مادر و سوپرایز خواهر ناتنی

  1395/2/28

  نمیدونم میخای باور کنی یا نه چون الان که دارم مینیویسم خودم تو شوکم
  اسمم آرمانه و ۲۲ سالمه و داستانی که میخام براتون تعریف کنم واسه همین اوخره
  داستان از اونجا شروع شد که مامانم کم کم به بابام شک کرده بود،مامانم که که اسمش مریم ه یه میلف به تمام معناس،یه زن ۴۰ ساله گوشتی و حشری.منم که مدام توکف مامان بودم و با شکایی که به به بابام کرده بود زمینه ی سکسو باهاش داشتم فراهم می کردم
  یه روز که از دانشگاه میومدم خونه دیدم مامانم رفته حموم منم سریع رفتم لباساشو از جلو در ورداشتم تا مجبور شه منو صدا کنه،خلاصه رفتم یه ربعی منتظر موندم تا مامان صدام کرد گفت افرین پسر دیگه چرا لباسامو ور میداری منم هول شدم گفتم فک کردم اینارو شستی بردم پهن کنم بعد رفتم اوردم به مامانم گفتم منم میخام برم حموم اونم گفت بمون الان در میام منم گفتم بمون میخام پشتمو کیسه بکشی خلاصه با کلی اصرار گفت باشه لباساشو پوشید یه تاپ و دامن مشکی پوشید که تکون خوردنی رون و ساق سفید و گوشتیش از کنار چاک دامن معلوم می شد که کیرمو سیخ می کرد،تو حموم عمدا یه کارایی می کردم که خیس شه و مجبور شه لباساشو در بیاره،مامانم کلا خیس شد ولی در نیاورد که در نیاورد مجبور شدم خودم دس به کار شم چون بد حشری بودم گفتم مامان من خیلی دلم میخاد مس بچه گیا پیش من لخت باشی و منو بشوری اونم گف شرمنده تو دیگه بزرگ شدی و با نگا به کیرم گف ک اونجاتم که بزرگ شده،تا این حرفو گف گفتم مامان خیلی دوست دارمو زود بغلش کردم و بوسش کردم و اونم می گف بسه ارمان خجالت بکش نکن
  منم که دیگه دیوونه شده بودم اب از سرم گذشته بود دلمو زدم به دریا و دستمو از پشت کردم تو دامنش و کونشو گرفتمو میمالیدم اونم هی تقلا می کرد ؤ منو نفرین می کرد،گفتم اروم باشو توام حال کن ، ببین بابا رفته با یکی دیگه توام بیا با پسرت حال کن مامانم گف مطمئنی گفتم اره بعدا بهت میگم دیگه کم کم راضی شده بود که دوتامونم لخت شدیمو و کیرمو بزور کردم تو دهنش و برام یه ساک حسابی زد و یه حال اساسی بهم داد بعدش خابوندمش کف حموم و همه جاشو لیف زدمو با کیرم خابیدم رو رونایه بزرگو گوشتیش که کیرم رف لایه پاهاش و عقب جلو می کردم مامانمم باز اروم نشده بودو گریه میکرد که یه دفعه کردم تو کونش که دادش رف هوا خواست فرار کنه که محکم بغلش کردمو تلمبه زدم توش وای چه حال میداد بیشتر از اون که کیرم حال کنم بدنمو رونانم حال میکردن که میخوردن به بدنو رون مامان وایی خیلی حس خوبی بود همینطور داشتم تلمبه میزدم که احساس کردم ابم داره میاد کیرمو در اوردم و سوراخشو توف زدمو لیس میزدم وحشیانه ،با این کارم مامانم تازه صدای اهش بلند شدو گف بخور پسرم بخور کون مامانتو بخور منم وحشیانه میخوردم که برش گردوندمو کسشو با ولع میخوردم انقد خوب خوردم که مامانم خودشم اعتراف کرد که دارم خیلی بهش حال میدم سرمو فشار میداد به کسش میگف جوون بخوررر منم سریع کیرمو گرفتم دستم و می مالیدم به کسش که دیوونش می کردم که میگف توروخدا بکن بکن نمیکردمو بیشتر حشریش میکردم خوابیدم روش و لب گرفتمو همون موقع اروم کردم تو کسش و تلمبه زدم وای چه حال می کردیم دوتایی مامان بیشتر از من حشری شده بود گفتم ابم داره میاد خواستم در بیارم که پاهاشد قفل کرد به کمرم و ابمو با فشار ریختم تو کسش و همون موقع اونم ارضا شدو منو محکم چنگ زد
  پنج دقیقه تو همون حالت بودیم کفتم مامان پاشو میخام ایستاده بکنمت چسبوندمش بع دیوار و از پشت کردم تو کونش و محکم تلمبه میزدم و از پشت بغلش کرده بودم وای چه کونو رونی داشت دقیقا مثل اندام leigh darby پورنستار میلف که ۱۰۰ بار باهاش جق زدم خلاصه انقد تو کون مامان تلمبه زدم که ابم باز خواس بیاد که گفتم مامان بیا میخام که ابمو بریزم تو دهنت اکه باز با اصرار قبول کرد و ابمو تو دهنش خال کردم و مجبورش کردم قورت بده ابمو،دوتا مونم خسته رفتیمو کنار هم رو تخت خوابیدیم
  خلاصه هروز با مامانم سکس میکردم و دیگه به بودنه بابام نیازی نبود دیگه کلا همه چی مشخص شد و بابامم با زن دومش زندگی می کرد و معلوم شد که یه دخترم داره که دو سال از من کوچیکتره و اسمش نگاره ، که تو تصادفی که بابام کردو مرد گر چه برا من بی ارزش بود باهاش اشنا شدم ناسلامتی خواهرم بود ولی من هیچ حسی برادرانه ای نسبت بهش نداشم


  داستان من تازه از اینجا شروع میشه با خواهر ناتنیم
  تو این چند مراسم پدر باهاش صمیمی شده بودم بهش دلداری میدادم که بعد مراسم ،،مامانم که کلا تو مراسما نبود واما من میرفتم خونه اونا
  نگار دختری خوشگلو و مو مشکی و بلند قد بود حتی از منم بلندتر و قویتر چون صخره نوردی کار میکرد و دستای قوی داشت ولی فک نکنم این زوری که داشت بخاطر فقط باشگاش بود باشه خلاصه من هروز پیش نگارو مامانش سهیلا میرفتم و باهاشون خیلی خودمونی شده بودم،منم که تو کف میلفا بودم حالا تازه عاشق مامان دوم شدم بودم و دوس داشتم که اینم بکنم که خیلی زود این اتفاق افتاد طوری که یه روز میدونستم نگار رفته باشگاه رفتم خونشون.رفتم تو سهیلا تعجب کرد که بی خبر رفتم اونجا سهیلام که چیزی از مامانم کم نداش شبیه بازیگر کتایون ریاحی)زلیخا) بود و واقعا خوشگل بود و کردنی
  رفت چایی اورد و نشست روبروم ولی لباسای مشکی و بسته پوشیده بود و اصلا راه نمیداد که بکنمش ولی امروز میخاستم ترتیبشو بدم میدنوستم که نسخ کیره،
  پا شدم نشستم کنارش که خیلی تعجب کرد گف ارمان چته چرا اومدی اینجا بغلش کردمو گفتم عزیزم من خیلی دوست دارم که یهو چشاش از حدقه زد بیرون گف چی میگی که یهو بوسش کردم که یهو منو پس زد که پاشه بره گرفتمشو بزور ازش لب می گرفتم اونم هی میخاس فرار کنه ولی بزور گرفته بودمش و ازش لب میگرفتمو سینه هاشو بازی میدادم از رو پیرنش،هی منو میزدو داد میزد ولی من دیگه دیوونه شده بودم انداختمش زمین و خوابیدم روش و از شلوار میمالیدم بهش و دستاشو گرفته بودم و به کونش میمالیدم سریع رفتم منار دهنش و بزور کیرمو کردم تو دهنش و برام ساک زد اونم اصلا خوب نزد و بیخیال شدم و رفتم سراغ
  کونش و خوابیدم روش و شلوارشو دراوردم و کیرمو بزور فرستادم تو کونش و دادش رف بالا و منو قسم میداد که بس کنم ولی من بدتر تلمبه میزدم از زیر دستمو برده بودمو کسشو بازی میدادم تا اینکه اه اهش در اومد معلوم شد داره حال میکنه
  برش گردوندم و کردم تو کسش و تلمبه زدم تند تند تا اینکه احساس کردم ابم داره گفتم میخوری یا بریزم تو کوست گفت که بریز بیرون عوضی تا اینو گف منم بیشتر دلم خواس که بریزم تو کسشو حاملش کنم چون سنش هنوز کفاف میداد که بچه دار شه با وحشی گری تلمبه زدم دیدم یهو کیرم خیس شدو به خودش پیچیدو اه بلند کشیدو منو چنگ زد فهمیدم که ابش اومده منم ابمو خالی کردم تو کسش بهش گفتم حاملت کردم عشقم میخام که به
  جای بابام از من بچه داشته باشی من دیگه شوهرتم گف همین الان میرم قرص میخورم
  منم تهدیدش کردم دیدم فایده نداره اصرار کردم و کلی تمنا که گف باشه میگم که بابات قبل مرگش منو حامله کرده منم بوسش کردمو و گفتم مرسی عزیزم
  خلاصه که از اون روز به بعد هم مامنمو میکنم هم مامانه دومو
  بعد از این قضایا رفتم تو کف خواهر ناتنیم نگار که خیلی هیکل توپی داشت بدن ورزشکاری و پاهای کشیده و رو فرم که واقعن عالی بود منم خودم باشگاه میرفتم و هیکل خوبی داشتم
  خوب بگذریم پیش خودم گفتم تا ۳ نشه بازی نشه باید ترتیب نگارم بدم دیگه وصلام 4some کامل شه،خلاصه برنامه چیدم که یه روز که سهیلا خونه نباشه بن سر وقت نگار
  باهاش هر روز پی ام بازی میکردم تو تلگرام و هر حرفیو بهمدیگه میگفتیم از دوس پسرایی که داشته و از این حرفا
  منم گفته بودم به شوخی که تنها ببینمت تو خونه یه حال اساسی بهت میدم اونم میگفت تو بیا من یه حال بهت میدم که تو فراموش نکنی گفتم جوون ولی تاحالا پیشش جرات نکرده بودم که حتی نزدیک شم بهش.یه روز که میدونستم نگار خونه تنهاس رفتم خونشون،یهو منو دید گف اعه تویی ک درو باز کرد رفتم تو،،یه لگ مشکی پوشیده بود تا یکم پایین تر از ساق پاش با یه تاپ مشکی با خط های بنفش واییی جب کسی شده بود،،خلاصه نشستیمو از این انور یه عالمه به هم شرو ور تحویل دادیم و گفتم بیا ببینم زورت چقده ابجی امد و زور ازمایی کردیم که یدفه مچ منو خوابوند باورم نمیشد یه دختر انقد قوی باشه میدونستم صخره نورده ولی دیگه نه در این حد که منو بتونه بخوابونه چون زور منم زیاده بعدش گفتم حالا تو کشتی حالتو می گیرم می خواستم به اون بهونه خودمو بچسبونم بهش،من دیگه کشتیم خوب بودو چن بار زدمش زمین و خوابیدم روش و به همون بهونه خودمو میمالیدم بهش،اونم کم نمی اوردو سریع بر میگشت منو زمین میزد،یه بار که زمین زدمش دیگ باز مث همیشه دلو زدم به اقیانوس و خوابیدم روش و کیرمو چسبوندم به کونش وای چه کون خوش فرمی داش و سرمو بردم جلو و از پشت گردنو و گوششو بوس کردم گف ارمان چی میکنی
  گفتم دوس دارم هیکل ورزشکاریتو میخام یه حالی بکنم باهات گف چی می نا سلامتی خواهرتما پشیمون میشی ارمان گفتم خفه شو چه خواهری الان میکنمت تا بفهمی کیر داداشت چقد خوبه
  اون همش اصرار میکرد که بسه و منم ول نمیکردم آخر دیگه مجبورش کردم،گفتم بیا کیرمو بخور گف عمرا تا حالا برا کسیو نخوردم حالا بیام برا تورو بخورم فقط با دست از رو شلوار بازیش داد که خودم خسته شدمو رفتم که بگیرمش سریع منو خوابوند زمین و اومد روم باورم نمیشد یه چیزی پشتم احساس کردم اول فک کردم چیزی تو شلوارشه ولی بعد که چسبوند به کونم فهمیدم بعله نگار کیر داره و دوجنسس زور زیادشم به خاطر همینه
  گفتم نگار اون چیه گف کیره خودت خواستی گفتم باشه دیگه بیخیال غلط کردم خواستم پاشم که محکم زد تو سرم گف بشین میخام کونت بزارم تا حالا کون دادی جنده با این حرفاش بیشتر بهم بر می خورد ولی نمیتونستم کاری کنم زرش انصافا زیاد بود شلوار جفتمونو سریع کشید پایین و کیرشو گزاش لایه پاهام میخاس بکنه تو کونم که هرچه زد نرف منم سفت کرده بودم که نره،اومد کنارمو کیرشو بزور گزاش تو دهنم کیرش سفیدو گوشتی بود دوبرابر کیره من،منم براش ساک میزدم دیگه کم کم داش خوشم میومد،تو اینترنت خیلی فیلمایی دو جنسه و شیمیل دیده بودم که مردا رو میکنن خودمم بدم نمیومد به یه دوجنسه خوشگ
  ل بدم،خلاصه که انقد براش ساک زدم که گف بسه حالا نوبت کونته بیا که خواهرت حسابی بکنتت،گفتم پشیمون میشی
  منم گفتم نگار نمیشه بی خیال شی اخه ندادم تا حالا، گف اشکال نداره من بازش می کنم،،
  کونم روغن زدو با انگوشتاش بازی میداد و تف مینداخت توش و با زبونش توشو میخورد حس خوبی بود انقد حال کردم که گفتم نگار بخور کونمو اونم سرعتشو زیاد کردو کونمو با ولع میخورد بعد چن دقیقه اومد رومو ازم لب گرفت و تو همون موقع کیرشو گزاش رو سوراخ کونمو اروم فشار داد منم دادم به هوا بلند شد که فقط میتونستم ازش لب بگیرم
  بعد یه ربع دیگه سوزش کونم خوب شد با تلمبه هاش داشتم حال می کردم،میگفتم نگار بگا منو بکن جونن کیرتو بکن تو کونم اونم گف دیدی حال اساسی بهت میدم فهمیدم که اینو می گف حال اساسییی،،،اقا بگذریم که چه کُسی داشت با کیرش منو میکرد وای تو اسمونا بودم نگار منو بلند کردو چسبوند به دیوار خودشم چسبید به منو از پشت هی تلمبه میزد منم به دیوار چسبیده بودم و داشتم حال می کردم حالا می فهمم زنا چه حالی میکنن وقتی میدن اونم از کس که حالش از کون دادن بیشتره
  بعدش نشستم رو کیرش و بالا پایین میرفتم و با سینه هاش بازی می کردم اونم فقط به من گاه میکردو میگفت جون و برام لباشو غنچه میکرد و لبشو گاز میگرف
  میگف ارمان دوست دارم خیلی خوب میدی تاحالا چنتا از دوس پسرامم که میخاسان منو بکننو کردم ولی تا حالا کون ندادم فقط کردم این حرفا منو بیشتر حشری می کرد
  بعدش به نگار گفتم منو بگیر بغلت پاهامو انداختم دور کمرش و دستمو دور گردنش اونم از پایین تلمبه میزد وای چه حالی می کردم همون حالتی که یه بار مامان مریمو کردم دارم خودمم اونطوری میدم جون الامنکه یادش میوفتم کیرم سریع سیخ میشه یه حالت غیر قابل وصف بود،،همون لحظه بود ابم تو بغلش اومدو ریخت رو سینش همون لحظه اب وان اومد و ریخت تو کونم وای چه حالی داد کونم داغ شد و نگار هنوز کیرشو نگه داشته بود بعدشم باز یه بار که دشا منو یه وریو سگی میکرد بهش گفتم منو بکن و برام جق بزن اونم تلمبه میزدو جق میزد تا اینکه ابش باز اومد و اب منم تو دستاش ریخت،،بعدش کنار هم دراز کشیدیم بعد اون دیگه هروز میرفتمو بهش میدادم یه بار که منومیکرد مامان سهیلا اومد خونه و مارو تو اون وضعیت دید گف نگار ارمانو دیگه چرا فهمیدم که بعله نگار هم مامانشو میکنه هم پسرارو که میاره خونه بعدا هم که بهم گف بابا خدابیامرزم کردم ک فک کنم چرت می گفت،دیگه عاشق کیرش شده بودم فقط بهش میدادم یه بارم که با سهیلا سه تایی سکس کردم من سهیلا رو میکردم و اونم منو،بعدشم که سهیلا کیر مصنوعی بستو و دوتایی منو تو بغلشون کردن واقعا تو شهوت غرق شده بودم
  راسی یکی از دوستامم از نگار خوشش اوموده بود به من گیر داده بود که منو با اون دوست کن منم که میدونستم میخاد به باد بده گفتم باشه خلاصه دستشون کردمو و فهمیدم که نگار حسابی امیدو کرده،یه بارم نگار و دوسته دوجنسش ازیتا منو امیدو با هم کردن
  بازم داستانم ادامه داره اینو که دارم مینیویسم تازه از سکس با ازیتا میام ولی اینبار فقط من ازی کردم اونم چنبار و لی تا حالا نتونستم نگارو بکنم فقط ملیدم به کونش و جق زده برام اخه دلم نمیاد فقط دوس دارم بهش بدمو وصلام اخه خیلی جیگره،، باورم نمیشد که اینطوری کونی شم،،منی که فقط فکر کردن تو سرم بود یه روز بدم،،ولی واقعن ارزش داره به دوجنسه بدی اوج لذته حتی از کردنم بیشتر حال میده
  خسته نباشید مخلص همگی آرمان۲۲ رشت
  نوشته: آرمان22

 • 6

 • 49
 • نظرات:
  •   omid01373
  • 4 سال
   • 1

  • این داستان کسشری بیش نبود و معلوم طرز فکر یک ادم جقیه که مغزش پوکیده.


  •   hishhhh
  • 4 سال
   • 1

  • Are are are
   Miiiiiiirrreeee


  •   shahx2
  • 4 سال
   • 1

  • اگر از مراجع تقلید کسی این داستانها رو میخونه وجدانن فتوی بده برن در این کارخونه گلنارو ببندن مغز جوونای مملکت به گا رفت اساسی!!!


  •   Gay bad boy
  • 4 سال
   • 0

  • ناموووسن اينو فحش كش كنيد كه حقشه (dash) (erection)


  •   AssKiller
  • 4 سال
   • 0

  • کل درختهای شهرستان رشت، تو کونت


  •   jaghnavard
  • 4 سال
   • 1

  • یا خدااااااا ! (hypnotized)
   من اسپیدم کمه،دیسکانکت نمیشه
   تورو خدا وسط این بکن بکنا،منو نکن فقط
   گوه خوردم،داشتم از اینجا رد میشدم خدایی
   یه دقیقه منو نکن بذار دیسی شم!!!
   نفر بالایی در رو.
   نفر پایینی کامنت نذار که تورو هم میکنه
   الان ادمین و مدیر و خامنه ای رو هم میکنه !!!
   تویی هم که داری کامنت منو میخونیو میخندی،آره،تورو هم میکنه!نخند،باز که نیشت بازه برادر من،میکندتا!!!(biggrin)
   این آقا همه رو کرده،مسائی هم نداده!
   کوسکش ننه حرمه با این کیرو و غزلیاتت
   نشسته کوسشعر تفت میده (dash)


  •   Derrick Mirza
  • 4 سال
   • 0

  • شما هم خسته نباشی دلاور ارزشی


   با این همه تمرین و تکرار که از جنابعالی دیدم احتمال زیاد مچ بسیار پرقدرتی باید داشته باشید پس از شما دعوت میکنم در مسابقات مچ اندازی قهرمانی جهان شرکت کنی قطعا رتبه میاری .


  •   مریم۶۸
  • 4 سال
   • 0

  • خخخخخخخخخ واقعا یه کوسخول دیوونه ای که موقع جق زدن هر چی خیال بافی کردی اینجا نوشتی ، خر هفت جد و ابادته دیوث کونی


  •   mimi1368
  • 4 سال
   • 0

  • حالا چه اصراری داری که اینا راستن مردک ابله کاش خودت یکبار میحوندیش از ادمین خواهش میکنم اینجور چرت وپرتها رو نذاره چون حق چندتاداستان خوب هم ضایع میشه وکلی باید تو نوبت بمونن


  •   Atomic Biohazard
  • 4 سال
   • 2

  • داستان این جقی کون پشم شیره ای باید جزو پر دیس لایک ترین داستان های شهوانی قرار بگیره این یابو واقعا مارو چی فرض کرده؟


  •   mimi1368
  • 4 سال
   • 0

  • خخخخ مامانش اینو نزاییده بلکه ریده


  •   شماره رند
  • 4 سال
   • 1

  • یعنی هر چه قدر فکر کردم که چی برات بنویسم، به فکرم نرسید که نرسید!! فقط یک چیز بهت میگم، قسمت میدم به جان پدر و مادرت که هر چه زودتر به دنبال معالجه و درمان باش. باور کن که یک روز تاخیر در درمان هم به ضررت هست. اگر سریع اقدام کنی، حتماً امید به درمان شدن برات هست.


  •   Fuck_u_mother_fucker
  • 4 سال
   • 5

  • اول ننتو گائیدم
   بعد سهیلارو
   بعد خودتو
   بعد باباتو
   نگارو بیخیال (اون میکنه) :/
   بعدم امیدو
   و سپس خاندانتو (به جز نگار) :\


  •   Masoud.hhhh
  • 4 سال
   • 0

  • کمه کم 200سال عمر میکنی...عقل نداری راحتی


  •   mehranjoon1356
  • 4 سال
   • 0

  • گفتنیها رو دوستان گفتن .آرزو بر جوانان عیب نیست کون که میدونم زیاد دادی ولی اشکال نداره یه روز شاید کس هم کردی


  •   Iman_sexy_man
  • 4 سال
   • 0

  • خخخخخخخ مردم از خنده
   فهش ندین بهش داستن کمدی سکسی نوشت این بچه جقیه


  •   Mjavad24
  • 4 سال
   • 0

  • چرا کسشعر میگی
   ریدم تو هیکل مامانت
   ریدم تو هیکل زن بابات
   ریدم تو هیکل خواهرت
   خودت هم گاییدم دیوث
   جقی بدبخت


  •   44556
  • 4 سال
   • 0

  • یا ابرفرز.
   تو دیگه فوق جغی هستی. تابلو بود خالی بستی. تابلو که خوبه. بنر بود.


   کس اقا مشکابادی.


  •   hidden71
  • 4 سال
   • 1

  • تنها نکته مثبت داستانت معرفی Leigh Darby بود/:


  •   problemsolver
  • 4 سال
   • 0

  • چی بگم اصلا.....تا حالا فحش نداده بودما....ولی دیگه تو واقعا لیاقتته.عوضی تو هیچکی و نکردی فقط مغز مارو به فاک عظمی دادی....پفیوز
   آره بابا....تو با هر چرخش سه نفرو میگایی....این همه چیز شررررو از کجات در آوردی؟رفتم حموم ننمو گاییدم بد ننه دوممو بعد خواهرمو آخر کم آوردم خودمم به گا دادم.این شنقل ایران از کجاش در میاره؟اه ازگل حالم به هم خورد


  •   hamid195
  • 4 سال
   • 0

  • از رشت یک همچنین موجودی!!!!!!! حتما باید تو کتاب گینتس نوشت


  •   off_boy
  • 4 سال
   • 1

  • 17 تا دیس لایک!!!
   ینی فحش خوار مادر بهت میدادن بهتر بود...
   من موندم به چه جراتی زیر داستان تو کامنت گذاشتن.تو که همه رو کردی بیا یه دور هم کون بچه های اینجا بذار توهماتت کامل شه.
   آخرشم گفتی کیون رو به باد دادی که مثلا طبیعی جلوه کنه و فحش نخوری کونده.
   شاشیدم تو روح بابات با این بچه پس انداختنش


  •   mamooshiii
  • 4 سال
   • 2

  • اصن محارم هیچ جوره تو مخم نمیره :/


  •   a6m6i6r.69
  • 4 سال
   • 0

  • سه ساعته کوس شعر میبافی که آخرش بگی کونی هستی و دنباله کیر میگردی آشغال


  •   farzad.sharre
  • 4 سال
   • 0

  • انقدر جق زدی که تو ذهنت همرو گاییدی


  •   pinesCunt
  • 4 سال
   • 0

  • آخر یه روز آهش (همون نفرینی که خودتم بهش اشاره کرده بودی) میگیره دامنتو ...


  •   impish
  • 4 سال
   • 0

  • بی ناموس


  •   impish
  • 4 سال
   • 0

  • بی ناموس


  •   Mohamad.H.h
  • 4 سال
   • 0

  • میشه بگی منار دهن کجاس جقی؟ (biggrin)


  •   amir-kabir
  • 4 سال
   • 0

  • کسی کیر لاکپشت دیده؟ اگه ندیدین برین سرچ کنین.
   و اما شما نویسنده ی جقی عزیز: کیر لاکپشت تو کون خودت، مامانت، مامان دومت، خواهر ناتنیت و ...


  •   mohamad1349
  • 4 سال
   • 0

  • عجب دنیای وارونه گوی هست این دنیا
   بچه پدرش مرد بعد فهمید که باباش یه زن دیگه داره رفت تو فکر زن بابا غافل از اینکه زن بابا یه پسر قلدر داره اونم خونه را خالی کرد و یه کون حسابی از ش کرد بعداز یه مدتی که ازش کون رو میکرد مامان اقا پسر دید وعاشق کیر پسر هوو ی خودش شد وحالا فعلا داره پسر با مامان جونش کون وکوس میدن به اقای ایکس انوقت این اقا امدهاینجا وارونه تفت میده


  •   pesare_ashegh
  • 4 سال
   • 0

  • اخه بچه ننه ی تخم سگ. هنوز پشمات در اومده؟عمه ننه؟تازه به جق رسیده.برو شاشتو بکن.


  •   sharkxxx
  • 4 سال
   • 0

  • کامل نخوندم کس وشعر محض بود.


  •   فيشوري
  • 4 سال
   • 0

  • مرسي ازهمه دوستان كه لطف كردن توكامنتهاشون تمام چيزاي كه ميخواستم بگم روگفتن فقط يه فحش هم من ميدم ازكتاب دايرة الفواحش پدربزرگم كيرهفتادگله خرتوكس ننت


  •   navidsheytoon
  • 4 سال
   • 0

  • خدایت تو را بیامرزد
   به خانوادت بگو اعضای بدنتو اهدا کنن تو الان با مرگ مغزی فرقی نداری مغزت نابود شده بس که زدی
   راستی این همه جق میزنی مچت خیلی باید قوی باشه که چجوری مچت رو خوابوند!؟؟


  •   قزوین1395
  • 4 سال
   • 0

  • کاظم قاقی بگادت


  •   aa.shah082
  • 4 سال
   • 0

  • کیرخراسب آبی توی روح و روانت ,مردک جقی بیغیرت,
   تو سادیسم داری بچه کونی


  •   Omid1338
  • 4 سال
   • 0

  • کیرم تو جد و ابادت عوضی واقعا که ....


  •   mari_somi
  • 4 سال
   • 0

  • bichareh


  •   Calypso
  • 4 سال
   • 0

  • چرا واقعن؟؟!!!!


  •   Sina89180
  • 3 سال،11 ماه
   • 0

  • سلام بیا خصوصی کارت دارم


  •   22stars
  • 2 سال،11 ماه
   • 0

  • خدایا اینو دیگه مدیونی اگه شفا بدی


  •   Mamal.shz
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • سوپری سر کوچتونو چی اونم گرده بود خواهرت ????????????ملت چقد کس میگن خدایی کیر تو مغزت بابات مرده فکر کس کردنی


  •   megamaind
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • کس شعر یک جغی شمالی


  •   Aliniko110
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • نکنیمون بچه تهران . گربه های تهران مواظب باشند این اقا بدجور راست کرده ???


  •   abasgolabipoor
  • 10 ماه
   • 0

  • تو که قرار بود عالم وادمو بکنی ولی عالن و ادم کردنت (erection) (erection) (erection)


  •   Arimarmolak
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواهشا دیگه ننویس چون حیلی خیلی خیلی کس شر محض بود


  •   Aftab.zemeston
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • دوست داری به منم بدی جونم


  •   Meh Run
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • کونی بی پدر مادر لاشی
   میای اینجوری از کون دادنت و فانتزی خارجیت می نویسی، بعد ربطش میدی به شمالیا لاشی ؟
   اون خواهرت که میاد به ما شمالیا میده رو ندیدی ؟
   کون داری بیا شمال، ببین کی کیرش کلفتره


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو