من و مامان فاطمه

1393/02/02

…سلام …اسم من امین 17 تمومم 171 قد دارم یک کیر کلفت و درازی دارم نه تا اونحدود تا حدود 16 یا 17 یا 18
یعنی درست اندازش نگرفتممریضم نیستم تندازه بگیرم . از مشخصات مامانم اینه که ایشون 35 سال سن دارن 159 قدشونه و 70 و خورده ای وزنشون سینه های کوچیکی هم دارن ولی در عوض یک کون خیلی تپل وخوش فرم دارن که همه چشمشون به اونه حتی فامیلم به کون گنده ی مامان بارک می گن…!بگذریم بریم سر اصل مطلب ،فراموش نشود به علت اینکه جذاب تر باشد دقیق بخونید…
وسطای آذر بود منم که هر روز به جز پنج شنبه و جمعه ها می رفتم مدرسه هر روز صبح تا 3 بعد از ظهر مدرسه بودم ، یکی از همین روزا بود وقتی از خونه برگشتم خبرم شد پدرم رفته عیادت یکی از دوستاش تو بیمارستان که تصادف کرده بود منم که فردا درسی نداشتم ، رفتم ماهواره ببینم وقتی رسیدم دم در حالمون(تلوزییون اونجا بود) دیدم مامانم داره به یک فیلم ترکیه ای نگاه می کنه از شانس من اولین سکانس تو فیلم زنی بود که تازه از زندان آزاد شده بود و با یه نفر داشت سکس می کرد !تعجب کردم !صبر کردم پشت در چون می دونستم اگر برم مامام اجازه نمی ده ببینم…نگاهی بهمامانمی کردم نگاهی به تلوزییون کیرم شق شده بود …تو دست می مالیدمش که تو اون اوضاع و احوال دیدم مامانم دستشو گذاشته دم کسش و داره آروم می ماله صورتش مثل انار سرخ شده بود هر وقت دستشو یه بار بالا پایین می کرد به خود می لرزید …آب دهنم رو آروم قورت دادم وقتی صحنه ی فیلم تموم شد رفتم بالا و با سرو صدا اومدم پایین آخه خونه ی ما سه طبقه است و اتاق من طبقه ی سوم بود و تنها اتاق دو پنجره ای خونه…اومدم نشستم مامان بهم سلام کرد گفت نهارتو از رو بخاری بردار بخور یکمی گذشت وقتی داشتم نهار می خوردم چشم به شلوار خیسش خورد …متوجه نگاهم شدو ازم پرسید به چه نگاه می کنی ؟ گفتم مامان رو شلوارت آب ریخته یا چایی؟ مامان گفت دستشویی بودم خودمو شستم من تمیزمو مثل تو نیستم و از این حرفا…بلند شد رفت به سمت بالا منم چشمای خودمو کیرم به کونش بود یه نیم ساعتی گذشت نهارمو خوردم یکم کانال عوض کردم یه دفعه به سرم زد بزنم سوپر ببینم.زدم کانالش نشستم کنار در تا اگر مامان بیاد بفهمم با خودم ورمی رفتم یه چند تایی دستمال کاغذی دستم بود که یک هو کسی از پشت بهم یه سیلی زد و از ترس حتی نتونستم شلوارمو بالا بکشم وقتی برگشتم ببینم کیه دیدم مامانه … گفت خجالت نمی کشی تو بزن اون کانالو اونور …تو همون حال نمی دونم چجوری جرات کردم بگم ولی گفتم : من 18 سالمو آزادم به شما ربطی نداره!مادرم یه کشیده ی دیگه بهم زد دستمو گرفت برد نشوند رو مبل نشست جلوم با عصبانیت ضرر های جلقو بهم می گفت !آخرای حرفش بود که گفت :حالا چون به سن 18 رسیدی فکر می کنی می فهمی ! با دستش یه سیلی به روی کیرم زد و منو درد گرفت بهمگفت می بینی چه اندازه ای شده دیوونه ضرر داره باباتم مثل تو اونقدر زده که حالا زود تر خسته می شه …من در تعجب کامل بودم درسته که من و مامام همیشه درد دل می کردیمولی هرگز چنین حرفی ازش نشنیده بودم… یه چند دقیقه ای گذشت گفت ده حرف بزن توضیح بده!با هن هن کردن می گفتم مامان غلط کردم شیطان غولم زد…بابا هوس برم داشت …ببخشید …گور پدر هوس همه رو دیوونه کرده …ببخشید…تو این دورو زمونه همه می زنن ولی دیگه از من چنین حرکتی نمی بینین !
البته که همه ی قولام دروغ بود …چند دقیقه نگذشت که مادرم گفت این دفعه رو به پدرت نمی گم که زنگ آیفون خورد و پدرم اومد خونه اونشب وقتی می خوابیدم سرم درد گرفت وقتی هم که صبح بیدار شدم از سر درد نتونستم برم مدرسه …پدرم رفت مدرسه چون مدیر بود و خواهر کوچیکم رفت مدرسش فقط موندیم من و مامانو خواهر خیلی کوچیکم … مامان یه دوایی بهم داد خوابم برد تو خواب خوش کون کردن زن داییم بوم که لا مصب یه بدن داشت توپ …داشتم به خودم می لرزیدم کم کم چشامو باز کردم دیدم کسی دور و برم نیست دوباره خوابیدم که یکهو صدایی اومد صدای مامان بود گفت بیا این چشم بندو ببند راحت تر بخواب دوباره رفتم تو خواب یکم گذشت این دفعه خواب کردن کون کوچیک خواهر ابتداییمو می دیدم …اوف با اینکه 11 یا 10 سن داره خوشگلو خوش کونه کونشم از الان سرخیده خیلی کردنیه… یه چند باری وقتی خوابیده با دوربین از کونش عکس گرفتم با کونش بازی کردم کیرمو گذاشتم لا پاش … بازم لرزیدم از خواب پریدم این دفعه تکون نخوردم …یکم که گذشت دیدم یکی کیرمو گذاشته تو دهنش همون لحظه بلند شدم مامام بود تا فهمید کنار تخت قایم شد ولی یادش رفته بود کیر شقمو بزاره تو شلوارم رفتم بالا سرش گفتم سلام چی کار می کردی ؟ یکهو بلند شد از کیرم گرفت سرشو آورد جلوو گذاشت تو دهنش برام ساک می زد من که هنوز تعجب زده و غرق ترس و هوس بودم دستمو گذاشتم رو سرش یکم ساک زد سرشو برداشت اومد کنارم دراز کشید با هام حرف زد گفت یه چند باری دیدم که با کون من و خواهرت تو خواب ور رفتی ولی خواهرتهنوز بچه است عیبه… یکم جرات گرفتم گفتم چی شد که می خواهی بامن بخوابی ؟ گفت : می دونی که پدرت منو رازی نمی کنه منم هوسی شدم خودمو با زور آماده کردم با تو بخوابم با غریبه می خوابیدم بهنر بود؟گفتم نه دستمو بردم رو کونش البته بگم یه شلوار تنگ پوشیده بود که کونش با ظرافت تمام توش معلوم بود کیرمو از رو شلوار می کشیدم رو کونش شلوارشو در آوردم اونقدر عاشق کونش بودم که کرمی از اتاقش آوردم مالوندم رو سوراخش کردم تو اول یک آهی بلند کشید گفت یواش هیولاتو کن تو خیلی بزرگتر از مال باباته دردم میاد گفتم چشم! دوباره یواش تا ته می کردم چه صدایی از اون روناش میومد که گفت بزار توکوسم سوخت گفتم چشم به حالت سجده رفت کسشو لیس زدم چه تپل بود گذاشتم توش و هی می زدم تو یکمی که گذشت کیرمو بردم تو دهنش برام ساک زد دوباره بیرون آوردم گذاشتم لا کونش ازش پرسیدم تا حالا به چند نفر دادی راستشو بگو …اونم با هوس می گفت وقتی تو تنها فرزندمون بودی به راننده ای که مارو مشهد برده بود و دوست بابات و پسر عموی خودش .و یک چیزای عجیبی گفت که خودمم تعجب کردم می گفت وقتی 13 سالم بود برادر کوچیکم کیر کوچیکشومی کرد تو دهنمو کونم و هر وقت بیاد منومی کنه !اینو که گفت فهمیدم که چرا دو تایشون فقط وقتی همه بیرونن توخونه می شینن ! بعد گفت یه بار وقتی 15 سالهبودم اولین بالر با بات دوست شدم پدرم فهمید همون روز منو برد خونه بهم گفت قحبه بعد گفت خیلی می خواری شلوارمو کرد پایین یه خیار بزرگ که مال بوستان بود رو کرد تو کونم منم از خجالت یه ماه به روی بابا مامانم نگاه نمی کردم ها راستی یه بارم با عموت داشتم گفتم با عموم گفت آره گفتم چطوری که آبم ریخت تو کونش گفت نگه دار تو بهت بگم گفتم آخ جون چشم شروع کرد به تعریف که شبا وقتی ایشون می خوابیدن تو جمع عموی کوچیکم که 23 سالست میاد می ماله به کونشو اینم از کیرش می گیره او یه بار سکس می کنن یکهو از دهنم پرید گفتم یه بار بگو فاحشم تموم کن! مادرم خندید بلندمکرد با هم رفتیم حموم همدیگه رو می شستیم …الآ یه 3 ماهی میگذره و من هر هفته هر شب با مامانم حال می کنم بهم قول داده برام خواهرمو جور کنه لا مصب تو نخ کونشم …
پایان

نوشته:‌ amir sss


👍 5
👎 13
922711 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

416814
2014-04-22 15:01:04 +0430 +0430
NA

تا قدت خوندم

0 ❤️

416815
2014-04-22 15:42:33 +0430 +0430
NA

=))

یعنی حیفه انسان که رویه شماها گذاشته میشه . اسمه مادرو خواهرو همرو دارین زیره پاتون له میکنین …
حیفه آدم که به شمابگن … واقعن حیفه …

1 ❤️

416837
2014-04-22 15:42:55 +0430 +0430
:X
0 ❤️

416838
2014-04-22 17:10:01 +0430 +0430
NA

خاک تو سر بيشعورت بريزم

0 ❤️

416816
2014-04-22 22:24:56 +0430 +0430
NA

ادمین جان مگه قانون این سایتو نمیدونی بابا این مردتیکه جقیه متوهم که خودش داره میگه 17 سالمه چرا اجازه میدی بیاد هر گویی میخواد بخوره
و اما نظر آخه پسرک جقی اول جقتو میزدی بعد میومدی داستان مینوشتی اول میگی 17 سالمه بعد به مامان جندت میگی 18 سالمه
میگی فردا مدرسه تعطیله میری سوپر میبینی کتکه رو که میخوری صبح از خواب پا میشی میری مدرسه آخه چقد تو خری مردیم از خنده به مامانت بگو بیاد خودم خوب ارضاش میکنم که دیگه نره به بقال و قصاب بده
در ضمن شما بگو دودول نگو کیر لبات ترک میخوره

1 ❤️

416817
2014-04-22 23:35:43 +0430 +0430

قانون سن بالاى 18سال مربوط به عضويت هست.براى نوشتن داستان سن و سال مطرح نيست.

0 ❤️

416819
2014-04-23 09:25:37 +0430 +0430
NA

جقی بی شرف

0 ❤️

416839
2014-04-23 09:48:19 +0430 +0430

کمتر دروغ بگو

0 ❤️

416820
2014-04-23 10:54:55 +0430 +0430
NA

جالبه!
اول داستان میگه مریض نیستم که کیرمو اندازه بگیرم
اما بعدش راجب سکس با خواهر۱۰ساله ومادرشو و خواب دیدناش راجب سکس با مادر وخواهر و زن داییش مینویسه!
بنظرم همین الان بشین کیرتو سانت کن! والا! مطمئن باش درمقابل این خوابا و کارات هیچی نیس اصن تازه نشونه عاقلیه !

0 ❤️

416821
2014-04-23 14:49:25 +0430 +0430
NA

حداقل خودت خواهرتو راضی کن تا مثل مادرت جنده نشده
:-| :|

0 ❤️

416822
2014-05-25 16:53:52 +0430 +0430

بیا با منو مامانم آشنا شو مامانم 174قد.38 ساله کسش سفیده

1 ❤️

416823
2014-07-25 16:15:54 +0430 +0430
NA

خدایی انقدر کس شعر ننویسید چی میزنید انقدر توهم عجیب دارید اما اینطور که میگی مادرت باید جنده باشه

0 ❤️

416824
2014-08-04 11:15:56 +0430 +0430
NA

أشغال عضوي خاك بر اون سر حروم زادت كنم ديووس

0 ❤️

416825
2014-08-16 16:53:55 +0430 +0430

کسکش شیطان غولت زد ؟ biggrin

0 ❤️

416826
2014-08-20 17:40:36 +0430 +0430
NA

اخه مادرتو ابوبکر گایید چرا ایقد کوس شعر میگی ننه حرمله :-D

0 ❤️

416827
2014-11-06 19:32:37 +0330 +0330
NA

دوستان سلام
این چیزاکه راجع به سکس ضربدری مینویسن ایا واقعا ممکنه واقعی باشه؟
یعنی همچین حیواناتی واقعا وجود دارن؟
لطفا کسی اگه اطلاع صحیح داره بگه

0 ❤️

416828
2014-11-06 19:34:40 +0330 +0330
NA

خاک عالم بر سر تو و ایشوووووووووووون که مامانت باشه :))

0 ❤️

416829
2014-11-06 19:43:49 +0330 +0330
NA

رفیق خاک حیفه بخدا

0 ❤️

416830
2014-11-25 03:44:54 +0330 +0330
NA

تو بیخود کردی جلقی پس یعنی مامانت جنده تشریف دارن دیگه چرا اینهمه کس شعر مینویسن فکر کردن ایا کسی هم این اراجیف را میخونه

0 ❤️

416831
2015-01-17 07:47:18 +0330 +0330
NA

گیه بارکی بگو مادر جندم دیگه…

0 ❤️

416832
2015-03-28 18:00:35 +0430 +0430
NA

منم یه بار کون مامانتو گاییدم … کوس مغز کون ده …

0 ❤️

416834
2015-05-04 12:33:20 +0430 +0430
NA

ریدی اقا

0 ❤️

416835
2015-06-03 01:15:16 +0430 +0430
NA

بااینکه ادیپ رو موازی خدا میدانم اما باید مواظب یه چیزای دیگه هم باشیم.با نظرت موافقم مادر واژه مقدسیه

0 ❤️

528443
2016-01-14 21:43:57 +0330 +0330

کس کش دروغ نگوجقی بیشرف >بی غیرت خب اگه راست میگی کساتونوبذاریدتوسایت کسکش دروغگو

0 ❤️

528456
2016-01-14 23:55:33 +0330 +0330

حیف فحش…حیف اینترنتت که بابات پولشو داده و …کلا حیف نون! بچه جون برو دنبال درس و مشقت تا نیای مزخرف بنویسی.البته حتی حیف درس و مشق،شماها انسان نیستین،باید جمعتون کنن تو یه جزیره مثل زامبیا همدیگه رو بخورین… حیف زامبیای بیچاره!!!

0 ❤️

537049
2016-04-12 10:28:42 +0430 +0430
NA

کسکش کیرم تو بابای خوبت مامیت فقط به قصاب سرکوچه نداده حتما بگو بده کلکسیونش کامل شه

0 ❤️

541009
2016-05-14 21:00:38 +0430 +0430

2سانت کیر داری هیولا هیولیا نکن (dash) (dash) (dash)
شیراز ۲۲سانت کلفت هرکی بود بیاد ساپورت مالی هم میکنم

0 ❤️

542118
2016-05-23 12:06:07 +0430 +0430

منم مامان میخوام
یک مامان قدبلندو مهربون

کی میاد باهام دوست بشه؟
خیلی دوست دارم بایک خانم مهربون دوست بشم

0 ❤️

542529
2016-05-26 19:57:10 +0430 +0430
NA

چرا؟؟ واقعا چرا؟؟؟؟؟؟!

0 ❤️

546748
2016-06-29 13:59:49 +0430 +0430

شوهرم گاییدت

0 ❤️

549831
2016-07-22 02:01:36 +0430 +0430

خیلی کونت کیرمنو میخواد

0 ❤️

550086
2016-07-24 03:58:01 +0430 +0430

یک مامان قدبلندو تپل و مهربون میخوام
از مشهد

خیلی دوست دارم

0 ❤️

551510
2016-08-05 14:19:02 +0430 +0430

خاک تو سرتون که به ناموستونم رهم نمیکنید اگه بگن بیار بکونیمشون واسه صدنفر پیش کششون میکنید.میدونی پوفیوس ناموس یعنی چی اخه مگه بهایی تو …اسمتو گذاشتی مسلمون…نکنید توروخدانکنید.احترام ناموسای همدیگرو نگه دارید.

0 ❤️

569426
2016-12-20 12:01:09 +0330 +0330

ناموساً اين چ كس شعرى بود
شيطان غولت زد
مامانت گفت چند بار ديدم تو خواب با كون منو خواهرت ور ميفرتى!!! آخه كس ننه مامانت چجورى اينو فهميده ؟؟؟
تا اونجا خوندم دست برداشتم كس شعر محض
تازه نوشه با دقت بخوانيد fuuuuuuuuck

0 ❤️

587561
2017-04-04 18:44:10 +0430 +0430

Majboori doroogh begi ke in hame fohsh bokhori.
Har vaght khabet mibord khabe Sex ba maharem mididi ? Shegeftaaaa

0 ❤️

640078
2017-07-16 11:30:19 +0430 +0430

زر میدونی چیه؟
همون گوهی که خوردی

0 ❤️

737935
2018-12-28 10:29:22 +0330 +0330

کس شرررررر اخع اسگول کدوم ننه ایی اینوریه مه بیاد یهویی ساک بزنه دیس بابا

0 ❤️

762080
2019-04-18 16:45:27 +0430 +0430

من ک حال کردم

0 ❤️Top Bottom