منو خواهرم زهرا در خانه

1397/01/22

داستان من و خواهرم بر اساس يك واقعيت!
حقيقتش من اصلا نويسنده نيستم ولي وقتي اين اتفاق افتاد گفتم بنويسمش چون واقعا فك نميكردم اين اتفاق بيوفته بين من و خواهرم!!!اخه ميدونين چيه ما خواهر برادريم هنوز هم كه دارم اينو مينويسم باورم نميشه كه اين اتفاق افتاده!
من ٢٤ سالمه يه خواهر دارم ٣ سال از من بزرگتر! مجرد ! خدايش هم خوش بدن و خوش استايل ! دماغش هم عمل كرده ! حدودا ٥٠ كيلو !لاغر خوب! قدش تقريبا ١/٦٠ ! رنگ پوستش هم سفيد ولي نه خيلي! خوب ميخام شرو ع كنم بگم ولي نميدونم از كجا بگم ! خلاصش ميكنم ! خواهرم خيلي بام شوخي ميكرد از بچگي ! من هم زياد محل بهش نميدادم من دير به بلوغ رسيدم ! چند وقت پيش تو اتاق بودم ديدم خواهرم امد ميخاست بره بيرون لباساشو در اورد كه لباس بپوشه بعد به من گفت نويد نگاه نكن !!! ديرم شده ! خيلي جدي !من هم گوشي دستم بود راستش تو سايت سوپر چرخ ميزدم كيرم راست شده بود گفتم به تو كي نگا ميكنه دارم بازي مي كنم ! ! اون هم توجهي نكرد ! يه دفه چشمم خورد به بدن خواهرم كه يه سوتين داشت ميپوشيد اون هم مشكي! شرتش هم رفته بود لاي كونش اون جا بود كه گفتم واي چه بدني داره ! البته تو دلم ! بعد به خودم گفتم خفه شو چرا كسوشر ميگي ! خواهرته !!! ولي چون هنوز جغ نزده بودم اوج شهوتم بود نتوستم جلو خودمو بگيرم گوشيم كه دستم بود يواشكي رفتم تو دوربينش چند تا عكس ازش گرفتم ! بعد كه خونمون خالي شد شروع كردم به جغ زدن با عكسهايي كه گرفته بودم! خيلي با خودم درگير بودم حتي حس تنفر از خودم داشتم تا بيشتر تحقيق كردم ديدم اين حسي كه دارم كاملا طبيعي هست بهش ميگن كسايي كه به خانوده خودشون حس دارن ! اگه ديده باشيد تو اين فيلم سوپرا هست كسي كه پسر و خو اهرشو ميكنيه البته اونا كه فيلمه واقعي نيست ! من فقط لذت ميبردم وقتي ميديدم ! و ميگفتم الكيه خدايش هم الكيه ! حالا! گذشت من شروع كردم همين جوري عكس ميگرفتم ازش واسه جغ! يه شب هم خواب ديدم دارم خواهرمو ميكنم ! واي تو خواب عالي بود !! بيدار شدم گفتم يعني ميشه ! بعد گفتم نه با خفه شو كس نگو! دوست پسر داره ! ١٪؜ هم احتمال سكس من و خواهرمو نميدادم! تا اين كه قبل ظهر خونه بودم دوباره از خواهرم عكس گرفتم ( لباس ميپوشيد) ولي حواسم نبود گوشيمو سايلنت كنم! خواهرم گفت چي كار كردي ! من ترسيدم ولي گفتم اسكيرين شات گرفتم باو با تو چي كار دارم ! ظهر شد مامانم خونه بود من هم خوابيده بودم نتونستم جغ بزنم خواهرم امد شوخي كنه يهماري كنه كه من نخوابم! كنارم دراز كشيد شروع كرد اهنگ خوندن من هم بيدار شدم تو دلم گفتم ميچرخم خيلي اتفاقي دستمو به كونِ خواهرم بكشم ببينم چه حسي داره! بگم حواسم نبود وقتي چرخيدم چشمامم بسته بودم ديگه ! دستمو پرت كردم كه بخوره به كونش ! يهدفه نگو اون پشتش به من بود! دستم خورد وسط كسش ! او هم شكه شده پاشو بست حالا دست من اون لا گير كرده بود ديگه! خواهرم گفت چيكار ميكني حيون ! من هم ترسيده بودم هم كيرم راست شده بود ! باورم نميشد دستم روكسش بود !! خيلي گرم بود ! من هم گفتم خواب بودم باوو اسكل ! بعد گفتم چوا خيسي اه اه امدم دستم بكشم بيرون يكم شيطوني كردم يجورايي كس خواهرمو دست كشيدم دوباره ! بعد خواهرم ناراحت شد و عصباني ! گفت خفه شو اشغال چيميگي من هم چون كيرم راست شده بود نميتونستم بلند شم ! پتو رو كشيدم رو سرم ! گفتم برو باوووو! يه دستمو كردم تو شرتم كه يكم با با كيرم بازي كنم يه دفه ديدم از بيرون يكي دستمو گرفت ! چون دردم امد بلند شدم گفتم اووووششششه ديدم خواهرم دستشو گذاشت رو دهنم ! گفت خفه شو ديدم داشتي چيكار ميكردي! همچنان دستم تو شرتم رو كيرم و دست خواهرم هم كيرم و دستمو گرفته بود! بعد ترسيده بودم مثل سگ! دستشو از رو صورتم برداشتم ! گفتم ول كن حوصله ندارم بد گفت ميدونم عكس از من ميگيري ! ديگه قاطي كردم ! هولش دادم اون ور كه بگم ديونه چي ميگي ! انقد منو سفت گرفته بود يه چرخ خورديم من افتادم روش ! گفت اهههه! يه اه كشيد من هم بي اختيار تو دلم گفتم جوون ! افتاده بودم روش صداي نفسهاشو ميشنيدم ! با اون سينه هاش كه بالا پايين ميرفتن! گفتم چيشد !!! اون دستش كه دست و كيرِ منو گرفته بود ول كرد ! من هم دستمو از شرتم در اوردم چند ثانيه بيشتر رو هم نبوديم سري خودمونو جم كرديم چون مامان خونه بود !! كن ميلرزيدم از ترس ! مامانم رفته بود حموم از حموم امد گفت چتونه مثل سگ و گربه هميشه به جون هم ميافتين ! خواهرم هيچي نگفت ! من هم همين طور ٢٠ مين بعد مامان رفت خريد ! من كه روم نميشد با خواهرم حرف بزنم ! امد تو اتاق درو بست ! گفت فك ميكني نميدونم از من عكس ميگيري ! بلد شدم رفتم جلو كه باهش دعوا كنم بگم چرت نگو ! نزديك شدم ! امدم بگم يه چيزي ! كيرم راست شده بود ! يه دونه زد به شلوارم كه كيرم معلوم شده بود گفت جغي ! امد بر گرفتمش چسبوندمش به به در كه بگم ايحرفا چيه يه دفته تپش قلب گرفتم خيلي بهش نزديك شده بودم ! ديگه نتوستم كنترل كنم خودمو چشبوندم به كسش! او هم شل شد من ديدم هيچينگفت امدم لب بگيرم صورتشو كج كرد يعني نه ! من هم گفتم به درك رفتم شروع به خوردن گردش كردم ! اون هم هي ميگفت اخ اه ناله ميكرد ! گرفتم تو همون حالت بردمش رو تخت شلوارشو در اوردم تاپش هم در اوردم سينه هاشو از رو كرستش گاز ميگرفتم !! من هم ديگه نتونستم شلوارمو دار اوردم لباسمو در اوردم شرتم هم در اوردم كه لاپايي رو شرو كنم ! ديدم چرخيد ! يعني كونشو رو كرد سمت من ! خودش خيلي ناراحت بود انگار ! من اصلا باورم نميشد ! اصلا! ولي حشري شده بودم ديگه ! كون سفيدشو كه ديدم ! شروع كردم به گاز زدن ريس زدن ! خيلي نرم بود قرمز شده بود جاي گازام ! داشتم موخوردمش پرتم كرد عقب تكيه داد لايه پاشو باز كرد من هم فهميدم بايد كس خواهرم رو ليس بزنم ! صورتم رو بردم تو !! خيلي خيس بود ! خيلي گفتم بور بشور خيلي خيسه ! گفت خفه شو من هم گفتم چشم شرو كردم به ليس زدن كس سفيد خيس داغ ميليسيدمش يه دستم هم رو نوك پستون قهويي رنگش بود ! فشار ميدادم اون هم ناله ميكرد ميلرزيد ! فك كردم اورگاسم شد الان ميره ديدم پاشو داد بالا من هم نپرسيدم داره پرده نداره ! كردم تو واي ليز ليز بود تنگ تا رفت تو گفت جون ٥ دقيقه تلمبه زدم داشت ابم مي امد ! گفت بزيز تو بريز تو !!! من هم تو اون حالت گفتم ! واقعا! گفت اره ! ابم اومد سفت كرد خودشو من بيخحال بودم منو پرت كرد اونور گفت ريختي تو ! گفتم اره خودت گفتي! گفت ديونه ! گفتم بزار بمكم بياد بيرون گفت خفه شو ! جمو جور كرديم خودمون مامانم امد الان هم بهش اس ام اس دادام گفتم حتما دكتر برو جواب داد تو خفه شو ١٥ ساعد بعد اين داستان رو نوشتم اميد وارم خوشتون امده باشه

نوشته: Nevisandh nistam 021


👍 23
👎 54
413349 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

681432
2018-04-11 21:20:59 +0430 +0430

بالاخره تونستم شماره یک باشم که پست میزاره ، بعد از سه سال

4 ❤️

681435
2018-04-11 21:22:06 +0430 +0430

خاکبرسرت

0 ❤️

681438
2018-04-11 21:28:04 +0430 +0430

توهمات یه جغی

0 ❤️

681443
2018-04-11 21:51:08 +0430 +0430

مبارکه فردا بیا بنویس خاهرم‌حاملس خاک تو سرت با داستانت احمق

0 ❤️

681446
2018-04-11 22:03:10 +0430 +0430

نظر شما چیه؟
مرد حسابی این چرت و پرت هایی رو که نوشتی یبار خودت میخوندی حتم میدم خجالت میکشیدی بفرستیشون
الان هم لابد با ذوق و شوق میای ببینی واکنش بچه ها به ک…شعرات چی هست اره ؟
لابد توقع داری جایزه نوبل ادبی رو تقدیمت کنن
واقعا که خاک تو سرت اینم برای این بهت گفتم که وقت ما رو گرفتی

0 ❤️

681455
2018-04-11 23:32:14 +0430 +0430

كسشرررررر

0 ❤️

681462
2018-04-12 01:03:08 +0430 +0430

ادمین لعنت به تو که با قبول کردن این داستان های تخیلی داری ذهن مردم رو خراب میکنی،هوی یارو که همش کیرن راست بوده گوه نخور عمه ننه تو فقط تونستی به عشق ابجیت حق بزنی و اومدی از توهمات تخماتیکی که داری استفاده می‌کنی و داستان سرایی می‌کنی و از فتوحات نداشتت میگی، ننگ بر تو ، ننگ بر ادمین ، امیدوارم ذهن کثیفتون عوض بشه ادمین بیشرف

3 ❤️

681465
2018-04-12 02:23:15 +0430 +0430

15 سساعت بعد جقت اینو نوشتی
لامصب تو تمام تلاشتو برای واقعی نشون دانش کردیا
ولی نشده
سعد کن دفعه بعد چهل و هشت ساعت از جقت بگذرهوبعد بنویسی

0 ❤️

681484
2018-04-12 06:12:17 +0430 +0430
NA

از طرز نوشتنش املای ضعیف و باو باو نوشتنش معلومه یه پسربچه حدود ۱۳تا ۱۶ سالس،حالا معلوم نیست چی دیده تصوراتش تاته سکس رفته، بدبخت کف کرده جقی

1 ❤️

681489
2018-04-12 07:12:37 +0430 +0430
NA

5 سال پیش منم با خواهر بزرگم سکس داشتم خیلی حال داد. اولین و آخرین سکسم بود سه ماه بعدش خواهرم ازدواج کرد منم ازش فاصله گرفتم. ولی دوستان پیشنهاد میکنم حتما از وجود خواهر و برادرتون تو خونه لذت ببرین و سکس داشته باشین خیلی حال میده خیلی

2 ❤️

681529
2018-04-12 15:50:35 +0430 +0430

تو را جان هرکی میچرستی اگه خیلی بهت فحش نمیدی یه موقع فکر نکنی باور کردیم داستانت ر ا . فقط خودت یدونه خیار بردار تا دسته کن تو کونت جغی جان

1 ❤️

681530
2018-04-12 15:57:02 +0430 +0430

خاک دوعالم برسرت پفیوز… حداقل داستانتو بنویس بعد جلق بزن… ببین درحال نوشتن داستان کسشعرت جلق میزدی دستت میلرزیده اون همه غلط املایی داشتی

1 ❤️

681537
2018-04-12 17:45:08 +0430 +0430

#تراوشات_یک_جقی

0 ❤️

681545
2018-04-12 20:15:44 +0430 +0430

خخ داغونیا بنده ی خدا

0 ❤️

681678
2018-04-13 17:12:01 +0430 +0430

اون خواهر جنده ات بیار ما هم یه دلی از عزا در بیاریم

1 ❤️

681740
2018-04-13 22:12:19 +0430 +0430
NA

کول باشوا???

1 ❤️

681759
2018-04-14 03:36:24 +0430 +0430

مجلوق (dash)

0 ❤️

681773
2018-04-14 05:42:19 +0430 +0430

نوش جونتون

0 ❤️

681813
2018-04-14 12:36:03 +0430 +0430

ینی شک ندارم وسط نوشتن این داستانم حداقل دوتا زدی جقی

0 ❤️

681818
2018-04-14 13:54:57 +0430 +0430
NA

با اینکه با تخیلات و حواس عجیب و غریبت نوشتی باز هم تلاش کن ولی خوب نیست بیننده ها را نادان و بی عقل و منطق در نظر بگیری. تلاش کن واقعیت ها رو ببینی و به نگارش در بیاری.
موفق باشی دوست .

0 ❤️

681841
2018-04-14 18:46:04 +0430 +0430

چقدر قوه تخیل قوی داری
مجلوق کستاخ

0 ❤️

681950
2018-04-15 05:55:16 +0430 +0430

نویسنده نیستی ننویس بابا ننویس محبوری مگه. شات گان کردن تو کونت میگن ننویسی یه تیر حرومت می کنیم؟ ننویس آغا ننویسسسسسسسسس

0 ❤️

682645
2018-04-18 12:01:19 +0430 +0430

و باز هم گلنار …

0 ❤️

683277
2018-04-22 01:43:57 +0430 +0430

“واقعا فکر نمی کردم این اتفاق بین منو خواهرم بیوفته، اخه می دونین چیه؟ ما خواهر و برادریم” یعنی کیر تمام دانشمندا، دانشجوها و محققان علم وراثت و زیست شناسی و نسب شناسی یکجا تو کون خودت اون پدر ولد لواطت که تو رو با قاشق از زمین جمع کرد و بعدش مادرتم ریدتت. اخه ما خواهر برادریم؟ مثلا بقیه ی خواهر برادرا عمه و زن همو هستن با هم یا همسایه؟
بقیه ی نوشتت هم به درد همون خودت می خوره که سربلند و موفق با احساس غرور 15 ساعت بعد از گاییده شدن توسط گنده لاتهای محل برای بلند کردن دست جمعی کیر هر 20 نفرشون ازش استفاده کنی!
حالا یه سری اعتراض نکنن که تو که خوشت نمی یاد نخون، من کلا داستانهای اینجا رو با هر موضوعی که باشه صرفا بخاطر کامنتهاش می خونم.

1 ❤️

697355
2018-06-26 19:38:36 +0430 +0430

اگه موقع نوشتن جق نزنی ویادستت روازتوی شرتت دربیاری کمترتصورات وفانتزیات غلط املایی پیدامیکنن

0 ❤️

715232
2018-09-04 23:04:00 +0430 +0430
NA

بدبخته جقی

0 ❤️

735064
2018-12-11 16:40:45 +0330 +0330
NA

متاسفانه این داستان کاملا واقعی به نظر میاد … البته امیدوارم اشتباه کرده باشم .

2 ❤️

735071
2018-12-11 18:08:10 +0330 +0330

عمو کاندومی مسألةٌ:
ایا حضور کاندوم در سکس این خارکسده با خواهرش
الف) واجب است
ب) مباح است
ج) مستحب است
د) مکروه است

0 ❤️

783106
2020-12-24 01:42:42 +0330 +0330

داداش چی میزنی خداییش

0 ❤️

794298
2021-02-28 17:09:24 +0330 +0330

اورگاسم؟😂😂

0 ❤️

820287
2021-07-15 13:33:31 +0430 +0430

داستان که می‌نویسین، قبل از ارسال کردن داستان، اول جق‌‍تونو بزنید. بعد از جق یه بازخوانی کنید که هر مزخرفی رو نفرستین.

0 ❤️

827159
2021-08-20 04:01:24 +0430 +0430

درخواست از آقای برادر ادمین محترم

لطفا پست های ارسالی را یک بازنگری اجمالی فرمایید؛

نویسنده بنا به دلایلی:

  • داستان یا متن خود را بصورت پیوسته ارسال کرده است!
  • صرفنظر از جمله بندی، دارای غلط املایی است!
  • به همین دو مورد بسنده میکنیم

شما در جایگاه ناشر وظایفی همچون:

  • مرور مجدد برای عدم انتشار هرگونه مطلب هجو
  • تصحیح متن و متون
  • تنظیم و ایجاد چارچوب / چارت

را بر عهده دارید.


پیشنهاد

موارد ذکر شده را میتوانید با استفاده از گزینه «بررسی دیکته و نگارش» در اپلیکیشن های زیر برطرف نمایید:

Microsoft Office Word
OpenOffice Writer
Google Docs (support Browser Online/Offline)

> سپاس از پاسخ شما.

0 ❤️

829827
2021-09-03 17:40:02 +0430 +0430

به این حس میگن
"کسانی که به خانواده ی خود حس دارن "
الان این اسم علمیش بود که گفتی دانشمند؟
کسخول جغی

0 ❤️

831921
2021-09-13 01:50:37 +0430 +0430
0 ❤️

837303
2021-10-13 15:07:10 +0330 +0330

نراژدی یک جقی در خیالات 🤣🤣🤣🤣

0 ❤️

837967
2021-10-17 20:03:47 +0330 +0330

یعنی تواون خونه دیگه جا نبود ک لباس عوض کنه همش مزاحم تو میشد؟؟؟؟؟والا مردم دوس دختراشونو مکان امن هم ببرن تا ای حد جرات نمیکنن لخت شن ک تو شدی

0 ❤️

854923
2022-01-23 18:08:31 +0330 +0330

به نظر واقعی میومد ولی صد در صد مطمعن نیستم

0 ❤️

854924
2022-01-23 18:14:54 +0330 +0330

از حجم زیاده کامنتهای فش اینجور به نظر میاد اکثرا باور کردن درسته ادبیات فارسی رو حامله کرد ودهخدارو دوبار از تو گور کشوند بیرون ولی باور پذیری داستانش قابل توجه بود. اصلا یکی از شرایط نوشتن کامنت تو شهوانی ریدن به نویسنده اس😂 پس ناراحت نشو دوست عزیز بازم بکنش واسمون تعریف کن

0 ❤️