ممه های قرمز از اسپنک

  داشتم پله های خونه شو بالا میرفتم.
  استرس تمام وجودمو گرفته بود.
  استرس این که نکنه بلد نباشم سکس کنم،نکنه از سینه های بزرگ تر از کاپ cخوشش بیاد،نکنه کارم خوب نباشه....
  به در خونش رسیدم و در زدم ،مواظب بودم که کسی منو نبینه،مخصوصا با اون مانتو ی تنگ و ساپورت و آرایش غلیظ.
  درو باز کرد،نفسم تو سینم حبس شده بود منتظر یه خوش آمد گویی بزرگ بودم با کلی بوس و بغل اما اون این چیزا تو سرش نبود فقط گفت بدو تو بدو تو الان یکی میبینه،حس اضافه بودن بهم دست داد.
  رفتم تو و نشستم رو مبل توی هال.
  اومد نشست کنارم با یه لبخند بزرگ،خب با خودم گفتم پس اونم استرس داشت که خوش آمد گویی نکرد. کنار هم نشسته بودیم و من سعی کردم یکم دلبری کنم که یخا آب شه.
  پاهامو انداختم رو هم و ساپورتم یکم نازک تر شد،جوری که سفیدی رونم معلوم بود.روسریمو باز کردم و گذاشتم رو دسته مبل.هم استرس داشتم هم هیجان و خب راستشو بگم وقتی به بدنش نگاه میکردم و فکر میکردم که قراره برم تو بغلش و ناله کنم یکم داغ میشدم.
  رومو برگردوندم و نگاهش کردم؛اونم نگام کرد. ازم پرسید که آدرسو راحت پیدا کردم یا نه .دستامو تو دستش گرفت گفت وای تو چرا یخ کردی
  خودم اصلا فکرشو نمیکردم بفهمه استرس دارم فک میکردم که داغم و آماده.
  ولی مثل این که نبودم.
  بلند شد گفت بریم تو اون اتاق که تاریکه یکم گرمت کنم.
  آروم مثل بره ساکت دنبالش رفتم.
  رفتیم رو تخت و من برای اولین بار رفتم بغلش و سرمو گذاشتم رو بازوش
  حسش عاالی بود.احساس راحتی میکردم،فک کنم اون هم آرامش پیدا کرد و استرسش کم شد.روم به سمت صورتش بود و اون داشت سقفو نگاه میکرد،یکم راجب عکاسی و رشتش و هنر حرف میزد داشت همینجوری حرف میزد که از یه موضوع جالب و خنده دار حرف زد و من اونقدر مست و خمار سکس بودم که اصصلا یادم نیست چه کُسی گفت.میدونم خده دار بود که دوتامون خندیدیم؛بعد این که خندمون تموم شد و شل شدیم یهو لبامو بوسید،ناخودآگاه چشمام بسته شد؛داشتم به این فکر میکردم که بلاااخره شروع شد.حدود 10 ثانیه لب گرفتیم و اون اومد روی من.
  پاهامو باز کردم و از روی لباس کیرشو به کسم میمالید،هنوز هیچی نشده بود عطش سکس کردن داشت دوتامونو میکشت.
  همزمان کیرشو به دسط پام میمالید و گردنمو میخورد.
  به عقب هولش دادم و بلند شدم که مانتو و سوتینمو درارم،اونم بیکار نموند و دکمه های پیراهن سفیدشو باز کرد.دوتامون خیره به بدن هم دوباره به هم پیچیدیم.با سرعت بیشتری لب میگرفتیم و نفس نفس میزدیم.قفسه سینشو روی سینم گذاشت و گرمای بدنشو کامل حس کردم.دستشو گذاشت رو نیپلم(نوک سینم)و آروم نیشگونش گرفت .دوتا سینمو تو دستاش گرفت و زبونشو کشید رو دونه دونه نیپلام،همزمان به چشمام نگاه میکرد،موهاش افتاده بود پیشونیش و چشماش شبیه یه فاکر حرفه ای بود.نیپلمو گاز محکم گرفت و من چشمامو بستم و گفتم آخ.
  رفت پایین تر و روی شکممو بوسید آروم آروم بوسه زد تا به ساپورت و شورتم رسید.نگام کرد و سریع دستشو کرد لای شورتم و دوتاشو با هم از پام دراوورد .حس لخت بودن بهم دست داد البته از نوع خوبش.مثل یه ستایشگر به پاهام نگاه کرد و دست کشید روی رونام و بعد دستشو برد لای کسم انگشتاشو برد دم سوراخ کسم و خندید ،گفت خیسه،میخوایش؟آره میخوای بذارم تو کست؟
  نفس نفس زدنم شدید تر شد .میخواستمش با تمام وجودم کیرشو میخواستم.
  دوباره اومد روم وسط پاهام بود و دکمه شلوارشو باز کرد و کیرشو از لای شورتش آوورد بیرون و خودشو نزدیک من کرد و سر کیرشو کشید رو کلیتروسم(چوچول)روم خم شد و در گوشم گفت میخوای بذارم توش ؟هان؟نفسای داغش به گوش و گردنم میخورد
  دوباره پرسید کیرمو میخوای؟
  من غرق شهوت بودم گفتم آره میخوامش تروخدا بذارش تو کُسم نمیتونم تحمل کنم
  دوباره خندید و گفت ای جان!حشری شدی خانوم؟
  کیرشو میکشید رو کسم،حتی سر کیرشو برد داخل ولی تا آخر نکرد توش میخواستم بزنم زیر گریه و خواهش کنم
  بهش گفتم جرم بده تروخدا فقط بکن توم دارم از شهوت میمیرم
  مست غرور و خوشحالی شده بود
  اومد لبامو خورد و کیرشو از کسم دور کرد فک کردم نمیخواد بکنه که یهو کیرشو تا آخر با تمام سرعتی که میتونست کرد توی کُسم.
  اونقدر سوپرایز شدم و سفت خودمو گرفته بودم که یه آه بلند کردم.شروع کرد سریع تلمبه زدن اونقدر سریع بود که تمام تنم تکون میخورد و جابه جا میشد گردنمو تو چنگش گرفته بود نه اونقدر که خفم کنه.کیرشو تو تمام واژنم حس میکردم .پشت سر هم تلمبه میزد و سر کیر داغش داشت تو شکمم جلو و عقب میشد ،ضربان قلبم بالا رفته بود و لبامو گاز میگرفتم که نَلَرزَم.
  چنگ انداختم به ملحفه ها.تو چشمای هم نگاه میکردیم و من ناله میکردم بعد از 4 دقیقه حس کردم واژنم داره منقبض میشه ،کُسم با شدت میلرزید و مث مار به خودم پیچیدم اون همچنان داشت تلمبه میزد و گرنمو فشار میداد و به سینه هام اسپنک میزد ،سینه هام قرمز شده بود،و جای انگشتاش مونده بود.
  بعد از 3 دقیقه اونم ارضا شد،و برای آخرین بار با لذت و آخ گفتن کیرشو هول داد تو کُسم.
  متوقف شد و افتاد کنارم.دوتامون از لذت و خستگی چشمامونو بستیم و لش کردیم .من رومو به دیوار برگردوندم و به پهلو خوابیدم.اون دید که رومو برگردوندم اومد بغلم کرد و شونمو بوس کرد.منم ازش لب گرفتم ،منو از خودش جدا کرد و به کونم اسپنک زد و گفت سیر نشدی؟بیا اینجا ببینم و منو برد سمت خودش که دوباره منو بکنه،ایندفه پوزیشن کاو گرل انجام دادیم،تمام کیرش توی کُسم بود و بالا پاییم میکردم و سینه هام مثل ژله بالا پایین میرفتم تا این که آبش اومد و کیرشو از تو کُسم دراوورد و کرد توی دهنم و سرمو فشار داد ،کیرش تو دهنم جا نمیشد و داغ بود آبش تو دهنم اومد و تا آخر خوردمش ،از کنار دهنم زده بود بیرون و شبیه دخترای پورن هاب شدم.
  رفتیم تو حموم که بدنای عرق کردمونو بشوریم .زیر دوش همو بغل کردیم و منو بوسید.اومدیم بیرون و لباسامونو پوشیدم و من اسنپ گرفتم و رفتم خونه که یه دل سیر خوابیدم .


  نوشته: ؟

 • 4

 • 10
 • نظرات:
  •   kia938a
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • اولم(:
   نمیدونم چرا زمونه جوری شده همه میرن میدن میکنن ولی توکوچه ومحل ما همه چادرین تازع سیبیلم دارن نکنه ما عقب افتاده ایم یا اونا بیش از حد جلو افتادن(:


  •   Ares.1
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • تبلیغ اسنپ؟!
   دیگه فایده ندااره ، با اون داستانی ک پیش اومد دیگه عمرا ب اسنپ اعتماد کنیم :-D
   جدا از شوخی ، داستانت بد نبود فقط کلمه های قلمبه سلمبه بکار نبر خیلی .... خاکی باش ،راحت باااش


  •   teen...wolf
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • یادش بخیر ی روزگاری دخترا با حیا و خواستنی بودن احساس لخت بودن نمیکردن واسه اینکه کیر دیر بهشون برسه نمیزدن زیر گریه التماس نمیکردن جرشون بدی و فلان.. خلاصه خیلی خواستنی تر بودن... (خخخ بعد سکس هم نمیخوابیدن)


  •   ARYA52
  • 6 ماه،1 هفته
   • 9

  • اووووو بس:
   وری گوز ، شما کیلی(خیلی) نیپل داشت ، کاپ سی شما وری گوز، کلیتوریس شما نایس، شما کیلی کاو گرل نبود ، شما بیشتر دانکی گرل چه گفت به فارسی، شما کیلی الاغ، شما پلیز دیگر کستان ننوشت، شاخ کاو در واژن یو


  •   sashaarian
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • چرا این داستان توش شربت نداشت ؟:)چرا برات شربت نیاورد!؟


  •   Fuckmehurder
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • دتس ماین?


  •   Emperatoorxxx
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • دهنت سرویس فکر کردم سرکلاس آناتومی نشستم


  •   shureshy
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • درکل بدک نبود ترجیحا ننویس دیگه


  •   parto_banoo
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • مثلا سعی کردی خودتو متخصص اصطلاحات جنسی نشون بدی ؟؟
   داستانت کسشری بیش نبود


  •   royaei
  • 6 ماه
   • 2

  • خوب نوشته بودی فقط اون اصطلاح هایی که بکار بردی نکته منفی داستانت بود که شاید هرکسی معانی اونهارو ندونه وباید تمرکز کنه تا بفهمه چی نوشتی و منظورت چی بوده ؛
   آخه هر کسی که مثل شما انگلیسیش فول نیست بفهمه چی نوشتی ؛
   ادامه بده
   موفق باشی


  •   Hell_Hunter
  • 6 ماه
   • 0

  • خانوم قهوه ای هستی
   خودتو بشور
   بعد بیا ببینم چی میگی


  •   Momoooam
  • 6 ماه
   • 0

  • کسخل شماره ۱۰ خوب جمع کسخلامون دو رقمی شد خخخخ نظر رفیقمو درباره تبلیغ اسنپ اینه که اسنپ رو کامل خانوادگی پاک کردیم و جز لیست تحریما اضاف کردیممم خخ حکومتی داریم (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو