ماجراي آمپول زدن زن دايي - 3

  1388/8/1

  قسمت قبل...

  بازم زن دايي همون لباس ها رو پوشيده بود. اما لباسش فرق ميكرد. يه پيرهن قرمزكه يكم چسبون تروتنگ تر از ديشبي بود وسينه هاش از تو پيراهنش زده بودند بيرون. كونشم كه هنگام راه رفتن همش بالا و پايين مي شد و من امشب تصميم گرفته بودم كار اين كون را تموم كنم. لحظه موعود فرارسيد و زن داييم امپول رو به دست من داد و خودش روي تخت دراز كشيد . من سريع امپول را اماده كردم و رفتم سراغ الهام جونم. مثل شب گذشته دامنشو كشيدم پايين تا روي روناش . همون شلوار چسبون صورتي پاش بود اونم كشيدم پايين البته اين دفعه كامل از توي كونش كشيدم پايين و تونستم كونشو كامل ببينم واي چه كون بزرگي . اين سري يه شورت زرد رنگ خيلي تنگ پاش بود. نمي دونم شرتش براش كوچيك بود يا اينكه مدل شرتش اين جوري بود اخه لمبرهاي كونش از پايين شرتش يكمي زده بود بيرون . الهام با اين كار من جا خورده بود. ديگه حال خودمو نفهميدم دست انداختم توي شرتش و شرتشو سريع كشيدم بيرون البته اين دفعه تمام شرتشو كشيدم پايين . واي حالا داشتم كونشو كامل ميديدم. وقتي شرتشو با اون سرعت كشيدم بيرون كونش مثل يه هلوي درشت بيرون افتاد و خيلي پهن تر از اون چيزي بود كه فكرشو بكنيد فكر كنم اون شرت تنگ لمبرهاي كونشو به هم فشرده بود كه با در اوردنش يهويي پهن تر شد. وقتي الهام ديد كه من شرتشو كامل از پاش كشيدم بيرون غافل گير شد وگفت داري چيكار ميكني . اينهمه لازم نبود. منظورش اين بود كه چرا كامل شرتشو بيرون كشيدم و خواست شرتشو بكشه بالا ولي مگه من اجازه بهش مي دادم گفتم شرتت تنگ بود يكدفعه در اومد حالا كه چيزي نيست الان تموم ميشه . گفت زود باش ديگه. سوزن امپول رو گذاشتم روي كونش . خودشو سفت كرد و پاهاشو جمع كرد . گفتم شل كن. اما چون مي ترسيد كسشو ببينم پاها و لمبرهاي كونشو جمع مي كرد.

   

  دوباره حرفمو تكرار كردم. ديدم گوش نميده منم دست انداختم لاي روناش تا پا هاشو از هم باز كنم . گفت چرا اين جوري ميكني. خجالت بكش من زن دايي تو هستم . اميد: خوب حرف گوش كن ديگه. الهام: زود تمومش كن. تا پا هاشو رها كردم دوباره خودشو جمع ميكرد كس صورتي رنگش هم تا حدودي وسط اون لمبراش ميزد بيرون. منم سوزنو گذاشتم كنارو دستم كردم وسط لمبرهاي كونش و يكم كسشو از لاي لمبراي كونش ماليدم وچند تا ضربه زدم روي باسنش كه مثل ژله تكون مي خورد. بغض توي گلوش پيچيد و گفت بيشعور منو ول كن. اصلا نمي خوام سوزنم بزني. به حامد و مامانت مي گم. گفتم خب بگو ميگم خودشو سفت گرفت ترسيدم سوزن بشكنه. خودتو شل كن تا كارم تموم بشه. اشكش در اومد و گفت باشه. فقط زود باش و خودشو شل كرد منم سوزن جوري زدم كه يكمي دردش گرفت و گفت ااااااااااااااااااااااااااااخ. الهام گفت برو ديگه اينم سوزن تموم شد . گفتم يه سوزن ديگه هم بايد بهت بزنم . گفت اون كه مال امروز نيست . گفتم منظورم يه سوزن گوشتي گرم و كلفت و درازو داغه. و بايد كامل لخت بشي . گفت برو گمشو كثافت. و خواست بلند بشه كه من اجازه ندادم و اونو روي تخت خوابوندم و دامن و شلوارو شرتشو كه تا نيمه پايين بود با هم كشيدم از پاش بيرون. واي عجب رون هاي بزرگي داشت. رونهاي بزرگ و كشيده كه مثل برف سفيد بودند. لباسامو در اوردم و يه شرت بيشتر پام نبود. كه كيرم داشت از شرت ميزد بيرون. الهام گفت مي خواهي چيكار كني نكنه. . . . . .

   

  گفتم اره مي خواهم كس خوشكل زنداييمو بخورم. با شنيدن كلمه كس ترسيد و جيغ و فرياداش شروع شد. گفتم زحمت نكش كسي اين جا نيست. افتادم روش ودست زدم به سينه هاش كه داشت پيراهنشو پاره مي كرد و اين بار محكم اونا رو با دستم فشار دادم طوري كه الهام جيغ زد وگفت اخخخخخخخ تو رو خدا نكن. منو ولم كن. اين كارو با من نكن. خواهش ميكنم. نميذارم كسي از اين موضوع چيزي بفهمه. گفتم برو بابا بزار كارمو بكن. دگمه هاشو باز كردم و پيراهنشو در اوردم. يه سوتين سفيد تنش بود. هيكل تو پر و سفيدي داشت. بالاي سينه هاش وكنار سينه هاش از لبه سوتين بيرون زده بود. دست كردم تو سوتين و سينه هاشو بادستم گرفتم و مي مالوندمشون. بعد سوتينش رو در اوردم. سينه هاش افتاد بيرون . الهام خجالت مي كشيد و فقط يه حرف نوك زبونش بود. (تو رو خدا ولم كن. اين كارو با من نكن)حالا اون سينه هاي بلورين بعد از 3 سال بد بختي جلوي چشمام بود . سينه هاش گرد بود مثل 2 تا هلوي بزرگ. پوست سينه هاش كشيده تر از پوست قسمت هاي ديگش بود و وقتي اونا رو با دستات مي ما لوندي بافتي از چربي رو داخلش حس ميكردي. با نوك برجسته قهوه اي رنگ جلوي سينه هاش ويه هاله و گردي قهوه اي خيلي خوش رنگ اطراف نوك سينه هاش. واي كه چقدر نرم بودند. شروع كردم وروي پوست سينه هاشو كه كشيده و نازك بود ليس ميزدم. پستوناشو به هم ميمالوندم و وسطش از بالا به پايين ليس ميزدم. با نوك زبونم روي نوك سينه هاش مي مالوندم بعد تو دهنم مي كردم و اونا رو مي مكيدم. چقدر خوشمزه بود. من حسابي عرق كرده بودم و به نفس نفس افتاده بودم . الهام هنوز مقاومت ميكرد و مي گفت تو رو خدا بسه . توي صداش شهوت و حس شهوت الودوجود داشت و صداش مي لرزيد. بلند شدم و شرتمو از پام بيرون كشيدم . (اينو بگم قبلا اسپره زده بودم)تا حالا كيرم رو به اين بزرگي نديده بودم . نگاه چشمان درشت الهام به كير من بود و با چشماش زل زده بود وبه كيرمن نگاه ميكرد و با خود ميگفت يعني چه اتفاقي قراره بيفته؟؟؟گفتم حالا نوبت توست كه با اون لب هاي خوشكلت كير منو بخوري.

   

  هر كار كردم اين كارو نكرد و برام ساك نميزد. منم گفتم اشكال نداره منم در عوض جرت ميدم. پاهاشو از هم باز كردم . كسش قشنگ جلوي چشمام بود. يه قسمت صوتي رنگ وبدون يك مو. بوي خوبي مي داد. زبونمو كشيدم روي كسش. الهام يه اه بلند كشيدااااااااااااااااااااااه ه ه . لبه هاي كسش رو از هم باز كردم و زبونم را روي لباي كسش مي مالوندم. اه الهام بلند شد وحسابي به نفس نفس افتاده بود ديگه حرفي از اينكه اين كارو نكن وجود نداشت. هيچ مقاومتي هم نشون نميداد. پاهاشو بازتر كرد. من زبونمو از پايين كسش كشيدم به طرف بالا و با نوك زبونم چند تا ضربه به داخل كسش زدم وبعد زبونم را روي چوچولش تاب دادم كه الهام يه جيغ بلند زدوارضا شد وگفت تو رو خدا كسمو بليس. تازه فهميدم نقطه حساس بدنش چوچولش هست. واين كاره من باعث شده خوشش بياد و مقاومت نكنه. منم حسابي كسشو ميخوردم كه يك دفعه بلند شد و كسش رو از زير زبون من ازاد كرد. با دستش كير منو گرفت وگفت اخ جون چه داغه. خيلي بزرگه. وكلاهك كيرم رو ليس زد وكرد توي دهنش . تازه فهميدم كه راسته كه ميگن شهوت زن از مرد بيشتره. حسابي كير منو ميخورد. منم اخ و اوخم در اومده بود كه ديدم رفت سراغ تخمام و كرد تو دهنش و يكم فشار داد كه دردم گرفت. با دندونش از كلاهك كيرم يه گاز كوچولو گرفت و روي تخت دراز كشيد و پاهاشو داد بالاو چسبوند به هم وگفت زود باش ميخوام كيرت را توي كسم حس كنم. عجله كن. مي خواهم حسابي جرم بدي. پاهاشو برد بالاتر و محكم به هم چسبوندوبا دستش پاهاشو نگه داشت. كسش از اون وسط زده بود بيرون. رفتم و لبهاي كسشو با دستم باز كردم . اول كيرم را روي چوچولش مي ما لوندم كه اخ واوه 2 تاييمون در اومده بود وخيلي حال مي داد .

   

  گفت بكن ديگه. منم كلاهك كيرم را گذاشتم وسط كسش و اروم فشار دادم تو. يه جيغ بلند كشيد. اخخخخخخخخخخ ومن ترسيدم. گفت پس بقيش كو گفتم الان ميياد . يكم فشار دادم ولوله كيرم را اروم تا ته كردم داخل كسش. گفت وايييييييييي چه كلفته. مثل اتيشه. دارم اونو زير نافم حس ميكنم. داخل كسش خيلي تنگ بودم و من به زحمت كيرمو اون تو جا دادم. داخلش داغ و چسبناك مانند بود خيلي هم گرم بود. شروع به تلمبه زدن كردم . اول اروم اروم. اونم اه واوه ارومي ميكرد. هر دو خيس عرق شده بوديم. بعد شدتشو زياد كردم. ومحكم كيرمو تو كسش جلو وعقب ميكردم. اون گفت يواش . ولي من حاليم نبود . جيغ ميزد و منم از شدت شهوت فرياد ميزدم. صداي كيرم كه به كسش ميخورد چالاپ چولوپ مي كرد. احساس كردم حالا ابم ميياد. بلافاصله تلمبه زدن رو متوقف كردم و روش دراز كشيدم دستم رو بردم به طرف سينه هاش و شروع به مالوندن اونا كردم. صداي اخ وناله هاي ما به سكوت تبديل شد والهام با صدايي كه شهوت توش موج مي زد گفت. زود باش ادامه بده ميخواهم ابمتو بريزي اون تو. گفتم نكنه مي خواهي حامله بشي گفت. قرص ضدبارداري مصرف ميكنم. زود باش ادامه بده. گفتم ولي من مي خواهم قبل از اينكه براي بار دوم ابم بياد (اخه يه سري كه كسشو ميخوردم ابم اومده بود)ابمو بريزم توي كونت. كيرمو در اوردم. و به روي شكم خوابوندمش. كون پهنشو مالوندم وبا كف دست چند تا ضربه شلاقي به كونش زدم. شالاپ شولوپ. اون گفت اخخخخخ دردم مي گيره يواش. لمبرهاي كونش رو كنار زدم. كونش يه سوراخ كوچولو و ريز داشت. تف به سوراخ كونش ماليدم وكلاهك كيرمو گذاشتم لبش كه فشار بدم تو كه يكدفعه خودشو سفت گرفت. گفتم چرا خودتو سفت مي كني اين كه امپول نيست. هر 2 تامون خندمون گرفت و زديم زير خنده.

   

  گفت تو رو خدا من از كون ميترسم خيلي درد داره. من حتي به حامد هم از كون ندادم كه كيرش از تو نازكتره. گفتم همچين ميكنم كه دردت نگيره. قبول نمي كرد گفتم امتحانش ضرر نداره يكم ميكنم اگه درد داشت درش مييارم. قبول كرد من يكم كرم از تو يخچال برداشتم. ماليدم در سوراخش . بعد سر كلاهك كيرم رو كردم توش جيغ زد وگفت مي سوزه درش بيار. گفتم اولشه. حالا خوب ميشه . بعد لوله كيرم رو هل دادم تو كونش . خيلي تنگ بود. الهام جيغ زدنش شروع شد. درش بيار. سوختم. خيلي درد داره. اما به من خيلي حال ميداد و يكدفعه كارو تموم كردم وتا ته كردم تو كونش. الهام يه جيغ بلند از شدت درد و شهوت كشيد. اااااااخخخخخخ اوييييييييي وايييييي پ پ پاره شدم. م م مي مي ميسوزه. . من يكم صبر كردم سوزشش كه تموم شد اروم اروم تلمبه زدم . لمبرهاي كونش مثل موج دريا موج بر ميداشت ومن تا ته مي كردم تو اون سوراخ ريز. اطراف كيرم كه روي كونش ماليده ميشد خيلي حال ميداد. اونم چون كونش تنگ بود خيلي جيغ مي زد و اين كارش منو بيشتر حشري مي كرد. يه لحظه ديدم ابم ميخواهد از تو كيرم فوران كنه ويزنه بيرون. گفتم ابم داره مي ياد خاليش كنم تو كونت. گفت نه بريزش تو كسم كيرم كشيدم از تو كونش بيرون . بلافاصله محكم كيرمو تو كس زن دايي جازدم كه يه جيغ كشيد چند تا تلمبه زدم بعد كيرمو از توكسش كشيدم بيرون و دوباره كردم تو كسش. بار سوم كه كردم تو كسش ابم باشدت تو كس الهام پاشيد و من والهام يه جيغ بلند كشيديم. و الهام گفت اخ چقدر داغ بود سوختم. و بعد روي هم ولو شديم.
  ===نويسنده: اميد

 • 18

 • 5
 • نظرات:
  •   amir3x_021
  • 9 سال،1 ماه
   • 5

  • اووووووووووووووووووووووووف
   گاییدیششششششششششششششش
   ایولللللللللللللللللللل


  •   ali armin
  • 8 سال،11 ماه
   • 3

  • کسشعرنگو


  •   proRoman
  • 8 سال،6 ماه
   • None

  • salam
   ta jai ke sex ro shoro nakarde boodi khob bood az onja kharabesh Kardi


  •   kirgashang
  • 8 سال،5 ماه
   • None

  • کلا کس شعر ، من موندم که زن داییش اصلا مقاومت آنچنانی نکرد ؟ آخه کس کش خالی میبندی درست و حسابی خالی ببند ،


  •   ali_malena
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • معلوم خیلی دوست داشتی زن داییتو بکنی ولی هیچ وقت موفق نشدی چون داستانت خیلی آبکی بود


  •   m47602
  • 8 سال،1 ماه
   • None

  • :W :W :W کس نبود از کس زن دایت داستان می گی دختر دایت می گفتی متسفم واقعا


  •   S_TEZAR
  • 8 سال
   • None

  • هر 3 قسمتوخوندم
   قسمت آخر دیگه ریدی
   کلا موضوع سر آمپول بود ولی موقع عملیات اثری از بیماری نبود؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
   راستی نگفتی یه وقت تو هم مریض شی دائیت آمپولت بزنه؟


  •   Lieyboy70
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • Mesle inke u ziad jalq mizani b fkresh.pesare khub a khab pasho.


  •   سعید دجی
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • کرم تو داستانت داستانت خیلی تخمی تخیلی بود حال خودومنیم زن دایتو کردی روزهای بدش چی دختر نداشت بکنی داستانت یک خورده ابکی بود


  •   سعید دجی
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • کیر تو داستانت خیلی دروغ داشت همش امپول بود ایندفعه من امپول میزنم


  •   سعید دجی
  • 7 سال،5 ماه
   • None

  • زن دایتو بده استفاده کنیم


  •   masoodjoon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • چالاپ چلوپ،کیری این چه صدایی هستش دیگه،آمپول گاوی تو کونت ننویس


  •   masoodjoon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • چالاپ چلوپ،کیری این چه صدایی هستش دیگه،آمپول گاوی تو کونت ننویس


  •   masoodjoon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • چالاپ چلوپ،کیری این چه صدایی هستش دیگه،آمپول گاوی تو کونت ننویس


  •   RTD
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • این داستان ماله اوایل جنگهای ایران و رومه.


  •   sami-sooske
  • 7 سال
   • None

  • کیرم تو چشت!کیره کل ملت تو خودتو زن دایتو داستان تخیلت!طومار نوشتی مگه؟


  •   Avini.
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • کس گفتن که دیپلم نمیخواد جلقوخااااااان


  •   Avini.
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • کس گفتن که دیپلم نمیخواد جلقوخااااااان


  •   hamed_1364
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • به نظر من این داستان زادیه تخیلات بیماره نویسنده هستش


  •   anpi42
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • دوستان کله کیری داستان که واقعیت داشته باشه بهش نمیگن داستان.. به نظرم تا چند خط آخرش خوب اومده بود...ولی قسمت سکسش کلا توهمی بود که نتونسته به وقوع بپیونده..میتونست اینجور تموم کنه که دیدم زندایی راضی نشد..منم بی خیال شدم و فرداشم داییش اومد.. کله کیری ها اگه واقعیت داشت بهش میگفتن خاطره نه داستان...از صد بهت به خاطر کپی داستانت 70 میدم برو جغ بزن


  •   Asdollakhan
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • آخ قرتی کونییییییی یارو توالت میره از طرف کونش به کس نمیشوره خشک نمیکنه از کس به کون میشوره اونوقت از کون درآرودی کردی تو کسش؟!!!.. آخه مجبوری رمان "بر گا رفته" رو بنویسی؟.. ریدی..


  •   hamid feri
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • زن وقتی دلش نخوادبده چندنفرهم باشی نمیتونین كاری باهاش بكنین حتی اگه با كله برن توكسش


  •   king...of...earth
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • بی ناموس ایت داستان رو دقیقا بدون در مورد خواهر یا دختر عمو هم نوشتید


  •   sami311
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • داش داستانو قبلا خونده بودم ب ارشیو ی نیگا بندازی میفهمی
   آخه کون بچه چرا فکر نمیکنی بچه ها قدیمی ببینن کونت نمیزارن ب خاطر کپی
   مجلوقه بی پدر


  •   elban
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • نمیدونم که چرا این بچه زنداییش یهویی به صورت خودجوش محو شد از داستان. چطور شد چی شد نفهمیدم. مگه داستان شماره یک یه بچه به دنیا نیاورده بود زنداییش؟
   کجاس؟ کجا خوابومنده بودش؟


  •   ونوس234
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • خوش بحالت


  •   امید کپل
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • منم امیدم،اما من کجا و جنابعالی کجا


  •   Ley
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • dorugh gu yadesh mire chi mige
   kiram laye mame haye mamanet :))))))))))


  •   aliii 16
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • aZ ye jaii Copish karDi vali dameT Garm bahaL bud


  •   alireza3ens
  • 3 سال،8 ماه
   • 1

  • مامانت زت دایی شده?? (biggrin)


  •   jefri2013
  • 3 سال
   • 1

  • خسته نباشي دلاور


  •   OOALIOO
  • 2 سال،10 ماه
   • 1

  • بچش چیشد؟؟؟ کجا رفت ؟؟؟ اونم بوق بود و شما رو نگاه میکرد؟؟


  •   Ebi0311
  • 2 سال،8 ماه
   • 1

  • از داستانت انواع ایرادو میشه گرفت بار چندمه ک میخونمش چون زیاد خیالی نیست اما هر وقت میام سایت ی راست میام صفه اخر و داستانای قدیمی رو مرور میکنم چون ب واقعیت خیلی نزدیکتره خلاصه خوب جغی هستی


  •   Kingofmame
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • دیوس درسته تا قبل از اینکه کردن رو شروع کنی داستانت به واقعیت می خورد ولی بعدش ریدی کله کیری ملجوق


  •   Gankr koy
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • آفرین منم میخوام بکنمش


  •   Gankr koy
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • آفرین منم میخوام بکنمش،
   دختر دایی تو میگم،
   خاک تو سر آدم به دایش خیانت میکنه.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو