کنم تو هم لالی و هم چاق.که جمع مکسر این دو میشه چاقال.والسلام نامه تمام.


  •   Top18Movies
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • معلومه پسر نوشته دیس میدم


  •   hasti.kos.tang
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • نظر هر كس نشانه شخصيت اونه :)


  •   maryam.kir.fooroosh
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • چقد باحال بود كلي خنديدم
   پسراي ديوس چه باحال كامنت ميزنن


  •   Koloftmfm
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • ادرس پیجت رو بده واسه خرید


  •   Mania-les
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • این پیام بازرگانی شهوانی بود؟!


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو