من و زن آخوند همسایه

  سلام اسم من احمد ویه پسری با چشمای رنگی وپوستی سفید که بغیر خودم دوتا داداش دارم که یکی از اونها دکتره ویکی دیگه برای قضاوت توی تهران درس میخونه از بابام براتون بگم بابای من خیلی ثروتمنده .بعد از اینکه مامانم فوت شد حدود یکسالی بعد بابابم با یه زن که شوهرش تصادف کرده بودوفوت شده بود ازدواج کرد که ناهید خانمو یکی از دوستای بابام به اون معرفی کرده بود این مادر جدیده ما خیلی تیکه بود وخیلی هم لفظ قلم حرف میزد وقتی این زنه وارد زندگی ما شد روزگار منم سیاه شد اخه دادش بزرگم زن داشت واون دومی هم با دختر یکی از فامیلامون که اونها هم پولدارن توی تهران زندگی میکنن با هم نامزد کردن مونده بودم من بدبخت فلک زده هروقت میرفتم خونه میدیم که زن بابام خیلی موذبه به خاطر همین خیلی خونه نمیرفتم و اگه میخواستم خونه دادشم هم برم فکر کردم زن دادشم راضی نباشه خونه ما بالا شهر شیرازه ومن ب دخترای همسایمون خیلی گرمم خلاصه بعد از صحبت کردن با بابام رفتم قسمتهای متوسط شهر یه خونه رهن کردمو هرچی لازم داشتم خریدم من دانشجوی مهندسی برق هستم و به خاطر پول بابام از هیچی در مضیقه نیستم اون دادشم که دانشجو هست توی تهران یه ماشین بی ام و 150میلیونی داره که وقتی نیست زیر پای منه
  من دیگه توی خونه خودم زندگی میکردمو بابامو با زنش تنها گذاشتم تا با هم خوش باشن
  من توی طبقه دومه یه خونه زندگی میکردم که همسایه پایینم یه اخوند بود که هر وقت زنشو میدیدم فقط دوتا چشم هاش پیدا بود ومن از ترس اونها دوست دختر هامو با ترسو لرز میاوردم خونه غصه از اینجا شروع شد که من با حاج اقا صحبت کردمو خواستم اگه بشه ماشینو توی حیاط پارک کنم اخه طبقه دوم پارکینگ نداشت خلاصه اونم قبول کرد.


  یه روز ظهر که از دانشگاه میومدم خواستم زنگ بزنم تا دروباز کنن ماشین بزنم داخل دیدم در باز شد و رن حاج اقا با حالتی نگران گفت زود بیاد پیکنیک نشتی داشته و اتیش گرفته من هم ماشینو ول کردم دویدم داخل ویه پتو روی اون انداختم وبا اب پتو روخیص کردم برگشتم یه چیز عجیببی دیدم زن حاج اقا که فقط روتا چشماشو دیده بودم با یه تاپ ویه شلوار تنگ جلوم وایساده ورنگشم از بس ترسیده بود شده بود مثل گچ بعد که دید من دارم نگاهش میکنم برای اینکه جهنمی نشه دوید یه چادر سر کرد وبا تشکر کردن منو از خونه بیرون کرد منم چون چندتایی دوست دختر داشتم وهم خوب براشون خرج میکردم کف نبودم بعد از اون زن حاج اقا رو هر بار میدیدم با هم احوال پرسی میکریم
  یه روز که داشتم می رفتم بیرون میخواستم ماشینو بیاروم بیرون دیدم زن حاج اقا هم با اون چادرش که فقط چشاش پیدا بود داره میره بیرون یه تعارف زدم که نگه بی معرفته از خدامم بود که قبول نکنه اخه با دوست دخترم قرار داشتم خلاصه کفت مزاحم نمیشم منم گفتم این حرفها چی میرونمتون میگن تعارف امد نیومد داره با این حرفم قبول کردو درو بستو سوار شد توی راه ازم درمود خانوادم پرسید ومن جریان بهش گفتم که گوشیم زنگ خود دوست دخترم بود که دادش در امده بود من از ترس پلیس که جلومو بگیره به خاطر صحبت با موبایل بدون توجه به زهره خانم زن حاجی رومیگم گوشیو گذاشتم روی ایفون و نگین با عصبانیت گفت اگه میخواستی بزاری کونم که دو سوته میومدی خلاطه فوری تلفونو قطع کرد میخواستم از هوش برم از خجالت سرمو به طرف زهره نمیکرم که شروع کرد به درس اخلاق وچرا اینکارو میکنم گفتم که من من من زن ندارم و فعلا هم نمتونم ازدواج کنم خلاصه دیدم داره از این حرفهای اخوندا میزنه که بی اختیار بهش گفتم خر مرادتون را سواری ونمیدونید ما جوان ها چی میکشیم خلاصه با کلی نصیحت و ایه وبند تبصره زهره خانمو پیاده کردیمو رفتیم سراغ نیگن وبعد از یه درگیری لفظی جریانو براش گفتم.


  بعد که برگشتم خونه ایفون رو زدم که زهره خانم وقتی فهمید منم در باز کر منم ماشینو پارک کردمو زود رفتم بالا داشتم انتن میدیم که زنگ در به صدا در امده که نم توی کونم خشک شد که این حاج اقاسو میخوات به من اخطار بده خواستم در و باز نکنم فکر کردم اینجوری خیلی خزه رفتم درو باز کردم دیدم زهره خانمه گفتم سلام گفت چرا درو باز نمیکنی گفتم فکر کردم حاجی امده بهم اخطار بده. یه خنده ای کرد که من تا اون موقع خندشو ندیده بودم گفتم بفرمایید داخل که با کمال پرویی امد داخل وروی مبل نشست منم رفتم یه سن ایچ یه لیتری توی یخچال برداشتم وریختم توی لیوان اوردم تعارف کردم بهم گفت این شبکه ها چیه لابد این از اینه که خر مرادتو سوار نیستی منم گفتم یکی روبگید که توی خونش انتن نباشه خلاصه اونروز زهره خانم با یه چادر رنگی امده بود میشد اندازه سینه هاشو دید بعد بهم گفت که الان شوهرش میاد وباید بره وبعد برای شام صدام میزنه فهمیدم که دوباره شب حاجی باید بره منبر برام تشکر کردمو گقتم نمیرم با کلی چکو چونه رقتم. شب حاجی گفت که کاری پیش امده دیر میاد منم توی کونم عروسی بود زهره خانم شامو کشید بعد از شامم من به خنده گفتم شما هم انگار خر مرادتون رو سوار نیستن زهره خانمم نمیدونم جو گیر شد یا از تو دهنش در رفت گفتم ما اصلا خر مرادو هم ندیدیم منم گفتم اخی انشالله توی بهشت میبینی رفتم بالا بعد از مکالمه با دوست دخترم خوابیدم فردا هم رفتم دانشگاه وقتی برگشتم خونه ماشسنو بزنم زهره خانم بهم گفت نهار برم خونشو ومن هم قبول نکردم گفتم زنگ زدم برام قضا از بیرون بیارن رفتم بالا زهره فهمیده بود دروغ میگم بهد از یه نیم ساعتی با یه بشقاب برنج و خرشت امد در زد و اونها رو بهم داد خلا صه من ساعت چهار ظرفها رو بردم که بدم و اون روز موندم خونه خیر سرم درس بخونم وقتی رفتم در زدم زهره خانم امد دم در گفتم ظرفها رو اوردم زهره خانم از در بالایی میومد سراغ من منم باید از توی کوچه میرفتم چون کلید دست اونها بود بعد تعارف کرد که برم داخل منم قبول نکردمو گفتم دوباره میخوات کس شهر تحولم بده اسرار کردو منم رفتم وقتی نشستم با کمال پرویی ازم پرسید که نصیحت هاشو گوش کردو ودوست دخترم رها کردم یا نه منم کفتم نه ازم درمود رابطمون پرسید منم که جوش اوده بودم ومی خواستم یکه حرفهایی بزنم که این سیریش درست از سر من برداره برای همیشه گفتم ما با هم سکس داریم ومن اگه سکس نکنم مخم تعطیل میشه زهره خانم به من گفت که به اون دنیا فکر کردی منم گفتم اون راضی منم راضی گور بابای ناراضی بعد گفتم شما هم شورش و در اوردینا با اجازتون من باید برم درس دارم که اومد جلو دستمو گرفت گفت پسرم من برای خودت میگم ناراحت نشو گفتم من میخوام برم جهنم باید کی رو ببینم اگه همه برن بهشت جا برای شما تنگ میشه ما به همون جهنم قانع هستیم. رفتم خونه.


  فردای اون روز هم خبری نشد تا دو روز دیگه دیدم درمیزنن در باز کردم نگین بود بی خبر امده بود بعد اون روز سکس نکردیم اخه نگین پریود بود بعد که نگین رفت فضول خانم امد از خواست برم تلویزونو براسون تنظیم کنم وطبق معمول نمیدونم حاجی کدوم کس رو میکرد یا کدوم بدبختو موعضه میکرد که هیچ وقت خونه نبود رفتم دیدم که تلویزیون هیچ مرگی نداره فهمیدم فضول خانم زاق سیای نگینو زده خلاصه تا تیپشو دیدم فهمیدم کسش بلند شده وجز کیر هیچی نمیخوات یه دامن که چیزی زیرش هیچی نبود یه تاپ صورتی امد جلوم بشینه روی زمین که قشنگ میشد سینه هاشو دیده ازم پرسید چرا زود رفت گفتم پریود بود همینو که گفتم گفته اخی حالا مغزت از کار افتاده گفتم اره مثل شبکه تلویزونو شما شده بدون اینکه چیزی بگم سینشو گرفتم بیچاره مثل فنر خوابید شروع کردم به مالوندن سینه هاش که مثل سنگ سفت بود بعد تابشو زدم بالا وسوتینشو باز کرم یک جفت سینه درشت سفت افتاد بیرون من که خیلی هوس باز بودمو خیلی هم کس میکرم سینه ای به این سفتی ندیده بودم خلاصه چنان میلیسیدمو دندون میزدم که هی میگفت درد میکنه یواش یواش تاپشو در اوردمو نافشو میلسیدمو بایه دستم کسشو میمالیدم بعد دامنشو دادم بالا یه شرط سفید پاش بود شدوع کردم از روی شرط کسشو خوردن افتاده بود به ناله مثل اینکه این حاجی کس کش تا حالا دستم به این بیچاره نزده بود بعد بهش گفتم که یکم یاسنشو بلند کنه تا بتونم شرتشو بکشم پایین شرتو در اوردمو به خوردن ادامه دادم کسش خیس خیس بود با انگشتم میکردم توش میلسیسدم که دیدم داره میلرزه و اخ واوخ میکنه تا از کسش اب امد بلن شده شلوارمو در اوردم ازش خواستم کیرمو بخوره که قبول نکرد وگفت بدش میاد منم پاهاشو باز کردم کیرمو که راست شده بود با عصبانیت تمام فشار دادم که جیغ بلند کشیدو گفت وحشی چکار میکنی جر خوردم بهش گفتم مگه حاجی کاری نمیکنه باهات گفت سکس مون ماهی یکباره گفتم اخ توی سرش که از کس مثل تو میگزه یه میخوات بره هوری بهشتی بکنه شروع کردم به تلمبه زدن زهره خانم صداش باز شده بود هی میگفتم قربون خر مرادت بکن توی کسم جرم بده پارم کن همچین بکن که تا ده روز نتونم بشاشم بکن بکن داره میره توجیگرم این حرفهاش کیر ادمو راست تر میکرد سرعتمو بیشتر کردم تنش به لزه افتاده بود جیغ میزد تاکه ازضا شده به پشت خوابوندمش تا بکنم توی کونش که تاحالا کیر ندیده بود که منعم شد وگفت نمیتونه از عقب بده وتا حالا نداده منم گفتن نمیخوام بزارم توی اون سوراخ خشکلش وقتی خوابید تا بیاد به خودش بیاد کیرمو خشک خشک کردم توی کونش تقلا میکرد بلند شه که موها شو کرفتم گفتم یه لحظه وایسا اروم میشه اشک توی چشماش جمع شده بود التماس میکره گفتم چند دقیقه پیش توی بهشت بودی حالا اینم جهنم فقط فحش میداد اروم اروم شروع کرم به تلمبه زدن که یواش یواش خوشش امد وکسشو میمالید چند دقیقه عقب جلو کردمو تمام ابمو خالی کردم توی کونش ووقتی کیرمو ازش کشیدم بلند نشد وگفت کونش خیلی درد میکنه وکمکش کنم تا بره توی حموام بهد از یه دوش حسابی چند روزی بعد که دردش بر طرف شده ازم خواست برم بازم بکنمش وببرمش توی بهشت وزن حاجی شده زن ما هم کس میده وهم اشپزی میکنه منم دوتا حال بهش میدم یکی سوار بی ام ویه خودم مینکمش وهم سوار بی ام ویه دادشم اونم خیلی راضیه و قید بهشتو زده.


  نوشته: احمد

 • 25

 • 5
 • نظرات:
  •   hamid Mahalat bax71
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • 3
   اصلا دروغگوی خوبی نیستی،همش دروغ بود


  •   Just Love
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • واي واي واي واي واي حالم از هر چي داستان گي ه بهم ميخوره =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))


  •   خاله میترا
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی قشنگ بود بهت تبریک میگویم داستان نویس خوبی هستی بازم داستان بگذار لذت بردیم


  •   سعید70
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • داداش می خوای آخوندا رو جر بدی این راهش نیست
   من که با ور نمی کنم
   .
   .
   راستی مگه جا قحطی بود که رفتی پیشه آخوند جماعت؟؟؟
   شایدم بابات از قصد اونجا برات خونه گرفته!!!!


  •  
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • اه حالم به هم خورد
   كسي كه داره نيازي نداره كه اثبات كنه دارم اما كسي كه نداره:من اينم ،بابام فلانه ،داداشم بهمانه...
   خدايي حتي اگه توهم وخيال هم بودخيانتش بخوره توسرت ،اما حالت به هم نخوردزن جويده وگاز زده ي يه نفرديگه حالا مثلا آخوند رو رفتي ليسيدي ، حتي فكرشم چندشه! يه كم فكركني متوجه ميشي ؛ وغلط هاي املاييت كه جولان مي دادن رو اعصابم ،واي اين ديگه چه داستاني بود اول صبحي :-(


  •   Sina-CR7
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • خر مرادو خوب اومدی :d
   چندشت نشد زن آخوندو کردی؟


  •   hi one
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • ریدم توی این داستانتو ،سوادتو،ماشین داداشتو،....


  •   سردی
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8} 8}


  •   amiir-too-kaf
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • فكر كن اگه حاجي بفهمه كون تو و زنشو با هم ميگاد!!!!
   داستان اونم بزار!


  •   shobert2600
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • احمد ببين اولين كاري كه ميكني اينه كه بري يكم درس بخوني چون سواد تو يكم كه چه عرض كنم يه عالمه نم كشيده رفتي بنويسي كه قصه از اونجا شروع شد نوشتي غصه از اونجا شروع شد و كلي غلط املائي ديگه از اينها كه بگذريم اين زن آخونده چقدر ساده و بدون تعجب تو اينقدر راحت كنار تو نشست اين هموني بود كه فقط چشمهاشو ميديدي خيلي جالب بود كه تو هم بي مقدمه كرديش يعني اصلا حرف تو حرف نشدين در مورد سكس يهو دست گذاشتي رو سينه اش بعد طرف خوابيد و ادامه ماجرا ببين من فكر كنم داستانت خيلي آبكي بود سعي كن يكم به داستانت فكر كني بعد بنويسي وگرنه بچه هاي اينجا زياد اهل چونه زدن نيستن يه وقت يه فحش جانانه نثارت ميكنن از من گفتن نگو نگفتي


  •  
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • خاك تو سرت با اين داستانت


  •  
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • دادا بیخیال داستان
   یه جمله دیدم کفم بریده:
   بدون اینکه چیزی بگم سینشو گرفتم بیچاره مثل فنر خوابید
   مثل فنر خوابید یکی از اون شاهکارهای ادبیات مدرن با رگه هائی از سوررئال واقعا چشم نوازه
   وقتی حاج آقا اخوند ما کم شهوت باشه!!!!!
   وقتی حاجیه خانم ما به این قشنگی و راحتی کس بده
   فنر هم میخوابه
   آب هم سربالا میره
   غورباقه هم ممکنه داستان سکسی بنویسه!!


  •   sepideh58
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • فکر کنم نتیجه ای که میخواستی از داستان بگیریم این بود که خیلییییییییی پولدارین چون همش همینو گفتی
   داستانت اصلا خوب نبود یه زنی که فقط چشماشو میدیدی اینجوری یهو پرید توی بغلت؟
   بیشتر به فکر درست باش دیکته کار کن تا انقدر غلط ننویسی چون غلطات واقعا رو مخه


  •   sepideh58
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • فری باحال اومدی دمت گرم


  •   hess
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • متاسفم واست با این همه غلت املایی تابلو دانشجوی مهندسی برق شیراز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!باشه تو پولدار هم نباشی ما میگیم هستی تا عقده ای نشی


  •   jahantur
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • اه اه کس خول جای کیر آخوندو لیسیدی
   تو که وضعیتت توپه خب یه خونه 40.50 متری میخریدی هر کاری هم که دوستداشتی میکردی.


  •   Azhi
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • جر خوردم از خنده! بچه مایه دار. خر مایه. .....
   لاغر توتخیلاتت یه داف درست حسابی با BMW اتو میزدی، شما که عالم آدم زیر خوابتن به یه ناهار و شام و سکس با یه چادری راضی ای! عقده ای


  •   hamidtala51
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • موذبه
   دادشم
   غصه (داستان)
   خیص
   و اعداد بسیار زیادی غلط دیگه
   دوستان به غلط های املایی بالا دقت کنید و بگید سطح سواد نویسنده چه قدره؟
   الف:کاملا بی سواد
   ب:اکابر
   ج:کلاس اول ابتدایی
   د: دانشجوی مهندسی برق=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) :)) :))
   کاملا هم واضحه که از نظر اقتصادی شدیدا تحت فشاری
   کس شعرهات هم جز توهمات ذهن بیمارت چیز دیگه ای نبود


  •   ma3oud
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • کون کش این چه داستانی خجالت بکش بلد نیستین ننویسین


  •   kalakmand
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • من داستان زیاد خوندم ولی این یکی دیگه نوبر والا طنز نوشتی عمو


  •   sasan_1389
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • یا خودت کس خلی یا مارو کس خل فرض کردی =))


  •   گنجینه
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • یکی به من بگه چرا ؟؟؟؟؟؟؟


  •   بچه شهر
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • :H :B اولش خوب شروع شده بود اما از اونجا که احتمال میدم در حین گائیدن زن آخونده به صورت بخش مستقیم هم میکردی و هم داستان رو همزمان تایب میکردی برای بچه های شهوانی تا داغه بخونن دیگه غلطهای املائیت هم زیاد شد که میزاریم بای حول شدنت ولی چندتا غلطهای تابلو داشتی
   روهم نرفته بدک نبود اگردوست داری ماهم1 همسایه اخوند داریم بیا بزن تو رگ


  •   Kheftkon
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • همون اولش كه كفتي جشام رنكيه فهميدم كس شعره! ميمردي بكي جه رنكيه؟؟


  •   akbarkhanom
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • باید اسم داستانتو میذاشتی آرزوهای بزرگ


  •   shahi_bax0123
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی خیلی کس شعر بود دیگه ننویس خیلی هم تخیلی بود


  •   homan855
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • والا ما دیگه ازبس داستان کسشرخوندیم عادت کردی پس بیخیال نقدونظروفوش.،فقط تونظرها یکی با اسم( ترانه بهاری)نوشته بود خوب بود وادامه بده و...
   ترانه بهاری حتم دارم با این احمد کسخله یه سروسری داری،حالایادوستشی وکناردستش نشستی یا یکی ازشخصیتهای داستانشی،حالایا زن آخوندی یا نامادریشی یا اون دوست دخترش اسمش چی بود؟همون که پریوده.یاشایدم این خرمراد،خرمراد که احمد هی پشت سرهم میگه تویی،اگه تویی خوش رکاب حال بده بچه های سایت رو یه دور سوارکن قول میدیم زیاد تخته گاز یا همون چهارنعل نریم که موتور بسوزونی، تا احمد وزن آخوند بتونن راه به راه سوارت بشن.


  •   hooman63
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • سلام:دوستان چرا هرکی هرچی مینویسه بهش گیرمیدید؟داستان وبخونیدبعد ازش بگذرید.دیگه چرا فحش میدید؟چندلحظه میاییم تواین سایتها چرخی بزنیم اعصابمون راحت شه بدتر این کارا را میبینم؟؟؟؟؟باهم مهربون باشید.ممنون


  •   منصور63
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • خاک تو سرت مگه میشه آخوند زنشو نکنه؟گوه خوردی


  •   Na CL
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • کون کش اخه اخوند زنشو تو کف میذاره که اونم بیاد به تو بده؟ اخوندا همون شب اول جر واجر میکنن. بعدشم ریدم تو سوادت. کس شهر؟ منظورت از این چی بود؟ اخه افغانی ، روستایی ، زاغه نشین ، بافت فرسوده ، تراکتور تبریز عقده پولداری داری؟ بچه پولدارا کونت گذاشتن پولتو ندادن دیوسگ(تلفیقی از دیوس و سگ)


  •   gheisar
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • :^o دروغ محض بود توسط یه بیسواد همین!دی :D


  •   khasteh
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • والله با این نوناشون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   so lonely
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • تو اگه 20 هزار تومن داشتی میرفتی یه کس میکردی که انقدر نری تو کف که درباره زن اخوند همسایه خیال پردازی کونی بی ام و تو کونت پارک دوبل بگیره


  •   Vini
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • فقط میتونم بگم مامان کسده ریدی برو مامانت بشورت !


  •   sasan r
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • کیر تو اون مغز مهندسیت با این داستانت


  •   mahsasex
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • بابا اينقدر مسخرش نكنيد گناه داره.
   حالا يه شكري خورده ديگه


  •   mahsasex
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • بابا اينقدر مسخرش نكنيد گناه داره.
   حالا يه شكري خورده ديگه


  •   reza_xnxx
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • آبرو هرچی شیرازی بود بردی با این نوشتن و داستان کیریت


  •   shobert2600
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • نگفتم اينها زياد اهل چونه زدن نيستن ديدي بستنت به فحش


  •   Carddinal
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • آخه کس کش این چیه....؟


   غصه” از اینجا شروع شد که….
   زنگ زدم برام” قضا” از بیرون بیارن……
   بعد دامنشو دادم بالا یه “شرط” سفید پاش بود…
   گفتم” اخ توی سرش” که از “کس مثل تو “میگزه “یه “میخوات “بره “هوری” بهشتی بکنه….


   من ریدم تو دهن معلم کلاس اولت؛که دیکته بهت گفت...
   کیرم تو بینت


  •   jhanvar
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • داستانت که مضخرف بود
   اما چون زن آخوندو کردی درود بر تو.... خدا اجرت دهد!!!


  •   کربلایی داود
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • ببین پسرم تو به درد جمع کردن عمامه آخوند میخوری نه نوشتن داستان که آبروی هرچی داستان نویسه بردی


  •   bigshahin
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • آخه دروغ گو کدوم زن آخوندی رو دیدی که اینقدر بی حیا باشه خود اون آخونده اونقدر ارضاش میکنه که نوبت به کیر تو هم نمی رسه بعد اون ها این کار رو زنا میدونن که کار بدی هم هست و انجام نمی دن . خیلی دورغ بود خاک تو سرت


  •   shekasteh.00
  • 5 سال،1 ماه
   • None

  • دو مطلب.
   ۱-این لاور عزیز اصلا داستان رو گی اعلام کرد.بنده خدا تو هپروته.
   ۲-این یکی عزیز مون هم hess رو میگم شدیدا از داشتن غلط املایی این بنده خدا ناراحته ولی خود عزیزش ....
   غلت نه غلط.
   اما داستان.....
   حتما از این اخوندا به واسطه عرق خوری شلاق خوردی .
   البته تو که بچه بالا شهر شیرازی و بچه پولدار.
   بابات نتونست بخره که شلاق نخوری؟
   بکن بکن تا در اونجایی که میخوای به روت باز بشه.


   لت وپار


  •   ravani esf
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • تو کسلیس برقم نیسی چه برسه مهندس برق با این غلط هات ....ماشین داداشتم کیر ام و بوده نه بی ام و که 150 بوده....عقده پولم که هسی وگرنه تو ازونایی که اگه کاندوم بکونی پات از بغلش هوا میاد..چه برسه کوس مردم بزاری....


  •   arash.hellboy
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • bahal booooood !like


  •   abe.kirr
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • لایک


  •   msefidpoor
  • 3 سال
   • 0

  • گوه خوردی با اون دروغهای کثیفت. بی ام و


  •   hbkm34
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • خواهر اینکارو گاییدم مادر فانتزی رو تو گاییدی جغی کزکژ


  •   kiircombo
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • خیص؟؟؟؟
   تا خیص خوندم


  •   sia-priapus
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • به زن حاچی بگو بعد دادن، یه کم فارسی دبستان و دیکته باهات کار کنه... بلکه اینجوری بهشت هم نصیبش بشه!!!


  •   mmohsen61
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • عزیزم تو بی ام و داری من مازراتی دارم
   اگه دوست داری سوارش بشی پیام بده
   راستی آبجتم اگه دوست داره میتونه سوارش بشه
   این پیشنهادو به مادرتم بده ای بابا اصلا میتونید خانوادگی سوارش بشید تضمینی سرعتش معرکست


  •   Bi-Kosi
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • (dash)


  •   Beheoz
  • 3 ماه
   • 0

  • آخه مادر چنده تو دانشجو هستی و هنوز نمیدونی غذا رو با قاف و ضاد نمینویسن کسکش ننه جقی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو