داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

محسنم

1399/04/19

بعد از ده روز دوری ساعت سه نصف شبه و هنوز گوشیش خاموشه یعنی هنوز نرسیده
خدایا از خواب دارم تلف میشم
روزایی که از راه میرسید برا من قشنگترین روزای زندگیم بود چون دیوونه ترین زن و شوهر دنیا بودیم و از تخت بیرون نمیومدیم مگر برای تجدید قوا
وقتی نیست از تنهایی میترسم و خونه نمیمونم یا میرم خونه مامانم یا خونه مامانش
ولی امروز از صبح اول رفتم کلی خرید کردم و بعدش کلی تمیز کاری و غذا پختم و شام حین کار فقط خاطره سکسای داغمون تو ذهنم مرور میشد و وعده وعیداش و تهدیداش ازپشت تلفن
میام میگیرمت کصتوجرواجر میکنم
ااااخ جوووونم
عشقم اینا همه جا تهدیده ها
واسه من عشق بازیه نفس زودتر بیا که بی قرار عطر تنتم
جووووونم زندگیم عمرم خانومم همه کسم اخه من میمیرم واسه این همه داغی تو که
از نوزده سالگی دوست بودیم و بیست و یک سالگیم تو خونه دانشجوییم تو تهران شب تولدش پردمو زده بود اونجا سرباز بود و من خودمو پاره کردم به هر طریقی برم پیشش و بلخره ازاد تهران قبول شدم و اون سه چهار سال هم باهم زندگی کردیم تا درسم تموم شد و بیست وچهارسالگیم سالگیم ازدواج کردیم تا الان که من ۲۸ سالمه و همه وجودم ۳۳ سالشه و باهم از شروع شهوت تا الان که نقطه اوجشه اومده بودیم
هرچند بخاطر تاخیر پرواز دیر رسید و شامم یخ زد ولی عوضش تونستم ی دوش درست حسابی بگیرم
روی کاناپه درازم و چشمام با وجود اسپرسویی که خوردم هرچند دیقه رو هم میوفته
دلم خیلییی زیاد براش تنگ شده و هر ثانیه که کش میاد بیشتر حسش میکنم
یهو دلیوری مسیج برام میاد و میدونم کمتر از نیم ساعت دیگه پیش منه خدارو شکر میکنم که رسید و دیگه نمیفهمم چی میشه
هنوز چشمام میسوزه و نمیتونم بازشون کنم انگار کلی پونز توی چشمامهولی بوی تنشو حس میکنم و دوباره نمیفهمم چی میشه
نمیدونم ساعت چنده که بلخره چشمامو باز میکنم و یهو همه چی یادم میاد
لختم و دستش دور شکممه
ذوق میکنم و طرفش میچرخم
از تکونای من لای چشماشو بزور باز میکنه
میبوسمش هزاربار
ببخشید ببخشید بخواب عشقم چه کنم خب دلم برات تنگ شده خیلی
دردت به جونم اخه بچسب بهم مردم این چند روز از دوریت
از ذوق اشک تو چشمامه و صداش از خستگی نا و خش داره نداره
رو پهلو خوابیدیم رو بهم
ببخشید عشقم دیشب نفهمیدم چی شد بجون خودم یهویی خوابم برد اصلا تا وقتی اسم ام اسم بهت رسید هم بیدار بودم یهو بیهوش شدم
لای چشماشو وا کرد و ی ابروشو داد بالا
بله خانوم دیدم چه استقبال گرمی ازم شد تازه خانومو کول کردم اوردم اتاق کمر درد نگیرن رو کاناپه
بمیرم واست ببخشید
چشماشو کامل وا میکنه نگام میکنه
خداایاااا من مییییمیییییرم واسه این چشما که از خواب پفکین و این نگاه دلتنگ و عاشق و پرهوس
د اخه تو لوس هستی اندازه کافی نمیخاد بیشتر خودتو لوس کنی سوگلی
یهو سرشو میاره تو گردنم و میوفته روم و میچلونتم گردنمو با زبونش قلقلک میده ذوق میکنم و خندم میگیره و کیف میکنم پهلوامو قلقلک میده و حینش میگه
واسه من ببخشید ببخشید میکنی اره؟
اینجوری از شوهر استقبال میکنن؟؟
بار اخرت باشه اصن نمیبخشم میخوای چه غلطی بکنی؟
از خنده دلم درد گرفته و چشمام همینجوری اشک میاد و جیغ میزنم: ببخشید غلط کردم
شکممو لیس میزنه و میدونه چقد حساسم روش و دیوونه میشم و جیغ میزنم سرشو بلند میکنه یهو و نگام میکنه حشر تو چشماش بیداد میکنه و کیرش سیخ شده تو چشمای من هم ی منو بکن خاصی موج میزنه یهو سرشو میاره تو گوشم و میگه
دیشب لختت کردم بکنمت حال نداشتم خودم ولی کیرم تا صبح در کصت بود
ضعف کردم از حرفاش و نفساش تو گوشم احساس میکردم تا رو تختیم از اب کصم خیس شده بی حیا حرف زدنش بدجوری حشریم میکنه
گوشمو کرد تو دهنش محکم مک زد
سرشو با دستام گرفتم لباشو از رو گوشم برداشت
چشماش دیوونم میکرد
طاقتم تموم شد دستامو دور گردنش حلقه کردم و لباش اومد روی لبام با همه وجودش لبامو مک میزد چند ثانیه باز همو نگاه کردیم و اینبار وزنشو انداخته بود روم
لبامون توهم گره خورد جوری لبامو مک میزد که حس میکردم خون از توشون بیرون میزنه
بوسید و رسید به گردنم محکم گاز میگرفت و میلیسید
نمیدونستم لذت ببرم یا درد بکشم
هرجا که به دهنش میومد گاز میگرفت و بعد محکم لیسش میزد تمام گردنم و سینه هامو خورده بود
دستشو رسوند به کصم و با لمسش خیسیش بلند گفت جوووون میکنمششش کصتو میکنم پاره میکنم
پاهامو باز کرد و اومد لای پاهام کیرشو گذاشت دم سوراخ کصم و اروم و با قدرت فشار داد و خودشو انداخت روم صدای نفس کشیدن پر لذتمون و با آه و اخم قاطی شده بود کیرش به ته کصم رسید اروم کشید بیرون و دوباره تا ته فشار داد اینبار محکم تر نتونستم تحمل کنم
اااااخخخخخخخخ محسننننننن
جوووووونمممم عشقممممم
مرررردممممم
من پیشمرگت میشم حشری من
وااااایییی
دستاشو گذاشت رو سینه هام و اروم چنگ زد و تلمبه هاشو کمی تند تر کرد
ناله کن نازی صدام کن
محسنننن مررردمممم
جون محسن ده روزه نکردتت محسن کص خوشگلت بی کیرم هلااک شده
ااااخخخخ قربونت برم من
میکنمتتت محسن داره پارت میکنه داره کصتو جر میده اااخخخخ
خش خواب و حشر صداش دیوونم کرده بود و از حشر چشمام نمیدید کیرشو دراورد و بلند شد و منو به شکم چرخوند
میدونستم تحملش تموم شده و زود ارضا میشه برا همین کونمو قنبل کردم تا زودتر دوباره از پشت بزاره تو کصم و لذت ببره فرصت نداد و محکم کرد داخل و تلمبه هاش شدید و محکم بودن کصم از دل زدن کیرش داشت ارضا میشد و بدنم میلرزید و صدای ناله دوتامون بلند و با پنج شیش تا تلمبه دیگه کیرشو تا تخماش فشار داد داخل کصم و افتاد روم و اب داغش روون شد تو کصم وقتی کامل تخلیه شد کیرشو کشید بیرون و به پهلو خوابید پاشو زد زیر پام چوچولمو گرفت تو دستش و مالیدش و من هم با جیغ و ناله کاملا ارضا شدم دوتامون بعد از چند دیقه بلند شدیم و رفتیم دستشویی من فقط تی شرت گشاد و نازکی که تنم بود قبل اومدنش پوشیدم و محسن فقط شرتش رو پوشید و رفت دستشویی
رفتم اشپزخونه و برای دوتامون کلی شیر وموز و خرما توی میکسر ریختم و روشنش کردم
اومد توی اشپزخونه
و از پشت بغلم کرد دوتامون کیف میکردیم از این حالت دوتا لیوان دراوردم و شیرموزارو ریختم و خوردیم بالای لبم شیر موزی شده بود
دستش هنوز دور شکمم بود و کیر سیخ موندش روی کونم نگاهم کرد و لبامو کرد تو دهنش و لب تو لب شدیم
و لبای همو میخوردیم و حشری بودیم همچنان یکم که لبامو لیسید دوباره باقی مونده شیر موز توی پارچ مخلوط کن رو سر کشید و گذاشت سرجاش و منو دنبال خودش کشوند تو اتاق رفتم رو تخت و تیشرتمو باز کندم پاهامو باز کرد و اول دستی به خیسی کصم کشید و ‌بوش کرد و بعد کلشو کرد تو دهنش و اروم اروم لیسید و مکید
ااااخخخخخخخ جوووووونممممممم
به خودم میپیچیدم و زبونش داشت کصخلم میکرد
روی چوچولم میچرخید یهو میکرد تو دهنش و با لباش میکشیدش و من کمرمو نمیتونستم صاف نگه دارم بعد از چند دیقه که چوچولم خوب حشری شد کردش تو دهنش و شروع کرد تند تند با زبونش لیسیدن و دستشو هم کرد تو کصم و دو انگشتی تلمبه کرد تو کصم انقدرر دیوونه شده بودم که فقط با جیغ میگفتم محسن کشتیم و بدنم میلرزید که محسن با تمام قدرتش چوچولمو مکید و دستشو کرد ته کصم و داخل کصمو خاروند دیگه نتونستم پاهامو کنترل کنم سرشو محکم رو کصم فشار دادم و پاهامو به سرش فشار میدادم و به اوج رسیدم و بدنم از اونهمه انقباض ازاد شد و ی جورایی بیهوش شدم
اومد رو تخت و اول دوباره یکم سینه هامو خورد و اومد لای پام انقد اب از کصم روون بود که کیرش خیلی راحت رسید به ته کصم و اول اروم اروم و کم کم تند کرد تلمبه هاشو
چند دیقه بعدش که با تلنبه هاش حشرم برگشته بود رفتیم لبه تخت و داگ استایل کلی کصمو گایید و اینبار به تاج تخت تکیه داد و من نشستم رو کیرش و ااااااخخخخخ محسن عششقمم دستاشو گذاشته بود رو پهلوام و فشارشون میداد و من دستامو بالای سرش به تاج تخت زدم که بتونم کنترل کنم و اینجوری سینه هام جلو دهنش بود و هر چند ثانیه نوک یکیشو مک میزد و من حشری تر میشدم بعد از چند دقیقه که من روی کیرش بالا پایین شدم چند سانت خودمو از بدنش فاصله دادم و اون تو کصم تلمبه کرد و من برای بار سوم ارضا شدم
لذتی که از ارضا شدن من میبرد از ارضا شدن خودش نمیبرد و برای همین برای خودش وقت میخرید که دیرتر ارضا شه همونطوری خوابیده بودم روش و کیرش بی حرکت تو کصم بود و میدونستم که خیال نداره به این راحتیا ارضا شه بلند شدم و کیرشو کردم دهنم و کلی براش ساک زدم و تخماشو خوردم
محکم زد رو کونم و گفت نازی بلند شو بلند شدم و اینبار رفتیم پا دیوار ایستادیم دستامو خودش زد به دیوار و کونمو قمبل کردم سمتش نشست لای پاهام و کونمو لیس زد من که کونیش بودم و بیشتر سوراخ کونمو روی زبونش فشار میدادم و محسن هی بیشتر سرشو میکرد لای کونم و محکم چنگ میزد و سیلی میزد به لمبه هام و یهو گاز میگرفت و میگفت کونده منی تو
میخوام کونت بزارم و من باز حشری میشدم
چند دقیقه لیس زد سوراخمو و من از حشری خل شده بودم و دلم میخاست کونم و پاره کنه به کیر خودش و سوراخ کون من روغن مالید و کیرشو گذاشت رو سوراخم دردی که بعد از چند روز روی سوراخ کونم حس میکردم لذتمو بیشتر میکرد و دلم میخاست که زودتر کیرش بره تو کونم برای همین بیشتر خم شدم و سوراخمو به کیرش فشار دادم و کونم یهو نصف کیرشو خورد باقیشو خودش فشار داد و تا تخماش چسبید بهم و روغن ریخت رو درز کونم دستامو از دیوار برداشت و برد پشت کمر روهم قفلشون کرد و من خم بودم جلوش و شروع کرد کونمو محکم میکرد و هی تندتر تلمبه میزد و من بازم اه و اوخم خونه رو برداشته بود یکم که کرد دستاشو اورد زیر شکمم و بلندم کرد و همونجور که کیرش تو کونم بود رفتیم سمت دیوار و دستامو ازاد کرد و من تقریبا به دیوار چسبیده بودم که بازم شروع کرد محکم تلمبه زدن و من کیف میکردم از اینکه با بدنم حال میکنه تلمبه هاش تند و تند تر شد و اه و ناله هاش بیشتر و بیشتر و یهو خودشو محکم بهم فشار داد و رگ کیرش دل دل کرد تو کونم و اب داغش ریخته شد تو سوراخم با تخت ی قدم فاصله داشتیم و دیگه نمیتونستیم بایستیم هردومون همونجور که کیرش تو کونم بود افتادیم رو تخت و درواقع محسن افتاد رو من خسته و له شده بودم و کص و کونم ذوق ذوق میکرد اروم کیرشو که بلخره کوچیک شده بود کشید بیرون و به پهلو افتاد رو تخت رومو کردم سمتش سرامونو بهم نزدیک کردیم و اروم اروم لب گرفتیم
نازی
جونم
خیلی کیف داد
وای نگو احتیاجش داشتم وقتی نیستی دیوونه میشم تا بیای
دوست دارم محسن
من بیشتر اخه

نوشته: ؟


👍 16
👎 7
17127 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897381
2020-07-09 20:44:47 +0430 +0430

چی بود این ؟
به اسم ام‌ اسم رسیدم ارضا شدم…!!!
گوینده ی گفتگوها هم که نامشخص.فاصله ها رعایت نشده و با علامت هم مشخص نکردی.نامفهوم و گنگ
مزخرف!!


897382
2020-07-09 20:45:57 +0430 +0430

عرضم بخدمتت چرت پرت ننویس دادا.بجاش یه تاپیک بزن عکس سوراختوبذار یه بادمجون بکن توش بچه هاباهاش یه جق بزنن.دعاگوت بشن

6 ❤️

897387
2020-07-09 20:52:51 +0430 +0430

قشنگ بود

1 ❤️

897394
2020-07-09 20:58:20 +0430 +0430

همین که اسم اون ژل کوفتی لوبر نمیدونم چی چی رو نگفتی و بجاش گفتی روغن کافیه

2 ❤️

897398
2020-07-09 21:01:39 +0430 +0430

خیلی زیبا بود به وضوح استعداد اروتیک نویسی دارید حتما ادامه بدید…

پی نوشت: ما اینجا جق نویس و کستان نویس خیلی داریم اما اروتیک واقعی خیلی نایابه دوستان کم لطفی نکنید که روحیه بگیرن ادامه بدن

7 ❤️

897399
2020-07-09 21:02:19 +0430 +0430

تبلیغات برنج محسن از این داستان تو جذاب تر هس… (dash)

5 ❤️

897448
2020-07-09 21:32:28 +0430 +0430

زن و شوهری و زیبا
زن باید به شوهرش از راه رسید کون بده
بیشتر اختلافات تو زندگی مشترک تفاوت خواسته ها و دیدگاه هاست
مردها اکثرا میگن زن باید کون بده و زن فلانی میده تو چرا نمیدی
و اکثر زن ها کون نمیدن و میگن همه دوستهام نمیدن و خوب نیست و…
و نکته دیگه زن محبت میخواد و مرد احترام چیزی که نه زن ها رعایت میکنن و نه مردها و باعث همه اختلافات و طلاق ها و خیانت هاست

1 ❤️

897450
2020-07-09 21:34:14 +0430 +0430

یکم نامفهوم بود
حوصله نوشتن نداشتی انگاد

2 ❤️

897456
2020-07-09 21:36:47 +0430 +0430

واقعا کاش زن ها و مردها قبل ازدواج گواهینامه ازدواج مثل گواهینامه رانندگی میگرفتن تا با ازدواج اشتباه چندتا خونواده نابود نشه
کاش حتی واسه سکس از پشت آموزش صحیح میدیدن
کاش واسه بچه دار شدن هم گواهینامه میدادن
عدم آموزش صحیح
دوستان تو ازدواج وسواس نداشته باشید اما دقت کنید
با ده نفر زوج اینترنتی مشورت کنید تا بگن تو خاستگاری چه سوالهای بپرسید
اینکه طبع زن و مرد یکی باشه خیلی مهمه
راه های زیادی هست که خیلی مودبانه و به راحتی و زیرکامه میشه فهمید طرف مقابل گرم مزاجه یا سرده تو سکس
هر کسی هم مشورت خواست بدون سو استفاده و پیشنهاد بیاد خصوصی جوابشو میدم راهنماییش میکنم

2 ❤️

897464
2020-07-09 21:51:07 +0430 +0430

عالی بود دمت گرم.لایک چهارم

1 ❤️

897465
2020-07-09 21:51:09 +0430 +0430

عزیزم انگاری خیلی خوابت میاد برو بخواب داستان ننویس
گایدی مارو همه فهمیدن تو هم می خوابی

3 ❤️

897471
2020-07-09 22:03:26 +0430 +0430

عجب هر روز یه داستان جدید هر روز یه تعجب بزرگ تر…دیوونه ترین زن و شوهر دنیا رو که دیدم مجنون زد رو شونم‌ گف یه سیگار‌ بهم بده برم پیش لیلی بکشم…تخیلات تخمی یه پسر/دختر جقی؛اخه اسپرسو؟؟؟تنها بودی میرفتی خونه مامانت یا مامانش؟مادر شوهرا اونقدر راحتن بزاری بیان؟یا شایدم داستان از کتاب جغد ها اواز میخونند هست

3 ❤️

897571
2020-07-10 06:48:19 +0430 +0430

هر چند نگارش افتضاح بود ولی چون زن و شوهری بود لایک
در ضمن کاندوم فراموش نشه!

1 ❤️

897672
2020-07-10 18:10:35 +0430 +0430

و باز جنس خراب حادثه آفرید…محسن بشت شیشه قرض جنسی هم میزنی؟نزن پسر دیوونه میشی حیف میشی

2 ❤️

897760
2020-07-10 21:33:57 +0430 +0430

🌹

0 ❤️

897803
2020-07-11 01:03:56 +0430 +0430

عالی

0 ❤️

897873
2020-07-11 07:19:41 +0430 +0430

کاش من جای محسنت بودم کیرمو همه جات میکردم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom