مادر خوشگل سینا

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه داستانم یکم طولانیه ولی ارزش خوندن داره..
  من آرش هستم 22ساله قد 185وزن 65هیکل و قیافه ای معمولی دارم و ب شدت گرم خاطره ای ک براتون تعریف میکنم از مادره دوستمه سه سال پیش بود ک ی پسر ک یکسالی از من کوچیکتر بود تو محل پیداش شد بی نهایت پوست سفید و موهای بور عالی داشت همه جوره خوب بود تا اینکه تصمیم گرفتم بهش نزدیک بشم باهاش رفیق همینحورم شد کم کم باهم رفیق شدیم سال اول رفاقت خیلی خونه هم نمیرفتیم بیرون همو میدیدیم تا اینکه ی روز صبح زنگ زد ک بیا خونمون قلیون گذاشتم گفتم کسی نیست گفت نه بیا اما وقتی رفتم مادرش بود ک اگ بخوام ازش بگم باورتون نمیشه اما ی زن 35-36ساله کاملا جا افتاده قیافه خوشکل و بی نظیر قد بلند چشم های قهوه ای مشخص بود ک باشگاه رفته هم هست هیکل بی نقصی داشت و البته پوست بسیار سفید ک رگ های رو دستاش رو مشخص میکرد وقتی دیدمش ی چند ثانیه مات و مبهوت نگاش کردم ک خندید و گفت خوش آمدی سینا ازت تعریف خیلی کرده خوشبختم ک رفیقی مثل تو داره منم تشکر کردم تمام اون روز رو تو کف بودم اما بعدا دیگ اهمیتی ندادم البته بگم تو نگاه اول اصلا فکر سکس ب سرم نزد اما بعد ها دیدم اومد پیج اینستام رو فالو کردن و گاهی اوقات هم استوری هارو ریپلای میزد منم جواب میدادم..تا اینکه ی روز با سینا تصمیم گرفتیم مشروب بخوریم رفتیم گرفتیم نشستیم خوردیم بعد گفت بیا بریم خونمون قلیون بکشیم گفتم پس مامانت اینا چی گفت اونا مشکلی با مشروب خوردن من ندارن گاهی اوقات با پدرم میخورم (پدر سینا کارخونه کار میکرد بیشتر اوقات نبود)


  رفتیم خونشون با مادرش احوال پرسی ک دید مستیم گفت به به حالتونم ک خوبه لبخندی زد رفت آشپز خونه ماهم مشغول شدیم. اون شبم گذشت و رسیدیم ب اصل ماجرا ی روز سینا ازم چسب مو خواست گفت ببرم خونه بدم ب مادرش خودش نبود گفتم باشه چسب رو برداشتم رفتم در باز بود داخل صدا زدم محبوبه خانم صدایی نیومد رسیدم پشت در اصلی خونه زدم ب شیشه ک دیدم صدا زد ارش جان بذار پشت در برمیدارم ببخشید حمام بودم گفتم باشه گذاشتم پشت در راستش تجسم اون هیکل و اون سفیدی با بوی نم حموم داشت دیوونم میکرد شیطون گولم زد ک نرم در حیاط رو بستم پشت ماشین خودمو مخفی کردم چند ثانیه ای گذشت ک در باز شد وااای خدا چی دیدم ی حوله ک دوره خودش پیچیده بود فقط سینه تا کونش رو میپوشوند اومد و چسب برداشت رفت داخل من ک این صحنه رو دیدم بیهوش داشتم میشدم واقعا دوست داشتنی بود از اون روز ب بعد همش فکره اون چیزی ک دیدم روانیم میکرد تا اینکه تو اینستا ی استوری راجب تنهایی گذاشتم چند ساعتی گذشت محبوبه جون ریپلای زد چرا تنها تو پسره گرم و خوش رویی هستی قیافه بدی هم نداری چرا تنهایی پس؟ ک شروع کردم ب اه و ناله ک دختر بازی پول میخواد و زن گرفتن پول میخواد منم ک اول جوونیمه ندارم و... ک دیدم گفت راست میگی سخته از همه لحاظم سخته حتی جنسی منم وقتی دیدم اینچوری گفت یکم پرو شدم گفتم اره جنسی ک اصلا نگین واقعا سخته سخت میگذره ک یهو دیدم گفت خب ب نظرم تو تنها راهت اینه با خودت ور بری استیکر خنده هم گذاشت ک گفتم نه اینکارو نمیکنم واقعا اثرات مخربی داره ی جورایی ب ضرر هاش نمیرزه ک دیدم گفت اوه اشتهاتم خوبه ی دفعه ای باید اماده و بی پرده بذارن جلوت ؟؟ البته اینا رو ب شوخی میگفت برا اولین بار اینقد چت کردیم ک منم گفتم خب چی میشه مگه ؟ دیدم خوند و جوابی نداد منم پیامی ندادم ب فکر رفتم ک باید بکنمش خیلی تو کفش بودم همش فکر میکردم ک چجوری؟؟ ی روز خونه بودم سینا زنگ زد گفت ارش بیا خونمون کمکم کولر رو جابه جا کنم راش بندازیم منم از خدا خواسته قبول کردم رفتم مشغول ب کار کولر شدم ک دیدم محبوبه خانم با دوتا لیوان شربت اومد ی چادر نازکم سرش بود ک اگ ب افتاب وایمیساد میشد قشنگ دید ک چی پوشیده متاسفانه منم دیدم ی ست تاپ و شلوارک بتفش پوشیده بود ک قشنگ چسبش بود یکم ک نگاش کردم گفت ارش شربت بخور ی چرخ زد جوری ک پشتش ب من بود خم شد سینی رو گذاشت وای ک میخواستم همونجا بچسبم بهش زیر چشمی نگام کرد متوجه نگاه خیره من شد ک صدایی صاف کرد رفت تو کولر ی چندتا وسیله میخواست ک سینا گفت ارش بمون برم بگیرم بیام تا شربت بخوری اومدم رفت منم ک شهوتم بالا زده بود گفتم بهترین موقعیته وقتی سینا رفت در زدم در باز کردم دیدم با همون تاپ و شلوارک رو ب رو تلویزیون رو مبل لم داده بود منو ک دید جا خورد منتظر بود برم بیرون در ببندم ک دید اینکارو نکردم گفت ارش برو بیرون نمیبینی وضع منو ک سرمو انداختم پایین گفتم میشه باهات حرف بزنم گفت چ حرفی گفتم راجب خودمه گفت باشه سرمو ک اوردم بالا دیدم چادر پوشید گفت بیا ببینم چی میگی نشستم شروع کردم ب تعریف ک خیلی زیبایی خیلی دوست داشتنی هستی خوشبحال سینا ک دیدم گفت چیه ی جوری داری تعریف میکنی انگاری فهمیده بود اما شک داشت ک دلو زدم ب دریا گفتم محبوبه خانم من عاشق شما شدم خیلی وقته این مسئله اذیتم میکنه زد زیر خنده گفت بچه من سن مادره تورو دارم شوهر دارم بچه دارم چی میگی گفتم ب خدا دوست دارم بهش نزدیک شدم گفت هوی حواستو جمع کن خندیدم پرو نشو تو ذوقم خورد از طرفی هم گفتم سینا میاد ضایس پاشدم رفتم بیرون اونم چیزی نگفت بعداز اتمام کار کولر پیام دادم دایرکت ک چیزی ک ب سینا نمگی از حرفای امروزم ؟؟ دیدم خوند با مکثی چند دقیقه ای فقط ی نه نوشت رفتم خونه کلی دایرکت کس لیسی کردم ک میخوامت خوشکلی میبنمت از خود بیخود میشم هیکلت خیلی خوبه و کلیییی تعریف ک اون فقط میخوند و جوابی نمیداد منم زیاد شلوغش نکردم گفتم من تنها رفیق پسرتم اون ب غیر از من تو محل رفیقی نداره کلی هم ادم بخاطر خوشکلی سفیدی سینا منتظرن تا ازش سوء استفاده کنن من تا جایی ک بتونم هواشو دارم نمیذارم ک دیدم نوشت فردا سینا قراره با باباش بره کارخونه من تنهام بیا باهات حرف دارم منم خوشحاال گفتم چشم حتما..فردا بیدار شدم رفتم حموم ی دوش گرفتم من ک دیگ اینبار باید تموم میکردم کارو کاملا تر تمیز کردم ب خودم رسیدم ی رفیق دارم تو کار قرص بود ازش ی ترا گرفتم خوردم حول هوش ساعت 10صبح اس زد کجایی بیا کارت دارم منم سریع خودمو رسوندم ب خونشون ک ی کوچه با ما فاصله داشت در زدم رفتم تو بازم همونجوری بود با چادر رفتم تو بعداز سلام گفت بشین چیزی میخوری گفتم آب فقط چون دهنم خشک شده بود اثثر قرص بود ابو ک خوردم گفت اون حرفارو جدی ک نگفتی گفتم کدوم گفت همون چیزایی ک راجب سینا گفتی گفتم اتفاقا جدیه حتی چندبار ازم خواستن ک ببرم سینا رو اوناهم... حرفم خوردم دیدم گفت تو هواشو داری دیگ گفتم اره ب خدا دارم نمیذارم کسی نزدیکش بشه ولی خب شماهم ....بازم حرفم خوردم ک گفت من چی؟؟ گفتم خب هوایه منو داشته باشین دیدم ی پوز خند زد و گفت چ توقعی داری ؟؟ گفتم محبوه خانوم من خیلی بهتون لازم دارم شما ارامش خیال رو ازم گرفتی گفت خجالت بکش بچه پرو میشی چرا زود دیدم باز زد تو ذوقم دیگ دووم نیاوردم از رو مبل پاشدم رفتم سمتش دیدم عکس العملی نشون نداد زانو زدم اون رو مبل بود من پایین دستشو گرفتم دیدم گفت ول کن دستمو حرفتو بزن گفتم محبوبه خانوم بیا اذیت نکن من قول میدم فقط یکبار باشه همین یبار حداقل بخاطر سینا باز دستشو گرفتم دما بدنش فرق کرد و کمی گرم تر شد چیزی نگفت ی دستم گذاشتم روی رون پاش دیدم ی اوووف از رو کلافگی گفت یکم جابه جا شد بازم تکرار کردم کارمو کم کم کاملا داغ شده بود من سعی کردم چادر بردارم اولا یکم مقاومت کرد یکم ک قربون صدقش رفتم شل شد دیگ کم کم داغ داغ شده بود چادر ک برداشتم دیدم وای همون تاپ و شلوارک اما بدون سوتین دیوونه شدم سریع رفتم سراغ لبش شروع کردم ب خوردن همکاری نمیکرد ساکت ساکت بود ی لحظه دست زد ب سینم پسم زد گفت کافیه بهتری بری منم ک فهمیدم نمیخواد بیستر از این حشری بشه گفتم کجا برم هنوز کلی کار دارم باهات بازم چسبیدم ب لباش دستم گذاشتم رو سینش با ناله نکن برو عقب اما فایده نداشت من مغزم قفل بود رو سکس شروع کردم ب مالیدنش از رو مبل اوردمش پایین خوابوندمش و شروع کردم خوردن لباشو دست ب سینه هاش زدن رفتم سراغ لاله گوشش ک فهمیدم نقطه ضعف اون قدرت منم همینجاس شروع کردم مک زدن کاملا ناله های بلند بلند میکرد طاقت نیاوردم رفتم سراغ شلوارک تنگش کشیدمش پایین وااای خدا چی دیدم ی کس تپل سفید با لبه های صورتی رون های خوش تراش درجا زدم رو کسش دوتا بوس کردم بو خاصی میداد ی ذره زبون کشیدم دیدم صداش در اومد همش میگفت واااای اوووف با ناله های شدید لبشم دندون میکند افتادم ب جون کوسش اینقدر خوردم لیس زدم ک دیدم لرزید بهش گفتم محبوبه جونم نوبت تو خواهش میکنم دیدم پاشد ی نگاهیی بهم کرد گفت خدا لعنتت نکنه نگا چی ب روزم اوردی رفت سراغ شلوارم وقتی کشید پایین ی کیر 17سانتی تقریبا کلفت دید ک ی ذره مو نداشت یکم دست کشید روش سرشو بردم پایین دهنش باز کرد واااای ک چقد حرفه ای میزد واسم از پایین تا بالاش رو لیس میزد تاب نیاوردم خوابوندمش کیرمو رو کسش ک خیس بود بازی دادم بالا پایین میکردم هی ناله میکرد منم بیشتر و تندترش میکردم ک یهو گفت ارش زووود باااش اووووم زوووود منم سر کیرمو فشار دادم تو چ لذتی داشت ی کس داغ و تقریبا تنگ هول دادم تو شروع ب تلمبه زدن کردم صدای ناله هاش تاپ تاپ خوردن رون های من ب رون هاش کل خونه پیچیده بود اون زیر بود منم روش بودم کلی هم لب گرفتیم منم ک ترا خورده بودم ی نیم ساعتی باید نیکردم تا بیاد خستع شدم پاشدم خوابیدم کاملا حشری بود پاشد شلوارک دراورد اومد رو کیرم تنظیم کرد رو کسش نشست روش واااای ج حالی داد اون پوست سفید او قیافه قشنگ اون چشم های قهوه ای دیوونم کرد تاپ رو دراورد منم سینه هاشو میگرفتم بالا پایین میشد ی پنج دقیقه ای همین حالت بودیم دوباره ارضا شد بدنش لرزید خودشو روم انداخت من چرخیدم باهاش پاهاشو دادم رو شونم ب حالت هفتی تلمبه زدم دیگ نا نداشتیم چند دقیقه همین حالت کردم داشتم ارضا میشدم ک قبل از اینکه بیاد کشیدم بیرون همش با فشاار زیاد ریختم رو شکمش خیس عرق بودیم کلی هم خسته بوسش کردم در گوشش گفتم ممنونم زیبایه من قول میدم نذارم اب تو دل سینا تکون بخوره دکمه شلوارمو بستم دیدم پاشد بهم نگاه نمیکرد شکمشو پاک کرد من گفتم میرم ک موذب نباشی تشکر کردم و رفتم تو کونم عروسی بود ک ب ارزوم رسیدم باورمم نمیشد بعدها تو چت کردنامون متوجه شدم ک شوهرش معتاده زیاد گرم مزاج نیست دادم رو مخش کار میکنم واسه سکس بعدی ...
  ممنونم ک خوندید خیلی خیلی ببخشید ک طولانی شد ..
  ممنون میشم با حترام تظر بدید ممنون


  نوشته: آرش

 • 16

 • 25
 • نظرات:
  •   sphrslv
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • اولین بارِ نظر میدم ولی دمتگرم
   زن شوهردار ی لذت دیگه داره
   نوش جونت


  •   Aghamahdi 90
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • با نهايت احترام نظر ميدم منتهي حرف از رفاقت زدي و آخرش براي حمايت از رفيق مادرش رو گاييدي؟ خودت ببين يه همچين موجودي لايق احترام هست حمال؟


  •   ممدپالیس
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • همون اولش تا گفتی داستانم طولانی یه نخوندم.ای کیر تو اون حوصلتون که میشینید می‌نویسید.


  •   u22
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • باز شربت"/
   اخر این صنعت شربت جای پورنو میگیره
   جاکشا متنوع باشین هر جا کم میارین اسم شربتو میارین اه هر وخ میخام شربت بخورم یا کصشراتون میوفتم (dash) (dash)


  •   Shayankz76
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • اخه لعنتی ۳ سال پیش استوری اینستاگرام کجا بود؟؟


  •   بنجامین_فرانکلین
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • اخه به توی اُشتُر چه احترامی بذارم من ؟ تو سه تا حالت بیشتر نمیتونم نظر بدم، 1 داستانت واقعیه که (نیست) کیرم تو مرام و معرفت و مردونگی نداشتت جناب حمال بی شرف 2 داستانت دروغه که کیرم تو دروغای ضایع و تخمیت و 3 اینکه بدون در نظر گرفتن راست و دروغ و فقط براساس متن و نحوه نگارشت نظر بدم که بازم بشدددددددت تخمی بود، وای چی میدیدم ؟ شربت ؟ کلیشه های مغزیت و گاییدم مجلوق عزیز


  •   befro66
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • عجب حالا قدت بهش رسید مجلوق


  •   mania_mind
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • كاش دوستاى من جنم تورو داشتن


  •   jjpoker
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کس شر خالص


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • سلام اوف از دیشب خونه عموم هستم.عموم رفته مسافرت.با زن عموم که ۱۰سال از من بزرگتره رابطه دارم.نصف شبی بعد اینکه مطمئن شدیم پسر و دخترش خوابیدن.شروع به سکس کردیم.زن عموم یه زن سفید و درشت هیکله.یه میلف واقعی.همیشه گفتم خوشگلترین کون دنیا مال زن عمو منیره منه.اونقدر مالوندمش حشریش کردم ولی تو کوسش نکردم.راضی شد کون بهم بده.همونجور که داگی داشتم کونشو میکردم و اونم داشت آه و ناله میکرد.دیدم پسر عموم داره نگامون میکنه.مارو تو اون وضعیت دید.زود پریدیم زیر لحاف لباسامونو پوشیدیم.بعد زن عموم دستشو گرفت بردش اتاق خودش خوابوندش.جوری وانمود کردیم خواب میبینه.پسرش که خابید دوباره نگران برگشت تو اتاق که اگه بکسی بگه چی میشه.ولی دوباره گرفتم بزور لختش کردم کونشو و کوسشو گاییدم.الان داره سفره پهن میکنه صبحونه بخوریم. پسر عموم شوکه نشسته جلوم .گیجه نمیدونه خواب بوده یا واقعیت.ولی مطمئنم ماجرارو قبول کرده صداشو در نمیاره.بمن یجوری نگاه میکنه.منم دارم به کون زن عموم که دیشب کردم با افتخار نگاه میکنم.بهش گفتم یه دامن نازک چسبان بپوش زیرشم شورت نپوش.زن عمو منیره سیرمونی نداره از سکس.بچه هارو بفرستیم حیات بازی کنن.دوباره میکنمش.فعلا بهش اس دادم برو دستشویی منم بیام سر پا دوتا تلمبه سرپا تو کوست بزنم.پسر عموم انگار کون خودشو کرده باشی ساکته.ولی باید قبول کنه تقصیر از مامانشه.مطمئنم خودشم یکم بزرگ شه مامانشو میکنه.بد کون و هیکلی داره مامان منیره اش.بهترین شب پنجشنبه زندگیم بود. ۹۷/۱۲/۳ ساعت۱۰:۴۵ بازم بکنم خبراشو میدم.برای شمام ازین موقعیتها و زن عموها آرزو میکنم.فعلا


  •   M.mis.m
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • راست یا دروغ فرقی نداره تو یه لاشی هستی که چشمش دنبال مادره رفیقشه!کاری که عوض دارا گله نداره اونم آبجی ومامانت ومیگاد روش نمیشه بهت بگه این جندها روجمع کن تومحل همه دارن میکننشون


  •   blue_king
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • نظر شما چیه؟کص کش سینارو بکن نه اونوو


  •   Parsa.pak28
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • زن یادخترمشهدی اهل سکس پ بدهparsa282828@


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • الان که دارم اینو براتون مینویسم دوباره زن عموم زیرم.دارم تو کسش تلمبه میزنم.پسر عمو فرستادیم پارک دختر عمومم تو اتاقشه. ریختم تو کسش یعنی تو ۴۸سالگی حامله میشه؟کل تنشو مکیدم سیاه کردم.


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • عموم زنگ زد تلفنی با زن عموم حرف میزد.زده بود آیفون.کوسش دوبرابر حال میده بهم.عموم نمیتونه زن عمو رو ارضا کنه.زود ارضایی داره.دارم هم مینویسم.هم میکنم. هم صدای عمومو میشنوم که داره با زن کون بزرگ جندش میحرفه.میخام به عموم بگم زنتو گاییدم


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • هیچ لذتی بالاتر از گاییدن یه همچین زن عمویی نیست.۱۰سال وقت گذاشتم تا بالاخره بکنمش.پسرش فهمیده بزرگ که شد فک کنم یا منو میکشه.یا خودشم مامانشو میکنه.کل فامیل او کف کون زن عمومن.


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • تو ۱۲ساعت بار ۵مه زن عمومو میکنم


  •   نیمامنی
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • آبم اومد تو کوسش.کیرم تو کوس زن عمومه زنگ زدم عموم.زدم آیفون.با عموم حرف میزنم.زن عموم گریش گرفته. کیرم دوباره سیخ شده.میخام به عموم بگم کوس و کون بزرگ زن عمو منیرمو گاییدم.کل فامیل تو کف کون زن عمو من.ولی فقط من دارم میکنمش.یه فیلم از کون کردنش ورداشتم.پسر عموم بزرگ شد میفرستم تو گوشیش ببینه.قیافه زن عموم نیافتاده تو فیلم .بدون اینکه بفهمه مامانه دارم نیکنمش.کلی حال میکنه جغ میزنه با فیلم کون دادن مامانش


  •   _mohsen_
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • زن شوهردار اگه گناه و عذاب وجدانشو بزاری کنار خیلی چیزه میرونیه


  •   Tabrizliii
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • سه سال پیش اینستاگرام استوری داشت که اون ریپلای میکرد جقی؟??خاک تو سرت با این اراجیف گفتنت


  •   Neshane21
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • پاشنه طلا راس میگه دیگه ... پلشت! اَه


  •   mamadkaraji
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • فانتزی های جالبی داری
   تلاش کنی بهترک میشه


  •   35741
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • تظر با احترام میدیم بفرما دو دستی تظر دادم خوب بود ولی حس میکنم دروغهایی توش بود سینا تورو کرده برا اینکه ابروت نره مامانشو به زور ماچ کردی که زبونشو کند کنی جقی


  •   35741
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • نیمامنی دهنتو خخخخ


  •   Plasman
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • دماسنج دیجیتالی لامصب؟
   توی دوثانیه اختلاف دما فهمیدی؟
   شربت هم که داشت اشعارت.
   بیشتر تمرین کن


  •   Binamariai
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • تو یه استخون ۶۵ کیلوی از سینا حمایت میکردی کونش نزارن خخخخخ


  •   shahvani_1988
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • با احترام کیرم دهنت ،
   آخه کونی ، من هم کس آوردم خونمون ، هم رفتم کس کردم ، اما نمیدونم از لاشی بازیه منه یا از لاشی بازیه طرف مقابل که هیچ وقت تا الان هیچ شربت و چایی و غیره در کار نبوده .
   و در آخر هم باز با احترام کیرم دهنت جقی خان
   با این کس شعری که گفتی فرسنگها رکورد کسشعر گویی رو جابجا کردی


  •   fRoXiZ
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • نظرم اینه دیگه حرف از رفاقت نزن ک فقط اسم رفیق رو حراب میکنی توله بز


  •   Bikas2322
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • چه جالب داستان قشنگی بود‌اخه الاغ طرف کارخونه داره محتاد بعد سرد مزاج باشه اخه ایکبیری چاقی طرف میاد کولر خونه رو میده پسرش‌درست کنه با تو گوزو جقی بعدشم میری زنشو میگایی به همین راحتی اخه چلغوز کس مغز چی بگم بهت اخه (dash)


  •   کوسلیس۲۰
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • از این داستان جالبتر کسشعرای نیما منی هست که اون بالا خوندم نیما جون مادرتو...


  •   Marshaall_Boss
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • "شورتشو کشیدم پایین...واای خدای من...چی میدیدم!!...یه کس تپل و سفید و گوشتی" به شدت کلیشه ای و تکراری.
   عن آقا چه فکری کردی این چرندیات رو نوشتی؟مگه زن مردم جنده س که به همین راحتی به تو چلغوز بده؟
   اگرم راست باشه که کیر عالم و آدم تو دهن توء خائن پست فطرت که نمک خوردی و نمکدون شکستی.گورتو گم کن و دیگه ننویس.


  •   Marshaall_Boss
  • 4 ماه،1 هفته
   • 1

  • گفتی سه سال پیش استوری میذاشتی ریپلای میکرد؟؟
   کسخل مشنگ شه سال پیش چیزی به نام استوری تو اینستا وجود نداشت.


  •   Neshane21
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • کم کم اعضای جدیدی پای داستان ها ظهور خواهند کرد. به شدت غریبه کاملا آشنا (biggrin)


  •   Neshane21
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • کم کم اعضای جدیدی پای داستان ها ظهور خواهند کرد. به شدت غریبه کاملا آشنا (biggrin)


  •   Neshane21
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • کم کم اعضای جدیدی پای داستان ها ظهور خواهند کرد. به شدت غریبه کاملا آشنا (biggrin)


  •   Jigar2020
  • 3 ماه،2 هفته
   • 0

  • سن مادر دوستت 35 بوده پسرشم که 21 سالش بوده یعنی تو سن 14 سالگی بچه دار شده (hypnotized)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو