داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

من خروس و کون دخترعمو

1399/05/13

از پنج طبقه ی بابام ساخته بود ، سه تا واحد مال ما بود و داداشم یک طبقه بالای ما بودن
شبنم برادرزاده تپل پدر من دختری ۱۷ ساله بود ، که هیکل تپل اون از من لاغر مردنی ۲۳ ساله درشت تر بود

من خیلی وقتها اونجا میرفتم و با پلی استیشن و … سرگرم میشدم
پدر و مادر (عمو و زن عمو ) مخالفتی با حضور من نداشتن ،
شاید میخواستن شبنم تنها نباشه و شاید هم دوست داشتن دامادشون بشم و شاید هم اعتماد داشتن ، یا به هر دلیلی …
تا این که یکروز داشتم پلی استیشن بازی میکردم ،
شبنم دَمـر خوابیده بود و سرش را رو متکا گزاشته بود ، ازم چند تا سوال راجع به اینستا پرسید
بغلش دراز کشیدم و راهنمایی ش کردم که چکار کنه
در این حین در حالی اون دمر بود ، از بغل بهش چسبوندم
چـقـدر نـرم بود !
جراتم کمی بیشتر شد و پایین تنه م رو بیشتر بهش مالیدم که یـــهـــو …
خــاک تــو سـرم ، ارضا شدم
چرا اینجوری شد ؟

دفعه بعد روی مـُبـل ، یه وری داشت تلویزیون میدید ، تا بغلش نشستم و ۲۰ ثانیه کمتر بهش از پهلو مالیدم ، آبـم امد

چند نوبت دیگه همین جوری پیش رفت ، تا بهش میچسبوندم ، فـِرت ابـم میامد
وقتی به نرم ترین مـُتـَـکـا بمالم پنج دقیقه طول میکشه راست کنم ولی بیست ثانیه به استخوان ساق شبنم بمالم ، آبـم میاد

یکبار مادرش هم خونه بود ، رو چارچوب در اتاق خواب میخواست بارفیکس بره
منم مثلا قرار بود کمکش کنم تا بتونه میبه بارفیکس را بگیره ، ولی در حقیقت بیشتر بهش میمالیدم
با کونش منو هول داد داخل اتاق ، (مادرش دید نداشت ) و دستش را کرد تو خشتکم و کیرم را تو مشتش گرفت و کمی باهاش ور رفت و گفت اینقدر زور میزنی ، اخه میتونی بُکُـنـی ؟
خــاک تو سرم …
در حالی که کیرم تو دستش بود ، ارضـا شدم
شبنم ایشی گفت و آب مَـنـی منو با لباس و صورتم ! پاک کرد !!!
جـق زدن من با دست ، ده دقیقه طول میکشه ، ولی وقتی دست میزد به کیرم
از رو شلوار چهل ثانیه
تماس مستقیم پانزده ثانیه بهترین حالت !

تقریبا هر روز سراغش میرفتم ، با شلوارک ، شلوار کردی ، لــی … ، ۳۰ ثانیه بهش میمالیدم ، آبم میامد ، نیم ساعت مسخره م میکرد و منم سرخورده بیرون میرفتم ولی عادت کرده بودم

یه روز خونه شون بودم ولی هنوز سراغش نرفته بودم که دیدم امد سمت من و گفت بیا ، ارضـات کنم و برو … کـار دارم
شک داشتم که با پسر طبقه پنجمی آرش رابطه داره
گفتم آرش قراره بیاد ؟

 • فاز غیرت برندار
  ارضام کرد و رفتم
  سه چهار نوبت همین جوری شد
  ولی یه بار پامو تو کفش کردم که نمیرم و میمونم
  هر چی زور زد ، تهدید کرد ، به بهانه های الکی نرفتم و ماندم
  در را برای آرش باز کرد و آرش تا منو دید خندید و گفت سلام خـروس خان !
  فهمیدم آرش از رابطه خروسی من خبر داره

دو تایی رفتن تو اتاق ، در اتاق هیچوقت کامل بسته نمیشد
جایی نشستم که بتونم اونها را دیـد بزنم
شبنم صدام کرد و گفت بیام
وقتی رفتم تو اتاق ، شبنم بهم گفت ببین یا برو بیرون یا بشین همین جا ، خوشم نمیاد مثل منحرفها دیـد بزنی
با کـمـال پررویی رفتم گوشه اتاق و روی صندلی ارایش نشستم
قیافه آرش کمی ناراضی به نظر میرسید ولی انـگـار جرات مخالفت نداشت ، پس کارش را ادامه داد
آرش و شبنم از بغل خوابیده بودند ، شبنم یه دستش روی کوسش بود و آرش کرده بود تو کونش
تا حالا شبنم را لـُخـت ندیده بودم
آرش هر یک دقیقه تلمبه زدن ، مکثی میکرد ، کمی به کون شبنم و کیر خودش شامپو بچه میزد و لب بازی میکرد ، مـَمـِه میخورد ، پوزیشن عوض میکرد تا آبـش زود نیاد
بدجور دوباره راست کرده بودم و عین یتیمها با حسرت نگاه میکردم
خوش بحال آرش که میتونه
ملت برای همچین دافـی حیرون هستن ، اونوقت من بدبخت توانایی کردنشو نداشتم ، خاک تو سر من ،
تو خیالاتم کــون شبنم الـتـمـاس میکرد که بیا و منو بکن ، نزار دست غریبه بیفتم …
جفتشون بهم گیر دادن که لخت شوم و بیام جلو و …
انگیزه نداشتم ، میترسیدم جلو آرش خیط کنم
تا این که آرش گفت معمولا مردها دفعه دوم خیلی دیـر ارضا میشن
انگـار نوری در تاریکی دیدم ، آب در کـویـر پیدا کردم ،
با عجله شلوارم را در اوردم ، انـگـار زمـان داشت تمـام میشد !
رفتم بالا سر شبنم که دمر خوابیده بود و لبهای کونش را کمی برای من بازی میداد
استرس داشتم

کیرم را گزاشتم دم کونش ، شهوتم داشت منو میکشت ، میدونستم آبـم هر لحظه ممکنه بیاد ، ولی شهوت نمیزاره پا پـس بکشی
با دستم کیرم را دم سوراخ شبنم تنظیم کردم
شاید سه سانت کیرم را تو کردم که متوجه شدم آبـم داره میاد ، یک لحظه تا حد ممکن فشار دادم و کیرم تا تـه رفت تو ، بدنم از شدت حال به رعـشـه و لـرزه افتاد ، آبـم مثل اتشفشان پـاشـیـد ، هـول شدم
کیرم را فوری دراوردم و کله کیرم را تو دستم گرفتم تا آب رو زمین و فرش نریزه

جفتشون خنده شون گرفته بود
شبنم میگفت ببین فردا زن بگیری مشگل میخوری ها
آرش هم با تمسخر پشت هم تیکه مینداخت

 • دادا رکورد خروس رو شکوندی، سه ثانیه نشد
 • زنت مجبوره یه کمکی بگیره
 • شب حجله یه خیار همراه ت باشه
 • خیار خوب نیست ، کیر مصنوعی به خودت ببند
  چنانچه قهقهه ی زد که صدای شبنم هم درامد
  شلوارم رو پوشیدم و تقریبا با بغض رفتم

تقریبا ۲۰ روز سراغ شبنم نرفتم ، منی که هرروز به شبنم عادت کرده بودم
شاید تلمبه زدنم پنج ثانیه بیشتر طول نکشیده بود ، ولی بهترین پنج ثانیه عمرم بود
حاضر بودم برای تکرار و طولانی تر کردن این پنج ثانیه هر کاری بکنم
از این و اون و اینترنت و … شنیدم که شیره تریاک باعث سفت شدن کمر میشه

از طریق یکی از دوستهام مقداری شیره بهم رسید ،
دوستم شدیدا سفارش کرد که چون دفعه اولته ، یک عـدس بیشتر نخور
یه حسی داشتم که میخاستم هرجور شده خودم رو به شبنم و آرش ثابت کنم
نخورم
با خودم گفتم من کـمـرم خیلی شُـلِـه ، دو تا و سپس سه تا عـدس خوردم
کمی حالت تهوُع داشتم ، به شدت گرمم شده بود و عرق میکردم
رفتم بالا سراغ شبنم ، تازه از حمام امده بود و هنوز لباس حـولـه حمام تنش بود

شبنم رفت تو اتاق و جلو آیینه نشست و شروع به گفتن حال و احوال پرسی و کم پیدایی و اون روز چرا ناراحت شدی و …

از پشت بغلش کردم و ازش خواستم بلند شه
حوله را دادم بالا و از رو شلوار بهش چسبوندم و …
میدونستم که همه ش منتظره که من زود ارضا شم
تعجب کرده بود
دستش را گرفتم و کشیدمش سمت تخت ، و شامپو بچه را از جیبم دراوردم و شروع به مالیدن به کیرم کردم
شبنم هنوز متعجب نگاه میکرد و گفت معلومه ها ، چیزی زدی و دمـر خوابید
کمی به سوراخ کونش هم شامپو مالیدم

شبنم گفت ببین مواظب باش لیز نخوره بره جلو ،
و سپس خودش انگشت تو کونش کرد تا سوراخش کمی جا باز کنه
بعد مدتی با اشاره اوکی شبنم ، کیرم را گزاشتم دم سوراخ شبنم
اعتماد به نفس عجیبی داشتم انگار قرار بود مهمترین آزمـون زنـدگی م را بدم
کیرم را فشاررررر دادم و رفت تو سـوراخ …
عــاه ، چ حالی میده ، انگار وارد بهشت شده بودم
کـیـر من تو کـون شبنم بود ، ولی انگار چشمه آبم خشک شده بود
انگار تو استادیوم گل زده بودم و دوست داشتم تشویق شم !!!
یه نگاه به پایین انداختم ، کـیرم رفته بود تو کونش ، چه منظره غرور افرینی برای من بود
سپس با خیال راحت تـلـمـبه زدم
وای چقدر حـال میداد ، کــون چقدر خوبه ، اون هم تپلش ، من که تا حالا کـوس نکردم بودم ولی شنیده بودم کــون از کـوس بهتره
موقع جلودادن کیرم ، سوراخ کون شبنم را با تمام وجودم حس میکردم
انگار روده شبنم به هم چسبیده بود و کیرم راه خودش را با فشار من باز میکرد

بهترین قسمتش وقتی بود که تا ته کیر فشار میدادم ، و تخمهام به کون شبنم میخورد
صدای برخورد شکمم با لـُـب های کون شبنم و شلب شلوبی که راه انداخته بودم ، بهترین صدایی بود که تو عمرم شنیده بودم
با هر تلمبه با تمام وجود فشار بیشتری به کون شبنم میاوردم
دوست داشتم دَرد بکشه ،
و بهم التماس کنه که کمتر فشار بدم تا بدونه که من هم میتونم !
ولی شبنم دردش نمی امد!!!
برعکس تشویقم میکرد فشار بیشتری بدم و به شدت داشت حال میکرد
شبنم را قمبل فنگ کردم ،
میخاستم با چشمهای خودم ، قشنگ کیرم را موقع تلمبه ببینم
دستهام را رو شونه شبنم گزاشتم
و موقع فشار دادن ، با دستهام شبنم را هم به عقب فشار میدادم تا کیرم بیشترین حد ممکن را تو کـونـش بره

اینکار باعث شد بالـاخـره آبـم بیاد
شاید بیست دقیقه ی بود که بی وقـفـه داشتم شبنم را میگاییدم

خیس خیس عرق بودم ، حـالـت تهـوع شدید شده بود
بلند شدم برم دستشویی …
بعدا شبنم تعریف میکرد که به محض بلند شدن ، بالا اوردم و تقریبا بیهوش شدم

شبنم از آرش کمک میخاد و آرش بهش میگه دارم اوِردوز میکنم و احتمال مـُردَنَم هست
مشگل بعدی این بوده که من لـُخـت مادرزاد بودم
دو تایی با بدبختی لباس تنِ من میکنند و سپس شبنم به مادرم اطلاع میده و میگه حـمام بوده و وقتی بیرون امده من اینجوری افتاده بودم و …

موقعی که چشمهامو باز کردم ، مادرم و مادر آرش و آرش دیدم
آرش به صورتم آب میپاشید و میگفت چیزی نیست ، اورژانس نمیخاد ! فقط باید یک کمی هوا بخوره
و سعی کرد منو بلند کنه
آرش در حال جابجایی م به سمت بالـکـن ، یه لحظه تو گوشم زمزمه کرد که اگر دکتر اورژانس منو معاینه کنه ، درجـا نعشگـی منو میفهمه و به مادرم میگه و فورا باید بـپـیچـم و برم
قدرتم را جمع کردم و به سمت بیرون واحـد رفتم و با صدای بلند گفتم بابا ولم کنین ، حـالـم خوبه بچه بازی ها چیه …
و پیچیدم تو کـوچـه و تا شب که حـالـم بهتر نشد خونه نیامدم ،
کـُلـی شربت ابـلـیمـو و ترشی خوردم تا اصطلاحا بـِبـُرِه !!!
در این حین مادر آرش که به حضـور آرش و رابطه ش با شبنم شک داشت ، و از شبنم خوشش نمی امد
کـاراڱـاه بازی ش گـُـل میکنه و تو دل مادرم شـک میندازه و میگه لباسهای پسرت را دیدی چه نامرتب بود ؟
اصلا پسرت تو اتاق شبنم چکار میکرد و موی شبنم خشک بوده و تازه حمام نبوده و اصلا برای چی حموم بوده و …

مـادرم باورش شد که یـگـانـه منو چـیـزخـور کرده و قصدش رابطه و … اینا بوده تا خودش را وَبـال گردن من بیندازه

با رسیدن پدرومادر شبنم بحث بالا میره

آخر سر تصمیم جمعی میگیرن در نبود والـدیـن ، مـا حـق رفت و امد نداریم !

سه هفته بعد شبنم عــَقــد یکی از کارمندهای اوسگول شرکت پدر شبنم درامد و دیگـه الان بزور جواب سلام من و حتی آرش را میده
الان هم نـامـزدش بالاست و صد در صد شبنم را داره میکنه !!!

چه باورتون بشه و چه نشود ، این داستان حقیقت داشت

نوشته: خروس


👍 23
👎 24
40800 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

905199
2020-08-03 00:48:04 +0430 +0430

اینکه کص گفتی شکی توش نیس
خودتم اگه دختر نباشی قطعا یه عدد کونی هستی با این نگارشت

5 ❤️

905201
2020-08-03 00:48:46 +0430 +0430

قرار نبود کامنت بذارم
فقط یه سوال آقای خروس حقیقت گو:شبنم یا یگانه؟؟

8 ❤️

905204
2020-08-03 00:52:25 +0430 +0430

خروس جان راستشو بگو تو مدتی که داشتی داستانتو تایپ میکردی چن بار ابت اومد؟!😂😂

7 ❤️

905205
2020-08-03 00:52:38 +0430 +0430

خاک توسرت

5 ❤️

905209
2020-08-03 00:56:45 +0430 +0430

سیکتیر کیرم تو تخیلاتت

0 ❤️

905211
2020-08-03 00:59:52 +0430 +0430

فکر کنم شبنم مارک شامپوته خروس.

4 ❤️

905217
2020-08-03 01:04:48 +0430 +0430

اولا برادر زاده پدر نه اوشکول خان میگن دختر عمو!! دوما تریاک رو خالی نمیخورن باید تو چایی حل کنی!! سوما اون قدیم بود که هزار جور قرص نبود نخود تریاک تو چایی حل میکردن الان هزار نوع قرص از وگادول تا سیدنافیل و تادافیل و… موجوده نیازی به معتاد شدن نیست چهارم!! یگانه دیگه این وسط کی بود؟؟

اصل ماجرا: به پسر همسایه گفته میخوام این دختر عمومو بکنم اونم گفته حله سه تا قرص میدم بخور کمرت توپ بشه کم نیاری بعدش میبرمت بکنیش!! سه تا قرص خواب بهش میده میگه نیم ساعت صبر کن اثر کنه بعد قول میدم سکس رو شروع کنیم!! 😁


905228
2020-08-03 01:16:39 +0430 +0430

به خروس توهین نکن الاغ…
یکی اینو شرح بده:
سه هفته بعد شبنم به عقد یکی از کارمندهای اوسگول شرکت پدر شبنم‌ درامد😁


905232
2020-08-03 01:19:51 +0430 +0430

تو کارتون سمپسون ها اشاره ای نکرده کارت ملی هوشمند ما کی میاد؟؟

1 ❤️

905234
2020-08-03 01:21:43 +0430 +0430

ایقد زود ارضا بودی پول آب واست زیاد نمیومد؟
کیرم ماتحت فوقانیت با داستانت

3 ❤️

905236
2020-08-03 01:24:50 +0430 +0430

کیرم تو داستانت

2 ❤️

905245
2020-08-03 01:51:06 +0430 +0430

یک آن حس کردم مالهالند درایوه!

0 ❤️

905249
2020-08-03 02:11:44 +0430 +0430

دمت گرم داداش خروش جنبه نداری نخور

0 ❤️

905250
2020-08-03 02:14:07 +0430 +0430

دیس به خاطر مبالغه کردن و به نوعی تبلیغ تریاک برای نوجوونها و جوونها. ارزش داره واقعا”؟

5 ❤️

905252
2020-08-03 02:22:45 +0430 +0430

Sponser barname golrang bode?

1 ❤️

905254
2020-08-03 02:30:00 +0430 +0430

@sixxxxxxxe

0 ❤️

905256
2020-08-03 02:41:37 +0430 +0430

خروس ریدی بدجورم‌ ریدی

3 ❤️

905265
2020-08-03 03:19:56 +0430 +0430

Sixe

0 ❤️

905270
2020-08-03 04:00:08 +0430 +0430

بابا مگه‌گاااااااوین یگانه یا شبنم تکلیف خودتو مشخص کن اه…
بلد نیستی هم ننویس کیری خان

4 ❤️

905282
2020-08-03 04:46:37 +0430 +0430

سایت چقد بروز شده پشمام😐

0 ❤️

905294
2020-08-03 06:03:48 +0430 +0430

اگه داستان واقعیت داشت می دونستی که استفاده از مایع هایع شستشو کننده چون شامپو کون اون بد بختو تا فی ما خالدونش می سوزوند و حتی سر کیر خودتم سوز می کرد.

بیدار شو مرد بیدار شو دیشب جُنُب شدی خدانشناس 😂 😂

4 ❤️

905312
2020-08-03 07:42:55 +0430 +0430

بی انصافی نکنید قشنگ بود

1 ❤️

905319
2020-08-03 08:04:46 +0430 +0430

خاک برسرت
شامپو بچه نه احمق خان
روغن بدن بچه
بعدش تو بتونی شیره بخوری؟
همون شیر مامانت رو بخور نمیخواد
برا شیره تبلیغ کنی
اشغال

1 ❤️

905343
2020-08-03 09:56:27 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.خروس شیره چه رنگی است ؟

0 ❤️

905346
2020-08-03 10:01:54 +0430 +0430

متکا فتیش زودانزال کم حافظه معتاد
ترکیب جالبیه

1 ❤️

905348
2020-08-03 10:14:49 +0430 +0430

بیناموس تو تریاکو تو فیلم ببینی جیغ میزنی اخه این چه کصشری بود گفتی

1 ❤️

905349
2020-08-03 10:16:36 +0430 +0430

داداش غصه نخور ٧٠ ٨٠درصد مرداي دنيا زود انزالن ولي با تكنيك و تمرين ميشه ادن درس بشه اوليش اينكه وقتي ميري رو كار انقدر تمركز نكن به كردن به قول معروف ذوق مرگ نشو دوم هواست جمع كن پوزيشني كه زود ابت مياد انجام ندي و خيلي كاراي ديگه ولي اگه خواستي با دارو انزلتو درس كني قرص دايپوكستين ٣٠ بگير ضرر نداره فقط بايد ٢ ساعت قبلش استفاده كني

0 ❤️

905350
2020-08-03 10:21:26 +0430 +0430

تو شهوانی میای خونه رو آب نمیبره؟؟

1 ❤️

905361
2020-08-03 11:51:30 +0430 +0430

کونفروش مفنگی

0 ❤️

905375
2020-08-03 13:10:48 +0430 +0430

خیلی وقت بود نخندیده بودم
دهنت

0 ❤️

905380
2020-08-03 13:42:45 +0430 +0430

برو تو ستینگ کیر خایه ات ، تیک گزینه فست رو بردار و تیک گزینه لانگ تایم رو بزن ! درست میشه
مریض بعدی لطفا

0 ❤️

905381
2020-08-03 13:48:46 +0430 +0430

خوب بود وواقعی فقط یگانه بود یا شبنم 😁

0 ❤️

905383
2020-08-03 13:55:22 +0430 +0430

مارو کصخل فرض کردی به کنار ی جورایی کصتانت شبیه به پیام بازرگانی صدا و سیماست😂

0 ❤️

905400
2020-08-03 15:07:00 +0430 +0430

من که مفتی خروس رو نمی فهمم

0 ❤️

905405
2020-08-03 15:24:39 +0430 +0430

کفرم تو کصتانت کون بچه جقی

0 ❤️

905407
2020-08-03 15:29:37 +0430 +0430

خاک توسر جقیت کنن کون میدادی بهتر از این بود

0 ❤️

905433
2020-08-03 17:55:28 +0430 +0430

خیلی وقت اینقدر نخندیده بودم ، دمت گرم
درضمن نوشتی شیره خوردی حالت بـد شد و نزدیک بود بمیری پس تبلیغ مواد را نکردی
داستانت طنز تلخی داشت

0 ❤️

905435
2020-08-03 17:56:39 +0430 +0430

جگرم کباب شد خو داداش معجونی ، چیزی میزدی ادم واسه کص که تریاک نمیزنه

0 ❤️

905481
2020-08-03 21:52:02 +0430 +0430

من از تو کصخل ترم که نشستم این کسشعراتو خوندم

1 ❤️

905503
2020-08-03 23:24:16 +0430 +0430

😁 😁 😁 قشنگ بود

0 ❤️

905504
2020-08-03 23:28:56 +0430 +0430

من نه کون کردم نه کص ولی شنیدم کص بهتره ها . همه میگن کص بهتره . این داستانتم کسشری بیش نبود

0 ❤️

905819
2020-08-04 19:27:04 +0430 +0430

بازم خوب شد درست حسابی کون این جیندا خانوم رو گاییدی. منم قبلا کون دختر عموم رو گاییدم خیلی حال داد بدنش عین پنبه بود تصورشو بکنید ۱۷ سالش بود اوووف یادش میفتم کیرم بلند میشه 🤤

1 ❤️

905826
2020-08-04 20:40:58 +0430 +0430

این وسط یگانه از کجا اومد!؟

0 ❤️

906070
2020-08-05 16:57:55 +0430 +0430

چطوری خروس؟؟ به خودم امیدوارم شدم 😂 😂

0 ❤️

906095
2020-08-05 19:05:43 +0430 +0430

گیریم تو هرروز نمی‌رفتی بکنیش اوکی
ولی چطور هم به تو سرویس میداده هم به آرش؟
مکان بوده یا خونه تیمی؟پدر و مادر نداشت؟
کیرم را گذاشتم در کونت چاقال جقی😂

0 ❤️

906109
2020-08-05 22:21:52 +0430 +0430

خرچنگ

0 ❤️

907742
2020-08-11 20:50:21 +0430 +0430

سگ توروحت کلی خندیدم 😂😂😂😂😂

0 ❤️

908501
2020-08-14 11:34:56 +0430 +0430

امل

0 ❤️Top Bottom