من و دو تا پسر سکسی! یا بیشتر ؟!

  سلام، من یه دخترم این صرفا یه فانتزی و زاده ی تخیلاتمه...


  این دفعه یه فانتزی جدید تو ذهنم داشتم که میخواستم عملیش کنم : من رٸیسم!
  .
  دوتا پسر فوق العاده جذاب و سکسی واسه عملی کردن فانتزیم پیدا کردم...فقط خودم و اون دوتا، البته براشون یه سوپرایزم داشتم
  ایستاده بودن وسط اتاق...فقط شرت تنشون بود...
  یکیشون چشم ابرو مشکی و کمی برنزه بود یکم موی کم پشت سیاه روی سینه هاش بود...اون یکی کمی سفید و بور تر بود با چشمای آبی روشن
  هردو گونه ها و خط آرواره ی تیز و زاویه دار داشتن و هیکل عالی و سیکس پک، سینه های فراخ و بازوهای درشت، کمر و شونه های عضلانی...
  سن و سالشون اواسط دهه بیست سالگی میزد...مثل خودم تقریبا...
  تو نگاه شون یه اطاعت توام با جسارت و گستاخی بود که سکسی ترشون میکرد...چون میدونستن من چی میخوام و نسبتا توجیه بودن
  موهامو جمع کرده بودم بالا و یه لباس خواب نازک تنم بود...رفتم سمت جفتشون...بین شون ایستادم...یکم از این لب میگرفتم یکم از اون...همدیگرو آروم لمس میکردیم و لب میگرفتیم...دوتا دستامو آروم از رو شرت روی کیرشون میکشیدم...
  پسر بوره رو همونجا نگه داشتم و با سبزه هه رفتم سمت تخت...نشوندمش لب تخت، نشستم رو به روشو پاهامو دور کمرش حلقه کردم...لبامو گذاشتم رو لباش
  اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد...لبامو روی خط گونه و آرواره ی سکسی و ته ریش دارش کشیدم...
  لبامو آوردم پایین تر و گذاشتم رو گردنش...لبام سوخت از شدت گرمای زیر گلوش و تنم داغ شد...
  دستامو میکشیدم روی سینه ها و شکمش...اونم دستاشو گذاشته بود رو کونمو چنگ میزد، سرشو اورد جلوتر لباشو گذاشت رو سینه هام و میمکید...چشامو بسته بودم
  با دست اشاره کردم تا دومی ام بیاد رو تخت...
  پسر سبزه سکسی من دراز کشید و منم نشستم روی صورت خوشگلش و اون شروع کرد برام خوردن...
  من از خود بیخود شده بودمو اون یکی که روبه روم بود هم با خوردن گردنم هات ترم میکرد...لبهاو سینه هامو میخورد...منم دستمو از رو شرت میکشیدم رو کیرش...
  مطیع من بودن ولی کارشونم خوب بلد بودن، این ترکیبی بود که همیشه برام جذاب بود...
  یکم بعد ارضا شدم و خودمو کشیدم کنار
  پوزیشن هامونو عوض کردیم...
  اون دوتا دو طرفم دراز کشیدن...اون بوره روبه روم دراز کشید...آروم دستمو میکشیدم روی شرتش و کیرشو میمالیدم...صدای نفس هاش دراومد کم کم...
  شرتشو درآوردمو کیر خوشگل شو گذاشتم دهنم...
  صدای نفس هاش و آه و ناله های ریزش برام خیلی سکسی بود...من میخوردم و اون آه میکشید و بیشتر هات میشدم...پسر سکسی اون طرفم هم شرتشو درآورده بود و آروم کیرشو میکشید به خط کس و کونم...
  کیرش داغ داغ شده بود...پشتم بهش بود...نوک کیرشو میکشید رو خط کسم...صدای ناله م دراومده بود...انگشت هاشو میکشید روی کسم و تحریکش میکرد...
  کم کم کیرشو آروم تو کسم کرد...صدای نفس های آرومش کنار گوشم میومد و داغی نفساش به گردنم میخورد...دوتا پسر هات دو طرفم...کیر یکیشون تو دهنم بود و اون یکی تو کسم و صدای نفس ها و ناله های ریزشون رو از دوطرف میشنیدم...داشتم دیوونه میشدم...یکم بعد پاشدم و اومدم بالا سر جفتشون...
  روشون سمت من بود...نشستم رو کیر پسر بوره...شروع کردم تلمبه زدن...من روش تلمبه میزدم و اون یکی اومده بود و از پشت گردنمو میخورد و سینه هامو میمالید...
  بعد پاشدم و خوابیدم رو پسر سبزهه...تنمو چسبوندم به تن برنزه و داغش...رون هامو چسبید و محکم و سریع شروع کرد تلمبه زدن...ای حرومزاده...فریاد و ناله م رفته بود هوا...یکم بعدش آبش اومد و با فشار خالی کرد توم...منم واسه چندمین بار ارضا شدم و جیغم رفت هوا...از روش بلند نشدم جفتمون شدیدا نفس نفس میزدیم، هنوز تنمو چسبونده بودم بهش، سرمو بلند کردم لبامو چسبوندم و حسابی لباشو خوردم...
  بعد خسته افتادم رو تخت...به پسر چشم آبیم اشاره کردم که بیاد روم و باهام عشق بازی کنه...
  خوبه که وقتی یکی ارضا میشه و خسته ست یکی دیگه رو داشته باشی واسه سیگار و عشق بازی بعد سکس...
  همه مون یکم رو تخت کنار هم افتادیم از خستگی...
  بعدش واسه ادامه بازی من سوپرایزمو رو کردم...
  پسرا سرشونو بلند کردن و دیدن یه مرد سن و سال دار با هیکل درشت عضلانی ترسناکش رو به روی تخته...
  پسر بوره رو فرستادم جلوش...گفتم باهاش عشق بازی کن...شروع کرد به خوردن لباش...خودم هم که کنار تخت لم داده بودم نگاهشون میکردم...کم کم دستمو بردم لای پاهام...مرده سر پسرک رو گرفت و محکم نگه داشت لای پاهاش و اونم تا ته حلق براش میخورد...خودم گفته بودم یکم خشن باشه...این فانتزی مورد علاقه من بود
  صدای خشنش بهش میگفت یالا بخورش و دستهای بزرگش سر پسره رو محکم نگه داشته بودن...
  بعد دوتایی رفتن روی کاناپه...مرده لبها و نیپل هاشو میخورد و کون خوشگل پسرکو چنگ میزد، پسره هم واسه مرده جق میزد...جفتشون نفسهاشون تند و آه و ناله هاشون شروع شده بود...
  یهو برش گردوند و کیرشو آورد سمت کون پسره...
  نوکشو میزد به سوراخ کونش...کیرشو میکشید به خطش و آه میکشید...بعد هیکلشو آورد روش...با یه دست گردنشو نگه داشت و با یه دست کمرشو بالا آورد...
  منم انگشتام لای پاهام میچرخید...نگاشون میکردم و جق میزدم...
  کمر پسرو که بالا آورد یهو کیرشو کرد تو کونش...صدای ناله ی پسره بلند شد...خودش هم چشاشو بسته بود و نفس های محکم میکشید، کیر کلفتشو با یه فشار محکم تو میداد و میکشید بیرون، پسره هربار بلند ناله میکرد،چندبار اینجوری تلمبه زد...یکم بعد خم شد رو پسره و کیرشو تا ته تو داد، با یه دست دستای پسرو از پشت گرفت و ساعد دست دیگه شم محکم گذاشت رو کمرش...صدای ناله و فریاد پسره اتاقو پر کرد...
  ناله های منم بلند شده بود...داشتم دوباره ارضا میشدم...صدای ناله های پسره به شدت هاتم کرده بود...
  یه ارگاسم خیلی قوی انگار از تمام تنم گذشت...نفسم که جا افتاد بی رمق خودمو انداختم رو تن پسر
  برنزه م...سرشو آورد جلو و شروع کرد خوردن لبام...
  میدونست این عشق بازی بعد ارگاسم خیلی میچسبه...


  پایان.
  تو این ژانر فانتزی من یکی دیگه هم نوشتم به اسم "تجاوز به عنف" :))))
  اگه دوست داشتین اونم بخونین


  نوشته: Xo

 • 8

 • 28
 • نظرات:
  •   Boy0513
  • 2 ماه،4 هفته
   • 6

  • اواسط دهه بیست سالگی؟ یعنی ۱۵ سالشون بود؟ (biggrin) عضلانی و ته ریش ؟


  •   مردكوهستان
  • 2 ماه،4 هفته
   • 5

  • زيادي نقطه ها رو هدر دادي و هي ... گذاشتي بيا ويرگول بهت بدم داره ميرسه الان بندره


  •   Mustang.gt
  • 2 ماه،4 هفته
   • 8

  • دخترا مغزشون رد داده تو تخیلاتشون ارضا میشن پسرا کونی شدن این مملکتو قراره کدوم ملعون اداره کنه (dash)


  •   شاه ایکس
  • 2 ماه،4 هفته
   • 19

  • یعنی فانتزی دخترا کون دادن پسرا به مردای سیبیل کلفته؟؟ بفرما اینقدر تو خیابون متلک گفتین فانتزیاشون کلا عوض شد!! همین جور پیش بره شب عروسی باید با پدر عروس برین حجله!! (biggrin)


  •   chiiman
  • 2 ماه،4 هفته
   • 6

  • شاه ایکس لعنتی خیلی باحال بود :D
   والا منم گی دوست ^_^


  •   Siin-miim
  • 2 ماه،4 هفته
   • 7

  • یه بزرگی میگفت سوپر گی برا دخترا ساخته میشه و سوپر لز هم برا پسرا......


   اون موقع باور نکردم تا به چشم خود دیدم!


  •   Alouche
  • 2 ماه،4 هفته
   • 2

  • تچه فانتزی های عجیب و غریبی


  •   zanbory
  • 2 ماه،4 هفته
   • 2

  • تومیتونی..سعی کن فانتزی ۶نفرببالا بسازی و رنگین کمانت کامل شه ..سبزهه و سفیده و بوره و مشکی و ووووو آره تو میتونی....برو تو نخBDSMاون رفیق سیبیل کلفتتم ببر بحاله..
   بای رنگین کمان (biggrin) (biggrin)


  •   saeedno15
  • 2 ماه،4 هفته
   • 3

  • این چه مدل فانتزی هست آخه,آدم دیگه میترسه با کسی بره خونه که احتمال داره یهو به باد بدی برگردی بیرون (biggrin)


  •   hojjat.kirkolof
  • 2 ماه،4 هفته
   • 3

  • عزیزان ارام باشید (dash) هرچند که من یکی دارم از فحش ندادن عذاب وجدان میگیرم (dash) اصلا به کیرم بزنید بابا ننشو بگاییم (clap) اخه کیرم تو کونت مادر صلواتی کون دراز اخه ازگل کیرم تو داستان نویسیت تو جمله بندیت تو فانتزیت بلد نیستی خوب ننویس الاغ (dash) (dash) (dash)


  •   Mr.smart
  • 2 ماه،4 هفته
   • 3

  • حاج خانوم به دیلدوتون یه مسواک بزنید به دوس پسر جانم بگید مارک اون لباس کارشو عوض کنه فکر کنم رو سلامتتون تاثیر گذاشته آخه این چه سوژه جقیه آخه.


  •   Lucky.man
  • 2 ماه،4 هفته
   • 6

  • به جای این فانتزی چرت و پرت یه حالی به یه جوون بده، خیر ببینی.


   لعنت بر این حکومت ملعون. وقتی دختر و پسرها با سن بالای 25 نتوانند ازواج کنند، نتیجه اش لز و کون کونک بازی و جلق و بدبختی و بیچارگی و درنهایت به فنا رفتن جامعه است.
   مادرهای آینده همین دخی ها هستند؟


  •   Open_mind
  • 2 ماه،4 هفته
   • 3

  • امکان تجاوز به نویسنده وجود دارد؟


  •   RADYABE KOS
  • 2 ماه،4 هفته
   • 1

  • نخوندم چون نوشتی تخیولیه!کیرم از پهنا تو تخیولاتت جقی جان (rose)


  •   ehsan9705
  • 2 ماه،4 هفته
   • 2

  • خودش گفت فانتزی ولی شاشیدم به این فانتزیت.
   سناریوی یه فیلم پورنو تایپ کرده.
   عیب نداره امیدوارم کسی به عنفت تجاوز نکنه.


  •   ایکاروس
  • 2 ماه،4 هفته
   • 5

  • دخترا افکار خطرناکی پیدا کردند اخیرا !!!
   باید یک نامه به ستاد بحران بنویسم !


  •   arsh2452
  • 2 ماه،4 هفته
   • 6

  • شما شیزوفرنی حاد همراه با رگه هایی از اسکیزوفرنی مزمن دارید ! بیست و دو متر زنجیر براتون تجویز میکنم ! مریض بعدی لطفا !


  •   Avvaaa
  • 2 ماه،4 هفته
   • 4

  • بیشتر زاده ی تخمیات بود تا تخیلات (dash)


  •   Pirefarzane
  • 2 ماه،4 هفته
   • 4

  • دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . تراوشات ذهنی یه پسر جقی..تو دختر نیستی.آبروی پسرها رو نبر..مگه مجبوری این مهملات را تفت بدی..یه کف دستی برو سبک میشی..خب آدرس می‌دادی برو بچ شهوانی ده تایی بریزن سرت تا فانتزیت تبدیل به واقعیت بشه..همشون آماده به خدمتت هستن..اصن نباید مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل بشه.این جوجه پسرهای جقی پر میشن اینجا!


  •   .Nazanin.
  • 2 ماه،4 هفته
   • 7

  • تو و کیر اعضای شهوانی!یا بیشتر؟!


  •   _joniPanbe
  • 2 ماه،4 هفته
   • 3

  • نتیجه استفاده بیش از حد از علف نامرغوب (rolling)


  •   elmira abl
  • 2 ماه،4 هفته
   • 1

  • واقعیتش رو تجربه داشتم خیلی خیلی لذت بخشه


  •   Marshaall_Boss
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • فانتزی چیه خانوم...ملت با داستانای واقعی و خفنشون تو صف وایسادن داستانشون آپ بشه اونوقت تو اومدی فانتزی تحویل ما میدی؟
   دیس


  •   missXO
  • 2 ماه،3 هفته
   • 3

  • آقا من یکم توضیح بدم، اولا من دخترم، من یه پسر جقی نیستم من یه دختر جقی ام به تفاوتش توجه کنید (biggrin)
   با بعضی کامنت هاتون هم خیلی خندیدم ناموسا، بعدم این داستان کپی یه سناریو پورن نیست اگرم همچین چیزی بوده من از رو اون ننوشتم این صرفا فانتزی ذهن خودم بوده...دیگه اینکه شما یه سرچ بزنین کلا گی پورن از محبوب ترین پورن ها برای خانوماست (cool)


  •   missXO
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • Boy0513 اواسط دهه بیست سالگی یعنی بیست تا سی...آندراستند ؟؟


  •   S_503694
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • از داستان قبلیت بیشتر خوشم اومد. ولی یه موضوع مهم!
   "پسره" خیلی رو مخم بود بابا اینقدر این کلمه رو تکرار نکن قربونت! مثلا می گفتی " چشم آبی" یا می گفتی "سفید برفی" چون اینطوری هم قشنگ تر می شد هم اون حس مفعول بودن یارو رو می رسوند


  •   -FazeKasif
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • Baw Kos Nago Khaar Kose Film Supere,de akhe Madar MaliaTi Dastanet enghad. KiRi.Bud.Ta Nesf.Khundam,NaneviS...!:/


  •   missXO
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • کلا هم من داستان یا پورنی که توش به ارضا شدن و نیازای دختره تو تخت بیشتر توجه شه تقریبا هیچی ندیدم و نخوندم...برا همین دلم خواست اینو اینجوری بنویسم...تقریبا هم درک میکنم ک چرا اکثرا پسرا اینو دوس نداشتن و دیس هم زیاد گرفته :( ، چون زیاد ندیدن/ نخوندن همچین چیزایی رو و عادت ندارن :)


  •   m3e6h9d11i
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • شما به سکس خوب و ارضای کامل احتیاج داری. من میتونم براتون انجامش بدم.


  •   فرورتیش1
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • missXO عزیز دل برادر تو هنوز معنی دهه رو نمیفهمی دهه اول زندگی شامل یک ماهگی تا 9 سال و دهه دوم از 10 تا 19 سالگی و دهه سوم از 20 تا 29 سالگی میشه تو هنوز این چیزا رو نمیفهمی دهه بیست زندگی از 10 تا 19 سالگی میشه نه 20 تا سی سالگی تو اون فانتزیت هم خوک برینه.
   و تامام


  •   Elenajoon
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • تباه شدی با این فانتزیت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو