مادر زنم من رو پادوی خودش کرد!

1397/06/22

مادرزنم ، کاملا من رو نوکر و غلام خودش کرده بود!

بعد از ازدواج تا خونه ایی مناسب پیدا کنیم یکی دوماهی طول کشید که این مدت ماهم عقد بودیم و داشتیم مقدمات مراسم و …رو اماده میکردیم ، وتا خونه پیداکنم دوماه قبل از جشن عروسیمون خونه پدرخانمم اینها مستقر شدیم تا … . اخه خونه پدری من شهرستان بود و نمیشد بریم اونجا ، بخاطر کار و شغل و آماده شدن برای مراسم.
مادرزنم زنی با اندام پر، میانسال و پر جذبه و پر اُبهت بود که هیچ کسی روی حرفش ،حرفی نمیزد. و کارها هرجور که اون میخواست آخر سر همونجور میشد! .
بازوهای مادرزنم اونقدر که کلفت بود ، سایه اقتدار واُبهتش رو به هرکسی القا می نمود.
همین هیکل و اندام لجام گسیخته اش هم باعث شده بود تا بتواند به همه کس امرونهی کند.
اون اصلا ازین زنهای نازک و نارنجی امروزی نیست که همش آخ و اوخ دارند . مادر زنم به جرات دوتا مرد رو باهم حریف بود.
اولش بر باب احترام و ادب هرنظری که میداد من می پذیرفتم و مخالفتی نمیکردم وکم کم هر کاری که داشت من انجام میدادم، مثل خرید های دمه دستی و شستن ماشین و… حتی بعداز مدتی یک بار جارو کشیدن خونه و شستن ظرفها روهم من باحضور خودش انجام دادم. مادرزنم فقط هر چند دفعه ایی میومد و نظارت میکرد و دوباره میرفت توی سالن مینشست و پاهاش رو می انداخت روی هم و چایی اش را می نوشید. البته تا این حدش رو هروقت خودمون بودیم اتفاق میافتاد اما جلوی دیگر اعضای خانواده اینجوری نبود. یعنی یک جورایی دراصل من رو پادو و غلام شخصی خودش کرده بود . روزها که بقیه میرفتند بیرون دانشگاه و
سر کار و… . من چون شغل ثابتی نداشتم اکثرا به خونه در رفت وآمد بودم و خیلی شده بود با مادرزنم خونه تنها میشدیم، اونموقع بود که از این اتفاقات رخ میداد.
مثلا یکبار ماشین مادرخانمم خیلی کثیف و خاکی شده بود که از باب تعارف و… گفتم میخواهید ماشینتون رو بشورم براتون ؟ و همینجور نفهمیدم چی شد که خودم رو درحال شستن ماشین مادر زنم دیدم و اونم روی بالکن حیاط دست به کمر ایستاده بود و داشت نگاه میکرد و میگفت کجا ها هنوز کثیفه که من بشورم. خلاصه یک لحظه یاد این حرف مادرم افتادم که بعداز خواستگاری و آشناییش با مادرزنم، بهم گفته بود. یادمه که همش میگفت: " همه امور خانواده زنت توی دست مادرشه، همه کاره مادر زنته " .
همینطور هروقت که دیر به دیر میرفتیم شهرستان ، مادرم از باب گلایه بهم میگفت : “مادر زنت بهت مرخصی نمیداد بیای؟ ! "
وقتی خودم رو دیدم حالا که دارم ماشین مادر زنم رو میشورم و اونم دست به کمر ایستاده و داره تماشا میکنه ، یک لحظه احساس حقارت و بردگی عجیبی بهم دست داد .
همینطور که مشغول شستن لاستیکهای ماشین بودم و نشسته بودم ،حرفهای مادرم نیز در ذهنم یادآوری میشدند، یک آن سرم رو اوردم و نگاهی به مادرزنم انداختم و چشمم به اون بازوهای قطور و ستبرش افتاد که قشنگ معلوم بود بخاطر تاپی که پوشیده بود بازوهاش زده بودند بیرون و بیشتر به چشم میومدند.
درهمون حال یک لحظه حس کردم که من چقدر ازین وضعیت راضیم! بله ، من داشتم ازین حالت لذت میبردم! و دوست داشتم که حرفهای مادرم واقعا درست ازآب دربیاد و مادر زنم من رو رسما پادو و غلام خودش دربیاره . در نتیجه تصمیم گرفتم که رویاها و افکار مادرم رو براش به واقعیت تبدیل کنم و خودم رو کاملا در اختیار مادرزنم قراربدم . ازین که مادرم چنین فکری درمورد من میکرد لذت میبردم و دوست داشتم یک جورایی بهش عملی هم نشون بدم که حرفهاش درست هست .
اونروز بعداز شستن ماشین مادر زنم ، باورتون نمیشه که مثل یک نوکر و کلفت خانزاد برای مادر زنم پادویی کردم وحتی خونه رو هم کلا جارو کردم و توالت رو هم شستم حسابی ،اونم اوایلش تعارف میکرد و میگفت نمیخواد اما اونقدر من چشم چشم میکردم اونم دیگه رفتارش با من خیلی خودمونی تر شده بود و دستورات پی در پی میداد منم همش میگفتم چشم ، بله ، هرجور شما بفرمایید! ، و …
وقتی توالت رو میشستم یک دفعه دیدم با اون هیکل مقتدرش اومده و بالاسرم ایستاده داره نگاه میکنه ! اوف چه تحقیری داشتم میشدم، پرسیدم خوب دارم میشورم توالت رو؟ که سرش رو به معنی اینکه خوبه و ادامه بده تکونی داد و رفت. وای ! من حس میکردم که سگ دست آموز مادر زنم هستم!
از اون روز به بعد دیگه این شده بود کارمن! مادر زنم من رو مثل یک سگ دمه دستیش کرده بود، وهرجایی که میرفت، من رو هم دنبال خودش میبرد وبهم همش دستور میداد، دیگه کم کم همه اعضای فامیل زنم فهمیده بودند که مادر خانمم دامادش رو مثل موم توی دستهاش گرفته و باصطلاح میگفتند ؛ " گردن دامادش قلاده انداخته”.
من به دفعات اینو شنیده بودم که به مادر زنم لای صحبتهاشون در مهمونی ها میگفتند. اونم خنده میکرد و میگفت باید با مردها همینکار رو کرد!.
مادرزنم کم کم ازمن یک سگ سند خورده ایی ساخت که قلاده اش رو توی دستهای خودش گرفته و هرطوری که میخواد همونطور آموزش میده بهش.
دقیقا! من یک سگ قلاده بسته بودم که قلاده ام رو مادرزنم بسته بود به گردنم و من رو آدم خودش کرده بود. تا جایی که بهم دستور میداد تا جلوی مادر و پدرم بهش تعظیم کنم و گوش به دستوراتش باشم تا جایی که دیگه حتی جلوی مادرم هم حاضر بودم که بگم من پادو و نوکر تمام عیار مادرزنم شدم.
یک روز که مادروپدرم اومده بودند اینجا و این وضعیت منو دیدند نسبت به مادرزنم بیشتر بدبین تر شدند، تاجایی که شب که من داشتم طبق معمول رختخواب مادرزنم رو اماده میکردم، مادرم به پدرم من رو نشون میده و همون لحظه مادرزنم از توالت اتاق خوابش بیرون میاد و من سریعا حوله براش میبرم تا دستهاش رو خشک کنه، عجب دستهای قوی و درشتی! اونم بهم میگه این توالت فرنگی منو چرا امروز نشستی!؟ گفتم که درگیر کارهای پدرومادرم بودم . اونم گفت یالا اول توالت رو میشوری بعدا میری میخوابی؟ فهمیدی! منم سریعا گفتم بله چشم حتما. همین موقع مادرزنم گفتم در ضمن چون میخوام بخوابم و صدای آب
اذیتم میکنه توالت رو با دهنت لیس میزنی که ایندفعه دیگه وظیفه ات یادت نره! سریعا گفتم چشم خانم! همینطورهست که شما میفرمایید! و بدون معطلی رفتمو شروع کردم به لیسیدن توالت فرنگی اختصاصی مادرزنم. اینا رو همه رو پدر مادرم دیدند و بعداز چند دقیقه اومدند داخل اتاق و من رو دراون حالت دیدند که چارزانو شدم و سرم داخل توالت فرنگی هست و دارم لیس میزنمش تا تمیز و براق بشه. من همینجور به کارم ادامه میدادم درحالیکه پدرم و مادرم چندباری منو صدا کردند اما اصلا انگار نشنیدم و کار خودم رو ادامه میدادم . که یکدفعه مادر زنم گفت اون تا من دستور ندم کارش رو ول نمیکنه. و در روی مادرم ایستاد و زل زد توی چشماش و گفت " پسرت رو به نام خودم سند زدم " اونو دست آموز و دست پرورده ی خودم کردم. اون هرچی من بهش بگم انجام میده.
پدرم وقتی داشت با مادرزنم بحث میکرد یکدفعه صداش رو بالا برد ، که مادر زنم همون لحظه چنان خوابوند توی گوش پدرم که مثل یک سگ افتاد زمین جلوی پای مادرزنم.
واقعا دستهای مادرزنم زور زیادی داشت! منو چندبار سیلی زده بود که چنددرصدی از شنواییم کم شده بود . پدرم روی زمین زیر پای مادرزنم افتاده بود و زوزه میکشید ! سوتیین مادرزنم از پشت تاپی که به تن داشت مشخص بود و پستونهاش داشتند میزدند بیرون ازبس که گنده بودند!
درهمین حال به پدرم گفت یکباردیگه صدات رو بندازی سرت میرینم توی حلقت تا خفه بشی مردک!
پدرم ،زوزه میکشید مثل سگ! و روی زمین افتاده بود زیر پاهای قدرتمند مادرزنم .
مادرم شروع کردبه دری وری گفتن و فحش دادن به مادرزنم، همینجور هم جیغ میزد. مادرزنم با اون بازوهای کلفتش رفت جلوی مادرم و موهای مادرم رو گرفت و چنان کشید به سمت خودش که مادرم مثل ماهی پیچ خورد و جلوی مادرزنم زانو زد و نشست،
مادرزنم همینجورکه موهای مادرم دردستهای قدرتمندش بود گفت دوست داری توی دهن توهم برینم ،جنده خانم؟
واقعا این کارو هم کرد خیلی بی رحم و بی انصاف بود ، اون جلوی چشمای من توی دهن پدر و مادرم واقعا رید. و اونارو وادار کرد که همه اش رو هم بخورند و حتی یک ذره هم نباید بمونه. پدرم همه رو خورد و حتی اون مقداری که ازدهن مادرم بیرون ریخته بود هم پدرم خورد.
چندروز بعد هم مادرزنم دوباره واقعا رید به تمام هیکل پدرم و با ریش پدرم آخر سر کونش رو تمییز کرد.

نوشته: beese


👍 2
👎 61
102424 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

717091
2018-09-13 21:12:38 +0430 +0430

میگم برخلاف مغز کیریه خودت هر کسی کصشراتو باور نمیکنه.

1 ❤️

717095
2018-09-13 21:17:49 +0430 +0430
NA

حاجی تو خیلی کصی
کصخل بودنای قبل تو همش شوخی بود

8 ❤️

717097
2018-09-13 21:20:27 +0430 +0430

کس نگو گالیور
این ارباب و برده نیست
این کس و کسکش
رختخواب و جاکشه

4 ❤️

717104
2018-09-13 21:27:43 +0430 +0430

خاک تو سر بیشعورت کنن مرتیکه کس مغز جقی کونی کیر تمام اعضای این سایت تو کون لقت با این کسشر نوشتنت

5 ❤️

717110
2018-09-13 21:34:06 +0430 +0430

کیر ایکیو سان تو مغزت ، کونیه بلامنازع

1 ❤️

717120
2018-09-13 22:05:21 +0430 +0430

هرچی فکر کردم بهت بگم چیزی به ذهنم نرسید که لایقش باشی!
فقط میتونم بهت بگم پای چپ گوریل انگوری توی کونت و کس مامانت که همچین گوهی رو به جای بچه ریده نه اینکه زاییده!
زنبه توی کارتون می تی کُمن از تو با وجود تر بود!
آقای بی وجود بیشرف!

1 ❤️

717140
2018-09-13 23:14:35 +0430 +0430

کیر تک به تک بچه هایع شهوانی تو ناموست جقی پلشت

0 ❤️

717143
2018-09-13 23:26:53 +0430 +0430

زنت تمام لین مدت کجا بود داشت کص میداد؟
این همه جق نزن یه استراحتی هم بین هر جق بکن

1 ❤️

717147
2018-09-13 23:32:28 +0430 +0430

??? این دیگ کیه باو حاجی ناموسا داری اشتباه میزنی. … اونی که تو گفتی اینجا بیشتر شبیه نبرد ویتنام بود داستان سکسی… ارنلودم همچین گوه هایی نمیخورد

1 ❤️

717148
2018-09-13 23:34:09 +0430 +0430
NA

واقعااااااا با اختلاااااف کیری ترین داستان شهوانی هستش…

ولی جالب اینجاست که من با اینم زدم :))))

3 ❤️

717156
2018-09-14 00:51:07 +0430 +0430

کسسسسسس ننتتتتتتتتتتت

0 ❤️

717164
2018-09-14 02:59:22 +0430 +0430

بابا کس خلای قبل تو سوء تفاهم بود??

1 ❤️

717177
2018-09-14 05:22:21 +0430 +0430

نظر شما چیه؟عاشق سکس با مادرزنم مخصوصا اون کونش حرف نداره دوس دارم جرش بدم

0 ❤️

717180
2018-09-14 05:32:24 +0430 +0430

ینی دلم میخاد بالا بیارم. ای تو روحت مرد.

0 ❤️

717194
2018-09-14 06:57:38 +0430 +0430

کسکش رید تو دهن پدر مادرت تو کونی هم وایسادی نگاه کردی بازوهای مادر زن فرضیت تو کونت

0 ❤️

717195
2018-09-14 06:58:47 +0430 +0430

این ادمین انگار به نوشته ها هیچ نگاه نمیکنه و فله ای اونا رو آپ میکنه

0 ❤️

717197
2018-09-14 07:07:33 +0430 +0430

تا قبل توالت ليس زدن و پاي پدر مادر رو وسط كشيدن خوب بود بعدش خراب كردي

0 ❤️

717207
2018-09-14 07:48:32 +0430 +0430
NA

???کسمغز حشری

0 ❤️

717228
2018-09-14 09:30:05 +0430 +0430
NA

در خر بودنت شکی نیس ولی در کسمغز بودنت شک کردم اخه تو مغز نداری ،برو لیس بزن و دست به قلم نشوو

0 ❤️

717233
2018-09-14 09:45:25 +0430 +0430

خآآاک تو سرت حآآلم بهم خورد

0 ❤️

717234
2018-09-14 09:53:00 +0430 +0430

کس شعرایی تو سرت میگشت یکجا نوشتی
از اینا به کنار اینا فقط تو ذهنته بیرون از مجازی آدمی هستی که میخواد بگه من قویم ولی از درون یه ادم ضعیف سست عنصری که جرات هیچ چیزی نداری فقط تو مجازی جرات پیدا کردی حرف بزنی چون نه کنتور میندازه نه کسی میشناست نه کسی دسترسی داره بهت

2 ❤️

717250
2018-09-14 11:44:12 +0430 +0430
NA

از هر زاویه ای نگا میکنم نمیگیرم مریضیت چیه ?

1 ❤️

717251
2018-09-14 11:44:29 +0430 +0430

توهمات یک عقده ای نسبت به پدر و مادر خود

1 ❤️

717261
2018-09-14 12:38:04 +0430 +0430

چه آدمای عجیب غریبی پیدا میشه؟
شنیده بودم بعضیا از بردگی خوششون میاد و بعضیاشون همه جور کثافت کاری هم میکنند ولی ندیده و نشنیده بودم در توهمات و تصوراتشون پدر و مادرشان راهم قاطی کثافت کاریاشون بکنند اون سگ کثیفی که اینو نوشته از فحش خوردن لذت می‌بره پس…
چیزی ننویسیم که حال کنه.

2 ❤️

717263
2018-09-14 13:18:50 +0430 +0430

به نظرم برو درصد جانبازی بگیر . یه دویست و سی درصدی بهت میدن کم کم . بجای تاج میشی رئیس فدراسیون فوتبال . گاو مراد انتر

0 ❤️

717265
2018-09-14 13:33:54 +0430 +0430

اخ بازم زاییده ذهن یه جقی آخه کون کلابی چیکار ننه بابات داری از زن جندت نگفتی ؟؟!!!

1 ❤️

717287
2018-09-14 20:47:48 +0430 +0430

کیر راجر فدرر تو کونت

0 ❤️

717333
2018-09-14 22:11:03 +0430 +0430

کیرم به داستانت برود،واقعا فکر کرده ای کسی این کس شعر ها را باور کند؟وای بر تو که از زیانکارانی،کیر اسب عربی بر حلقت کسکش جان

1 ❤️

717348
2018-09-14 23:09:25 +0430 +0430

خاک بر سرت با اون تخیلات تخمیت
آخه کیر اسب ترکمن توکونت مگه مجبوری…

0 ❤️

717350
2018-09-14 23:42:46 +0430 +0430
NA

آخه ميكروب! خودت دچار انحراف جنسي از نوع مدفوع خواهي هستي قبول! ديگه چيكار به ننه باباي بدبختت داري خب!؟!بابات زير پاي مادرزنت عين سگ زوزه ميكشيد؟ بعد ريد دهن مامان بابات؟!؟!؟ دهن خودت برينه چرا از ننه بابات مايه ميذاري جقي؟؟

1 ❤️

717367
2018-09-15 04:16:31 +0430 +0430
NA

ریدی عامووووو، رییییییدی…

0 ❤️

717383
2018-09-15 06:10:42 +0430 +0430

واقعا بی پدرومادرهستی. تویک حیوون سرراهی هستی. نه اصلا تو زنازاده هستی. شاید هم یک حرومزاده باشی

0 ❤️

717396
2018-09-15 08:01:33 +0430 +0430
NA

یعنی واقعا الان داری با خودت حال میکنی؟؟؟؟؟ مشگل روانی داری کسگم یه سر به روانپزشک بزن

0 ❤️

717404
2018-09-15 08:32:54 +0430 +0430

عزیزترین شخص برای هر کسی پدر و مادر هستش حتی فانتزی این مورد هم خجالت اوره

1 ❤️

717410
2018-09-15 09:43:20 +0430 +0430

کوسشعری بیش نبود
خخخخ

0 ❤️

717426
2018-09-15 11:16:45 +0430 +0430

مغزتو گاییدم با این کوسشر تفت دادنت

0 ❤️

717438
2018-09-15 12:31:30 +0430 +0430

ریدم به تفکراتت

0 ❤️

717444
2018-09-15 12:52:06 +0430 +0430

خاطرات یک ذهن مجلوق…

0 ❤️

717470
2018-09-15 15:35:09 +0430 +0430
NA

جوووون جلقی بده ماهم مهدرزنتو بگاییم متین رفیقم جقی بده اونم بکنه یه حالی ببره

0 ❤️

717609
2018-09-16 06:56:25 +0430 +0430

خاک توی سرت که ارزش مادر خودت حتی توی فانتزی اینقد اوردی پایین به تو هم میشه گفت ادم

0 ❤️

717642
2018-09-16 11:33:44 +0430 +0430

مغزت پریوده چیزی ننویس عزیزم

0 ❤️

718015
2018-09-18 10:59:32 +0430 +0430
NA

کسکش کس مغز…بیغیرت

0 ❤️

720064
2018-09-27 09:47:37 +0330 +0330

سگ یوری رید تو شعور و شخصیتت که ننه باباتو ب مادرزن فروختی

0 ❤️

721242
2018-10-02 07:19:11 +0330 +0330

کسکش برو تو پمپ بنزین کار کن اونجا ملت میان بین راهی میرینن و میشاشن بهت . مدفوع و شاش با طعم های مختلف رو حسن میکنی کس مغز مجلوق

0 ❤️

721870
2018-10-04 16:09:31 +0330 +0330

خیلی تخیلی بود در ضمن یه زن چقدر بازو هاش کلفت میتونه باشه؟ یه کوچو لو واقعی تر بنویس حداقل باور کنیم…من به فتیش احترام کامل دارم ولی داستان شما خلی اغراق آمیز بود ?

0 ❤️

750608
2019-02-25 21:12:06 +0330 +0330
NA

جوووون کیف کردم

0 ❤️

754811
2019-03-17 01:03:58 +0330 +0330

اینهمه داستانو کش دادی برینی ب بابات کسکش؟؟؟؟
کیرم تو مغز کیریت

0 ❤️

756861
2019-03-28 00:13:25 +0430 +0430

تخیلات یک ادم بی شخصیت که دوست داره تحقیر بشه و فکر فکر میکنه خونوادش هم باید همینجوری باشن تو با این افکارت فقط باید بمیری
پدر و مادر ارزششون خیلی بیشتر از این حرفاس که تو بخوای خرابشون کنی جقی بدبخت حتی بدرد بردگی حیون بودن هم نمیخوری بدبخت مثل کفتار هستی که هیچ ارزشی نداره

0 ❤️

787840
2021-01-22 12:41:11 +0330 +0330

ملت رد دادن قشنگ

0 ❤️
Top Bottom