مامان شوگر (۲)

  ...قسمت قبل


  بعد او سکس حشری و وحشی بازی من ، مژده تو بغلم‌دراز کشید !خیلی ازش معذرت خواستم که اونجوری وحشی بازی دراوردم! ولی اون باخنده بهم گفت که شوهرش همش با ملایمت و عاشقانه باهاش سکس میکرده ولی خودش عاشق سکس خشنه !بهم گفت تو هر جور که دوست داری هرجا که دوست داشتی من رو بکن هر چی بد دهنتر بشی من بیشتر خوشم میاد!ولی بیرون خونه رابطه رسمی باشه!بعدشم من میدونم که تو برا همیشه پیشم نمی مونی هروقت دوست داشتی دوست دختر یا زن بگیری بگو خودم ساپورتت می کنی ولی من رو ول نکن ! با خنده بهش گفتم مگه خلم که همچین جگری‌رو ول کنم!تو سایتا خونده بودم مامان شوگر چیه ولی ندیده بودم!تو بهترین مامان شوگر دنیایی!!! دوست دارم مامان صدات بکنم اشکال که نداره!!!گفت هرجور دوست داری ولی من رو بکن!!!و بلند خندید!!!!
  همونجور تو بغل هم خوابیدیم!نزدیک ظهر بیدار که شدم دیدم صبحونه آمادست!اومدم آشپزخونه گفتم سلام مامان مژده!بغلم کرد و صورتم رو بوسید!صبحونه که خوردم رفتم دوش بگیرم گفت من میام!گفتم توحموم!!؟ گفت آره! همیشه دلم میخواست تو حموم سکس داشته باشم!گفتم‌چشم هرچی‌شما بگیر‌مامانی و خندیدم!!! داخل حموم که رفتیم و زیردوش باهم رفتیم!بدن همدیگه رو شستیم!!! دوش رو بستم و موهاش رو گرفتم و گفتم‌ببخشید مامانی!!! ازاین به بعد دیگه بریم‌تو فاز حشری!!! گفت ای جان بکن حشری من!!! گفتم یلا جنده خانم کیرم‌رو ساک بزن!!!و فشارش دادم پایین سمت کیرم!جلوم زانو زد و کیرم رو تو دهنش گذاشتم! کاملا در اختیارم‌بود!کیرم‌رو از دهنش در اوردم و نزدیک دهنش گذاشتم! گفتم‌حالالیس بزن! با زبونش کله کیرم رو لیس میزد !صحنه حشری و جالبی شده بود! با علاقه برام لیس میزد!واقعا میخواست همه چی رو تو سکس تجربه کنه!!!الان هم یه بکن کیر کلفت داشت که همه جوره میتونست بکنتش!!!! بلند شد و گفت حالا نوبت منه! یه صندلی بود گفت رو بشین و خودش اومد رو کیرم نسشت ولی پشتش بمن بود!!! و شروع کرد به کیرسواری! دیگه کاملا دراختیارش بودن!!! خیلی حال میکرد گفت خیلی دوست داره اینجوری تو حموم کیرسواری بکنه ولی کیرشوهرش کوچیک بود! حقم داشت تا کیر کوچیک شوهرش میخواست از بین اون باسن گندش بگذره فقط نوکش به کسش میرسید!!! ولی الان دیگه کیرم راحت تو کسش بود!!! خیلی حشری شده بود و رو کیرم بالا پایین می کرد!!! تا دیگه خسته شد و بلند شد! گفتم دوباره رو کیرم بشین ولی صورتت بسمت من!رو کیرم که نشست زیرباسنش رو گرفتم ورو کیرم بالا و پایینش میکردم! انگاری داشتم دمبل میزدم!!! لباش هم تو لبای من قفل شده بود!!!و دستاش دور گردنم! گفت‌میخوام بایستی و من رو بکنی!!! انگار میخواست با کیرمن همه ی پوزیشنای سکس رو تجربه بکنه!!! بلند شدم و همونجور شروع کردم به تلمبه زدن!وزنش زیاد بود ولی برامن راحت بود!!! دیگه کسش کامل در اختیار من بود!!! محکم تو کسش تلمبه میزدم جوری که حشری شده بود! صدا خوردن کیرم به باسنش تو حموم پیچیده بود!!! چندبار ارضا شد! دیگه نمیتونستم آبم رو کنترل کنم! کیرم رو در اوردم و روز زمین گذاشتمش!!!شونش رو پایین فشار دادم و گفتم یلا جنده زانو بزن به کیرم حال بده!!!گفت به چشم عشقم! باورم نمیشد این همون خانم کریمیه که من همش بهش چشم خانم میگفتم!!! کیرم رو دهنش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن! آبم‌با فشار اومد و رو صورتش و سینش خالی کردم! خودش که بعدا برام تعریف‌کرد که خیلی خوشش اومده!!! شوهرش اونقد باهاش ملایم بوده و کیرش هم کوچیک که دیگه مژده عقده کیر کلفت خشن داشت!!! خلاصه حسابی تو حموم حال کردیم و اومدیم بیرون!! لباسم رو پوشیدم که برم سرکار! اومد گفت از کی تا حالا شادوماد اول ماه عسل میره سرکار!!!گفتم مگه الان ماه عسله مامانی!؟ اینجا!همه میرن شمال عشق و حال! گفت باشه عشقم الان نهار میخوریم‌باهم میریم!اونجا ویلا دارم! همینجور یه چیزی پرونده بودم ولی به یه ماه عسل واقعی رسیدم!چی بهتراز این مامان شوگر!!! گفتم این‌شوهر مرحومت همه چی برات گذاشته و رفته!گفت آره طفلکی خیلی بفکرم بود ولی حیف که بکن درست و حسابی نبود!!! گفتم حالا من برات جبران میکنم!هرجور دوست داری بگو من درخدمتم!گفت ببین میخوام جنده کامل تو بشم تو هم درست و حسابی من رو بکنی!فقط بیرون مودب باش!و تابلو بازی درنیار! گفتم چشم خانم کریمی!!!
  نهار رو که خوردیم با ماشینش رفتیم! انگار خواب میدیدم!دیروز تو پراید زیر گرما سگ دو میزدم الان با یه مامان شوگر توپ دارم میرم ماه عسل!شب اولین سکسم بود صبح تو حموم دومین سکس ،الان هم دارم‌ میرم ویلای شمال که جرش بدم! من رانندگی میکردم ولی ماشین اتومات عالی بود! دستمون تو دست همدیگه بود!!! اگه دستش هم ول میکردم سریع دستش رو کیرم میزاشت!انگار میخواست تمام عقده های سکسیش رو با من خالی کنه!!! هرجا هم می ایستادیم سریع لب تو لب میشدیم!!! شمال که رسیدیم اون رانندگی کرد !داخل ویلا که شدیم رفت تو پارکینگ!یه ویلای جمع و جور و کوچیک نزدیک ساحل! میخواستم پیاده بشم گفت صبر کن! پیاده شد اومد صندلیم رو عقب هل داد و و کیرم رو دراورد وروش نشست!گفت میخوام سکس تو ماشین با یه کیر کلفت رو تجربه بکنم!!!گفتم عشقم هرچی تو بگی!!! کیر سواری بکن جنده خانم و رو باسنش‌زدم!!! اونقد کیرسواری کرد که خسته شد! گفتم برگرد رو کیرم بشین! رو کیرم که نشت من شروع کردم به کردنش!!!باسنش رو یکم‌بالا اوردم و از پاینن تلمبه میزدم! دستام خسته شدن! اومد بیرون ودوتامون ایستادیم ، سرش رو صندلی هل دادم تا رو صندلی خم بشه !یه باسن سفید گند جلوم بود!!! کیرم رو تا خایه تو کسش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن!!! گفت اینجوری خوب جنده خانم!الان جرخوردن داخل ماشین رو هم مزه کردی؟! و محکم میکردمش چندبار رو باسنش زدم !!!گفتم این ماه عسل باید ماه جرخوردنت باشه جنده خانم!!!! این کس دیگه بیکار نیست باید درخدمت کیرم باشه!!! آبم رو با فشار رو کمرش خالی کردم! بلند شد و لب تو لب شدیم!!! گفت تو این دو روز تازه از سکس لذت بردم!با هم‌رفتیم داخل ویلا !دیگه زندگی سکس دوتامون تازه شروع شده بود!!!


  خلاصه چند سال با مامان مژده حال میکردم هم سکس عالی داشتم هم وضع مالیم بهتر شده بود! به اصرار مامانی‌دانشگاه رفتم! درسم هم خوب بود ! دوتا خواهر دوقلو تو کلاس بودن که بمن چسبیده بودن!با اینکه از همکلاسیم بزرگتر بودم باهمه بچه های کلاس گرم گرفته بودم ولی این دوتا خیلی سریش شده بودن! به بهونه جزوه و حل تمرینا تا دم در آپارتمان هم اومدن!تا اینکه مامانی فهمید! فکر می کردم ناراحت میشه ولی مامانی سرقولش بود! تشویقم کرد که باهاشون دوست بشم!گفت یکی رو انتخاب کن باهاش دوست شو دیگه! ولی دوتاشون شبیه هم بودن اصلا نمیدونستم تشخیص بدم تا موهاشون رو رنگ کردن! اسمشون هم لاله و لادن بود! تا چندماه باهاشون بودم ولی در حد همکلاسی! ولی اونا ول کن نبودن!نمیدونم تو من چی دیدن که ول کن نبودن!!! یه شب که داشتم مامانی رو جر میدادم وسط کیر‌سواری گفت چرا با یکی از اون دخترا سکس نداری!؟ تعجب کردم!گفتم چرا میپرسی!گفت خیلی دلم میخواد سکس تو رو با یکی دیگه ببینم! گفتم اینهم میخوای تجربه کنی!!!؟؟؟ خندید و گفت آره!! گفتم اگه تو بگی دوتاشون رو جلوت جر میدم!!! خندید و گفت مگه راضی میشن!!!گفت سنگ مفت و دوتا قناری مفت!!! اگه دوتاشون رو کردم تو هم میای تا سکس چهارنفره بکنیم!گفت چرا که نه! دوست دارم تجربه بکنم!خلاصه پیگیر برنامه سکس با لاله و لادن شدم! !باهاشون صمیمی شدم و به بهونه درس و تمرین دعوتشون میکردم آپارتمانم!بعضی وقتا شام هم باهم میخوردیم!اونا هم اصلا نه نمیگفتن!!! جالب بود به هم دیگه حسودی نمیکردن! تا اینکه یه شب که خونه من بودن و دیر وقت شده بود!گفتم خونوادتون نگران نمیشن گفتن که نه اونا میدونن اینجاییم!گفتم حساس نمیشن!؟ گفتن اونا مارو آزاد گذاشتن!تازه فهمیدم چه جنده هایی هستن!!!!گفتم نمیترسین یه بلایی سرتون بیاد!!!و خندیدم!!! دیدم جنده خانموا گفتن ماخودمون دنبال بلاییم!!!! دیدم این کسشون میخاره مامانی هم که ازم خواسته جر دادنشونو ببینه دیگه وقت کردنه!رفتم اتاقم و گفتم الان میام!!!به مامانی اس دادم که میخام دوتا جنده رو بکنم!مامان جون بیا ! با اجازه !!!به کیرم اسپری زدم و رفتم سراغ جر دادنشون!دوربین مخفی رو هم‌روشن کردم که بعد جردادنشون با مژده جون تماشا کنیم!!!
  لاله و لادن جنده بعدا برام تعریف کردن که با دوست پسرای قبلیشون سکس داشتن و اوپن هستن! همیشه هم باهم لز میکنن الان هم دنبال یه سکس سه نفره با یه کیر کلفت هستن ولی می ترسیدن همه بفهمن چه جندهایی هستن بخاطر همین دنبال یه کیر کلفت قابل اعتماد بودن ! من هم که با هیچ کدوم از پسرای همکلاسی رابطه صمیمی نداشتم و دهن لق هم نبودم! خلاصه که من براشون یه گزینه عالی بودم!
  از اتاق که برگشتم رفتم بغل لاله نشستم و لباشو بوسیدم!اونهم بدتر از من منتظر سکس بود! لبامون تو هم قفل شده بود و با سینه های اناریش بازی می کردم! لادن اومد بغلم و گفت پس من چی!؟ شلوارکم رو پایین کشیدم و کیرم رو بهش نشون دادم! کیرم و گرفت و گفت چقد بزرگه! و شروع گرد به خوردن کیرم! لباسای لاله رو کامل دراوردم و سینه هاش رو خوردم !با یه دست هم ساپورت و شورت لادن رو پایین کشیدم و با کسش بازی می کردم!!! سر لادن رو بلند کردم و شروع کردم به خوردن لباش! لاله بیکار نموند و رفت سراغ کیرم! با خنده گفت لادن امشب این کیر کلفت جرمون میده!!! و شروع کرد به لیسیدن سر کیرم! ترسیدم این دوجنده با ساک زدن آبم رو زود بیارن و آبروم بره گفتم‌بریم اتاق خواب! دوتاشون رو باهم بلند کردم و بردم اتاق خواب!!! خیلی حال کرده بودن! هیکل دوتاشون روی هم بمن‌نمیرسید! رو تخت گذاشتمشون و گفتم‌همین الان یه چیزابی رو روشن کنم اول اینکه من جواب نه خوشم نمیاد!! دوم اینکه من وسط سکس حشری میشم و بددهن! وسط سکس دست بزن دارم ولی نگران نباشید آسیب بهتون نمیرسونم و حواسم هست!!! آخر سکس‌هم یه سورپرایز براتون دارم!! لاله خندید و گفت ماهم یه شرط داریم!ما اول سکس و سط سکس دوست داریم باهم لز کنیم!!! گفتم این که عالیه!!! یه صندلی اوردم کنار تخت و لخت شدم‌و رو صندلی نشستم!گفت یلا جنده خانموا لز کنیید بابایی ببینه! اونا که تازه مزه کیره من رو چشیده بودن زیرچشمی نگاهش میکردن و میخندیدن! گفتم عجله نکنید این کیر کلفت ۲۰ سانتی امشب شمارو جر میده!!! خندیدن و شروع کردن به لب گرفتن و باهم ور رفتن! قبلا چندتا فیلم لز دیده بودم ولی این دوتا خواهر حسابی حرفه ای بودن!!! باهمون لز یبار ارضا شدن!!بخصوص مدل ۶۹ که عالی بود !بلند شدم رفتم کنارشون! دیگه خودشون اومدن سمتم و شروع به خوردن کیرم کردن!اول نوبتی ساکی میزدن بعد دوتاشون رو دوطرف کیرم گذاشتم و از دوطرف کیرم‌رو لیس میزدن! وقتی کیرم رو عقب میکشیدم لبای همدیگه رو میخوردن! دوباره کیرم رو وسط لباشون گذاشتم و برام ساک میزدن!خوب که کیرم رو ساک زدن لاله رو به کمر خوابوندم و کیرم رو آروم داخل کسش کردم! با اینکه کسش کاملا خیس بود کیرم به زحمت داخل کسش رفت لادن هم شروع کرد به خوردن لب و سینه خواهرش! شروع گردم به تلمبه زدن که دیگه صداش در اومده بود! با دستم کس لادن رو می مالیدم و انگشتم رو داخلش میکردم!!! خوب که کس لاله رو کردم رفتم پشت لادن و کیرم رو داخل کسش کردم! باسنش خیلی از باسن مامانی کوچیکتر بود ولی کردن این باسن هم باحال بود!!!بخصوص که در مقابل هیکل درشت من خیلی کوچولو دیده میشدن!!! با اینکه محکم تو کسش تلمبه میزدم دوتا خواهر همدیگه رو ول نمی کردن!چندبار رو باسنش زدم طوری که قرمز شده بود و جیغش دراومد ولی اعتراضی نمیکرد و خوشش اومده بود!!! رو کمرم دراز کشیدم و گفتم جندهها وقت کیر سواریه!!! لاله رو کیرم نشست و شروع به بالا پایین پریدن کرد!لادن هم سینه هاش رو جلو دهنم گذاشت!آخ که این سینه های اناری خوردن دارن! نوکشون رو می مکیدم جوری که جیغش در اومده بود .همزمان با کسش بازی می کردم ! لادن رو کنار زدم چون میخواستم لاله رو جر بدم !سرش رو پایین فشار دادم و شروع کردم به وحشیانه جر دادنش! محکم رو باسنش میزدم ولی بیچاره سرش پایین بود و نمیتونست حتی آخ بگه!اونقد محکم جرش دادم که ارضا شد!دیگه نفس نفس میزد!بلندش کردم و لادن رو کیرم نشوندم!اونهم رو همین مدلی جرش دادم بعد بدون اینکه کیرم رو دربیارم بلند شدم و تو حالت ایستاده مشغول کردنش شدم!!! بعدا که فیلم رو دیدم خیلی صحنه حشری شده بود که من با اون هیکل گنده یه دختر مانکن رو ایستاده میکردم!!!خسته شده بودم !بهشون گفتم یکم لز کنید تامن یه نفسی تازه بکنم! همدیگه رو بغل کردن و شروع کردن به مالیدن و بوسیدن همدیگه! من هم کیرم رو می مالوندم و از این صحنه های سکسی لذت می بردم!!! گفتم یه سورپرایز براتون دارم و رفتم از اتاق بغلی مژده رو آماده سکس بود اوردم! اول ماتشون برد گفت تو که گفتی مامانته!گفتم مثل مامان هوامو داره الان من باید هواشو داشته باشم یه حالی بهش بدید! مژده ساکت بود رو تخت خوابوندمش و دو جنده رفتن سراغ خوردن سینه و کسش!!! تو این کار حرفه ای بودن! مژده واقعا حال کرده بود و جیغش در اومده بود! دیدم کیرم داره میخوابه رفته پشت سر لاله که داشت کس مژده رو میخورد و کیرم رو یهو تا خایه تو کسش کردم!یه آخی گفت و دوباره مشغول کس مژده شد منهم با قدرت کسش رو می کردم! لادن گفت منهم کیر میخوام!واقعا حشری شده بود! گفتم اگه کیر میخوای باید بیای به کس مژده حال بدی اونهم سریع جای لاله اومد و منهم مشغول جر دادن کسش!!! محکم و تند تو کسش تلمبه میزدم جوری که دیگه نفسش در نمی اومد! لادن رو کنار زدم و رفتام بالای مامانی! گفتم مامانی خوبه!؟گفت خوبه اگه کیرت هم باشه دیگه عالی میشه!!! کیرم رو تو کسش کردم و محکم و تند تلمبه میزدم جوری که کل بدنش تکون میخورد!جنده های هم از دو طرف مشغول سینه های تپل مژده شده بودن!با کس اون دوتا جنده بازی می کردم و انگشتم رو تو کسشون می گردم!!! ریتم رو تندتر کردم و آبمداشت می اومد! صورت اون دوتا جنده رو جلو کیرم گرفتم و آبم رو صورتشون خالی کردم و بیحال کنار مامانی افتادم! سه تا جنده واقعا جونی برام نزاشته بودن!!! اولین سکس چهارنفرمون خیلی باحال بود! که بعدها هم تکرارش کردیم. تو سکس باید همه چی رو تجربه کرد!!!


  نوشته: SpecialFucker

 • 27

 • 23
 • نظرات:
  •   Ado_Den_Haag
  • 3 ماه
   • 4

  • برای من جالب نبود قضاوتو به شهوانیون عزیز می سپارم.


  •   1979mehdiiiii
  • 3 ماه
   • 4

  • تو که همه رو گاییدی


  •   boyboy36
  • 3 ماه
   • 9

  • این حجم از توهم بی سابقه هست


  •   شاه ایکس
  • 3 ماه
   • 29

  • تو سکس باید همه چیو تجربه کرد!!(صابون گلنار را به کناری پرت کرده روکش صابون خارجی را با دندان باز میکند!!) (biggrin)


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 ماه
   • 5

  • به نظرم به جای داستان باید کامنتای شاه ایکسو بخونیم.


  •   کلفت۱۸سانتی.خاص
  • 3 ماه
   • 0  •   Wonderfull
  • 3 ماه
   • 5

  • تو که نمیتونستی لاله و لادن رو از هم تشخیص بده چطور موقع سکس مطمئن بودی کدومشون رو میکنی


  •   Cleverman1358
  • 3 ماه
   • 9

  • لاله و لادن ؟ احتمالا به هم نچسبیده بودن؟
   فانتزی ما ایرانیا جوریه که کامل میشه کون گشادی طرف را تشخیص داد ، فانتزی سکسی دارید قبول حداقل یه بیوه میلف بیاد توی ذهنتون حالا کار هم نکردید و بهتون خونه و ماشین و پول هم داد حالتون تکمیل شه
   دیس


  •   Orginalboy
  • 3 ماه
   • 2

  • ی مورد به پوزیشن ها اضافه شد جق مغز


  •   marjan_aydin
  • 3 ماه
   • 8

  • هیچی اصن ://


  •   حاج.دولدار
  • 3 ماه
   • 0

  • اگر واقعا گیرت اومد بکن


  •   Jeefri
  • 3 ماه
   • 3

  • شاه ايكس عالي بود (rolling) (rolling)


   و اما دوست عزيزمون كه عشق منه يعني كيرم تا دسته تو كس خار مادرت كس كش كس خل كس ليس جاكش پدر كس نگي نمي ميري به جون اون داداش هفت نسل جقيت نمي ميري


  •   Gayaneh
  • 3 ماه
   • 4

  • داستان قبلیت چندتا لایک دادیم فکر کردی داستانسرایی هستی واسه خودت؟یک تنه مرزهای گل واژه رو هزاران فرسنگ جابجا کردی فاکرِ مخصوص؟


  •   O+O
  • 3 ماه
   • 0

  • عجب! کاملا غیر قابل باور.


  •   darya54
  • 3 ماه
   • 5

  • ما میاییم اینجا خیر سرمون داستان خوب بخونیم نه یه تعریف شّلّم شوربا از چند تا فیلم پورن بخونیم.
   اونا رو که با کیفیت عالی خودمون میبینیم.
   اینجوری هم خودتون کلی زحمت تایپ میکشین هم چشمای بینوای ما کلی خسته میشن.
   بهر حال خسته نباشید
   زحمت کشیدید
   معمولا مرسومه از رو کتاب ها و داستانها ،فیلمها رو میسازن اما نویسنده های محترم شهوانی لطف میکنن از روی فیلما برای ما قصه مینویسن.
   اینم یه نوعشه


  •   PUNISHER_IR
  • 3 ماه
   • 0

  • انقد کس مغز هستی و ذهنت فقیره که حتی هیچ کانسپت و ذهنیتی نسبت به پولدار بودن نداری
   جقی


  •   sexybala
  • 3 ماه
   • 0

  • آبم داشت میومد که از خواب پریدم .پتو و تشک خیس بود اگر مامانم میدید حتما دعوام می کرد. کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   shahab_kir_k0l0ft
  • 3 ماه
   • 3

  • كيرم تو سردر مدرسه اي كه درس خوندي
   راستي چرا از وسطاي داستان ديگه كوچيك بودن كير شوهر مرحوم مژده خانومو يادآوري نكردي
   توي نيمه اول داستانت هر دو خط يه بار مينوشتي كير شوهر مرحومش كوچيك بود
   يكي تو كير كلفت و دراز داري يكي هم خر ملانصرالدين
   يكي تو راست ميگي يكي هم چوپان دروغگو
   يكي تو هيكلي هستي يكي هم .....
   بماند
   عمق كس شعرايي كه نوشتي خيييييييييلي زياده


  •   Araz52
  • 3 ماه
   • 1

  • عجب فیلم اکشن باحالی بود،،،. حسن،،،، حسن،،. حسن بیدار شو،،،،،


  •   Winston991
  • 3 ماه
   • 0

  • کمتر گوه بخور کسخول


  •   کوسلیس۲۰
  • 3 ماه
   • 0

  • قسمت قبلی داستانت باحالتر بود این یکی قسمت خیلی شلوغش کردی خخخخخ


  •   khoshkon
  • 3 ماه
   • 0

  • البته دروغ خوبی هست و خوب تنظیم نشود


  •   دانیال۲۲
  • 3 ماه
   • 0

  • با عرض معذرت بسیار غیر جذاب بود لطفا بیشتر کار کنید


  •   Caboos1
  • 3 ماه
   • 5

  • من یکشم به زور خوندم کیری
   شک نکن مثل بابا شوگرت اوردوز میکنی با این جنسی که میزنی کسخول
   کسکش انگار تو گل فروشی کس کرده
   لاله و لادن و شمعدونی


  •   badman.pir
  • 3 ماه
   • 0

  • قسمت اول را پسندیدم .ولی قسمت دوم دیگه شد فیلم پورن .خیلی تخیلی بود


  •   arsisp
  • 3 ماه
   • 1

  • در قسمت دوم فهمیدم داری گه زیادی هم علاوه بر عکس رنگی کس میخوری (clap) (clap)


  •   Themahdi
  • 3 ماه
   • 0

  • شوگر مامی شنیده بودما ولی مامان شوگرو تازه کشف کردم
   کیرم تو قوه تخیلت کسخل جقی


  •   Siaball
  • 3 ماه
   • 1

  • از سکس وحشی فقط یه جمله جنده خانوم رو شنیدی و هی دم ب دقیقه میگی جنده خانوم کس کش باشه کیر شوهر مامانت کوچیک کیر تو اژدها حرومزاده دیگ ننویسی سنگین تری


  •   Irnjbr456
  • 3 ماه
   • 0

  • واگزارت میکنم به بابابزرگم


  •   Bopho
  • 3 ماه
   • 1

  • توهم کس خویشپنداری
   رفقا این پسر مارو کصخل فرض کرده به دو علت
   اول مامان شوگرش
   دوم دانشگاه رفتنش
   ببین اینایی که تو این گروه هستن خودشون هفت خط روزگارن
   آهو رو تو فرار حامله میکنن بعد تو اومدی داستن صغرا کبرا براشون تعریف میکنی
   برو خودتو سیاه کن بچه جووون
   یا حق


  •   Farzinx57
  • 3 ماه
   • 0

  • يه سوال؟!چرا اكثر كسايي كه اينجا عضو هستن ٩٨ سالشونه??


  •   Kos_Namak
  • 3 ماه
   • 0

  • گه. خوردی. کس. کش. مادر . جند.ه جقی. تو عمرت کس ندیدی. پدر. سگ. حر.ومزا.ده. سگ. تو گور. بابات. برینه


  •   MotherGenda
  • 3 ماه
   • 0

  • عالی بود


  •   mariii_a
  • 3 ماه
   • 1

  • اخه وقتي مامان صداش ميكردي ! چجوري كيرت براش سيخ ميشد!!! خجالت نميكشي با اين جفنگياتت بزغاله:/


  •   mariii_a
  • 3 ماه
   • 1

  • چقدرم ك از كيرت تعريف كردي :/ حتما ي كير ٥ سانتي داري خجالت ميكشيدي بگي


  •   Scott12
  • 3 ماه
   • 2

  • فقط ببند اون حساب کاربریت رو. دیونم کردی.ننویس جان من ننویس کفن شی ننویس. آخه مرتیکه .... ..... ..................................... .


  •   HYPERMAN98
  • 3 ماه
   • 0

  • این دولت نادان بجای موسوی و کروبی بدبخت باید تورو به حصر خانگی ببرند،


   وجدانن داداچچچچ، یه وقت ما رو هم نکنی!!! (dash)


  •   Sara.As
  • 3 ماه
   • 1

  • این همه کامنت نارضایتی خدایی پس ۲۰ تا لایک از کجا اومده (dash)
   عزیزم اینا همه اش از دلایل گم کردن صابون گلناره داری از درویش هذیون میگی


  •   toolejen
  • 3 ماه
   • 0

  • تا ما رو هم نکردی بریم بیرون از سایت


  •   amirdk1380
  • 3 ماه
   • 0

  • دن بیلزریان کی بودی؟ (dash)


  •   iman.shahvanii
  • 3 ماه
   • 0

  • زود فرار کنم وگرنه میترسم منم بکنی


  •   سیاوشxxlسابق
  • 3 ماه
   • 0

  • کتایون ریاحی بعد از خوندن این داستان کل پرتغالای حشمت فردوسو پاره پاره میکنه


  •   پروفسور بالتازار
  • 3 ماه
   • 1

  • حاجی چی میزنی که اینطوری مینویسی؟ هرچی پورن که دیدی و شنیدی با همه فانتزی‌های که تو ذهن ملجوقت هست رو یکجا داستان کردی؟ برادر اون فیلم پورن که طرف اونجوری داره می‌کنه فیلمه هزار فن زدن چند بار و چند روز طول می‌کشه اینجوری نیست که دو ساعت جمعی رو بکنه و از کمر نیفته، شما که اینهمه توانایی داری اینجا داری وقت تلف می‌کنی برادر، برو برازرس تو رو تو هوا قاپ میزنه


  •   Zirqorsmah
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • Ino ridi dg


  •   زیدان_مادرید
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • نه واقعا خودت اینو باور میکنی؟
   دیدم کیرم داره میخوابه رفته پشت سر لاله
   اولا که کیر وقتی میخوابه پشت سر کسی نمیره
   بعدشم مواضب کیرت باش که یه وقت خوابید نره پشت سرت
   اینم جایزه ات دو تا کیر متحرک (wanking) (erection) ادمین ذهن دختران کیر ندیده مملکت رو هم بگا دادی با این دوتا کیر متحرک


  •   Amojohnidovom
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • حالا اصل ماجرا
   وی خپل و قد و کوتاه و کیری قیافه و دول کوتاه بوده
   که تو دانشگاه هم کسی آدم حسابش نمیکرده و اختمالا از به پیرزن و دوتا دختر دوقلو تو دانشگاه خوشش میومده اما چون سر زبون نداشته نتونسته کاری کنه و الان داره ما رو کسخول فرض میکنه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو