من جنده نیستم (۱)

  استرس داشتم،تو نوجوونی همیشه تو رویاهام تصور میکردم که منو پسر عموم داریم میریم مسافرت و تو ماشین قربون صدقه هم میریم ولی اون ده سال از من بزرگتر بود هیچوقت منو نمیدید همیشه سعی میکردم به چشمش بیام ولی وقتی ک یبار از زبون خواهرش شنیدم دوس دخترداره از حرصم منی که تاحالا با کسی دوس نشده بودم تصمیم گرفتم با اولین نفری ک پیشنهاد بده دوست بشم و بخاطر اون تصمیم احمقانم با یه نامردی دوست شدم که دخترونگیمو ازم گرفت،و الان سوار ماشین کسی بودم ک مسبب اون تصمیم بود سی که الانم امار دوس دختراشو داشتم و گاهی بهش فکر میکردم،حقیقتش گذشته یادم افتاده بود و حال خوشی نداشتم-کمربندتوببند،از روی حرص چنبارکشیدم ولی بیرون نمیومد خم شد سمتم بدون قصد دستش خوردبه سینه هام،من قدم صدو شست و پنجه و وزنم ۵۷ اندامم معمولیه بجز سینه هام،۸۵هست و همیشه نسبت به بدنم به چشم میزنه من خوشم نمیاد و همیشه حس میکنم نگاه همه به سینه هامه،وقتی دستش به سینم خورد حس کردم مکث کرد کمربندو کشید ولی دستش مماس با سینم بود اینکارو یه بار دیگه ام کرد و کمربندو برگردوند سرجاش و اورد بیرون و من حرکت و فشارانگشتاشو حس کردم،دروغ چرا خوشم اومده بود احساس گرما کردم دست بردم سمت در تا پنجررو باز کنم اونقد پریشون بودم که نفهمیدم ماشین خاموشه اینبار اون سو استفاده کرد و به بهونه ی بازکردن پنجره نصف تنشو آورد سمت کمک راننده و خودشو انداخت رو من ،حس خوبو بدوبا هم داشتم، رویاهام که توجه پسر عموم به من بود داشت رنگ واقعیت میگرفت،نفسم با گردنش که برخورد کرد سرشو برگردوند سمتم از چشماش معلوم بودچی میخواد حس بدم بخاطراین بود که میدونستم منم مثل باقی دوست دختراش بعد سکس مثل آشغال دور میندازه نفسشو تو صورتم خالی کرد،داغ بودو منو داغ ترم کرد خواستم لب باز کنم برای اعتراض که با لباش فرصتوازم گرفت محکم میبوسید زبونشو میبرد سمت زبونم و لبامو میک میزد یه دستش پشت گردنم بود و اون یکی داشت صندلی ماشینو میخوابوند کل تنشو آورد روم و زانوشو خم کردو گذاشت لای پام و اروم میمالید به کسم،اومدسراغ گردنمو گوشم و دکمه های مانتومو باز کرد تی شرتمو از تنم کشید بیرونو از رو سوتین هامو گرفت دستش،از نرمیش خوشش اومدو بازیش میداد،یکی از سینه هامو در آوردو گذاشت دهنش میک میزد و نوکشو میخورد دیگه کنترلی نداشتم رو خودم و آه میکشیدم و با هربار اه کشیدن بیشتر کیرشو حس میکردم،سوتینمو در اوردو دوتا سینه ام رو گرفت دستش جووووووون بلندی گفتو ماالیدشون پاهام ناخود آگاه از هم باز شدن دستشو برد تو شلوارم و رسوند به کسم که خیس بودن، سینه ام تو دهنش بودو انگشتش تو کسم غرق لذت بودم و اه و نالم پسرعمومو حشری تر میکرد دستمو بردم رو کیرش و از رو شلوار میمالیدم،اینبار اون اومد زیر و من رو به کیرش نشستم و شلوارو‌شرتشو در اوردم،برعکس بقیه که از ساک زدن خوششون نمیومد من دوس داشتم،لبامو گذاشتم رو سرش و میک زدم ،زبون میزدمو بادستم کیرشو گرفته بودمو جق میزدم،لبامو بردم جلوتر و با زبونم تو دهنم بازی میکردم و میکشیدم دورش،هر بار کمی جلو میرفتم وبر میگشتم عقب،طاقتش تموم شد سرمو محکم فشار داد سمت خودش حس شهوت به خفگی غلبه میکرد،اون تو دهنم تلمبه میزد و من لذت میبردم،من دراز کشیدم و به اون گفتم بشینه روم،تخماشو گذاشتم تو دهنمو میک میزدم از زیر کیرشو میلیسیدمو اون آه میکشید،پاهامو از هم باز کردو کیرشو گذاشت لای کسم که پراز آب بود،اولش لاپایی میزد و میخواست ک من التماس کنم،هرچقدر التماس میکردم که بکنش تو بیشتر شهوتی میشدو محکمتر لاپایی میزد و سینه هامو تو دستش فشار میداد آخرسر خودم کمرمو بردم بالا که کیرش بره تو‌کسم ولی نذاشت اونقد خیس شده بودم که صندلیه ماشین هم خیس بود بالاخره دلش به رحم اومد و تو یه حرکت کل کیرشو کرد تو‌کسم،از. درد کشیدنم لذت میبرد و تند تر تلمبه میزدکل کیر کلفتشو تو بدنم حس میکردم،دراز کشید روم‌و نوک سینه هامو که بیرون زده بود گذاشته بود دهنش و میمکید و دستشم رو‌کونم بود و انگشت میکرد،من لرزیدمو ارضا شدم ولی اون نشده بود،جونی نمونده بود تو‌تنم ولی همچنان‌ داغیه کیرش تو کسم بود و آروم تلمبه میزد،منو برگردوند و از کونم زد و گفت سگی شو گفتم از کوووون نههه،انگشت شصتشو با اب کسم خیس کردو گذاشت دهنمو گفت چرا که نه،من هنوز ارضا نشدم خانوم،گفتم توروخدا الان نه،اخماش رفت تو هم و گفت اوکی و خوابید رومو کیرشو گذاشت دهنم،واسش میخوردمو میمکیدم،زبون میزدم تخماش با گرمای دهنم خیس میکردم،اینبار من نشستم روش و بالا پایین میکردم خودمو و سینه هام تکون میخورد و اون لذت مییرد و بالاخره گفت آبم داره میاد،نمیخواستم ریسک‌کنم،واسه همین ترجیح دادم تو دهنم خالی کنه قبل اینکه کیرشو‌بذارم‌ دهنم تو صورتم خالی کرد،صورتمو پاک کردمو لباسامونو پوشیدیم،ما تو راهه عروسیه یکی از فامیلا بودیم و به بهانه ی اینکه حال من بد شد نرفتیم،بعد از این ماجرا همونطور که حدس میزدم دیگه پسرعموم‌منونخواست و بهم تهمت جندگی زد :)
  ادامه بدم به نظرتون؟


  نوشته: دااااارک انجل

 • 3

 • 6
 • نظرات:
  •   shadow69
  • 1 سال
   • 0

  • ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﺴﻴﺴﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺟﻨﺪﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﻂ ﻭﺍﻻ ﺑﻮﺧﻮﺩﺍ :(

   ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺪﻳﻤﺎ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﺲ ﻛﻴﻮﻧﻮ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﻱ ﺗﻨﮕﻲ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻴﻪ ﻛﺲ ﻛﻴﺶ ﺍﻭﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺑﻮﺩﻧﺎ!!

   ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼﻡ ﻳﻪ ﺩﺱ ﺑﺪﻩ ﻣﺎﻫﻢ ﻳﻪ ﻓﻴﻀﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ :)


  •   مازیار خان
  • 1 سال
   • 2

  • منم میگم جنده نیستی
   فقط فیلم سوپر زیاد میبینی جق هم زیاد میزنی
   اگه دوس داری ادامه بده دارک عن جل :)
   انقد ادامه بده تا دیگه چشات کور بشن...


  •   teen...wolf
  • 1 سال
   • 0

  • میدونی جنده از نظر تو اونیه که کنار اتوبان وایساده و شصت و اشاره شو گرد کرده(,حالت سوراخو فلان) منتظر مشتریه... موادمیکشه شبیه لمپن ها لفظ میاد و فلان....به کیر خر هم میگه دودول .... اما تو روشنفکری......


  •   shadow69
  • 1 سال
   • 0

  • ﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﺼﺎﻓﺖ ﺟﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﻧﺸﺎ ﺍﻟﻠﻪ

   ﺍﺻﻦ ﺟﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻤﺎﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﻛﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻨﺪﺱ


  •   T4kp4r
  • 1 سال
   • 0

  • خب نباش (rolling)


  •   ARAD_SM
  • 1 سال
   • 1

  • نوچ همينجا بكش دستيو


  •   اقاگلم
  • 1 سال
   • 0

  • تو که جنده نیستی..پسر عموتم که پسرعموته .دوست دختراشم که خوبن..اونی هم که ترکونده پرده رو نامرد بوده ..فک کنم الان جنده منم..تو خودتو ناراحت نکن..ادامه بده ..اسمش بده ولی درامدش خوبه..جندگی رو عرض کردم


  •   صدف هستم
  • 1 سال
   • 0

  • (inlove)


  •   _salt_less
  • 1 سال
   • 0

  • :-(....
   اون شکلک لبخندو درک نمیکنم چرا؟..یعنی خوشحالی از این بابت؟


  •   saraaarian
  • 1 سال
   • 1

  • تو ماشین چقد فضا داشتین شما
   چقد راحت
   نصفه خوندم خیلی مزخرف بود
   کاملن مشخصه یا تو کفی یا از رو بیکاری با خودت فکر میکردی و فکراتو تایپ کردی


  •   kii_m_iia
  • 1 سال
   • 2

  • تهمتُ خوب اومدي : )))
   يارو موهاي دستش اصابت كرده به سايه ي سينت كس و كيونُ دادي رفته بعد ميگي تهمت؟؟؟ (rolling)


  •   holoooo
  • 1 سال
   • 0

  • درود جنده


  •   milad1ma
  • 1 سال
   • 0

  • میدونی تو جنده نیستی، تو هم دنبال حال و هوسی، مثل من، مثل بقیه ادما.... بذار یه واقعیت رو بگم، تو زندگی چند تا چیز وجود داره فقط،، 1 امنیت،، 2 سلامت،،، 3 پول،،، 4 سکس،،،، جز اینا بقیه چیزها کس و شعری بیش نیست،،، منتها ادمها غالبا تو پیری میفهمن که دیره....


  •   مهرسانام
  • 1 سال
   • 0

  • اسمشو جندگی نمیذارم بالاخره زندگی همین کصشعراس دیگه.منتها درک نمیکنم تو ماشین انقدر فضا زیاد باشه اصن ماشین کجا پارک بود که انقد حرکت زدی یکی بارسم شکل برام بازگو کنه (dash)


  •   Tyga18
  • 1 سال
   • 0

  • من کاری با اراجیفت ندارم که راست یا دروغ
   اسم نویسنده هم کیر تو سر درش
   ولی چرا وجهه عمومی ۸۵ خراب میکنید
   ۸۵ حرمت داره
   مرسی اه


  •   Shumbul.Tala
  • 1 سال
   • 0

  • اره داداش. تو جنده نیستی. من جندم. فقط من و فاطما گل جنده ایم تو این دنیا. تو ناراحت نکن خودتو :*


  •   رشیدخان
  • 1 سال
   • 0

  • جنده خانوم به ماهم یه دور بده بکنیم دعات کنیم


  •   YAGMUR1
  • 1 سال
   • 0

  • Khoob bood edame bede


  •   Bombo13
  • 1 سال
   • 0

  • آره باو تو تنگ تنگی قطر عن من اندازه دهنه لوله تانکه????


  •   PAYAMBARAN
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • خواهرش گفت اون دوست دختر داره تو رفتی کس دادی ؟
   اون ماشین بود یا تخت خواب ؟
   ماشین خواموش بود نتونستی شیشه رو بدی پایین اون وقت پسرعموت با خوابیدن روت تونست ؟
   باهات موافقم که میگی بهت تهمت جدگی زده ، آخه تو جده بودنم رد کردی .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو