مائده حشری

1391/02/25

باسلام به همه دوستان خاطره من برميگرده به چند سال پيش كه مجرد بودم من تو يكي از شهرك هاي نزديك تهران كار ميكردم يه روز تعطيل كه براي ناهار رفته بودم خونه داداشم داشتم با برادر زادم كه پسر بچه شيطوني بود بازي ميكردم كه بين بازي به من گفت عمو گوشيتو ميدي من به خالم اس ام اس بدم منم گفتم كه عمو جون تو كه بلد نيستي خلاصه از اون گفتن از ما نشنيدن تا زن داداشم گفت خودت براش بنويس منم اين عبارت رو نوشتم كه دوستت دارم شماره رو هم هم كه زن داداشم داد براش فرستادم چند دقيه بعد جوابش اومد كه شما منم دوباره جواب دادم منم خواهر زادت …خلاصه گفتم كه نكنه ناراحت بشه با شمارش تماس گرفتم دادم مسعود برادر زادم با مائده خاله اش صحبت كنه اين رو هم بگم ما با فاميل زن داداشم زياد رفت امد نداشتيم
خلاصه بعد صحبت اين دو تامن يه پيام دادم كه شرمنده كه به شمارت .اس .دادم اونم گفت نه بابا اشكال نداره؟
داستان تازه كليد خورد بعد از چند روز …اس ام اس .به من داد كه نبايد ميداد سرتون رو درت نيارم رابطه من با مائده روز به روز بهتر وعشقي ميشد يواش يواش داشتيم بعد 3 ماه تلفني صحبت كردن به حواشي عشق بازي ميرسيديم
يه روز حرف از سكس افتاد كه كمي من من كرد گفت بدش نمياد كار منم در اومد با خودم گفتم كه بايد امادش كنم كه اگه پا داد ديگه كارش رو يه سره كنم كار به جايي كشيد كه پشت تلفن سكس تلفني از من ميخواست منم يه شب در ميون ساعت10 به مائده زنگ ميزدم وپشت تلفن به هم حال ميداديم در ضمن بهش گفتم اگه از دوستي ما اگر كسي با خبر بشه من ميزنم زير همه چيز خودت ميداني با اين گندي كه زدي يه روز به من گفت كه ميخواد بياد تهران …
قند تو دلم اب شد داشتم له له ميزدم كه برسه تهران پنج شنبه صبح اس داد كه من اومدم كي مياي منو ببيني تو فكر اين بودم كه چطوري برم خونه داداشم بهونه ماشين داداشم رو گرفتم رفتم خونشون چشمتون روزبد نبينه يه ارايشي كرده بود بيا و ببين داشتم همون جا راست ميكردم اون روز گذشت روزها يكي پس از ديگري داشت ميرفت منم داشتم ميتركيدم كه نميتونم كاريش كنم خلاصه …ديگه داشت فكر سكس از سرم بيرون ميرفت كه شب ساعت8.30 بود كه داداشم زنگ زد و گفت بيا مائده رو برسون راه اهن خداي من چي ميشنيدم باورم نميشد فرصتي كه بايد پيش ميومد رسيد سري خودم رو جمع جور كردم گفتم من كار دارم نميتونم بيام دادشم ادم كون گشاتي تو رانندگيه ميدونستم كه خودش نميبره به زور قبول كردم ولي تو كونم عروسي بود بيا وببين…
تا من حاضر شدم رفتم در خونشون ساعت 9.00شده بود ماشين رو روشن كردم گفتم خودت ميبردي با اين ترافيك من كجا برم كي برگردم عروس شهر پريون تشريف اوردن رفت پشت نشست من خداحافظي كردم به راه افتادم از كوچه كه در اومدم اومد جلو نشست دست هم رو گرفتيم افتاديم تو اتوبان ديدم داره وقت ميگذره اينم خجالت ميكشه خودم بايد شروع ميكردم گفتم پشت تلفن خيلي بلبل زبوني اين جا چرا ساكتي توكه ميگفتي پررو هستي بس چي شد هيچي نگفت سرش رو كشيدم به سمت خودم بوسش كردم گفت خيلي پرروي گفتم عزيزم راحت باش ديگه به اونجاي قضيه رسيديم كه گفتم خوب تو كه كير دوست دادشتي چرا وايسادي بيا ديگه روش نميشد دستم رو انداختم دكمه شلوارش رو باز كردم واي تو اون تاريكي سفيدي رونش قشنگ معلوم بود دست انداختم شرتش رو كمي دادم پايين و شروع كردم به ماليدن كسش تر وتميز بدون يك مو… معلوم بود اونم منتظر يه لحظه بوده خلاصه اونم ديد كه من دارم تنهايي بهره برداري ميكنم زيپ شلوار منو باز كرد شرو به ماليدن كرد گفتم مائده جون مگه نميگفتي ببينم مهلتش نميدم اين رو كه گفتم مجال نداد همچين افتاد رو كيرم كه نگو و نپرس دستم رو دو ستي بردم رو فرمون كه ماشين هاي سنگين از بغل متوجه اين برنامه نشن رسيديم تهران پرسيدم كجا قراره بريم گفت راه اهن گفتم بليط مال چه ساعته گفت بليط ندارم ميرم هميشه تو صف انتظار ميرم منو ميگي گفتم بريم رفتيم رسيديم راه اهن ماشين رو تو پاركينگ طبقاطي پارك كردم شروع به لب گرفتن كردمواي چه مزه بدي داشت اون رژ لب كه به لباش زده بود حالم داشت به هم ميخورد ولي چارهاي نبود شايد مرغ از قفس ميپريد ماشين كه زير دوربين طبقاطي نبود پارك كردم گفتم الان يارو شك ميكنه كه كجا رفتيم پياده شديم به سمت سالن راه اهن رزفتيم رفتم جلوي باجه فروش گفتم بليط براي فلان جا ميخوام گفت كه نداريم گفتم خانوم برگشتي چي نداريد گفت اونا كه كه اونجا نشستن مانند شما تو صف هستن حدود20 نفري ميشدن گفتم مائده چه كار كنيم گفت يه زنگ به ابجيم ميزنم ميگم كه نشد از تو راه اهن بهش زنگ زد كه كسي شك نكنه مبادا ما نرفته باشيم برگشتيم تو را ه دنبال جا ميگشتم كه بريم به چند تا از دوستام زنگ زدم نشد به فكر باغ كنار محل كارم افتادم اخه من با دوست دخترم هر وقت قرار ميذاشتيم ميرفتيم اونجا گفتم بريم سر را يه باغي هستش امنيتش بالاست ماشين رو بردم تو باغ لب استخر موتور ابش پارك كردم از بيرون هم چيزي معلوم نبود سريع شروع كردم لب گرفتن دوباره اون مزه رژ لب حالم داشت به هم ميخورد كه خودشم اين موضوع رو فهميد گفت لب بازي بسه شلوارش رو كشيدم پايين شرو كردم بازي با سينش خيلي نرم وگوشتي بود سفيد وخوش فرم گرد … داشتم ديونه ميشدم صندلي جلو رو خابوندم خودم افتادم روش كيرم قشنگ افتاده بود تو چاك كسش داشتم از رو مي مالوندم حال ميكردم من تو فكر خودم ميگفتم اخرش از پشت يه حال اساسي ميكنم بعدش تموم كه تو اين فكر بودم كه مائده گفت چرا نميكني توش من موندم چي بگم دوباره اين حرف رو تكرار كرد بهش گفتم از جلو نه نميتونم به شرش نمي ارزه گفت من يه چيز رو به تو نگفتم من نامزد كرده تلاق گرفتم و تو دوره نامزدي پردم به گا رفت از اين موضوع كسي به جز تو كه الان بهت ميگم كسي خبر نداره خودتون قضاوت كنيد اگه شما به جاي من بوديد چه حالي ميشديد تو حالت بهت نا باوري گوشيم به صدا در اومد دادشم بود كه ميگفت معلومه كجا موندي گفتم تو ترافيك گير كردم گفت تو اين ساعت شب گفتم من به خاطر اين بود كه ميگفتم نميبرمش ديگه!! گوشي رو قطع كردم تو چند لحظه هزار فكر از سرم گذشت نكنه دروغ ميگه ميخواد منو گرفتار كنه به هر صورت بايد فكر ابرو هم ميكردم
هزار تا بايد وشايد ديگه ديدم مائده خمار رو صندلي افتاده داره از شهوت اتيش ميگره داره با نگاش به من اينو ميفهمونه كن شك نكن بيا بكن توش دل زدم به دريا بردمش صندلي عقب در باز كردم شلوار كامل از پاش دراودم
ديگه فرصت كس ليسي و بند وبسات نبود كس حسابي خيس شده بود دست كه بردم تو كسش ديدم خيس خيس شده اينم بگم كه دختري بود كه زود ارضا ميشد كيرم داشت رگاش ميزد بيرون از لحظه حركت تا اينجا دو سه باري راست شده بود اروم با لبه هاي كسش بازي ميكردم داشت جون ميداد اروم اروم بازي ميدادم به وضوح ميديدم كه داره ديونه ميشه منتظر بودم كه خودش بگه كه اين رو به بزبون اورد گفت بكن ديگه دارم ميميرم بذار توش بي انصاف …تا ته حل دادم توش واي چه حالي داشت جاي همتون خالي…اروم اروم ريتميك داشتم عقب و جلو ميكردم پاهاي سفيدش بالا بود منم داشتم با يه دست با روناش ور ميرفتم با اون يكي هم سينه هاشو مي مالوندم يواش يواش ديدم خانوم دوبار خودش رو راحت كرده منم تازه كيرم سرش سرخ شده ساعت داشت به سرعت باد ميرفت چاره اي نداشتم گفتم مائده جون نميخواي از حرفهاي پشت تلفن بهم بگي منو ديونه كني مائده تا اينو شنيد گفت قربون اون كيرت برم الان تو كجا گذاشتي نرمه داغه خيسه با يه صداي لرزون ينارو تو گوشم گفت انگار كه يهو زير اتيش بنزين ريخته باشي شعله گرفتم داشت ميتركيدم كيرمو كشيدم بيرون خيلي فرزبود سريع منو كه برگشتم نريزم رو صندلي ابمو …منو كشيد عقب افتادم تو بغلش كيرمو گرفت تو دستش برام شروع كرد به كف دستي زدن اينطوري ميگم كه فارسي هم پاس داشته بشه ابم رو با فشار پاشيدم بيرون داشت هي ميگفت حيف نبود من اين صحنه زيبا رو نبينمبا دستمال خودمو تميز كردم رفتم لب استخر دست صورتم رو اب زدم اومدم ديدم لباساشو پوشيده جلو نشسته كه بيرم اومدم ازش لب بگيرم با اينكه رژي بود ولي دوباره داشتم سيخ ميكردم كه گفت فردا كه بياي دنبالم برسوني يه سورپرايز برات دارم …دوستان نظر بديد تا سورپرايز رو هم براتون با جزيياتش بنويسم

نوشته: محمد


👍 0
👎 1
60541 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

320090
2012-05-14 08:25:17 +0430 +0430

kheili kiri bod

0 ❤️

320091
2012-05-14 08:55:34 +0430 +0430

خیلی تخمی بود دیگه ننویس . . . . . . . . .
خودت هم خوندی چی نوشتی؟ کله کیری بی سواد دیگه ادامه نده. سورپرایز تو کونت.
***بهش گفتم اگه از دوستي ما اگر كسي با خبر بشه من ميزنم زير همه چيز خودت ميداني با اين گندي كه زدي
کوس کش منظورت چیه از این جمله که میگی گند زدی؟ کیرم تو نفس گندیده ات.
هزارتا غلط املایی داشتی. کله کیری تو که سواد نداری نباید بیایی اینجا داستان بنویسی.
سری=سریع
گشاتی=گشادی
طبقاطی=طبقاتی
تلاق=طلاق
بسات=بساط
حل=هل

کیر تو مغزت با این نگارش مزخرفت. تو باید یاد بگیری وقتی میخوای برینی برو دستشویی برین نه اینکه بیایی تو کامپیوتر برینی. حالمو بهم زدی با این داستان تخمیت. سر تا پاش دروغ بود. مگه تو راننده آژانس بودی که مائده رفت صندلی عقب نشست؟ خیلی کیری نوشتی دیگه ننویس. سگ رو انگشتات برینه دیگه ننویس. کوس کش وقتمو هدر دادی دیگه ننویس.

0 ❤️

320092
2012-05-14 09:21:22 +0430 +0430
NA

نکنه این اتفاقات توی شهر ارواح افتاده بود که همه جا با خیال راحت هر کاری خواستین می کردین و کسی متوجه نمی شد , چطور دختری که به راحتی توی ملاقات اولتون به تو میگه پرده اش رو توی دوران نامزدی از دست داده , آنوقت این مسئله مهم رو تا اون موقع از خانواده اش مخفی نگه داشته بوده ؟ در کل داستانت ایرادهای زیادی داشت .

0 ❤️

320093
2012-05-14 10:18:45 +0430 +0430

واقعا حیف او پدر خلبانت که با ننه جنده ت ازدواج کرد تا توی کسپر به دنیا بیای…
تکاورجون چه حوصله ای داشتی که داستان رو تا اخر خوندی که هیچ غلطهای املاییشم گرفتی. من که همون چند خط اول رو خوندم ادامه ندادم.

0 ❤️

320094
2012-05-14 10:38:02 +0430 +0430

عجب عجب
چه تخمی
چه هیکلی
آخه کس ننه ات این دیگه چی بود؟
آره تو ماشین…
الله و اکبر
که تو اون سفیدی و سیاهی روناشو دیدی؟
هان؟
ببخشید اونوقت نمیشد بگی اسم اون ماشین کوفتی که اینهمه زیبا جادار و مطمینه چیه؟
آخه تو یهو صندلی رو میخوابونیدی و میپریدی روش کیرتم میرفت تو چاک کسش.
آخه گاگول احمق
تو ماشین حین رانندگی واست ساک زد؟
چی بگم والا…
خدا ایشالا عقلت بده
یا عقل ندارین
یا میخواین مارو منگل کنید.تورو باید دار زد و لاشتو داد به کرکس های آفریقا
کیر کوالای استرالیایی تو کونت کس مشنگ.

0 ❤️

320095
2012-05-14 11:22:27 +0430 +0430
NA

این قدر آشغال و بی معنی بود که تا نصفش بیشتر نخوندم. سوادت در حد دوم راهنمایی هست. نمرت رو میدم 3. برو حالشو ببر

0 ❤️

320096
2012-05-14 11:28:54 +0430 +0430
NA

یه خط در میون خوندم، بازم اینقدر کس شعر بود وسطش ول کردم

0 ❤️

320097
2012-05-14 18:32:10 +0430 +0430
NA

شلوارش رو كشيدم پايين شرو كردم بازي با سينش?!!

پستوناش پایین تو شلوارش بود؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

320098
2012-05-15 00:25:38 +0430 +0430

آقا میخواستی جلق بزنی خوب میزدی ، این همه آسمون ریسمون بافتن نداشت .

0 ❤️

320099
2012-05-15 01:06:31 +0430 +0430
NA

خيلي كيري بود پيشنهاد ميكنم چربش كني و بشيني روش،اگه از پيشنهادم خوشت اومد بگو چون برات يه “سورپرايز” هم دارم!

0 ❤️

320100
2012-05-15 04:34:34 +0430 +0430
NA

کیر رابین هود تو مغزت باز دفترچه خاطرات آبجی بزرگتو دزدکی خوندی؟
دست برده تو کسش دیده خیسه؟
شاید منظور آبجیت خورجین بوده تو اشتباه فهمیدی؟

0 ❤️

320101
2012-05-15 05:05:36 +0430 +0430
NA

سورپرایزت رو من زودتر میگم تا چس بشی:شلوارم رو کشیدم پایین،صندلی رو دادم عقب اومدم برم طرفش که دنده رفت تو کونم،تا اومدم به خودم بجنبم کیرم رفت تو جای فندک ماشین و تا خایه هام سوخت!

0 ❤️

320102
2012-05-15 15:47:50 +0430 +0430
NA

silver-fuck حرف قشنگی زد حیف اون پدر خلبانت که با اون ننه جندت ازدواج کرده.دیگه هم از این داستانا ننویس تابلو بود

0 ❤️

320103
2012-05-15 17:58:17 +0430 +0430
NA

داشتم رد می شدم گفت منو می کنی؟ گفتم آره. گفت در بیار ببینم. در آوردم گفت وااای با اون یک متر و هفتاد سانت کیر چه جوری زندگی می کنی؟ بهد کسش و کونش گذاشتم و اون هم مقادیری آه و اووه فرمود و گفت من را خوب بجرران (یعنی جر بده) بعد هم آبم رو در دهانش ریخته به زندگی با خوبی و خوشی ادامه دادیم. راستی یادم رف بگم من خیلی سکسی و با دک مترو خورده ای کیر و چند متر قد می باشم. ( خوب بود؟ منم داستان نوشتم پس) دیفرانسیل کامیون تو کون ننت. بهتر بنویس بشه خوندش لا اقل. کله کیری. کس چهره. گه صورت منی وش

0 ❤️

320104
2012-05-15 18:06:18 +0430 +0430

کیرم توکُس ننه ی این کفتار پیر که فکر میکنه عقله کله! آخه مادرجنده، این داستان اینقدر ایرادهای کیری داره، اونوقت توی کسمغز میای به کسشعراتی گیر میدی که تو هیچ کتابی نیست! مادرجنده، کی گفته نمیشه پشت فرمون ساک زد؟ آخه لاشی، هیچکی نیست برا تو بزنه، نیا اینجا ایرادای کیری نگیر. کیرم توکسِ تمام افراد مونث خانواده و فامیلت

0 ❤️

320105
2012-05-15 18:55:19 +0430 +0430
NA

تا نصفه خوندم دیدم کیریه نخوندم دیدم تکاورجون وکفتارپیر ریدن بهت دیگه تااخرش فهمیدم ریدی کونی.تکاورجون براچی خون خودتو الکی کثیف میکنی؟

0 ❤️

320106
2012-05-15 19:51:00 +0430 +0430
NA

اخه مجتهد کس مغزا
کیری
تخمی
گودولاخ
امام جماعت کسخلا
ای کیرم به کونت دایورت
ننویس دیگه

0 ❤️

320107
2012-05-16 01:33:56 +0430 +0430
NA

تو رو جون هر کی دوس داری اصلا این یه قلم داستان نوشتنو بیخیال شو
اره داداش بچسب به یه کار دیگه
4تا عکس از کونت بزار ما یه فیضی ببریم حداقل

0 ❤️

320108
2012-05-16 04:11:31 +0430 +0430
NA

راما_پ … با تو هستم1 کیرم تو دهنت کس کش بی ناموس اگه پیشم تو ماشین بودی اونم تو اتو بان برام می ساکیدی ولی من کیرم رو به بچه کونی ها نمیدم
2کس کش حالا برای بچه های شهوانی شاخو شونه می کشی حالادر مورده کفتار کس وشعر می گی
اگه پیشم بودی می دادمت دس بچه ها که دیگه دهنتو بی موقع باز نکنی بی ناموس خواهر …

0 ❤️

320109
2012-05-17 01:56:16 +0430 +0430

هوووی Rama.p هر خری که هستی فرقی نداره .
به جای لفظ کیر از دول استفاده کن لبت غنچه بشه قاچ نخوره .
کس مشنگ حلق انی مزخرفاتی که تو گفتی تو کدوم کتاب نوشته شده .
بابات اگه کس کشی نمیکرد ، گه باقالی مخگوزی مثل تو از کمر تقی گدا و مادر جندت پس نمی افتاد .
اینجا کسی بیاد کیری و بی منطق به بچه های شهوانی فحش بکشه دست جمعی فک و فامیل و آبا و اجداد و اول و آخر و بالا و پایین و دوست وآشنا و همه کس و کارشو یه جا کس کش جاکش میکنیم بعد میکشیم به سیخ فحش ، که دیگه از این گه خوریا نکنه . بعد سیاه سفید میکنیم تو کون سگ رنگی در میاریم .
حواله فحشت بازم جا داره خواستی بگو .

0 ❤️

320110
2012-05-20 11:56:09 +0430 +0430
NA

کله کیری دیگه ننویس.باشه بابایی؟

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom