مریم خانوم زن همسایه

  تو یه خونه آپارتمانی زندگی میکردیم که 4 طبقه داشت. تو طبقه چهارم یه خونواده زندگی می کردن من از همون اولش که اینا اومدن اینجا به زنی که تو اون خونه بود علاقه پیدا کردم. یه زنه حدودا 28-30 ساله که یه اندام سکسی داشت که هر مردی رو حشری میکرد. خیلی دوست داشتم باهاش رابطه داشته باشم ولی امکانش نبود. به خونه ما زیاد رفت و آمد داشت و با مامانم زیاد گرم می گرفت. یه بار تو صحبتاشون فهمیدم که برنامه نویسی نت بلده. منم هی به مامانم میگفتم که میخوام برم کلاس و یاد بگیرم. بعد یه مدت که مامانم دید جدی میگم این حرفارو بهم گفت خانوم…. بلده و بذار بهش بگم ببینم چی میگه!
  منم گفتم نه بابا ولش کن و از اینجور تعارفها. بالاخره مامانم با خانوم… حرف زد و قرار شد من هفته ای 2 بار برم پیشش و یاد بگیرم. از اون روز به بعد کار من شده بود اینکه تو تنهایی فکر کنم و جق بزنم. (از این به بعد به جای خانوم … میگم مریم) بعد یکی دو هفته باهاش راحت تر شده بودم قبلا هم که میرفتم روسری سر نمیکرد ولی یه مانتو میپوشید که مثلا خودشو ازم بپوشونه منم که از هر موقعیتی واسه دید زدنش استفاده میکردم. بهش گفتم مریم خانوم شما راحت باشین فکر کنم تو مانتو پوشیدن براتون سخت باشه. اونم گفت آره ولی چیکار کنم دیگه زشته.
  گفتم نه بابا چه زشتی داره شما راحت باشین اگه به خاطر من شما ناراحت باشین من اصلا کلاس نمیام.(دیگه ترکوندم) از جلسات بعدی دیگه مانتو نمی پوشید و با یه بولیز دامن جلوم میگشت. سینه هاش خیلی گنده بودن و وقتی راه میرفت قشنگ تکون میخوردن منم که همیشه حشری تا اینارو میدیدم شق میکردم. خلاصه گذشت و گذشت تا من خیلی دیگه با این مریم خانوم راحت شده بودم.
  اما ماجرای اصلی از اینجا شروع میشه. یه بار عصر که دخترش مدرسه بود رفتم واسه کلاس. ولی نیم ساعت زودتر. درو که زدم طول کشید تا درو باز کنه. بعده اینکه باز کرد دیدم موهاش به هم ریختس و با یه بولیز و شلوارک منو دعوت کرد که برم تو خونه. به نظر خیلی حشری میرسید. تا حالا جلوم با شلوارک نیومده بود. منم که از همون لحظه اول شق کردم.رفتیم نشستیم پشته کامپیوتر که شروع کنیم. گرمای بدنشو از اون فاصله هم میتونستم حس کنم. درسو که شروع کرد به نظر کلافه میرسید بعده یه چند دقیقه گفتم اگه حوصله ندارین امروز درس نخونیم. اونم سریع قبول کرد انگار منتظر این حرفم بود. پاشدم که برم گفت نه کجا میری؟ بمون کارت دارم گفتم باشه
  گفت پس یه لحظه منتظرم باش. رفت بیرون از اتاق و بعد چند دقیقه گفت فلانی بیا اینجا!
  یه لحظه رفتم تو اتاقش دیدم داره از بالای کمد یه چیزه ور میداره گفت میتونی اینو بهم بدی منم رفتم که از بالای کمد نایلونو بهش بدم نایلونو که ور داشتم نایلون پاره شد و همه چیزش ریخت بیرون. تویه نایلون پره لباس زیره زنونه بودش. دیگه کاملا حشری شده بودم گفتم ببخشید که پاره شد گفت اشکالی نداره میرم یه نایلون دیگه میارم رفت که از آشپزخونه نایلون بیاره منم حسابی لباس زیراشو دید زدم. اومد تو اتاق. گفتم من میرم بیرون دیگه. گفت نه نمیخواد. نشست و دونه دونه شرتاشو تا میکردو میذاشت تو نایلون میخواست منو حشری کنه. یه دفعه یدونه از کرستهای قرمزو ورداشتو گفت این بهم میاد. منم مونده بودم چی بگم. گفتم نمیدونم. بیزشو جلویه من در آورد و گفت بازش کن. گفتم چیو؟. گفت این کرستی که تنمه دیگه. منم با خجالت از پشت بازش کردم و اون همونطوری که پشتش به من بود اون یکیو پوشید و گفت حالا اینو ببند. دستم که به بدنش میخورد از گرماش میسوختم.
  یدفعه برگشت و گفت بهم میاد؟ منم که دهنم خشک شده بود هیچی نمیگفتم. گفت چرا انقدر خجالت میکشی؟ بازم هیچی نتونستم بگم. همونجوری دولا شد و شرتشم ور داشت دیگه باورم نمیشد که داره این کارا رو میکنه. پشتشو به من کرد و شلوارکشو در آورد. وآآآآآآی چه کونی داشت دیگه داشتم سکته میکردم شرتشم در آورد و اون یکیو پوشید گفت بهم میاد من بازم هیچ حرفی نمیزدم. گفت حالا نوبته توئه. گفتم چیکار باید بکنم. گفت یدونه از اینارو انتخاب کنو بپوش. من مات و مبهوت مونده بودم. خودش یدونه شرته مشکی تور دار ور داشتو اومد طرفم گفت اینو بپوش. گفتم یعنی چی؟؟ گفت همینی که گفتم. منم شلوارمو در آوردم و گفتم شما برید بیرون تا من عوض کنم. گفت مگه من میخواستم عوض کنم تو رفتی بیرون. دیگه چیزی نداشتم بگم. گفت زود باش. منم کیرم کاملا خوابیده بود. اصلا شوکه شده بودم. پشتمو که کردم طرفش گفت نمیخواد اصلا برگرد خودم برات عوضش میکنم. منتظر جواب منم نشد اومد جلو و شرتمو کشید پایین و از دیدن کیره خوابیدم تعجب کرد. شرتمو که داشت در میاورد کم کم کیرم شق شد و کامل جلوش وایستاد کاملا حشری شده بود از این صحنه اومد شورتو بپوشونه که هر کاری کرد کیرم تو شورته جا نشد و اونم همش با کیرم ور میرفت منم که داشتم حال میکردم یه دفعه احساس کردم داره آبم میاد اونم حس کرد که کیرم داره سفت تر میشه ادامه داد آبم با فشار تمام ریخت تو دستش و یه آه از هوس کشید. گفت آهان مرد شدی حالا.
  دستشو که کاملا از آب کیر پر بود برد طرفه دهنشو همشو خورد منم دیوونه شده بودم بلندش کردمو یه لب اساسی ازش گرفتم تازه فهمیده بودم چه خبره. انداختمش رو تختو خودمم روش خوابیدم . بولیزه خودمو در آوردم و شروع کردم ازش لب گرفتن. خیلی لبای باحالی داشت. تا تونستم لباشو خوردم. اومدم پایین تر و زیره گردنشو لیس زدم. اومدم پایین تر تا رسیدم به سینهاش. با یه حرکت کرستشو پاره کردم و از این صحنه خیلی خوشم اومد. داشت با تعجب منو نیگا میکرد که این همون پسره خجالتیه؟؟!!! شروع کردم به خوردن سینهاش تا جایی که گفت بسه داره دردم میاد
  اومدم پایین ترو همه جاشو لیس میزدم. شرتشم با همون وحشی گری پاره کردم. شیرجه رفتم رو کسش و حالا نخور کی بخور. با چوچولش بازی میکردمو مک میزدم یه انگشتمم تو کسش بود و عقب جلو میکردم چقدر حال میداد انقدر خوردم که ناله هاش به جیغ تبدیل شد و تکونای شدید میخورد فهمیدم که داره ارضا میشه کارمو سریع تر انجام دادم تا با یه جیغ بلند آروم شد منم چوچولشو کردم تو دهنمو محکم مک زدم دیگه نا نداشت بلند شه.
  گفتم خوب بود؟؟
  گفت عالی بود. بلند شد و شروع کرد به ساک زدن چقدر قشنگ این کارو میکرد. یه بار آبم اومده بود و میدونشتم که به این زودی آبم نمیاد. گفتم بسه میخوام بکنمت. رو کمر خوابید و منم رفتم لای پاش کیرمو رو کسش میکشیدم تا ازم بخواد بکنم تو کسش. یه دفعه گفت بکن توش دیگه…. من کیرتو میخوام…. منم سر کیرمو کردم تو کسش
  گفت یواشتر کیرت از شوهرم گنده تره منم گفتم با همین کیر میخوام جرت بدم!! یدفعه همشو کردم تو کسش نفسش بند اومده بود منم تند تند تلمبه میزدم یه 5 دقیقه ای تلمبه زدم که گفتم خسته شدم. جامونو عوض کردیم و اون اومد بالا کیرمو کرد تو کسش و بالا پایین میرفت. سرعتش کم بود و بهم زیاد حال نمیداد. گفتم میخوام بکنم تو کونت. گفت نه جر میخورم. گفتم نترس. به پشت خوابوندمشو کیرمو یواش کردم تو کونش هنوز سرش نرفته بود که جیغ زد دارم جر میخورم…. بکش بیرون. اما من دیگه حالیم نبود تا آخر کردم توش دیدم بدنش قرمز شدش داشتم حال میکردم. کیرمو تو کونش نیگر داشتم. نفسم نمیکشید. یدفعه داد زد جر خوردم…… منم دستمو گذاشتم جلو دهنش که داد نزنه. دستمو گاز میگرفت. بعده چند دقیقه بی حال شدش منم شروع کردم به تلمبه زدن و اونم داشت زیره من التماس میکرد. تورو خدا بسه… دارم جر میخورم… منم داشتم لذت میبردم بعده 3-4 دقیقه از تو کونش کشیدم بیرون و دوباره کردم تو کسش دیگه درد یادش رفته بودو و داشت لذت میبرد. همینجوری میکردمش خودمم تعجب کرده بودم که چرا آبم نمیاد. تو همین فکرا بودم که دیدم دوباره داره ارضا میشه منم تندتر میکردمش احساس کردم که داره آبم میاد میخواستم با هم ارضا شیم دیگه من داشتم میومدم اونم شروع کرد به لرزیدن و ارضا شد. گفتم من دارم میام چیکار کنم گفت بریز تو منم خوشحال شدم و با تمام توان تلمبه زدم کیرمو با آخرین قدرت زدم تو کسش و تمام آبمو توش خالی کردم. تا حالا انقدر حال نکرده بودم. کیرمو از تو کسش کشیدم بیرون و رفتم و خودمو شستم اومدم تو اتاق و دیدم داره دیر میشه و باید برم خونه رفتم جلو و بوسش کردم و گفتم خیلی ممنون اونم گفت دستت درد نکنه لباسامو پوشیدمو رفتم خونمون. او اون به بعد کاره من شده بود هفته ای دوبار گائیدن مریم....


  نوشته: yzd

 • 5

 • 48
 • نظرات:
  •   Cleverman
  • 8 ماه،3 هفته
   • 7

  • نمیدونم چرا همش فکر میکنم این داستان تکراریه !
   محض احتیاط دیسلایک


  •   Sexohich
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • نخونین که ارزش خوندن نداره این خزعبلات


  •   Roya_khanom
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • داستانها این سایت مثل فیلم‌های فارسی قدیمی میمونه که محتوای همشون مثل هم بود (wanking) (inlove)


  •   Kosdat
  • 8 ماه،3 هفته
   • 3

  • نمیدونم چی بهت بگم


  •   Mahdi076
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • کسشعر تعاونی
   کردی تو کونش نگه داشتی بعد دو ساعت جیغ زد
   بعد کیر گوهی رو کردی تو کسش
   شربتم تو داستانت نداشتی
   دیس


  •   lovely_grl
  • 8 ماه،3 هفته
   • 9

  • دقیقا چرا ی خانوم باید انقد راحت ب سکس با کسی ک خیلی ازش کوچیک تره راضی باشه؟؟؟؟؟
   خب ک چی؟ لامصب منطق فیلمای پورنم شما گاییدید


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 8 ماه،3 هفته
   • 18

  • همین سه چهار روز رو هم تحمل کنیم تا این گوساله ها برن مدرسه و مخش شون !! رو بنویسن دیگه نیان تو سایت


  •   shagholoom
  • 8 ماه،3 هفته
   • 5

  • یه کاری این داستانا با ما کردن که تو زندگی زناشوییمونم راست نمیکنیم


  •   شاه ایکس
  • 8 ماه،3 هفته
   • 10

  • احتمالا شوهر مریم خانوم هوس کون کرده بوده ایشون هم به بهانه تدریس مجلوق مورد نظر رو کشونه اپارتمانش هفته ای دوبار جورشو بکشه!!! (biggrin)


  •   Ariapalang
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • همیشه هم زنه آبشونو قورت میده!!!
   به همین سادگی
   تو که راست میگی، ولی کیر مرحوم مغفور، پیرمرد ناکام، سنان ابن انس تو کون آدم دروغگو


  •   شواليه-ايران
  • 8 ماه،3 هفته
   • 4

  • نميدونم چرا الان فيلماي تخيلي رو ميتونم باور كنم اما داستان تخيلي اين ملجوق رو ن!


  •   بچه-ای-خوب
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • دوستان گفتن که این کسدان تکراری هست!
   این کُسشعر دیگه چیه که یک کونی پلشت و جلقی دوباره اون رو کپی کنه؟!!!


  •   HYPERMAN98
  • 8 ماه،3 هفته
   • 3

  • نمیدونم چرا همه کسانی که زن شوهردار میکنن، کیرشون از کیر شوهر زنه بزرگتر و کلفتتره!!!!


  •   MFM_iran
  • 8 ماه،3 هفته
   • 3

  • شما پشت کامپیوتر می‌نشینید چجوری میتونید باهاش کار کنید اصلا صفحه مانیتور را می‌بینید؟ آخه ما آدمها جلوی کامپیوتر میشینیم.


   دوباره یه جقی متوهم اومد اینجا کوس شعر تلاوت کردن
   از کونش کشیدم بیرون کردم تو کوسش؟ کونی بچه
   تو گوه خوردی اینکارو کردی لجن متعفن


  •   mohammad 47007
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • قبلا تو اویزون بود این داستان جقی


  •   Cukur
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • الهی العفو


  •   پگولاخ
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • مامانت هم زير همسايه طبقه وسطى خوابيده بود عنتر


  •   ali.gh061
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • طبق معمول بازم دیس ..رای با اکثریته الان تعداد دیس ها بیشتره .ممنونم از دوستانی ک خوندن و نظر دادن .با دیس و لایک هاتون متوجه میشیم داستان ارزش خوندن داره یا نه وقت نزاریم.16 منم


  •   لاکغلطگیر
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • آبت رو خورد و بعد ازش لب گرفتی؟مزه ی خاصی نمیداد؟
   لخت شد،کیرت خوابید،دست زد بهش آبت اومد،دوباره دست نزده بهش،سیخ شد و از کُس و کون کردیش؟
   طبق معمول همه ی خالی بندی ها و توهمات نویسنده ها،به قول دوستمون کیر نویسنده ها از کیر شوهر جنده ها خیلی کلفت تره


   برو عمو،برو


  •   m...h...a...
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • فقط اونجا که گفتی من دارم میام...ابله باید بگی مال من داره میاد..در ضمن اصل داستان این بوده که به بابات گفتی میخای بری مکانیکی یاد بگیری اونم گفته برو پیش همسایه که مغازه مکانیکی داره.بعد اونم تورو دیده و خوشش اومده ی دست کونت گذاشته توام حال کردی..دیگه هفته ای دوبار بهش کون میدی..دیسلایک


  •   zanposhmikhama
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • یا دوستان تازه وارد هستن یا آلزایمر دارن.این داستان با یک اسم دیگه هفت هشت سال پیش اینجا بود.کله کیری کپی کار


  •   Sepidarsal
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • پدرسگ از قدو وزنش نگفتی


  •   sexyyyboyyy666
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • نمیدونم کجای کار لنگ میزنه!؟ تو داستانای شهوانی، همه زنا مخ مردا رو میزنن و میبرنشون تو جا و با ترفند و حقه نقشه شومشون رو پیاده میکنن ........!
   ولی تو واقعیت یارو زن خودشم به این راحتی نمیتونه بکنه


  •   doki-kar balad
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • خدا لعنت کنه کسی که گلنار تقلبی وارد بازار کرده
   جنس هم جنس های قدیمی!


  •   hamid30gari
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • تا اونجا که کرسته رو برداشت پرسید بهم میاد بیشتر نخوندم و احساس کردم از اونایی هستی که خواننده رو یه احمق فرض میکنی در صورتی که احمق تویی و هفت جد و آبادت.
   همون اول که گفتی بدن سکسی داشت فهمیدم یه جقی بدرد نخور هستی و ایناهم ساخته ی فکر مریضته.من موندم چرا همه تو داستانا بدناشون سکسیه و هرکسم میگه من باید این رو بکنم بدون مشکل میکنه.والا ما که زیدای خوشگل و خوش هیکلون که میگفتیم دیگه بدن بهتر از این وجود نداره لخت میکردیم یا کلا شکم بودن یا کپل.ولی تو اینجا ماشالا همه الکسیس.
   دیسلایک
   موفقم نبودی مهم نیست.


  •   آتشکده_عشق
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • تکراریه دیسلایک


  •   Xknight.1
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • گوزو. خودتی


  •   حمید10
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • وای روده بُر شدم از خنده، البته از نظرات جالب دوستان.
   راستش وقتی داستانو میخوندم و خودمو جای این آقا تصور میکردم، جایی گفت خانمه با شلوارک اومده کنارش نشسته، والا اگه من میبودم بدون تعارف و در کسری از ثانیه چنان میکردم تو کسش که اصلاً نمیفهمید از کجا خورده.
   ایییین همه مقدمه نمیخواست خنگوووول


  •   Alisan_71
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • همه قدیمیا دستا بالا؟ حدود ۴-۵سال پیش اینو خوندم و تکراریه.
   به تاریخ ثبتنامم نیگا کننین، شهوانی رو ما معروف کردیم


  •   Alfaalfa
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • تكراري بود


  •   M_O_o
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کصوشر نگو


  •   mariii_a
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • كدوم زني ميزاره از كونش دربياري بكني تو كسش ! خله مگه!؟
   ديسلايك


  •   mamad_j.k.d
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • لاشی ننویس یا حداقل صابونت رو عوض کن


  •   babak.znj.sex
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کوسکش داستانت تکراریه


  •   Titannnn
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • یه لحظه شدی عمو جانی کخ لامصب همه چیرو دریدی رفت کون کش جقول اخه تو مغز کیریت چی میگذره که از این داستانا می نویسی راستی خانومه همسایه برات شربت نیاورد


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو