داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

منم و زنم و برادر خانمم

1399/02/24

من اسمم امیره و اسم زنم فریبا. من ٣٠ سالمه و فریبا ٢٦ سالشه و دو ساله ازدواج كردیم. من یه برادرخانم دارم اسمش پیامه و ١٨ سالشه. یه روز شهریور بود تصمیم گرفتیم بریم ابگرم لاریجان. پیام رو هم خودمون بردیم. وقتی رسیدیم یه سوییت اجاره كردیم كه حموم ابگرم تو خود سوییت بود. وسایلو خالی كردیم و رفتیم تو سوییت. لخت شدم رفتم حموم و حسابی كف حموم و حوضچه رو شستم و شیر رو باز كردم تا پر بشه. بعدش رفتم با پیام مغازه خرید كردم و واسه شب دل و جیگر و سایز مخلفات گرفتیم تا كباب كنیم. برگشتیم سوییت و استراحت كردیم و اب كه پر شد با پیام رفتیم حموم كه بریم تو اب داغ. اولش جرات نداشتیم خیلی داغ بود. بالخره دل رو زدیم به دریا رفتیم داخل اب. اولش سوختیم ولی بعدش عادی شد. فریبا رو هم صدا زدم كه مایو یكسرشو بپوشه بیاد تو اب. اولش قبول نمیكرد آخه جلو پیام رعایت میكرد ولی با اصرار من راضی شد. فریبا لخت شد و اومد تو حموم پیام زیرچشمی نگاش میكرد آخه فریبا خیلی جذاب و خوش هیكل بود منم بروم نمیاوردم میذاشتم نگاش كنه راستش از نگاه اون منم حشرم زده بود بالا. فریبا هم اولش نمیتونست بیاد تو اب ولی اونم بعد از مدتی اومد تو اب و عادی شد واسش. گرفتمش بغلمو و دستامو گذاشتم دور كمرش یواشكی دور باسنشو میمالیدم ولی پیام حواسش بود بهمون. فریبا درگوشم میگفت پیش پیام زشته منم میگفتم بیخیال بابا داداشته غریبه كه نیست. بعدش از گرما نفسم گرفت با لگنچه تو حموم كف حموم رو اب زدم و به پشت دراز كشیدم.

چند دیقه بعد فریبا هم با پیام اومدن از اب بیرون. پیام لبه حوضچه نشست. منم دستامو باز كردم به فریبا گفتم بیا بغلم دراز بكش. فریبا قیافشو یجوری كرد گفتم ااا زشته پیش پیام گفتم بیا بابا داداشته لوس نكن خودتو. فریبا هم با ناز و عشوه اومد بغلم دراز كشید و منم با دستام پشتشو میمالیدم و فریبا هم كیف میكرد. با دستام پشتشو میمالیدم و دستمو میبردم پایین از بغل مایوش دستمو میبردم تو و باسنشو میمالوندم و به نوعی ماساژش میدادم. پیام كه رو همون لبه نشسته بود تكیه داده بود به دیوار با كنجكاوی نگامون میكرد فك كنم اونم حشری شده بود چون كیرش سفت شده بود از رو شورت معلوم بود. فریبا هم روشو طرف دیگه كرده بود كه خجالت كمتر بكشه. ولی از مالیدن من لذت میبرد. منم اروم دستمو بردم لای كونش و سواخ كونشو میمالیدم و اروم انگشتمو بردم پایین رسوندم به سوراخ كسش و شروع كردم دور سوراخ رو مالوندن و اروم انگشتمو كردم تو سوراخ كسش. فریبا یه تكونی خورد فهمیدم اونم تحریك شده و حشرش زده بالا. فریبا سرشو اورد بالا و تو صورتم نگاه میكرد به حالت خمار یه نگاه هم به پیام كرد و دوباره منو نگاه كرد. منم لبخند زدم با با اونیكی دستم سرشو گرفتم و چسبوندم صورتشو به خودم و شروع كردم لباشو خوردن. اونم دیگه حسابی حشری شده بود و همراهی میكرد. الان دوتایی داشتیم جلو پیام معاشقه میكردیم و لب همدیگه رو میخوردیم. پیام هم از رو شورتش كیرشو آروم میمالید. همینطور كه لبای فریبا رو میخوردم كس فریبا رو میمالیدم و انگشتمو میكردم توش. ناله فریبا بلند شده بود با دستم بند مایشو در اوردم و اروم اروم كل مایشو در اوردم و فریبا از خجالت روشو سمت پیام نمیكرد ولی از بس حشری شده بود كه چیزی هم نمیگفت. حالا دیگه فریبا كاملا لخت جلوی من و پیام رو بغلم دراز كشیده بود. منم دستمو بردم سمت شورتمو درش آوردم بعد فریبا رو از بغلم جابجا كردم اوردمش كنارم بغل تو بغل لب همو میخوردیم بعد رفتم سراغ ممه هاش و حسابی خوردمشون بعد رفتم پایین رسیدم به كسش و جلوی پیام كس فریبا رو میخوردم و فریبا هم از شهوت ناله میكرد گاهی هم وسط ناله كردناش یه نگاه شوت الود به پیام میكرد. فك كنم دیگه خجالتش ریخت كه هیچی تازه خوششم اومده بود جلوی داداشش لخته و من دارم كسشو میخورم. به پیام اشاره كردم شورتشو در بیاره و بیاد نزدیك فریبا. پیام هم از خدا خواسته شورتشو در اورد و نشست كنار فریبا. فریبا چشش به كیر پیام افتاد چشاش برق افتاد و با شهوت كیر پیامو نگاه میكرد و لباشو گاز میگرفت. به پیام اشاره كردم كه سرشو نزدیك فریبا كنه و باهاش معاشقه كنه. پیام هم همینكارو كرد. صورتشو برد نزدیك فریبا و صورتشو بوسید و رفت سراغ لبای ناز فریبا و شروع كرد به خوردن لباشو فریبا هم دستشو برد طرف سر پیام و سرشو بغل كرد و با ولع لبای پیام رو میخورد و بهش لب میداد. فریبا و پیام زبوناشونو تو دهن هم میكردن و زبون همو میخوردن و من لذت میبردم از دیدن این صحنه.
بعدش كیرمو بردم سمت دهن فریبا و پیام رو فرستادم ممه و كس فریبا رو بخوره. فریبا كیر منو میخورد و پیام بعد خورردن ممه های فریبا رفت سراغ كس فریبا و با لذت كس فریبا رو میخورد و زبونشو تو كس فریبا فرو میكرد. فریبا هم در حالیكه كیر منو میخورد منو و پیام رو نگاه میكرد و از شهوت و لذت خمار بود و ناله میكرد.
بعدش منو پیام جامونو عوض كردیم و من پاهای فریبا رو دادم بالا و كیرمو اروم گذاشتم دم كس فریبا و كردم توش بعد سرعتمو زیاد كردم و تو كس فریبا تلمبه میزدم و پیام هم كیرش تو دهن فریبا بود و فریبا واسش ساك میزد كه ابش در اومد و فریبا همشو خورد و همچنان كیر پیام رو میمكید. منم همچنان تلمبه میزدم تو كس فریبا و فریبا لذت میبرد و اه وناله میكرد فك كنم كه چه عرض كنم صداش از پنجره حموم مطمئن بودم بیرون میرفت. آخه انگار پشت پنجره یه دختر و پسر بودن و صدا رو میشنیدن و اروم میخندیدن.
فریبا رو چهار دست و پا كردم و از پشت گذاشتم تو كسش و تلمبه میزدم و پیام هم كیرش تو دهن فریبا بود و فریبا با ذوق واسش ساك میزد و با یه دستش تن پیام رو نوازش میكرد معلوم بود خیلی داره لذت میبره از برادرش. بعد چندبار تلمبه زدن ابم اومد و ریختم تو كسش. چون خودش دوس داشت و گفت كه قرص میخوره. بهدش پیام رفت فریبا رو خابوند رو كف حموم به پشت خابوندش و خودش هم رفت بغلش لباشو خورد و كیرشو راهی كرد تو كس فریبا و تلمبه میزد و همینطور كه فریبا رو میكرد لب و ممه های فریبا رو میخورد. منم میدیدم و حال میكردم. بعد چند دقیقه تلمبه زدن اب پیام اومد و ریخت تو كس فریبا. فریبا چندباری ارضا شده بود. سه نفری كنار هم دراز كشیدیم تا كمی استراحت كنیم دستمو بردم زیر سر فریبا و پیام هم اون سمت فریبا كنارش دارز كشید و خاهرشو بوس میكرد. یكنم كنار هم دراز كشیدیم و من دوباره حشرم زد بالا و رفتم لبای فریبا رو خوردم و فریبا هم حشری شد و اونم همراهی كرد و لبای همو میخوردیم. پیام هم از پشت چسبید به فریبا و گردن فریبا رو لیس میزد. فریبا بدجور حشری شده بود و ناله میكرد. منم با دستم كون فریبا رو گرفته بودم و با انگشتام سوراخ كون فریبا رو میمالیدم تا شل بشه تصمیم داشتم كه من بكنم تو كسش و پیامو بگم بكنه تو كونش. در حالیكه من لبای فریبا رو میخوردم پیام رو اشاره كردم بره كون و كسشو بخوره و پیام رفت سراغ كون فریبا و شروع كردن به خوردن و لیسیدن كس و كون فریبا. با انگشت سوراخ كون فریبا رو نشون دادم و پیام موضوع رو گرفت و رفت سراغش و زبونشو تو كون فریبا فرو میكرد منم كیرمو گذاشتم لای كس فریبا. بعد اروم كیرمو. گذاشتم تو كس فریبا و پیام هم اومد كنار فریبا دراز كشید و كیرشو گذاشت دم سوراخ كون فریبا و فریبا فهمید موضوع چیه چشاش گرد شده بود. پیام اروم كیرشو كه تف زده بود گذاشت تو كون فریبا و اروم فرو كرد توش. اولش فریبا دردش اومده بود ولی بعدش اروم شد و داشت لذت میبرد. حالا من از كس و پیام از كون فریبا رو میكردیم فریبا وسطمون حال میكرد و لذت میبرد. پیام الش زودتر اومد و به پیام گفتم ابشو خالی كنه تو دهن فریبا و فریبا هم خوشش اومد و اب پیام رو خورد بعدش كیر پیام رو مكید و وقتی پیام كیرشو از دهن فریبا در اورد منم كیر پیامو كردم تو دهنمو واسش میك میزدم و پیام و فریبا خندشون گرفت و همینجور كه كیر پیام رو میخوردم تو كس فریبا تلمبه میزدم و فریبا ناله میكرد و پیام دوباره تحریك شد و ابشو تو دهنم خالی كرد منم ابمو تو كس فریبا… حسابی حال كردیم همدیگه رو شستیم و رفتیم بیرون و نفری یه موز خوردیم و قرار شد تو دو روزی كه اینجاییم حسابی حال كنیم.
واسه شب دل و جیگرو اماده كردیم كباب كردیم و زدیم به بدن بعدش رفتیم تو حیات سوییت و دور یكی از میز صندلیهایی كه تو حیات اون سوییت بود نشستیم كه چشمون افتاد به سوییت بغلیمون كه یه دخترو پسر دم درش بودن و حدس زدیم كه اونا بودن صدامونو میشنیدن و میخندیدن و چششون افناد به ما بازم خندشون گرفت و منم با لبخند جواب دادم. دختره حدود ٢٠ سال و پسره همسن پیام بنظر میرسید كه باهم خواهر برادر بودن. لبخندزنان اومدن سمتمون و سلام كردن و جواب سلام دادیم و تعارف كردیم كنارمون نشستن. پسره كه اسمش علی بود اومد كنار من و پیام نشست و دختره هم كه اسمش نسرین بود كنار فریبا نشست. علی یواشكی در گوشم گفت حسابی خوش گذشتا و منم چشمك زدم گفتم جات خالی خیلی. بعد فهمید پیام برادرخانوممه گفت پیام نفهمید چیزی. گفتم بابا سه تایی داشتیم حال میكردیم كه حسابی شوكه شده بود گفت جدی میگی گفتم عاره میخایی از پیام بپرس. پیام هم لبخند میزد و علی گفت عاخه چطور ممكنه. گفتم خب دیگه اینجوریاس و دوس داری تو و خاهرتم بیایین تو جمع. اولش رفت تو فكر و بعدش گفت قبوله. بعدش رفت سمت نسرین خاهرش در گوشش یه چیزی گفت و خاهرش به نشونه تایید سرشو تكون داد و بعدش علی اومد پیشم و گفت نسرین اوكی داده. واسه همین ٥ نفری رفتیم تو سوییت ما و قرار شد سریع كارمونو بكنیم كه كسی شك نكنه و پدر و مادر نسرین كه رفته بودن خرید بهشون زنگ زدن و گفتن ما با این سوییت بغلیا دوس شدیم و ایكس باكس اوردن و میریم باهم بازی كنیم و پدر و مادرشون هم اوكی دادن. رفتیم داخل سوییت بدون مقدمه من و علی و پیام رفتیم فریبا رو لخت كردیم و بعد رفتیم نسرین رو لخت كردیم و بعد خودمون لخت شدیم. علی و پیام و فرستادم سراغ فریبا و منم رفتم سراغ نسرین. وای خدا نسرین چه بدن سفید و تراشیده ای داست بغلش كردمو دستنو دور كمرش حلقه كردم و فشار دادم سمت خودم و كیرم رو گذاشتم لای كسش و شروع كردم لبا و گردنشو خوردن و بعد رفتم سراغ ممه هاشو خوردم. بعد كمی خوردن بردم نشوندمش رو مبل و رفتم بغلش و ممه هاشو خوردمو رفتم سراغ كسش و حسابی كسشو سوراخشو خوردم و تو دهنم ارضا شد. بعدش فهمیدم كسش پرده نداره و دوس پسرش كه هنوز باهاش دوسته پردشو زده.
بلند شدم خواستم كیرمو بذارم تو كسش كه گفت میخواد كیرمو بخوره میگفت خیلی از ساك زدن خوشش و میاد و دوس داره كیرمو بخوره واسه همین منم از خدا خاسته كیرمو بردم دم دهنش و نسرین كیرمو گذاشت تو دهنش و با ولع میك میزده. رومو سمت فریبا اینا كردم دیدم پیام و علی فریبا رو از جلو و پشت بغل كردن دارن لب و گردنشو میخورن و كیر پیام تو كس فریبا و كیر علی تو كونشه و دو نفری دارن تلمبه میزنن و فریبا هم حسابی لذت میبره با دیدن صحنه بدجور حشری شدم و ابم اومد و نسرین همه ابمو خورد و بعد رفتم سراغ كسشو اروم فرو كردم تو كسش و تلمبه زدم بعد برش گردوندم و از پشت كردم تو كسشو با انگشت سوراخ كونشو فشار میدادم تا نرم و گشاد بشه و میخاستم نسرین رو هم دو نفری بكنیم. به پیام اشاره كردم كه بیاد و دو نفری نسرین رو كردیم و بعد جامونو عوض كردیم و بعدش به علی گفتم جاشو با پیام عوض كنه. منو علی دو نفری نسرین رو حسابی كردیم و پیام هم داشت فریبا رو میكرد تا اینكه هر پنج تامون ارضا شدیم. البته اینم بگم قبل ارضا شدن نسرین یبار كیر علی رو از توكس نسرین در اوردمو واسش ساك زدم، آخه من یجورایی از پسرای نوجون خوشگل هم خوشم میاد و بدم نمیاد باهاشون سكس كنم. خلاصه با علی و نسرین خدافظی كردیم و نشستیم سه نفری پای تی وی فیلم ببینیم و سه نفری لخت رو مبل نشستیم طوری كه فریبا وسط منو پیام بود و دونفری فریبا رو میمالیدیم. هرچند دوباره حشرمون زد بالا ولی دیگه انرژی نداشتیم واسه سكس مجدد. رفتم از تو یخچال سه تا نوشیدنی خنك اوردیم و خوردیم. بعد فیلم تصمیم گرفتیم بخابیم و سه نفری رفتیم رو تخت دونفره خابیدیم. فریبا اومد وسطمون دراز كشید و منو پیام فریبا رو میمالیدیم و موقع همین مالیدنا فریبا اومد لبامو شروع كرد به خوردن كه فهمیدم بازم دلش سكس میخاد كه با پیام حسابی كردیمشو به فریبا و خودمون حال دادیم و بعدش گرفتیم تا ظهر خابیدیم. خلاصه تو این یكی دو روزی كارمون شد سكس و لذت و یبار دیگه هم ردیف كردیم و علی و نسرین رو هم مجددا اوردیم و ٥ نفری سكس كردیم. شماره علی و نسرین رو ازشون گرفتیم چون اونا هم مثل ما بچه تهرون بودن قرار شد هفته ای یبار قرار بذاریم خونه ما و سكس كنیم. حتی یبار هم علی و امیر دوس دختراشونو نسرین هم دوس پسرشو كه اسمش آرش بود رواورد و دسته جمعی سكس گروپ میزدیم و خلاصه خیلی حال میكردیم و لذت میبردیم.

نوشته: امیر


👍 7
👎 40
106721 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

878407
2020-05-13 19:38:19 +0430 +0430

این کستان رو هم یکماه پیش گذاشتن اینجا و تکراریه!!فکر کنم عوامل صدا سیما به شهوانی نفوذ کردن!!!😁


878411
2020-05-13 19:39:29 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی

4 ❤️

878413
2020-05-13 19:40:57 +0430 +0430

بفرما کونی کردن امیرا کم بود بی غیرتشونم کردین (dash)

لامصب خوبه جون نداشتین اینقدر اون فریبای بد بختو کردین جون داشتین چی کار می کردین؟!!

پ.ن: اکثر زن ها از این نوع رابطه ام اف ام بدشون اون میاد اونایی هم که دنبال این نوع رابطه هستن برای یه دسته نهایت دو دست توی لامصب n دست این بدبختو کردین!!


878417
2020-05-13 19:42:23 +0430 +0430

یه کستان تکراری و کسشعر

6 ❤️

878426
2020-05-13 19:45:40 +0430 +0430

تکراری بود اع

3 ❤️

878430
2020-05-13 19:47:42 +0430 +0430

تکراری+ترویج بی غیرتی+جنده کردن همسر =دیس

4 ❤️

878436
2020-05-13 19:51:55 +0430 +0430

برو گوهتو بخور،کسکش،با این داستان تخمی تخیلیت

3 ❤️

878437
2020-05-13 19:52:43 +0430 +0430

کسکش شمابعدازاینکه ابتون میادم کیرتون نمیخوابه؟

2 ❤️

878438
2020-05-13 19:52:59 +0430 +0430
NA

وای خیلی خوارکسه ای با یه تیر دو‌ نشون زدی

0 ❤️

878459
2020-05-13 20:01:43 +0430 +0430

از اسمت معلومه کونی هستی پس نمیخونن

2 ❤️

878471
2020-05-13 20:08:31 +0430 +0430

خریدار سهام عدالت

0 ❤️

878488
2020-05-13 20:29:30 +0430 +0430

کپی شده و تکراری
اسم ها عوض شده و استخر به حمام تبدیل شده
تازه اپ شده ! اپ شدش هم دزدی و قدیمی بود از سایت آویزون
باشد که امیر های کونی رستگار شوند

3 ❤️

878496
2020-05-13 20:42:58 +0430 +0430
NA

جاكش خاك بر سرت كپي هم بلد نيستي اسم شخصيتها رو عوض كردي اسم نويسنده رو كه همون امير قبليه

2 ❤️

878501
2020-05-13 20:49:13 +0430 +0430

تکراریه جناب دزد

2 ❤️

878509
2020-05-13 20:57:40 +0430 +0430

چرا تگ تابو نخورده ؟!خوشبحال پدرزنت با این بچه ها و داماد … (dash) (dash) (dash)

4 ❤️

878529
2020-05-13 21:59:18 +0430 +0430

عه پس اون فیلم شما بود

0 ❤️

878535
2020-05-13 22:16:17 +0430 +0430

همه اینا رو با اشاره گفتی؟

1 ❤️

878552
2020-05-13 23:33:42 +0430 +0430
NA

مگه فیلمه سوپره
بازم فیلم سوپر هم این شکلی نیست

1 ❤️

878563
2020-05-14 00:07:10 +0430 +0430

یعنی برو ( (wanking) )

داستان تکراری بدون حتی یه واوش جابجا بشه

کسخل ، جقی

دیس

2 ❤️

878580
2020-05-14 01:47:49 +0430 +0430

داستان تکراری
نخونده دیس تو ماهتتت

1 ❤️

878589
2020-05-14 03:03:42 +0430 +0430

تکراری (dash)

1 ❤️

878597
2020-05-14 03:25:23 +0430 +0430

فکنم 200 بار اسم فریبا رو تو داستانت اوردی
بعدشم مگه چقدر کمر دارید ک تو دوروز این همه سکس کردید.
البته دم فریبا گرم ک گذاشت داداشش بکنتش خیلی بده داداش تو کف بمونه
داداشارو تو کف نذارید…

0 ❤️

878603
2020-05-14 04:02:44 +0430 +0430

تکراری بود

1 ❤️

878619
2020-05-14 05:20:31 +0430 +0430

🌹

0 ❤️

878631
2020-05-14 05:54:16 +0430 +0430

کنا جان این همون داستانه که برادر خانمه بهنام اسمش بود خاک توسرت فقط همه چیش همونه

0 ❤️

878632
2020-05-14 05:56:29 +0430 +0430
NA

علی روانی

0 ❤️

878635
2020-05-14 06:29:59 +0430 +0430

هرکی تو خیالش میخواد زنشو جنده کنه میگه بردمش بازار شلوغ و همه مردا هم اونجا کص و کونشو مالیدن.اخه زن طلا اولا که تو گه خوردی.تو بازار یه مرد یه زنو بماله اول از همه خود زنه جرررش میده،اگر حتی زنه هم پایه باشه،اینقدر فردین و فضول هست که جرررش بدن.
دوما: اخه کونی مالیدن به کون یه زن تو بازار،خایه شیر میخواد که تو مملکت ما اگر صد نفر همچین خایه ائی داشتن،الان وضعمون این نبود
سوما:اخه خارکسده ها انگار مردائی که میان بازار،صبح پامیشن میگن خوووب امروز بریم تا شب بازار ببینیم کون چندتا زنو میمالیم.
اخه حداقل یکم تو گفتن کسشعریات و تراوشات ذهن مجلوقتون خلاقیت داشته باشید.
من زیاد پیش اومده که تو اینجوری بچسبم به یه زنه غریبه،ولی اینقدر استرس این کار بالاست که حتی تصورشم نمیتونی بکنی و بعد هزاربار تکرار،بازم واست عادی نمیشه.
پس :گه خوری کمتر،زندگی بهتر

0 ❤️

878644
2020-05-14 07:13:13 +0430 +0430

دو سطر اول واسه اثبات کص شعری بس بود.بقیه تخیلاتت اضافه کاری بود جقو

1 ❤️

878691
2020-05-14 10:29:32 +0430 +0430

واقعا چرا؟!دیس

1 ❤️

878700
2020-05-14 11:33:18 +0430 +0430

این کسشری ک گفتی حتی برای برازرسم قفله

1 ❤️

878717
2020-05-14 13:41:50 +0430 +0430

چرا نوشتی : من و زنم و برادرخانمم
چرا ننوشتی : من و زنم و برادر زنم
یا من و خانمم و برادر خانمم
من و منزل و برادر منزلم

1 ❤️

878725
2020-05-14 14:34:34 +0430 +0430

یعنی کیرم تو دهنت که هنوز به سن بلوغ نرسیده و هنوز معنی ارضا شدن رو نمیدونی اومدی اینجا و داری کسشعر و فانتزی تفت میدی.
بی ناموس مگه امیر خودت نبودی؟
پس اونجا که کفتی یبارم امیر و علی دوست دختراشون رو آوردن دیگه چه کسشعری بود؟
بخدا حاضرم شرط ببندم تو حتی جقم تو عمرت نزدی.

1 ❤️

878734
2020-05-14 15:20:02 +0430 +0430

اینقدر که گفتی
من
فریبا
پیام
که دیگه حالم از شنیدن پیام و فریبا بهم می‌خوره
کوس مشنگ

0 ❤️

878736
2020-05-14 16:21:30 +0430 +0430

دیس بیست و یکم تقدیم توی بی وجود بیغیرت.

0 ❤️

878739
2020-05-14 16:43:51 +0430 +0430

خیلی تخمی و کس شعر بود.جان عزیزت ننویس اقا ننویس نزن زیاد زدی خراب شدی مغزت ریده

0 ❤️

878749
2020-05-14 18:27:35 +0430 +0430

اولا ک تکراری بود
دوما ک شر و ور بود
سوما که ضمایرو برای امثال تو اختراع کردن
هی فریبا پیام ایکس ایگرگ
ی جاهایی حس کردم نقشا جاب جا شدن فریبا داره تورو میکنه

0 ❤️

878858
2020-05-14 20:20:45 +0430 +0430
NA

کس و شعر بود نخوندم

0 ❤️

878885
2020-05-14 20:59:02 +0430 +0430

این کستان رو یکبار هم قبلا اپلود کردید.خیلی قشنگه دوبار دوبار میذارید!!!

0 ❤️

878902
2020-05-14 21:23:42 +0430 +0430

ريدم تو مغزت البته اگه مغزي هم داشته باشي

0 ❤️

878910
2020-05-14 21:48:08 +0430 +0430

Kose nane khali band

Y jori beband k 1% bavar konan baba

0 ❤️

878915
2020-05-14 22:14:06 +0430 +0430
NA

کس خوار دروغگو

0 ❤️

878918
2020-05-14 22:22:11 +0430 +0430

کیر من و علی و پیام و دوست پسر نسرین و ابوبکر بغدادی و
طالبان تو کون تو و کس خواهر مادرت با این داستانت

بی ناموس

0 ❤️

878923
2020-05-14 22:43:13 +0430 +0430

این کسشرا حتی تو پورن هاب هم قفله توله سگ (dash)

0 ❤️

878972
2020-05-15 01:20:02 +0430 +0430

میگم جدیدا مخدر و توهم زای جدیدی اومده تو بازار ؟؟این که حتی توی فیلمهای پورن هم جانمیگیره . کلاغ رو از رو درخت میاره پایین و میکنه . ولی بنظرم آخرش خودش کونه رو داده هوا.کوسکش

0 ❤️

878977
2020-05-15 01:31:20 +0430 +0430
NA

ینی جمله ی “اونم حسابی حشری شده بود” رو از داستانای تخمی شهوانی بگیریم هیچی از داستان نمیمونه. حکم مهران رجبیو داره

0 ❤️

878995
2020-05-15 05:21:58 +0430 +0430

بدون محتوا+بیغیرتی+چرت و پرت=دیس

0 ❤️

879020
2020-05-15 07:41:07 +0430 +0430

ادمین بسکه جق زده از نویسنده ها بدتر شده اینو یکی دوماه قبل اپ کردین

0 ❤️

879037
2020-05-15 09:42:26 +0430 +0430

این ایرانی فانتزی شما کجاست؟؟ اینقدر فیلم سوپر نگاه نکنین بخدا مختون هنگ میکنه مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟

0 ❤️

879056
2020-05-15 11:15:09 +0430 +0430
NA

تو غلط کردی کس‌کش کمتر جلق بزن

0 ❤️

879413
2020-05-16 07:26:32 +0430 +0430

به آلت تناسلی مادرت خندیدی اگه بچه تهرون باشی / دهاتیه اسکل

0 ❤️

889618
2020-06-15 12:29:25 +0430 +0430
NA

كپي پيست كردي فقط اسما رو عوض كردي الاغ

0 ❤️

896491
2020-07-07 00:37:12 +0430 +0430

مثل تو مثل خریس که بهش تی تاپ داده باشن مرتیکه چلمنگ کتال کس

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom