لوبیای سپید

  تقریبا تمام پس اندازمون رو خرج دوا درمون کردیم اما نتیجه نمیگرفتیم. هردو سالم بودیم. دکترا میگفتن آمادگی روحی و روانی ندارید، مادربزرگم میگفت قسمتتون نیست و با تقدیر نمیشه جنگید.


  اما من سخت تر از این حرفا بودم و همیشه برای چیزی که میخواستم می جنگیدم و به دستش میاوردم و قبول نمی کردم!
  می گفت: اصرار نکن دختر جان، خدا کار زورکی دوست نداره!
  اشک میریختم: من بچه میخوام؛ زورکی یا هرچی!


  آرزوم عقب افتادن عادت ماهیانم بود؛ دوست داشتم این هیجان رو تجربه کنم. جین جین بیبی چک خارجی توی خونه داشتم و گاهی الکی یکیشو تست میکردم و کاملا احمقانه ته دلم امیدوار بودم مثبت باشه. اما همیشه من بودم و فقط یک خط.


  وقتی سر ماه قبل؛ یک روز پریودم عقب افتاد از خوشحالی داشتم دیوونه می شدم. دوتا بیبی چک برداشتم و به دستشویی رفتم. دستم میلرزید، جیغ کشیدم، یک جیغ ممتد و لذت بخش! دوتا خط داشتم، تنها بودم. همسرم یا سر کار بود یا خواب! تنهایی توی خونه گریه میکردم و مثل دیوونه ها با یک تکه پلاستیک آغشته به ادرار میرقصیدم. جرات نداشتم به کسی بگم .اگر اشتباه بود چی؟


  تا صبح نخوابیدم. زل زده بودم به سقف و سعی می کردم به لباس های رنگی و کوچک فکر نکنم، به دهن کوچک و بی دندون و به دستای کوچکی که قراره بی اراده انگشتامو بگیره...


  قبل از باز شدن آزمایشگاه پشت در ایستاده بودم و ترس از سوزن رو فراموش کرده بودم. با ذوق به خون غلیظی که سرنگ رو پر می کرد زل زده بودم.
  سر ناهار به شوهرم گفتم: رفتم آزمایش خون دادم، بیبی چک مثبت بود.
  منتظر شوق بودم و بوسه، مثل فیلم ها....
  حتی سرشو از روی بشقاب بلند نکرد: حالا میگی چیکار کنم!؟
  خشکم زد اما به روی خودم نیاوردم، سالادم رو پر از نمک و آبلیمو کردم و با بغض خوردم.
  .
  جواب آزمایش رو که گرفتم دکتر مثه فیلما لبخند زد و گفت: تبریک میگم شما باردارین.
  منم مثه فیلما بغض کردم و جیغ کوتاهی کشیدم!
  شب غذای مورد علاقه شوهرم رو پختم، دوش گرفتم، پیراهن تنگ و کوتاهی که اندام متناسبمو زیبا تر نشون میداد پوشیدم و جلوی آیینه به خودم خندیدم. موهامو بالا سرم جمع کردم و منتظر نشستم. با خودم فکر کردم، ظهر حتما فکر کرده مثل هر بار توهم زدم برای همین باور نکرد و این برخورد رو داشت.


  برگه آزمایش رو گذاشتم کنار بشقابش...یک عود کامل سوخت و نیامد، عود دیگه ای روشن کردم و یکی از چراغهای خونه رو خاموش...عود دوم هم تموم شد و باقی چراغها رو خاموش کردم. نشمردم چند بار بهش زنگ زدم و جواب بی جواب...
  نگران بودم، عصبی و خشمگین...
  نصف شب با صدای کلید و در از خواب پریدم. آماده انفجار پرسیدم: هیچ معلومه کجایی؟ از نگرانی مُردم.
  ساعت و سوییچش رو پرت کرد روی میز، توی مسیر دستشویی خیلی بی تفاوت گفت: ماشین خراب شده بود!
  رفتم پشت در دستشویی، سرمو چسبوندم به در و پرسیدم: نمیتونستی یه زنگ بزنی؟ چرا تلفنای منو جواب نمیدادی؟
  صدای کوبیده شدن در توالت فرنگی اومد: اه اه، اخلاق گند، هیچوقت درک نمیکنی همیشه خودرایی و دیکتاتور....
  اشک از گوشه چشمم چکید. اینکه توقع داشتم به تلفنم جواب بده زورگویی بود؟
  برگه آزمایش رو از کنار بشقابش برداشتم و بدون هیچ حرفی خوابیدم.


  تا صبح خواب های عجیب و غریب دیدم، صبحانه رو آماده کردم و رفتم سونوگرافی.
  سرخوش بودم و به همه لبخند می زدم و برای اولین بار از اینکه باید فشار دستشویی رو تحمل کنم خوشحال بودم.
  نوبت گرفتم و رفتم توی اتاق انتظار، حالم عوض شد و در کسری از ثانیه بغض شدم. همه با شوهرهاشون اومده بودند. بعضی ها حتی مادرشان هم همراهشون اومده بود!
  دنج ترین گوشه سالن نشستم و با پاکت بزرگ آبمیوه تو دستم بقیه رو نگاه میکردم و سعی داشتم داستانشون رو حدس بزنم.
  منشی اشاره کرد آب بخور، آبمیوه از گلوم پایین نمی رفت، بلند شدم آب بردارم.
  مرد چاقی هن و هن کمان به زنش نزدیک شد و گفت: گفتن باید آبمیوه شیرین بخوری.
  پوزخندی زدم، شکم مرد دو برابر شکم یک زن پا به ماه بود. اگه حالم خوب بود شاید مسخره بازیم گل میکرد و میرفتم خیلی جدی روبروش و میپرسیدم :ببخشید چندقلوعه؟
  زن ، مظلوم و ملتمس نگاهش کرد و گفت: خب آب انار شیرین هم داریم!


  یک قطره اشک سرخورد روی گونم. به زن نگاه کردم، شوهرش رفته بود: دلت آب انار میخواد؟
  انگار مچشو گرفته باشم یکم خجل شد: هر روزم میخورما...
  چند قطره اشک دیگه تندتند در فاصله پلک زدن شالمو خیس کردن: نوش جونت عزیزم نی نی دلش آب انار میخواد دیگه...
  نگاهم کرد، از اون نگاه های که: بیا بشین کنارم و بگو چرا گریه کردی....


  قبل از گفتن این جمله اتاق رو ترک کردم، حالم بد بود و خودمم نمی دونستم چه مرگمه...اینکه تنها بودم انقدر سخت بود ؟ یا جریان دیشب؟ یا چی؟


  نفسم تنگ شد خودمو به خیابون رسوندم و هوای پر از دود و کثافت رو با ولع دادم توی ریه هام و چشامو محکم بستم. نمیخواستم گریه کنم. اینجا و امروز نه!
  اسمم رو پیج کردن و منشی عصبی و کلافه تشر زد: خانم ده بار صدات کردیم ما اینجا علاف نیستیم به خدا
  عذر خواستم.
  پشت چشمی نازک کرد: مثانه رو کامل پر کردی ؟
  گفتم: نه خیلی..
  جدی نگام کرد، انگار تقصیر من بود که به جای پزشک منشی شده!
  برگمو گذاشت سر جاش: آب بخور خانم، نفر بعدی میفرستمت.
  یک لیوان بزرگ چای ریختم، توی کیفم شکلات داشتم هرچند این اواخر دلم مدام چیپس شور و پرتقال و نارنگی ترش میخواست.


  نوبتم که شد یهو استرس گرفتم، دستام یخ زده بود. دراز کشیدم روی تخت، دکتر روی صندلی نشست و با لبخند پرسید: بچه چندمه؟
  سرمای ژل روی دستگاه اذیتم میکرد. سعی میکردم به اعصابم مسلط باشم: چندم چیه دکتر؟ اولیه.
  میخواستم اضافه کنم بعد از چند سال بدبختی اما نگفتم.
  مدام دستگاه رو با فشار زیاد روی شکمم میچرخوند، چشمهاش رو ریز کرده و زل زده بود به مانیتور: چون مثانت کامل پر نیست نمی تونم پیداش کنم...نگاهم از دستای دکتر به مانیتور و بالعکس در حرکت بود.


  صدای قلبم رو میشنیدم: دکتر حامله نیستم؟
  سکوتش به اندازه یکسال طول کشید: آهاااا، ایناهاش، پیداش کردم اینجاس و صفحه رو زوم کرد.
  خیلی کوچک بود بی اختیار گفتم: اندازه یه لوبیا چیتیه و اشکم سرازیر شد.


  دکتر بدون اینکه چهرش حالت خاصی داشته باشه گفت: نمیخوای نگهش داری؟
  تپش قلب گرفتم، چطور این سوال رو پرسید؟ بچه ای که اینهمه آرزوشو داشتم: چرا همچین فکری رو کردین دکتر؟
  همچنان که داشت به دستیارش یک سری عدد و کلمات نامعلوم میگفت، بدون اینکه بهم نگاه کنه جواب داد: به جای ذوق مضطربی.
  گفتم شاید بچه ناخواسته باشه، این روزا کیس اینجوری زیاد داریم، یا ازدواج نکردن یا زنه دلش جای دیگس یا شوهره داره زیر و رو می کشه.....
  به شب قبل فکر کردم و به شبهای دیگه ای که......
  دکتر گفت: پاشو خانم اگر میخوایش قدمش خیر باشه. اگرم به هر دلیلی نمیخوایش تا بزرگتر نشده تمومش کن، هنوز قلب نداره.
  قلبم فشرده شد و به اون لوبیای کوچک بدون قلب فکر میکردم....
  دستیار جواب رو توی پاکت به دستم داد: بفرمایید شش هفته و یک روزشه.


  با پاکت توی دستم مسخ زدم به خیابون. فکر کنم نیم ساعتی گذشته بود که متوجه غریبه بودن مغازه ها شدم . مسیر رو اشتباه اومده بودم.


  با احساس گناه شدید به حرف های دکتر فکر می کردم. بعد از اینهمه سال بزرگترین آرزوی زندگیم برآورده شده بود و من تردید داشتم.


  به خانه رسیدم هنوز بشقاب های دیشب سر میز بود ؛با مانتو و شال نشستم روی مبل....
  صدای باز شدن در که اومد متوجه شدم ساعت ها گذشته و من نفهمیدم که هوا تاریک شده....
  چراغ رو که روشن کرد جا خورد: چرا توی تاریکی نشستی؟
  صدام قطع شده بود، ساعت و سوییچشو روی میز گذاشت: عزیزم چرا با لباس بیرون توی تاریکی نشستی؟
  انگار نه انگار دیشب دیر اومده بود و تلفنهامو جواب نداده بود و من تنها خوابیده بودم.
  لبخند بی حالی زدم:
  شام میخوری؟
  داشت میرفتم توی اتاق: دستپخت شما رو مگه میشه نخورد خانم؟
  و چرا من مث همیشه خوشحال نشدم؟ چه مرگم شده بود؟ اشکم بند نمیومد....
  مشغول گرم کردن غذا شدم، سالاد شیرازی دوست داشت ریز با آبلیمو.
  دماغمو با پشت دست پاک کردم، اومد پشت سرم: به به چه بوهایی! چرا گریه میکنی؟


  خوب شد پیاز توی دستم بود؛ بهانه کردم ...بوسه کوچکی روی موهام زد، از همونایی که لجمو در میآورد... نه صدا داشت و نه حتی لمس. لبهاش رو حس می کردم یه جور از سر واکنی!
  پشت میز نشست، دلم نمی خواست نگاش کنم، تنهایی امروزمو نمی بخشیدم...
  غذا رو کشیدم ، سالاد گذاشتم و نشستم کنار، نه روبرو!
  همونجوری که دوست داشت: دلم میخواد نیم رختو ببینم.


  عزیزم سالاد میکشی ؟ عشقم بهم ماست میدی؟ خوشگلم یکم آب بریز ...
  من رباط بودم و صبحانه که بخش مهمی از زندگی ما بود زودتر ازش بیدار میشدم و صبحانه آماده روی میز میچیدم و لقمه های کوچکی که همه چی روش مالیده بودم و آخر سر با یه تکه گردو تزئین میکردم.


  نشسته بودم کنار و همه ساعتای خوش زندگیم باهاش از نظرم میگذشت و دلم غنج می رفت ...به صورتش نگاه کردم، چشمهام رو ریز تر کردم، دقیقتر! چونشو گرفتم و سمت خودم چرخوندم زیر نور: این چیه؟
  واقعا سوال کردم؛ سوالی که جواب روشن و واضحی داشت.
  با خونسردی صورتشو عقب کشید : چی چیه؟ باز شروع شد؟
  دستمالی که اشکامو باهاش پاک کرده بودم دستم بود! کشیدم روی چونش.
  روی زبری ته ریشی که دوستش داشتم، دستمال سفیدم صورتی شد! و صورت من سفید.
  نفسم گم شد...
  دستمال رو گرفتم جلوی صورتش : این چیه ؟؟
  با کمال خونسردی داشت غذا می خورد: چه میدونم، چی چیه؟
  چند قطره اشک همزمان از چشمهام چکید: این روی صورت توعه نمیدونی چیه؟ این رژ لبه....!
  هرچی پرسیدم کتمان کرد، اصرار کردم حاشا کرد، گریه کردم محکومم کرد....
  مانتوی سفیدی که تازه خریده بودم پشت در اتاق خواب آویزون بود، تن کردم و شالم رو سرم گذاشتم که برم ، جلومو گرفت: نصف شبی کجا داری میری؟


  گوشه مانتومو گرفتم و مالیدم به چونش و باز هم صورتی شد: آنقدر زیاده تموم نمیشه که!
  از ته دل ضجه می زدم. نشسته بودم و داستان های مزخرف و بی سر و ته


  در مورد رژ لب می شنیدم.
  تا صبح نخوابیدم از اون مدلهایی که انقدر به یه حالت میشینی و خیره میشی به هیچ کجا و فکر میکنی به هیچ چیز و همه چیز که تمام مفاصلت درد میگیره...


  گرگ و میش که شد میز صبحانه رو چیدم ، همون لقمه های همیشگی، کوچک و پر با یه گردوی روی هر کدوم....
  با همون مانتوی صورتی شده زدم بیرون...


  منشی با لبخندی زورکی گفت: چیزی جا گذاشتی؟ کلا حواس پرتیا.
  گفتم: نه ویزیت میخوام.
  دکتر که اومد چای سفارش داد و رفت توی اتاقش منو نشناخت، خودم هم خودمو نشناختم ! از دیشب ده سال پیر شدم...


  نشستم روبروش مهلت ندادم سوال کنه: بله همون بیمار دیشبم ...میخوام بندازمش....!
  خواست چیزی بگه : دکتر حوصله نصیحت و روانکاوی و مشاوره بالینی ندارم دیشب شما خیلی صریح پرسیدین، الان من دارم صریح خواستمو میگم. جایی رو سراغ دارین؟ خودتون انجام میدین؟ یا چی؟


  گفت باید بپرسه و سالهاست خبری از این دکتر نداره، این کارا قانونی نیست، هزینش بالاس و...
  صغری و کبری می چید.
  سالها؟ مطمئن بودم همین دیروز کیس سقط فرستاده براش....
  با تلفن صحبت کرد و رو به من در حالیکه سعی می کرد خیلی مهربون و طرف و جانب من باشه: هزینش یکم بالاس!
  حلقمو توی انگشتم می چرخوندم: چقدر ؟
  آروم گفت: میگه یک و دویست تا یک و نیم.
  انگشتامو قفل کردم: دارم، برای همین الان یه نوبت میخوام..........


  وقتی رسیدم خونه، روی مبل، موبایل به دست دراز کشیده بود، برگشت سمت من : کجا بودی تا ال...نیم خیز شد: چی شده؟؟


  خونسرد نبودم! مسخ بودم ! یه زن دیگه، اصلا تموم شده بودم: خوبم، چطور؟
  بلند شد، اومد سمتم نگرانی توی صورت همیشه بی خیالش موج می زد: رنگت مثه گچ سفید شده.
  خودم رو کنار کشیدم: بگو مثه مانتوت.
  رفتم سمت آشپزخونه، فشارم افتاده بود، دکتر تاکید کرده بود: مدام عسل بخور!
  تقریبا با فریاد گفت: این چیه؟ پریود شدی؟ پشت مانتوت خونیه!
  برگشتم سمتش و زل زدم توی چشماش: انداختمش، قد یه لوبیا چیتی بود، شش هفته و چند روز؟ حالا هر چی....


  هاج و وام نگام می کرد: این چرت و پرتا چیه؟


  "یه گوشه مانتوم رو تو صورتی کردی، یه گوشه شو بچه ات قرمز!"


  پایان


  نویسنده :sepideh 58

 • 140

 • 17
 • نظرات:
  •   mim.mom
  • 8 ماه،2 هفته
   • 9

  • چقدر قشنگ بوووووود. اصلا به اسمش نمیومد موضوعش. عااااالی بود.


  •   eyval123412341234
  • 8 ماه،2 هفته
   • 15

  • چقدر دوس داشتم! :-) آفرین سپیده عزیز


  •   darya54
  • 8 ماه،2 هفته
   • 7

  • زیبا و بسیار تلخ.واقعیت بسیار دردناکی که این روزا متاسفانه زیاد شده.
   قلمتون مانا بانو


  •   boy.t0p
  • 8 ماه،2 هفته
   • 7

  • چقدر خوب که دوباره شما نوشتین.خیلی خیلی خوب احساسات زن داستان رو نشون دادید.
   جمله اخر داستان هم بی نظیر بود. واقعا لذت بردم.


  •   NASOOT
  • 8 ماه،2 هفته
   • 9

  • فیلم کوتاه بود. لایک یازدهم


  •   Ali.zer00
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • عالی بود.


  •   excavator
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • ولله فکر نکنم خانمی که سقط کرده باشه اینقدر راحت باشه که شما بودین بعدش.اونایی که تجربه دارن میان نظر میدن.ولی نگارشت خوب بود.مننون بابت زحمت نوشتنت


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 8

  • پسر برازجون دوست عزیز ببخشید باعث غم شدم برات ...معمولا تگ خیانت موضوع مفرح و جالبی برای خوندن نیست هر وقت دیدی ازش بگذر (rose)


   mim.mom
   دوست عزیز مرسی که خوندی و خوشحالم دوسش داشتی (rose)


   شادی عزیز و دوست داشتنی ممنون از لطفت (rose)


   darya54
   دریای عزیزم مرسی که خوندی ...بله !متاسفانه خیانت خیلی زیاد شده و شکستن دل ها راحت ...امیدوارم هیچ وقت گرفتارش نشی (rose)


   boy.t0p
   دوست خوبم مرسی ازت..خوشحالم دوسش داشتی امیدوارم تو هم داستانت رو تموم کنی بالاخره (rose)


  •   happysex
  • 8 ماه،2 هفته
   • 6

  • یک اعجاز دیگر
   یک قلم رقصنده ، مانا و سحرآمیز
   چقدر حالم خوب میشه وقتی سپیده عزیز مینویسه و من
   مات نگارشش میشم
   و چه خوبتر که میبینم هیدن مون عزیزمون هم مثل من و دیگر خوبان قدرشناس این همه زیباییهای سایت هستند که بخاطر وجود سپیده عزیز و مهشید عزیز و بانو ایول هستن
   سپیده عزیز بوسه به دستان و قلم توانگر شما
   زیبا ، بی نقص و روان
   تو بینطیری
   لایک ناقابلم تقدیمت


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • مرسی ناسوتی (rose)


   آیدای عزیزم مرسی از لطفت به پای داستانای تو ک نمیرسه! هر وقت اسمت رو میبینم یاد آیدای شاملو میفتم...ایدا درخت؛خنجر ؛خاطره (rose)


   Ali.zer00
   مرسی دوست خوبم(rose)


   excavator
   دوست عزیزم قبل از نوشتنش پرسیدم ...از دوست خودم که کورتاژ کرده بود و چند نفر دیگه واکنش ها مختلفه چون بدن ها قوی و ضعیفه و قطعا ضعف و خونریزی هست که من بهش اشاره کردم ...مرسی از اینکه خوندی و دقت نظرت (rose)


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 11

  • ماه قشنگم دلت همیشه شاد باشه (love)
   قصه لوبیا های بیگناه همیشه تلخه بخصوص توی این برهه از زمان ...خیلی نبودم و دلم تنگ بود خوشحالم بهانه ای پیدا شد برای اپ (rose)


   از چشم هام، آدم دلتنگ می بَرَند
   با جرثقیل از دل من سنگ می برند


   فحشی ست در دلم که شدیداً مؤدّب است
   در من تناقضی ست که هر روزش از شب است


   خوابیده اند در بغلم بی علاقه ها
   پرواز می کنند مرا قورباغه ها


   از یاد می برند مرا دیگری کنند
   از دستمال ِ گریه ی من روسری کنند


   در کلّ شهر، خاله زنک ها نشسته اند
   درباره ی زنی که منم داوری کنند


   باران نبود، امشب اگر گونه ام تر است
   بر پشت من نه بار امانت، که خنجر است!
   می چسبم از خودم به غم و شعر می شوم
   از شعر گریه می کنم و شعر می شوم!
   از کاج هام موقع چاقو زدن توام
   بگذار شهر هرچه بگویند! من، توام!(inlove)


  •   Mr.Holmes
  • 8 ماه،2 هفته
   • 8

  • اگر تنها نویسنده این سایت نباشی یکی از دوتا نویسنده اینجایی (دومی رو نمیدونم کیه)، مخصوصا که نمیخوای آخر متن نتیجه‌گیری بکنی و نظر خودت رو در مورد موضوع به عنوان پیام اخلاقی با پیچ‌گوشتی تو مغز خواننده‌ات فرو بکنی! اکثر کسایی که اینجا داستان‌هاشون رو با هدف مینویسن این استعداد رو ندارن و حداقل یکبار در طول داستان و در داستان‌های طولانی و دنباله‌دار بعضا چندین بار روی منبر نصیحت بقیه و ارائه مانیفیست‌های اخلاقی میرن که واقعا رو اعصابه، وقایع توی داستان خودشون باید تاثیرگذار باشند و پیامشون رو منتقل بکنند، نکته دیگه اینکه تونستی "عمق اجحاف در پدیده خیانت" رو بدون تشریح صحنه‌های اروتیک و سکسی منتقل بکنی و این نشون میده با یک نویسنده طرفیم نه یک آدم مبتدی که میخواد همه اعتبار حرفش رو از کلیشه "این داستان واقعیه" گدایی بکنه!!!


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 3

  • happy sex
   دوست خوب و دوست داشتنی ممنون از حضورت و لطف زیادت به من ...شرمنده اینهمه محبتم و زبان الکن(rose)


   دیفی عزیز (biggrin) بپا ترک نخوری از این ناراحتی و خوشحالی
   مرسی ک هستی و مرسی ک خوندی و دوس داشتی ! (rose)


  •   Neshane21
  • 8 ماه،2 هفته
   • 8

  • زنانه ترین حالت های یک انسان رو به قلم کشیدی خانم نویسنده!... بعد نویسندگی رو وارد نمیشم چون حرف نداشت اما محتوا: یکم تصمیمش واسه سقط آنی و جنونی بود که نیازی نیست دفاع کنی ازش چون میپذیرم زن داستان قرار نیست معصوم باشه ، یه آدم عادیه مثل همه. لایک 23... (rose)


  •   abolfazl90
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • نمیدونم لایکی که دادم بهت برا چی بود، چون من بچه دوس دارم، نمدونم چجوری میشه ادم از بچه اش میگذره، نوشته ات واقعیتی تلخ و عبرت اموز بود، ولی دیس لایک هم نمیتونستم بدم.
   امیدوارم منو امسال من و همه ی جوونای عزیز مملکتمون زندگی که به سختی تونستیم درست کنیم رو راحت و به این شکل که شما نوشتی تباه نکنیم?


  •   Nazi.mirzayi3244
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • عالییییی


  •   NooSheeN
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • همین‌جور زل زدم به صفحه‌ی گوشی و نمی‌دونم چی بنویسم...


   چقد آشنا بود. چقد زندگی بود. چقد ملموس بود. و چقد عاقلانه بود و تلخ و کشنده، اون تصمیم :(


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • Mr.Holmes
   دوست عزیزم ممنون از کامنت کامل و جامعتون!
   حق با شماست قطعا داستانی که نتیجه رو به زور بخواد تزریق کنه موفق نخواهد بود ...چون آدمهای یک دنده ای مث شما پیدا میشن که میخوان تصمیم و نظر خودشون رو در مورد داستان داشته باشن و بازخورد جالب توجهی نخواهد داشت ...خیانت جزء لاینفک زندگی ماشینی ما شده هر چند هنوز و با این داستان نشد قبح کار رو نشون داد هرچند تلاش کردم بدون دخالت اروتیک سیاهی این کار رو به تصویر بکشم و خوشحالم شما دیدین و منظورم رو متوجه شدین
   پایدار باشید(rose)


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • Neshane21
   عزیز و دوست داشتنی
   حق با شماست ...گاهی تصمیم های احساسی پدر زندگی رو در میاره ! اما گاهی باید این تصمیم ها باشه ک پل ها رو خراب کنه ...مرسی ک خوندیم(rose)


   مهران !
   داستان های من این قابلیت رو داره که در عین غم قر تو کمرش فراوونه!
   مردا خنگ نیستن !فقط گاهی زنها رو دست کم می گیرن...زنها اکثرا توی کوچه معروف قدم میزنن تا روابطشون رو حفظ کنن اما امان از وقتی که از حماقت خسته بشن !
   مانتوم کثیف شد باید یکی دیگه بخری قول میدم دکتر شم !(biggrin)
   مامان هم دوس ندارم بشم ایشالا خودت بابای یه لوبیای زشت بشی به حق این شب عزیز (biggrin)
   مرسی از کامنت باحالت و مرسی از خودت ک اومدی و خوندی(rose )


  •   NooSheeN
  • 8 ماه،2 هفته
   • 3

  • لحظاتی در زندگی هست که یکباره علیرغم میلت بزرگ می‌شی، می‌شکنی و پیر می‌شی. مثل غم از دست دادن یک عزیز. مثلِ خیانت و...


   آخ از این خیانت... امان و فغان از این خیانت؛ که بدجوری روحت را آزار می‌ده و به تو می‌فهمونه که زندگی اون چیزی نیست که انتظارش را داشتی، که انسان‌ها اونطوری نیستن که تصور می‌کردی


   خیانت از اون زخم‌هاست که تا دردشو حس نکرده باشی، نمی‌تونی بفهمی طرف مقابل از چی داره می‌سوزه...


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • abolfazl90
   مرسی از کامنتت دوست خوبم ...ایشالا همیشه زندگیت بر مدار باشه و زندگیت بر وفق مراد(rose)


   Nazi.mirzayi3244
   ممنون عزیزم(rose)


   NooSheeN
   نوشین عزیزم...ببخش اگر با خوندن داستان دلت غمین شد
   ..همیشه بخندی (rose)


   مردسکسی....
   متاسفم برای اتفاقی که افتاده برات ...(rose)


  •   Takmard
  • 8 ماه،2 هفته
   • 7

  • داستانت تداعی گر فلسفه دیو و فرشته ادیان باستانی بود
   نیروهای نیکی و بدی در مهرپرستی همیشه در حال ستیزه ن و " گهی این بر آن و گهی آن بر این..! " اما اینجا سیاهی بر سپیدی ! پیروز میشه بانو سپیده و تو آسون شکست خوردی
   اگه آرمانت از نوشتن نمایش شکست و استیصال یک "زن" ه که هیچ اما اگه میخوای یک پله جلوتر بری از دریچه نور نگاه کن ، کودک بی قلب ! رو نکش اگه یه زن جسوری از خودت مایه بذار ... راستی چرا جنین قربانی خیانت شد به اون چه؟
   تا وسطای داستانت همه چیز شبیه یه شهربازی شاد بود و میشد سیالیت حرکت روی یه سرسره بلند رو حس کرد
   با خودم میگفنم سپیده عالیه داره یه شاهکار مینویسه و مثل قدیماخبری از خیانت نیست ، اما پارانوئید خیانت ول کن نیست..
   میدونم فرهیخته ای و از نقد نمیترسی و این برداشت آنی من از داستان قشنگ اما سیاهت بود ،،،
   لایک به هنر خوندنی ت


  •   myous
  • 8 ماه،2 هفته
   • 3

  • فوق العاده بود.. لایک 28 واسه من


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • تک مرد عزیز افتخار دادی ...
   همیشه قرار نیست سپیدی پیروز باشه حتی توی داستان ها ...چون خیلی از داستان ها ریشه در واقعیت دارن .زن داستان من ترسو نبود ؛ک بخاطر زندگیش و نگه داشتن رابطه ای ک فقط ظاهرا وجود داشت بچه ای رو قربانی کنه تا موندگار بشه ...کاری ک خیلی از زنها میکنن و فیفتی _فیفتی شاید جواب بده و شاید هم زن و بچه هر دو قربانی یه زندگی مزخرف و پر خیانت بشن ...چه بمونن توی اون زندگی و چه جدا شن باز کسی که باخته بچه این ماجراس...بچه های طلاق ...بچه های محکوم به تحمل زندگی های پر عذاب و خیانت نمونه های تلخی از لوبیا های موندگار و سقط نشده هستن ...از این زاویه داستان زو ببین و باز نظر بده (rose)
   در ضمن این مهران رو هم ارشاد کن (biggrin)


  •   757Misam
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • سلام شروع داستان خیلی بده و اصلا جالب نیست باید طوری شروع کنی که خواننده از همان ابتدا متوجه شود موضوع از چه قراره یعنی باید از پله اول شروع کنی نه از پله دهم


  •   Mr.Holmes
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • سلام و وقتتون بخیر،
   شما توی کامنت من در مورد داستانتون کجا یک‌دنده‌گی دیدین!؟


  •   Zhazha
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • قشنگ بود. بعد از مدتها یه داستان خوب. باشد که رستگار شوید.


  •   Zhazha
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • اسم نویسنده رو الان دیدم. از تناسب اسم داستان با اسم نویسنده هم خوشم اومد. موفق باشی سپید.


  •   saeid4321
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • بسیار عالی و تاثیرگذار !
   آفرین به این قلم توانا و موثر !


  •   jerard96
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • مثل همیشه عالی و با صلابت و جذاب و مهیج


  •   raminoooshiraz
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • عالی بود از همه لحاظ . حیف این همه استعداد که اینجا داری خرج میکنی


  •   دکتراسترنج
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوب عالیه، بالاخره منتشرش کردی... غم انگیز و تاثیر گذار بود سپیده جانم..???


  •   Mahsasadr
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • بهترین داستانی که بعد از این همه مدت خوندم تبریک به شما عااااالی بود


  •   Weed-m@n
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • موضوع قلمت فضا سازی همه چی عالی بود . اما حیف ک خیلی تلخ بود اولی صبحی حالمو گرف داستانت


  •   nilajooni
  • 8 ماه،2 هفته
   • 7

  • آااااااییییی سپید لعنتی چقد غصه ام گرفت (cry)
   نی نی گناه داره


   لایک ٣٧


  •   دکتراسترنج
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • اون علامت سوالای اخر کامنتم قرار بود دسته گل باشه (dash)


  •   Abtinqqq
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستانتون عالی و نگارش عالی تر


  •   Abtinqqq
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • کامنت های که گذاشته بودن خوندم و خوشحالم که واقعا افراد خوب و با سوادی اینجا هستن
   و یه سوال تو ذهنم اومد این افراد اینجا چه کار میکنن


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • myous
   دوست خوبم مرسی ازت(rose)


   757Misam
   نظرتون محترمه دوست عزیز
   ممنون که وقت گذاشتین (rose)


   Mr.Holmes 
   دوست عزیز منظور این بود که خواننده فهیم رو نمی شه بزور وادار کرد که عقیده و نظر نویسنده رو قبول کنه ...


   Zhazha
   مرسی ازت دوست خوبم و خوشحالم دوسش داشتی ...بله اسم داستانام یه جورایی با اسم خودت هماهنگی داره (rose)


   saeid4321
   مرسی از کامنت پر مهرت (rose)


   jerard96
   ممنون از اینهمه انرژی خوب بهم(rose)


   raminoooshiraz
   مرسی دوست خوبم ...خیلی خوشحالم دوست داشتی ...(rose)


   boko+net 
   ممنون از لطف و حسن نظرت دوست عزیز ...متاسفانه ندیدم فیلم رو ...زیاد هندی طور نیستم:-)
   تلخی واقعیت برام جذاب تره. ..خوشحالم خوندی و نظرتو تامین کرد (rose)


   دکتر استرنج عزیز افتخار دادین :-)
   مرسی خوندی دوست بسیار عزیزم ...ببخشید که به قشنگی داستان های خودت نیست(rose)


   mahsasadr
   مهسای دوست داشتنی مرسی از لطف و محبتت به من (rose)


   Weed-m@n 
   ببخش صبحتو خراب کردم ...ایشالا ادامش بر وفق مراد باشه. ..مرسی از لطفت(rose)


   نیلایی مرسی ک خوندی ...ببخشید دیگه همیشه زهر داره داستانام:-)
   (rose)


   abtinqqq
   مرسی دوست خوبم ...سایتی ک نوشتن در اون آزاد باشه قطعا افراد زیادی رو جذب میکنه ...(rose)


  •   SSAa699
  • 8 ماه،2 هفته
   • 3

  • سپیده جان چقدر قشنگ نوشتی افرین
   گلم .از خوندن داستانت سیر نشدم باور کن .
   تمام جمله ها و کلمات داستان عین زندگی من بود با این تفاوت که من بجای رژ لب انگشتر زنانه پیدا کردم .هر چقدرم که یه زن خوب باشه بعد از چند سال تکراری میشه ..


   متاسفانه خاصیت مردا اینه ..
   لایک40عزیزم


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • مرد سکسی عزیز
   در وهله اول خدمتت عرض کنم به این نوشته میگن داستان ...قرار نیست مو به مو مطابق با واقعیت باشه !
   دوم اینکه نوشتن داستان کوتاه با رمان چند قسمتی زمین تا اسمون تفاوت داره ...داستان کوتاه حتی تعداد کلمات بکار رفته محدوده چه برسه به باقی قضایا ...برشی از زندگیه
   یعنی واقعا توقع داشتین مثل فیلم سینمایی لحظه به لحظه بعد از سقط و حالات و احوالات رو تشریح کنم؟شما انگار نگرفتی چی میخواستم بگم!من ماه رو نشونه گرفتم متاسفانه شما انگشت منو دیدی ...
   فکر کنم خیلی بهتر از شما درد پریود و حاملگی و سقط و هر چیزی رو بتونم حس کنم هر چی باشه من زنم و با هم نوع هام این چیزا رو ملموس تجربه کردم...حالات بعد از کورتاژ رو هم از خودم ننوشتم جناب ...قبلش پرسیدم از کسی ک کورتاژ کرده و دکتر متخصص این کار ...توی کامنت های قبلی هم توضیح دادم اما نخوندید...بدن آدمها فرق داره و ری اکشن ها هم قطعا متفاوت حتی برای چیز کوچکی مثل پریودی یکی اصلا درد نداره و یکی راهی بیمارستان میشه ...نظرتون رو نمی تونید به همه آدمها تعمیم بدید ...موفق باشید


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • SSAa699
   عزیزم بسی متاثر شدم ...امیدوارم از این به بعد زندگیت بر مدار باشه و حال دلت خوش(rose)


  •   eli-naz
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • به به ببین کی افتخار داده برامون داستان نوشته.
   چه جمع صمیمی ادم لذت می بره.


   خیلی خوب بود سپیده جان.


  •   Takmard
  • 8 ماه،2 هفته
   • 4

  • سپیده عزیز ، هر داستان سه زیر شاخه اصلی داره : سوژه ، پرداخت و فلسفه !
   که یا بر اساس واقعیته و یا تراوش ذهنی نویسنده س، پس تو میتونی پارت یک و دو رو بر اساس هوش و خواسته خودت بچینی و فلسفه خودتو خلق ، فلسفه هون جهان بینیه که تو با نگرش نسبتا فمنیستی سعی بر اثباتش داری و این یعنی تو با برنامه و هدف مینویسی و بقول معروف دامبولی کسک نیستن کارات و این البته خوبه
   نقد من بر اساس این یک داستانت نبود اتفاقا تکنیک تو بهتر و بهتر شده و جای آفرین داره ، تو کلا ابری مینویسی
   همینجا ، یه زوج یه عمر دنبال بچه ن اما زن بخاطر رژ لب رقیب نادیده ش بچشو قربانی میکنه اما به شوهرش نازک تر از گل نمیگه ،،
   بپذیریم زنا خودشون از خودشون میخورن رژ لب مال یه زن بود یه مادر شاید نه یه مرد !
   و اینکه چطور بچه فدای رقابت دو زن میشه ، مگه خیانت قصه تازه ایه ، کی میگه آینده بچه سیاهه
   اینا همون تاریکیای قصه ست و فلسفه ای که میشه قوی تر تصمیم بگیره


  •   Rama_P
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • خوب بود، روان بود و بدون غلط نگارشی. نمونه‌ی یه داستان جذاب ولی غمناک


  •   Mr.poori
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • عالی بود


  •   ehsan9000
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • لایک 50


  •   amirz22
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • دمت گرم مردی به مولا مرد


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • eli-naz
   ممنون ازت دوست خوبم.مرسی خوندی(rose)


   تکمرد عزیز دوست خوبم
   صحبتت رو قبول دارم ...اما خب من و تو از دو دیدگاه و زاویه مختلف داریم به این قضیه نگاه میکنیم ...من نیمه خالی و تو نیمه پر ...شاید این تفاوت دیدگاه به جنسیت برگرده...
   مرد داستان من شاید زیادی در پرده ابهام بود و این رو نمیشه منکر شد شاید اگر بیشتر ازش میگفتم ملموس تر بود ...اما سعی کردم با اشاره هایی کوچک بی تفاوتی ،سردی و خیانتش رو نشون بدم ...زن داستان بعد از خبر بارداری شاید یه جورایی زندگیش رو واقعی تر دید ...دیر اومدن ها و سردی ها رو دید و در زندگی مالیخولیایی خودش سیر کرد ...حضور لوبیا کوچولو جرقه برگشتش به دنیای رئال بود شاید و ضربه نهایی رژ صورتی بود ...


   number.13
   تلخ بود ببخش(rose)


   Rama_p
   ممنونم دوست عزیز (rose)


   Mr.poori
   ممنون از لطفتون(rose)


   ehsan9000
   (rose)


   Rainboy99
   مرسی که خوندین (rose)


   Cheshm_abi_esf
   دوست خوبم تگ داستان ها رو اگر دقت کنید متوجه تگ اجتماعی میشید که خود ادمین قرار داده !یعنی ایشون هم نیاز سایت به همچین داستان هایی رو تایید کرده ...شما اگر تگ اجتماعی دیدی نخون وقتت تلف نشه! (rose)


   amiralixyz(rose)


   amirz22(rose)


   ناصر 39
   دوست خیلی خوبم ممنون از وقتی که گذاشتی و خوندی (rose)


  •   Siavvvashhhhhhh
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • لایک ۶۲


  •   Siavvvashhhhhhh
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • لایک ۶۲


  •   اسکلت حشری
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوب بود.


   «دستمال سفیدم صورتی شد! و صورت من سفید.»
   "یه گوشه مانتوم رو تو صورتی کردی، یه گوشه شو بچه ات قرمز!"


   این دو تا آرایه و ایده‌ی نام داستانو دوس داشتم ولی فضای ناراحت‌کننده‌ی داستانو نع.
   بهرحال خسه نباشی و سپاس.


  •   dickerman
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • به به یه داستان خوب دیگه با امضای سپید .
   عالی بود سپ جان حیف اروتیک نداشت فقط و الا کامل بود .


   بی حاشیه کل مطلبو کامل و کوتاه رسونده بودی . اینقد خیانت دیدیم که دیگه اپیدمی شده انگار .


   لایک 64 تقدیم


  •   romana
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • اینکه یک دانه لوبیا را سحر آمیز کردید با توانمندی کاشت و پردازش ادبی؛با یک مقطع بسیار هنری و ناب؛جای بسی تبریک و دستمریزاد دارد.با قدرتی که در ترکیب و پیوند مفاهیم دارید،و شناختی که از اصطلاحات ساده و جذاب در وجود شماست،توانسته اید یک هنجار اجتماعی را در قالب یک داستان کوتاه و مشروح،به کاغذ بیاورید.
   خسته نباشید.
   قلمتان شیوا


  •   zeus0001
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ما کم خودمون از این کسشعرا دیدیم و شنیدیم ول کن


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • Siavvvashhhhhhh
   (rose)


   اسکلت حشری دوست بسیار خوبم ممنون که خوندی...و مثل همیشه نکته سنج!
   ببخش دوسش نداشتی فضا رو :-)
   فدات رفیق (rose)


   به به کیو !:-)
   خوش اومدی و ممنون ازت که با اون همه دغدغه وقت گذاشتی رفیق !(rose)


   romana
   دوست خیلی خوبم ...ممنونم ازت و مرسی از کامنت خوبت...خوشحالم کردی که خوندی(rose)


  •   eri11
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستان که تموم شد یک قطره اشک ناخداگاه از چشمم بارید


  •   eri11
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستان که تموم شد یک قطره اشک ناخداگاه از چشمم بارید


  •   مازیار خان
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • درود بر دوستان عزیز
   درود بر سپیده جان و قلم شیوا و روانش..
   سلام بر شهیدان شهوانی
   امروز در اینجا جمع شده ایم تا با نهایت تاثر و با قلبی آکنده از اندوه، درگذشت لوبیای سپید را به جامعه بزرگ شهوانی تسلیت گفته و مغفرت و آمرزش از درگاه امامزاده بیژن برای این عزیز معصوم از دست رفته خواستاریم...
   هر چند اگر بدنیا میومد هم تو این مملکت بدبخت میشد و یه روز خوش نمیدید ولی خب از خزعبلات همیشگی من اگر بگذریم داستان زیبایی خوندیم که خیلی سایزش هم کوتاه بود و دردمون نگرفت (بازم زدم تو فاز کصشعر)
   ممنونم سپیده جان
   خوشحالم که مینویسی


  •   kokarostam
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • خوب


   راستش من خیلی مشکل پسند هستم. داستانت در کل خوب بود هرچند ایرادهای کلی، منطقی و املایی داشت که از کنارش رد میشم. به هر حال دوستان خوششون اومده و من هم تبریک میگم که دل دوستان را شاد کردی. خیلی قدیما یک سپیده در این سایت میشناختم که شاید شما باشید. موفق باشی.


   ها کوکا


  •   Panic533
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • بارک الله عالی بود قلم ات معرکه اس جدا لذت بردم


  •   Panic533
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • بارک الله عالی بود قلم ات معرکه اس جدا لذت بردم


  •   mae1363
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • از خودش انتقام گرفت نه کس دیگه ای


  •   Тirass
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • روان ، خوش ساخت و خواندنی


   به دلم نشست داستانت ،،،


   قلمت مانا دوست هنرمندم


  •   strong_boy
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • خیلی خوب بود این لذت برم ازش خیلی هم خوشحالم که باز دس به قلم شدی


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • eri11
   همیشه بخندی دوست خوبم(rose)


   مازی عزیزم رفیق قدیمی و خوبم خیلی خوشحالم ک داستان باعث شد کامنتت رو یادگاری زیر داستانم داشته باشم بمونی همیشه رفیق (rose)(love)


   Kakorostam
   دوست عزیز و قدیمی خودم ...بله همون سپیده هستم :-) همچنان ارادتمندم (rose)عشقی شما (inlove)


   Panic533
   ممنونم از لطفت دوست عزیز (rose)


   ناصر عزیز شرمنده اینهمه لطف و بزرگی شما هستم دوست مهربونم برقرار باشی (rose)


   mae1363
   (rose)


   تیراس دوست خوب و هنرمندم ممنون از لطف و محبتت افتخاری بود برام که دوست داشتی(rose)


   استرانگ بوی عزیزم مرسی خوندیم و دوست داشتی (rose)


  •   مازیار خان
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • ممنون سپیده جان
   همیشه لطف داری به من
   .
   .
   .
   .
   .
   ولی الله وکیلی هر چقدر فکر میکنم چرا دو تا آدم تخمی باید تو تخمی ترین شرایط ممکن تخم یه بچه رو تو این مملکت تخماتیک بذارن در صورتی که میدونن آینده خاصی نداره تخمام رگ به رگ میشه..
   از حضار محترم بخاطر بالا بودن میزان تخم در این کامنت پورش میطلبم..


  •   sepideh58
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • مازیار مخم رگ به رگ شد از کامنتت (rolling)


  •   sepideh58
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • blind_owl
   دوست خیلی خوب و عزیزم...
   چه دیر اما مرسی بالاخره اومدی...
   بله موندن در رابطه ای ک پر از خیانته با آدمی که سرد و بیروحه حماقت محضه !باید رفت ...دندون دردی رو باید از بیخ کشید و یه کوچولو رو هم بدبخت نکرد ...
   ممنون از کامنتت رفیق (rose)


  •   AH_art
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • سپیده عزیز عذر خواهی میکنم ب خاطر دیر نظر دادنم
   مثل همیشه عالی
   بازم بنویس برامون (rose)


  •   sepideh58
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • AH_art
   دوست خوب و هنرمندم باعث افتخار بود که خوندی (rose)
   شما عزیز دلی ...مرسی ازت


  •   amoei
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستان بعدی لوبیا چشم بلبلی?


  •   Mohammad68
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • زیباا


  •   مازیار خان
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • Miinna
   بابا گول این داستانای خیانت و اینا رو نخور.. نویسنده مغرضانه و با هدف مردستیزی این داستانو نوشته
   مردا خیلی خوبن و کلی احساس دارن
   مثلن من خودم احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خستگی و کلی احساسات دیگه دارم
   بازم از احساسات قشنگم میگم براتون


  •   DarkWeb
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • خوب بود ...
   حسش مثل خوندن اون رمان هایی بود که چندین سال قبل میخوندم ...
   تلخ اما عبرت آموز (هر چند خیالی باشه).


  •   Susan69
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستان برتر سكسي؟!


   چه ربطي داشت اخه؟


  •   sepideh58
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • Susan69
   شما کنار اسم داستان تگ اروتیک میبینی؟؟؟؟؟تگ اجتماعی زده و خیانت !!!!لطف کن اول تگ رو چک کن بعد بخون قبلش هم به لغتنامه مراجعه کن معنی تگ ها رو مرور کن :-)


  •   sepideh58
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • DarkWeb
   دارکی جانم ممنون رفیق (rose)


  •   doki-kar balad
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • لایک 89 تقدیم تو باد ای دوست
   یکم بیشتر جا داشت کشمکش های درونی زنه رو برای سقط جذاب تر کنی،
   وقتی قراره شخص اول داستان رو یه رژلب تصمیم گیری کنه،یکم شک و تردید هم چاشنیش میکردی، جای بیشتری برای پردازش داشت،ولی کلیت داستان روون و قالب محکم داشت،
   خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان خخخ
   موفق باشی دوست عزیز


  •   Eros
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • امشب با خوندن اين داستان يادِ لوبيا سپيدِ كوچولي خودم افتادم كه ديگه نيست. گريه كردم با نوشته‌ات.


  •   فرهاد.60
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • پس هنوز هستی... من چند ماهه نیستم.


  •   Scorpion6969
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • عالی نوشته بودی.متاثر کننده و درد آور از وقایع اطرافمون .


  •   marjan_aydin
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • قلبم درد گرفت.همیشه از خیانت متنفر بودم :(
   قشنگ بود عزیزم موفق باشی.


  •   ali80xx
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • سپیده خانم خیلی خب بود.امیدوارم بتونی زندگی جدیدی رو شرع کنی و احتمالان اونو طلاق دادی.این جمله آخرت واقعا اشکمو درآورد و چند دقیقه منو به تحسین وا داشت


  •   Saeed_ni2000
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • غمگین بود و معلومه شپیده جان دل پری داره، با این حال خیلی قشنگ بود لایک ۱۰۵ تقدیم شما


  •   Arvin2u
  • 8 ماه
   • 1

  • عالی و تکان دهنده


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 8 ماه
   • 3

  • بعد از مدتی که دوباره اومدم تو سایت، امروز اومدم یه دوری بزنم و چند تا مطلب بخونم ، عشق از راه دورم گفت سپیده بانو یه داستان گذاشته بخونش
   چه حالی داد خوندن داستانت ، زیبا ولی تلخ
   و چقدر میتونه شبیه زندگی خیلی از آدمای دور و برمون باشه و شاید هم خودمون.......
   درک احساس زنها تو لحظات اینچنینی، سخت ترین و شاید ناشدنی ترین کار ممکن باشه


   این بیت هم شاید یه گوشه کوچک از احساس زن داستان باشه


   آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دگر
   انتظار مددی از کَرَم باران نیست


   خوشحال باشی و سلامت بانو


   به سفارش مهرانِ جان خوندم


  •   sparo6
  • 8 ماه
   • 0

  • بعدش چی شد؟


  •   sepideh58
  • 8 ماه
   • 2

  • Mostafa_Arish
   وقتی تا نوک دماغتو بیشتر نمیبینی توقع بیشتر از این هم ازت نمیره!
   از بقیه کامنتهایی که زیر داستان ها میذاری طرز تفکر والات قابل تشخصیه !:-)


  •   boy.t0p
  • 8 ماه
   • 1

  • کاربر اریش! نتیجه میگیریم هرکی به یه آدم چاق بخنده تهش میره دبی جندگی!
   بعد از انداختن بچه هم زن میره پارتی و هرزگی!
   دوست حقیر! قرار نیست همه راه خواهر تو رو برن و از دبی سر دربیارن.


   بچه تو داستان اگه به دنیا میومد و بزرگ میشد، یه فلج ذهنی مثل تو میشد. مثلا مجتبی اریش!


   با این سطح شعورت فقط خراب اون تیکه کامنتت شدم که گفتی از دخترای بی ادب حالت بهم میخوره. خخخخ


  •   fazi20
  • 8 ماه
   • 2

  • نمیدونم چرا واقعا گریه کردم :) شاید چون همیشه توهم خیانت دیگرانو دارم هه خیلی خوب بود متن عالی و جذاب و تلخ و غم انگیز دوسش داشتم موفق باشی سپیده عزیز


  •   Robinhood1000
  • 7 ماه
   • 1

  • درود.با تشکر از داستانی که نوشتی. هن هن کمان، رباط، هاج و وام، غلط های نگارشی بودن. فضای داستان بالاشهری پُر پرپیمون بود. و مث هميشه یک مرد مقصر بود و بهترین مکانیزم دفاعی، تحریف، بوده که استفاده شد. جدای از تعارفات و احساسات چرا در داستان وضعیت اون مرد سیاه نمایان شد و شخصیت اصلی داستان سفید؟!آیا در طول داستان بجز همون خوشحالی از مثبت بودن جواب آزمایش، تغییر عاشقانه ای رخ داده بود؟!
   فقط اسم داستان واقعا قشنگ بود. نه لایک میدم و نه دیس. (rose)


  •   sepideh58
  • 6 ماه،3 هفته
   • 1
  •   sepideh58
  • 6 ماه،3 هفته
   • 3

  • اقای رابین هود این داستان قلم من بود و قرار نیست باب میل جنابعالی نوشته بشه .سرگذشت ادما بنا به سلیقه بقیه نیست .خوبه درس میدی باید بدونی این چیزا رو!عجیبه این مدل ایراد .
   مثل اینه که یه فیلم جنایی ببینیم و بگیم ای بابا چرا این ادم تصادف کرد و مرد یا چرا این ادم قاتل بود و سیاه و اون یکی مظلوم و بدبخت !
   شما منکر جامعه مرد سالار و ظلم علیه زنها هستین؟یا منکر سقط هزار ها جنین توی دستشویی ها و حتی سطل های زباله؟یا منکر تحمل زندگی پر رنج و عذاب زنها بخاطر عدم حمایت از طرف خانواده و اجبار در موندن با مرد؟
   کمی از نوک بینیتون بیشتر ببینید قطعا بیشتر خواهید دید .
   قطعا وقتی داستان رو نفهمید سر در گم دادن لایک یا دیس لایک هم خواهید ماند .موفق باشید


  •   Sadafjoooonnn
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • Mareke bud (clap)


  •   Sadafjoooonnn
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • Mareke bud (clap)


  •   Robinhood1000
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • درود. بدبختی و ناکامی های بعضی اززنان این جامعه افسار گسیخته بر کسی پوشیده نیست. این منیّت و کمبودهایی که جنابعالی در جامعه دست به گریبان اون هستید بالاخره از نوک بینی تون فراتر رفته و ازتون ی آدم افسارگسیخته ساخته که جنبه نقد و انتقاد ندارید. حالا مگه کی هستی که داستان من، داستان من می کنید. منتظر لایک و به به و چهچهه هستید؟! ی آدم شکست خورده که توی منجلاب گیر افتادین و دارید دست و پا میزنید. خوبه که کمابیش اکثرا میشناسنتون...


  •   Shabsavar
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • عالی بود ولی میتونستی یه مقدار داستان رو پر وبال بدی .یعنی خواننده دوست نداشت به خاطر یک رنگ رژ لب. همچین تصمیمی بگیری . نمیدونم منظورمو گرفتی یا نه .البته این نظر منه .ولی در کل داستانت عالی بود عزیزم


  •   sepideh58
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • جناب راین هود
   اگر درست و منطقی نقد میکردی گردنم از مو نازک تر بود .داستانی ک من نوشتم مال منه .پس بگم داستان کی ؟
   من ادعایی ندارم کسی هستم
   اما اگر آدم شکست خورده هستم و همه میشناسن منو چرا تشریف آوردی زیر داستان آدم شکست خورده و زحمت دادی به خودت کامنت دادی ؟
   افشا گری های بچه ها توی تاپیک و اسکرین شات ها رو هنوز یادم هست !
   روح جان بیمار یادش هست خواهش های شما برای انبلاک کردنت!
   اگر آدم شکست خورده هستم کلیم ساختن برا تولدم چی بود ؟ک خواهش میکردی انبلاک کنم ببینم و باز بلاک ؟
   اگر من شکست خورده هستم تو چی هستی ک هی شات میدادن ازت توی اون تاپیک معروف !دگ ارزش جواب نداری !


  •   Robinhood1000
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • درود. افشا گری بچه ها؟ حتما منظورت سامی جونت بوده که تو زرد از آب در اومد. اینجا ی فضای عمومی و حق نقد و نظر به همه میده. توویی که داستان نوشتی، برای اشخاصی که فقط برات بمیرن که ننوشتی؟! نوشتی که ایرادات و اشکالات نگارشی ات بگن،، نوشتی که فکر مسموم ات مداواش کنن... منم بالا واست نوشتم، کجاش انتقاد پذیر بودی؟!بی جنبه و بی ظرفیتی، قبول کن.
   اگه من واست کلیپ تولد ساختم از باب حرمت و احترام به شخصیت ات بود که الان با این حرفت خیلی چیزا ثابت کردی که هتاک و پرده در از اون چیزی هستی که فکرشو میکردم... ی میخ به نعل میزنی یکی به میخ ؟! اونجایی که به به سامی میگفتی با اون هیز بازیات الان میخوای ادعای زنای پاک و زلال دربیاری؟! من بدنبال ی دختر واقعا خوب و نجیب می گشتم، نمیدونستم چجوری پیداش کنم، از این در به اون در میزدم که پیداش کنم. اما تو چی؟! با چن تایی؟!بعد اون سیاه بازی که گروهی راه انداختن خواستی از قافله ی سامی عقب نمونی؟؟؟ رفتارت در حد ی خانم متشخص نیست...


  •   Robinhood1000
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • اصلاح میکنم،، یکی به نعل می‌زنی، یکی به میخ


  •   BEHZADwy
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • عالی بود سپیده جان ایشالله خدا از این اتفاقا نصیب هیچکسی نکنه


  •   BEHZADwy
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • عالی بود سپیده جان ایشالله خدا از این اتفاقا نصیب هیچکسی نکنه


  •   Adolf2519
  • 4 ماه،3 هفته
   • 1

  • سپیده میدونی خیلی خوبی. ؟
   هم داستانهات و هم کامنتهات همیشه توجهمو جلب میکنن.
   همیشه باش (rose)


  •   saberzed
  • 4 ماه
   • 1

  • (rose)


  •   Update1398
  • 3 ماه،2 هفته
   • 1

  • واقعا عالی داستان قبلی رو خوندم کنجکاو این یکی رو هم خوندم.ببخشید میپرسم.داستان رو خودت نوشتی واقعا


  •   Naziiiii
  • 20 ساعت،6 دقیقه
   • 0

  • لعنتیِ خوب (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو