من و زندایی در سفر شاهرود

  1391/6/14

  سلام ... من اسمم کیان هست و در حال حاضر 27 سالمه . داستان و خاطره ای که میخوام واستون تعریف کنم مربوط به زمانی که ترم 2 دانشگاه بودم . یعنی 19 سالم بود . من تو دانشگاه تهران درس خوندم . اون موقع ها که دانشجو بودم داییم اینا هم ساکن تهران بودن و معمولا زیاد می رفتم پیششون . زن داییم هم که عشق منه خیلی مهربون بود و عین یه مادر بهم می رسید تو اون دوران . اسم زن داییم نرگس و 36 سالشه . خوشگل ، هیکل نسبتا لاغر ولی سکسی و خوش استیل . هر موقع خونشون می رفتم خیلی راحت و آزاد لباس می پوشید و کلا با همه فامیل آدم راحتی بود . منم که فقط تو کفش بودم اساسی ولی خوب هیچ وقت نمیشه کاری کرد آخه خوب زندایی دیگه . ولی چند باری که خونشوم بودم تو آشپزخونه و این ور اونور که فرصت پیش میومد علاوه بر دید زدن به صورت اتفاقی دستم رو به بدن نازش می زدم . تا اینکه یه شب سر میزشام که بودیم همه شامشون رو خوردن و رفتن ولی من و نرگس جون بودیم باهم و داشتیم غیبت میکردیم پشت سر فایل تا اینکه من به صورت اتفاقی پام به پاش خورد و هیچ عکس العملی از زن داییم ندیدم . یکی دو بار هم عمدا زدم دیدم انگار نه انگار . از اونجا فهمیدم که میشه یه کارایی کرد و کمی امید وار شدم . روزا همین جوری میگذشت و منم می رفتم خونشون و هی از دید زدن و شبا واسش جق زدن سپری میکردم . داییم هم مهندسه و خیلی درگیر کاراش هست و فقط پول میریزه تو دامن خونوادش و زیاد به فکر تفریحات و ایناش نیس . تا اینکه یه روز زندایمم یه کاری داشت و باید میرف شهرستان ، هرکاری کرد نتونس بیلیط هواپیما گیر بیاره و داییم که درگیر کاراش بود گفت با آرش با ماشین برین برگردین سریع . منم که آرزومند این سفر . خلاصه فرادای اون روز صبح 7 بیدار شدیم و آماده تا از تهران با ماشین را بیوفتیم بریم اصفهان . قرار بود من رانندگی کنم . خلاصه را افتادیم و تو راه از هر دری صحبت کردیم با زنداییم . تا اینکه گف من یه چرت بزنم . منم یه چشم به را بود یه چشم با زنداییم و کیرم حسابی راست شده بود و داشت از زیر شلوار اذیتم می کرد که زنداییم بیدار شد ولی من همچنان به این وضعیت ادامه میدادم و حواسم زیاد به رانندگیم نبود که نرگس جون گف چیزی شده ؟ چرا حواست به جاده نیست منم یهو یه دستم که روی کیرم (لای پام) گفتم نمی دونم چرا اینجام (لای پام) درد میکنه زندایی . گفت چرا چی چشده مگه . منم گفتم هیچی ولش کن . اونم که بچه نیس فهمده بود کیرم راس شده . بعد چند دیقه زنداییم دکمه های جلو مانتوشو وا کرد و راحتتر نشست که فاصله پنج سانتی از تاپش تا شلوارش از بدنش دیده میشد و من وضعیتم بدتر شد . دیگه همش داشتم نیگا می کردم و زنداییم هم انگار از اذیت کردن من لذت میبرد . حالم داشت بد مشید دیگه که زدم کنار و همینجوری بر بر و داشتم نیگاش می کردم که گفت چیه ؟ چی شده ؟ منم گفتم هیچو دستم رو رو کیرم گرفتم که داشت میترکید . بعد بهش گفتم چی میشد زن من میشودی تو که اونم خندید گفت می خوای به داییت بگم شریک بشین گفتم نه . بعد گفتم آخه ... آخه ... گفت چی ها ؟ گفتم هیچی و دوباره را افتادیم . دیگه صددرصد مطمئن بودم که میشه کردش . موقع رانندگی یهو زدم به رون پاش گفتم احول نرگس خانم انوم خیلی خونسرد گفت خوبم کیان جان . بعد از چند ثانیه دستم رو گذاشتم رو رون پاش و دیگه برنداشتم . بعد چند ثانیه زنداییم گف الان حالت بهتر شد ؟ که گفتم نه بدتر شد . گف ای بابا . من دستم رو اوردم بالاتر و از همون فاصله بین شلوار و تاپش شکمش رو لمس کردم که گفت نمی ترسی ؟ نمی ترسی من بدم بیاد به داییت بگم . که من ترسیدم و دستم رو کشیدم دیگه هم هیچی نگفتم . بعد نیم ساعت زدم کنار و گفتم پیاده شو یه هوایی بخوریم . اونم پایاده شد رفت صندوق عقب از کیفش چیزی برداره (فک کنم کرم میخواست) که من دوباره رفتم سمتش و ازپشت یه نمه مالوندم بهش و کیرم که حسابی راس شده بود قشنگ کونش رو لمس کرد و گفتم کمک نمی خوای زندایی که اونم گفت تو کمک بیشتر میخوای تا من . بعد منم با پر رویی خندیدم و نزدیک 1 دقیقه همونجوری بودیم تا بهم گف عجله نکن تا برسیم . من انگار تو کونم عروسی بود . پیش خودم فک کردم دیگه حله برسیم مقصد و بریم شاهرود همه چی حله . تو شاهرو یه باغ دارن داییم اینا . خلاصه رفتیم و رسیدم . بعد اینکه زنداییم کاراش رو کرد نزدیک شب بود (میخواست بر بنگاهی و دنبال املاک داییم) که زنداییم گفت صلاح نیس شب برگردیم و زنگ زد به داییم گفت ما فردا صبح را میوفتیم نمی خوام کیان شب رانندگی کنه . خلاصه من دیگه پیش خودم گفتم حله همه چی .
  بعد از کمی خرید رفتیم باغ و سرایدار اومد درو وا کرد و بعد از کلی قربون صدقومن رفتن رفت پی آلاچیق خودش و ما هم رفتیم تو ویلا مانندی که تو باغ بود . همین که رفتیم زنداییم گف می من میرم دوش بگیریم . رفت حموم ومنم عین احمقا دنبالش رفتم تو رختکن و دیدم همه لباساش رو در آورده برداشتم به بو کردن کرستش که داش آبم رو میاورد . عین احمقا همونجا کیرم رو درآوردم و یه جق به عشقش زدم و آب رو ریختم لای کرستش و گذاشتم همونجا و برگشتم تو اتاق . بعد از چند دقیقه دیدم زنداییم اومد بیرون خیلی سرحال ، لباسشم تنش بود ولی مطمئن بودم که فهمیده . بچه که نیس . خلاصه سر میزشام نشستیم و من از همون اول شروع کردم پاهام رو با پاهاش مالوندن و پام رو به ساقش می مالوندم و انوم هیچ عکس العملی نشون نمیداد که من به خودم جسارت دادم و پام رو آوردم بالاتر و نزدیک کسش بردم . یکم پام مالید یهو به حالت مسخره نگام کرد و منم به کارم ادامه میدادم که گفت خیلی باحالی کیان . خیلی اعتماد بنفس داریو حال میکنی واسه خودت که منم گفتم تو زیباییت بیش از حد و من اسریت شدم . همونجا چش تو چش شدیم و بعد از چند ثانیه صورتم رو بوردم جلو و از همون پشت میز لباش رو آروم بوسیدم اونم لبخند زد فقط . بع شام بلافاصله رفتم تو حال و روی مبل نشستیم بغل هم . من گفتم زندایی امشب من آزدام ؟ گف از چه نظر گفتم هرچی فکرش رو بکنی . گفت آره به من چه . آزاد باش . که دوبار لبش رو بوسیدم تو یه لحظه که گف بسه دیگه کیان هرچی یه حددی داره . گفتم باشه حالا . همینجو داشتیم الکی تی وی میدیدیم که دستش رو گرفتم و بعد از چند ثانیه گذاشتم رو کیرم که قشنگ از رو شلوارک قابل لمس بود . اونم اول نگام کرد و بعد گفت مگه نگفتم تموم کن و من گفتم اذیت نکن دیگه که سرش رو آوردم پایین و فشار دادم به سینم . با پشتش رو نوازش کردم و کمی خاروندم که بهم گفت خداییش با چه عقلی آبت رو ریختی تو سوتین من ؟ ها ؟ گفتم پس کجات بریزم اونم گفت خیلی بیشعوری . گفتم من نوکرتم و به نوازش ادامه دادم بعد از چن ثانیه گفتم زندایی پاشو بریم بخوابیم که اونم گف باشه . رفتیم تو اتاق خواب که دوتا تخت یه نفره توش بود . هر کدوم رفتیم رو یه تخت و دراز کشیدیم . بعد چند دیقه من که از این وضعیت داشتم دیوانه میشدم گفتم زندایی خوابدی گف نه خوابم نمیاد و بی اختیار پاشدم رفتم سمتش و گفتم شاید باهم خوابمون بره . داشتم پیشش دراز میکشیدم که گفت کیان برو سر جات من گفتم نرگس جان حیف نیست ، هم تو و من میتونیم با هم باشیم تو این شب . دستم رو آروم روباسنش کشیدم و اونم طبق معمول انگار یه تکه یخ ، بعد نشستم بغل تختشو دستش رو گرفتم تو دستم و شروع کردم به بوسیدن انگشتای دستش و آروم آروم اومدم رو بازوش و اونم داشت کم کم سر حال میومد بعد رفتم رو تخت و از پشت چسبوندم بهش ، دوتا مون هم شلوارک نازکی پامون بود و کیر من که شق بود قشنگ رفت لای کونش ، بعد زنداییم برگشت و یه لبخندی زد و منم لبم رو گذاشتم رو لبش بعد از چند لحظه که آروم لب میگرفتم حسابی سرعت رو بردم بالا و لب و زیون و لوچشه کردم تو دهنم اونم همینطور داشت دیوانه می شد . دستم رو بردم رو سینه هاش ، وای چه حسی داشتم ، از رو تاپش شروع کردم مالودن سینه هاش و اونم آروم آروم داشت به آخ و اوخ میافتاد که تاپش رو در آوردم و سوتین و باز کردم و افتادم به جون سینه هاش اونم دستش رو برده بود و کیرم رو داشت می مالوند ، بعد از خوردن سینه هاش رفتم پایین تر و ناف و شکمش رو لیسدم انوم فقط داشت آخ و اوخ میکرد ، شلوارکشو که خواستم بکشم پایین گف نه کیان نکن منم گفتم من نکنم تو می خوای بکنی کشیدم پایین و شرت مشکی خوشگلش رو دیدم ، دستم رو کشیدم روی کسش که حسابی شرتش رو خیس کرده بود بعد زیرپیرهن خودم و شلوارک و شرتم رو در آوردم و خوابیدم روش دوباره رفتم سراغ لباش وهمزمان کیرم و فشار میدادم به کسش از رو شرتش داشت دیوونه میشد نرگس جونم . بعد شرتش رو درآوردم و بعداز اینکه یکم بادستم مالوندمش شروع کردم به خوردن کسش . چه جیغایی مزد حرومزاده اینقد خوردم تا بدنش لرزید ارضا شد . چند لحضه بعد انگار تازه سرحال اومده بود اومد جلو کیرم گرفت دستش و کرد تو دهنش و حسابی شروع کرد ساک زدن وای که چه حالی میداد . بعد خوابید گفت یالا دیگه ، منم آروم کیرم رو گذاشتم در کس خوشگل و نازش و آروم دادم تو که اولش یه جیغی زد بعد شروع کردم به تنمبه زدن ، بعد از چند دقیقه دوباره دیدم داره ارضا میشه که سرعتم رو کم کردم تا آب خودم نیاد ، بعد از اینکه ارضا شده گفتم آبم داره میاد کجات بریزم گفت هرجا دوسداری من درآوردم و گذاشتم رو شکمش که تمام آبم ریخت رو سینش و با دستم همش رو مالوندم به بدنش خیلی لذت برده بود و داشت لبخند میزد بهم . همونجور بیحال بغلش افتادم و خوابیدم که بعد چند ساعت بیدار شدم و اونم بیدارش کردم و یه بار دیگه همون جوری کردمش که این سری هرچی زور زدم از کون بکنمش نتونست تحمل کنه و گفت نمیشه . شب به یاد موندنی بود . فردا صبش هم تو را برگشت کلی گفتیم و خندیدم و تا برسیم تهران یه بار اون کیرمنو از رو شلوار حسابی مالوند تا آبم بیاد یه بار هم من کسش رو مالوندم تا ارضا بشه .
  امیدوارم حال کرده باشین و نظر یادتون نره . این اولین داستانی بود که نوشتم .


  نوشته: کیان

 • 7

 • 0
 • نظرات:
  •  
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آخه مردک چند بار بگیم از رو چیزی که مینویسی یه بار بخون غلتاشو بگیر


   بعدش مرتیکه ما نفهمیدیم آخرش اصفهان رفتی یا شاهرود
   مردک دروغگو
   نمیخوام فوحشت بدم چون من کلا اهل فحش دادن نیستم
   ولی تو هم به خواننده احترام بذار ونوشتتو ویرایش کن اخمخ


  •   Navid va melika
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کس مامانت خالخالی


  •   cooskesh
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کیر ننم توکس بابات، یه کم تخمی تخیلی بود ولی خوب بود


  •   fathi shaghaghi
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • سلام کسخل مالیاتی جلقوز
   این اصفهان حتما نام قدیمه شاهروده هههههههه..
   آخه دکتر جقیان اون وقتی که داری عمل جلق باز میکنی گزارش عملو درست بنویس


  •   خایـه های رُستم
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آقا الان اعلام کنم نویسنده این داستان کیریمن نیستما !
   کیرم دهنت که آبرو اسم منو بردی پسره ی مَجلوقه جلقوک !
   کاری کردی به سبک (لغت نامه ی خایه رُستمی) نقدت کنم :
   پسر ه ی مُجتلقُ لمغز - اسم منو خَز میکنی ؟
   پسره ی جَلقوز ه مُجلق !
   پسره ی جالق و مالق !
   پسره ی جولقکُ لجَلق !
   پسره ی مَـجلوق ُ لجالِــق!
   پسره ی جُلـقَـکُ لسَر !
   پسره ی جَــقَــل !
   پسره ی جَـقول !
   پسر تو برو لقمه خود گاز بزن
   کم پشت سر خلق خدا جلق بزن
   .
   .
   دیگه نبینمت اوکی جَلقوز ؟!!!


  •   kmest
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • این داستان کیری از کدوم ذهن جقی ای تراویده؟
   شما اینقد راحت راست راست خانومارو میکنی؟
   بهش گفتی بریم بخوابیم اونم گفت باشه؟
   باز خوبه تو اینیکی اقلا کامپیوتر و ویندوز رو بهونه نکردی...


  •   ye marde 69 hashari
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • نوشته خایـه های رُستم خییییلیییی باهال بود


  •   ye marde 69 hashari
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • نوشته خایـه های رُستم خییییلیییی باهال بود


  •   ye marde 69 hashari
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • نوشته خایـه های رُستم خییییلیییی باهال بود


  •   آريزونا
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • شاهرود از كى تا حالا فرودگاه داره جقى؟


   تو راه برگشت كيرتو ماليد آبت اومد؟ مرتيكه شوماخر موقع رانندگى آبش بياد ميره توباقاليا


  •   خایـه های رُستم
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • ye marde 69 hashari
   نوکرم داش ، همیشه مشعوف و مسرور و مخدون باشی . . .
   (مخدون هم خانواده خندون هست ) ;)
   ============
   پسره ی جَلقوز ه جالِــق اومده میگه :
   "سلام ... من اسمم کیان هست"
   به کـ‗__‗ـیرم که اسمت کیانه ؛
   کیرم دهنت که آبرو اسم منو بردی پسره ی مَجلوقه جلقوک !
   پسره ی جَلوق !
   پسره ی جُـلقَـک !
   پسره ی جَــلاق !
   مردک ه اُجـلِــق !


  •   NASER0098
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آرش یا کیان " اصفهان یا شاهرود
   کوونی یا کس کن !!!!


  •   مازیار خان
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • عجب فرهنگ لغتیه!
   با سه تا حرف ج ل ق اینهمه کلمه جدید وارد زبان فارسی کرده!
   ببخشید استاد،
   تفاوت مجلوق در جمله ی
   پسرک مجلوق!
   و جمله. ی:
   جملاتت مجلوقه!
   چی هست؟!!!!!


  •   Sadafamf
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کسکش جقو ما نفهمیدیم تو آرشی یا کیان تو باید یکی بیاد انگشت بکنه تو پشتت راست کنی تا به قول خودت بری شبها جق بزنی


  •   Sadafamf
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کسکش جقو ما نفهمیدیم تو آرشی یا کیان تو باید یکی بیاد انگشت بکنه تو پشتت راست کنی تا به قول خودت بری شبها جق بزنی


  •   جیمز چادویک
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بابا رستم خان 1 چی بگو به گروه خونیت بخوره
   اخه تو کجا و این کجا؟
   هر گردی گردو نیس داداش
   هرکیانیم یل ما رستم نیس که..............
   داداش خیلی باحال صرف کردی این لغت نامتو
   فقط 1 سر برو کپی رایت 1 پولی بده لغت نامتو مشمول کپی رایت کنن واست
   که 1 موقع ازت نزننش این دزدای فرهنگی... :)
   راستی اق مهندس گل پسر گل:
   شمام برو 1 فکری به حال کتابت بکنااااا
   اخرش این بخیلای حسود میدزدنش ازت
   زت زیاد.............


  •   خایـه های رُستم
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • khaye.rostami.jpg


   دوستان عزیز باید بگم من این فرهنگ لُغت (خایه رُستمی ) و به ثبت رسوندم !


   و در جواب دوست عزیزمون مازیار بلواس :
   باید عرض کنم که پسرک مجلوق (یعنی : پسره جلق زننده ) و
   جمله ات مجلوقه ( یعنی : جمله ی جلقیت مجهوله ) !
   جیمز چادویک عزیز ، شما همیشه به من لطف داشتید ،
   آره الان که فکر میکنم میبینم حق با شماست داداش ؛ من کجا و این جلقوز کجا !
   خیلی مُخلصم داداش :love:


  •   مازیار خان
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آهان


  •   farshe_ghermez
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • maro kos khol farz kardi ya khodeto koja raftid rast bego shahrod ke havapima nemikhad .................


  •   farshe_ghermez
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • maro kos khol farz kardi ya khodeto koja raftid rast bego shahrod ke havapima nemikhad .................


  •   barbodbarby
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • از خیانت متنفرم.. منم ی روزی ذهنم خراب بود.. اما فهمیدم همه جنده نیستن..


  •   مهندس گل پسر
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • به به!
   داش كيان ميبينم كه توم كتابتو به ثبت رسوندي!
   تبريك ميگم داش!
   فقط واسه ثبت جهانيش بيا پيش خودم؛پارتيش هست!
   من هنوز تصوير جلد كتابمو طراحي نكردم؛نميدونم چي بذارم :quest:
   كمك!


  •   arsham_s
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • اسمت ارش بود یا کیان؟
   ما که نفهمیدیم هرکی فهمید بگه
   از طرفی.اصفحان یا شاهرود؟
   اخه کیر خر پیرزن افریقایی تو کس مادر هرچی خالیبند
   کس مادر مجبورت کردن که بنویسی؟
   ننویسی هم نمیگیم لال تشریف داری
   ابنه ای
   کونی مادر
   حیف وقتم که 10 تا خط این کس شعرو خوندم
   تخمی


  •   drnoknow
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آرش کیان جون عزیز پاشو عزیزم خواب موندی از ترم دوم عقب موندی بچه. باید بری اصفهان شاهرود سر کلاس با هواپیما اتوبوس که بری به موقع میرسی سر کلاس شاید مدرک مهندسی کلاس پنجمت رو بهت بدن بلکه یه کم غلط املایی هات کمتر بشه بابا تو رو خدا چطوریه که اغلب نویسنده های سایت زندایی هاشون و عمه هاشون راحت بهشون پا میدن؟ اینجا تایلنده یا خونواده ما خیلی عقب افتاده اس که زندایی هامون فقط به دایی هامون حال میدن و عمه هامون فقط به شوهراشون؟
   مهندس عزیز اسم کتابتو میتونی بذاری تخم نامه های هیشگی. راستی از خجالت گل پسر عزیزمون که داستان بالا رو نوشته بود در نیومدی :quest: :exmark:


  •   anatai
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • هاها باز قابل تمجیده ننوشتی لهزه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  •   taymer
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • مهندس گل پسر پس نقدت کو؟چرا این دروغ گو رو سرجاش ننشوندی؟
   من انقدر نسبت به شما کوچیک تر هستم که جلوی شما استادان حرفی به دهان نیارم ولی از نظر من اسم کتابت رو بذاری تخم شناسی جامع پارسیان خیلی خوب میشه هم خواننده از رو اسمش میفهمه که کامل کامله هم میفهمه که ایرانی هست و نمیتونن اجنبی های بی سرو پا کتابت رو غارت کنند


  •   Mr-hashary
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • منم که بچه نیستم...همش دروغ بود مگه اینکه داییت یه زن جنده گرفته باشه...کیرم تو تمام سولاخ های بدنت.


  •   خایـه های رُستم
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • پارسا جان لطف داری ، بله اگه تو ثبت جهانیش کمکم کنی ممنون مشم !
   و اما واسه ی لوگوی کتاب گوهر بارت اگه کمک ناچیز منو خواستی بهم پیام خصوصی بده تا کمکت کنم داداشی :love:


  •   مهندس گل پسر
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • drnoknow عزیز
   ممنونم،بالاخره منم وقت نمیکنم از خجالت بعضیا در بیام!(هرچی باشه مهندس این مملکتم :wink: )
   مصطفی جام پیشنهادت واقعا عالی بود،سپاس فراوان
   کیان جان چشم،وظیفس عزیز دل :LOVE:
   راستی خصوصیتم چک کن :WINK:


  •   اعدامی...
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • سلام ... من اسمم >>کیان<< هست و .... // بعدش یه خورده جلوتر گفتی: // تا اینکه یه روز زنداییم یه کاری داشت و باید میرف شهرستان ، هرکاری کرد نتونس بیلیط هواپیما گیر بیاره و داییم که درگیر کاراش بود گفت با>> آرش <<با ماشین برین برگردین سریع ... الان بلاخره اسم شما چیه پسرم؟ای کیرم تو حافظت.


  •   eshgheyakhi
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • آقا کیارش (مخفف کیان و آرش)اگه من جای تو بودم از این سایت فرار میکردم؛فرار کن


  •   eli nazz
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • کسس خل باید خو حتما زنداییت جنده بوده که انقد زود به یه بچه 19 سالته کس داده دیگه
   تو چطور متوجه نشدی؟


  •   hamed2021
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   hamed2021
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   soltan_jojo
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • مخت گوزیده جلقی!


  •   soltan_jojo
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • مخت گوزیده جلقی!


  •   takavarjoon
  • 7 سال،7 ماه
   • None

  • جلقولانه بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . .
   کُس کش، نامرد، آدم با زن دایی خودش سکس میکنه؟ کله کیری دیگه ننویس.


  •   Sexy1999man
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسشعر محض


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  داستان های مشابه


  جستجو