من و نازنین و حامد

  مطمئن نبودم از تصمیمم. هم هیجان داشتم و هم استرس. توی راه قلبم تند تند میزد. لباس زیر مانتوم تنگ بود. لباس سکسم رو زیر مانتوم پوشیده بودم. یه لباس یکسره که پایینش مثل شورت لامبدا بود و یک بند نازک از لای کونم عبور میکرد و جلوش هم یه تیکه کوچیک داشت که کسم رو به زحمت میپوشوند و محکم کسمو نگه میداشت. بالای کسم به شکل نیم دایره میشد تا پایین سینه هام لخت بود، سینه هام رو میپوشوند و بعد یا چندتا بند پیچ خورده به پشتم گره میخورد. اما ویژگی این لباس این بود که خیلی تنگ بود و هر موقع که زیر مانتو میپوشیدمش، به کس و کون و سینه هام فشار وارد میشد. یک لحظه هم نمیشد فراموش کنم که کس دارم! شاید اعتراف اینها یکم خجالت آور باشه ولی وقتهایی که تنها بودم و اعصابم خورد بود این لباس و میپوشیدم زیر مانتوم و بیرون میرفتم. بعد با هر قدم که تو خیابون برمیداشتم حشری میشدم. وقتی پسری بهم خیره میشد حشری میشدم. مردها که بهم نگاه میکردن تنم داغ داغ میشد. احساس میکردم که همه دارن کسمو فشار میدن و من هم یه بازیگر پورنم دارم بین یه سری فاکرمن راه میرم. خلاصه عقب ماشین نشسته بودم و تو احساسات جنسیم غرق بودم. گاهی عذاب وجدان که شاید نازنین مجبور شده تن به این کار بده. شاید من عاشق حامد بشم بعد اینکار. اما باز فشار شورت به کسم منو تبدیل به یه ادم خنگ میکرد و سرسری ازین افکار مزاحم رد میشدم و خودمو تو دستای حامد تصور میکردم، در حالی که نازنین دوست داشتنی هم داره بدنم و نوازش میده. از پشت عینک دودی راننده رو میدیم که از اینه به سینم که از مانتووجلوبازم معلوم بود خیره شده. حتی نگاه اون هم حشریم میکرد. خلاصه رسیدم دم در خونه نازنین اینا. قلبم توی دهنم میومد.
  توی خونه موزیک پخش بود. نازنین با لباس خواب خیلی خوشگل که قرمز بود سمتم اومد و بغلم کرد. کمکم کرد که مانتومو دربیارم و بعد شال و مانتومو برد تو اتاق. صدا حامد شنیدم که گفت عه اومده؟ با هم از اتاق اومدن بیرون. حامد منو اولین بار بود که با این لباس سکسی میدید. وقتی نگاش به تنم افتاد حس خوبی داشتم. اومد سمتم و گفت سلام شبنم جون. بغلم کرد و گفت ماشالا چقدر خوشگلی اخه تو. متوجه شدم از خیسی موهاش که تازه از حموم اومده. بعد برام یه گیلاس شراب اوردن. رو کاناپه دو طرفم نشستن. گیلاسا رو دادن بالا. حامد گفت به سلامتی شبنم جون که امروز افتخار داده بهمون. نازنین بوسید منو و گفت عزیزم... یکمی شوخی و خوش و بش کردیم. بعد نازنین بلند شد و دستامو گرفت دستاشو گذاشت دو طرف کمرم. دست رو بدنم کشید و بدنم و به حامد نشون میداد.
  ببین چه دوست سکسی ای دارم.
  دستمو گرفت و منوجلو پای حامد نشوند. نازنین کمربندشو باز کرد و کیر حامد و کشید بیرون. واقعا کیر خوشگلی داشت. خوش رنگ و تمییز و تقریبا کلفت. باورم نمیشد کیر حامد جلو صورتم باشه. یکم خجالت کشیدم. اروم دستمو سمت کیرش بردم. با انگشتام تخمشو لمس کردم و اروم همه جاشو لمس کردم. کیر حامد فورا سیخ سیخ شد. دوست داشتم قربون صدقه کیرش برم و بگم که همیشه ارزو داشتم براش ساک بزنم. شاید با نگام بهش اینو میگفتم. میدونستم همیشه تو نخم بوده. تو چشاش نگاه کردم و کیرشو مالیدم. نازنین هم باهام همکاری میکرد. مثل میزبان رفتار میکرد و این یکم حس بد بهم میداد. احساس میکردم که همش داره رفتارمو انالیز میکنه. بالاخره شوهرش بود. چه میدونم شاید هم توهم زده بودم. اون منو خیلی دوست داشت. سر کیر حامد و گرفت و نزدیک دهنم گذاشت. کار سختیه که با دستای خودت کیر شوهرتو نزدیک دهن دوستت بکنی. ولی نازنین واقعا مهربون بود. هم عاشق حامد بود و هم منو دوست داشت. کیرشو سمت دهنم گرفت. من دهنمو باز نکردم. برا همین نازنین کیرشو مالوند به لب هام و گفت بخور عزیزم. اروم سرشو گذاشتم تو دهنم و دراوردم. حامد پاهاشو بازتر کرد. یه لیس به کیرش زدم و به چهره ش نگاه کردم. نازنین هم دستشو رو شکم و سینه حامد کشید. حالا حامد خودش کیرشو دستش گرفته بود و پاشد و من زیرش بودم. کیرشو که خیلی بزرگ و خوردنی شده بود به صورتم مالوند. از اون زیر خیلی خوشگل بود. دوس داشتم چند ساعت زیر کیرش بمونم و به هیکل قدرمتند و قیافه ارومش نگاه کنم. مثل یه خواب بود. گذاشتمش تو دهنم.. اومممم مزه کیر حامد و داشتم میچشیدم. حرف نداشت. دوباره سرمو دادم جلو و کیرشو اینبار بیشتر تو دهنم کردم. نازنین موهامو نوازش میداد. بازم تو دهنم کردم و این دفعه دادم تا ته تو دهنم به حلقم رسید. دراوردم و عق زدم. هنوز قلق کیر حامد دستم نیومده بود. خانوما میدونن که هر کیری قلق خودشو داره و باید یکم بگذره تا یادبگیری چجوری ساک بزنی تا اذیتت نکنه. دوباره گذاشتم دهنم و این بار پشت سر هم براش ساک زدم. من عشق ساک زدنم. کیر حامد هم خیلی خوشمزه بود. داغ و گوشتی بود. مثل کیر ندیده ها براش ساک میزدم. حامد اه میکشید و منو دیونه میکرد. کیرشو تا ته دهنم میکردم. بعد لبمو دور کیرش کیپ میکردم و میدادم عقب تا سر کیرش. بدون اینکه از دهنم بیرونش کنم دوباره کیرشو میدادم تو دهنم. ضربان کسم زیاد شده بود. همزمان که ساک میزدم و رو زانوهام بودم کس و کونمو تکون میدادم و ازفشار بند لباسم رو کسم لذت میبردم. نفسم تنگ شده بود. نازنین خیلی به موقع اومد پایین و شروع کرد به مالیدن بدنم. دست کشید رو کسم و گفت جووون شبنم. بخور کیرشو جنده خانوم من. گره لباسمو باز کرد و ممه هام افتاد بیرون. حالا دستهای حامد داشت سینمو فشار میداد. تاحالا انقدر از ساک زدن حشری نشده بودم. نازنین کامل لختم کرد. حامد به تن لختم نگاه میکرد و من دیونه میشدم. کیرش داشت دهنمو پاره میکرد دس کشید رو کسم و دید که کسم خیس شده. شاید بخاطر اینکه داشتم جلو چشم نازنین کیر شوهرشو میخوردم انقدر حشری شده بودم. نازنین بهم ملحق شد و از دو طرف کیر حامد رو به لبامون میمالیدیم. هماهنگ با هم جلو عقب میرفتیم. وقتی لبامون به سر کیر حامد میرسید تو یه لحظه لبامون به هم میخورد که ازین کار لذت میبردم. حس خوبی به لبای نازنین داشتم. از طعم اب دهنش خوشم میومد. نازنین واقعا زیبا بود.
  دوس نداشتم که ساک زدن مون تموم شه. نوبتی کیر حامد و تو دهنمون میکردیم. حامد نشست رو مبل و من مثل کیر ندیده ها زود رفتم دنبالش و شروع کردم به خوردن. نازنین هم از پایین تخماشو میخورد. یه جاهایی هم حامد سرمو نگه داشت و دهنمو تلمبه زد. تا اینکه حامد گفت بسه. منم نفس نفس زنان در حالیکه اب ممه هامو سینم رو خیس خیس کرده بود خودمو رو کاناپه انداختم. حامد اومد پایین مبل و پاهامو باز کرد. میخواست کسمو بلیسه. منم پاهامو باز کردم براش و دستمو بالای کسم گذاشتم. جونم چه کسی داری شبنم. اینو گفت و کسم و پر از بوسه کرد. لبهاش رو کسم دیونم میکرد. نازنین پیشم نشست و دستامو گرفت. سینمو دست مالی کرد. زبون حامد رو کسم کشیده میشد و من اه میکشیدم. نازنین نازم میداد و میگفت: شوهرم داره کستو میلیسه شبنم جون. و من با ناله گفتم اه اره. شوهرت کس لیسمه. زبون حامد تند تر کسمو لیسید. داشتم دیونه میشدم. من به کس لیسی حساسم و عاشق اینم که کسمو لیس بزنن. دستای نازنین تو دستام فشار دادم و گفتم اه اره شوهرت کس لیسمه نازنین... اه حامد کس لیسمه. نازنین هم لبامو بوسید و گفت
  اره عزیزم کستو میلیسه. بعدها فکر کردم شاید نباید اینجوری میگفتم. قرار نبود حامد کس لیسم باشه اون فقط داشت کسمو لیس میزد. اینجوری انگار حس مالکیت نازنین رو زیر سوال بردم. ولی خیلی حشری بودم و نمیفهمیدم دارم چی میگم
  لعنتی خیلی خوب میخورد. انگار شغلش کس لیسی بود. میترسیدم زود ارضا شم که همین اتفاق هم افتاد و کسمو به دهن حامد فشار دادم و دهنش پر اب کسم شد.
  حامد بلند شد و اومد بغلم کرد. نازنین هم ازون سمت. گفتم یه کم بی حال شدم شما مشغول باشید منم دوباره ملحق میشم بهتون. نازنین رفت رو مبل. دستاشو گذاشت رو لبه مبل و کون خوشگلشو رو به حامد گرفت و گفت: حامد بیا کونمو بلیس. حامد هم گفت چشم عزیزم و شروع کرد بوسیدن کون نازنین.
  رفتم سمت اشپزخونه و یه اب خوردم. از تو اشپزخونه نگاهشون میکردم. نازنین رو دهن حامد نشسته بود. شخصیت نازنین توی سکس برام عجیب بود. برخلاف شخصیت واقعیش....


  تن داغ نازنین بهم میخورد، به شکمم و لای پام و بیشتر حشریم میکرد.. منم با ضربه کیر حامد تو کسم تکون تکون میخوردم.
  سرمو فشار داد روی کون نازنین. دهنم باز بود. به کیر حامد نگاه میکردم که تو کس نازی جلو عقب میرفت. دهنم و برا اب کیرش باز نگهداشتم. سرمو فشار میداد و میگفت ابم دهنت شبنم. حامد کیرشو کشید بیرون و اورد جلو صورتم و مالید. منم زبونمو اوردم بیرون واسه اب حامد و سینه هامو میمالیدم. یکم مالید جلو صورتم. قلبم تند تند شده بود. ابش نیومد به نازنین گفت منو به مبل تکیه بده. نازنین پشتمو به مبل تکیه داد و دستامو اورد پایین و محکم نگه داشت. با اینکارش استرس گرفتم ولی همزمان لذت داشت. نازنین گفت حامد دوس داره توی دهنت بیاره ابشو. کیرشو کرد تو دهنم و ازم خواست ساک بزنم. من از شدت حشر بی حال شده بودم. براش ساک میزدم اروم و حامد هم قربون صدقه دهنم میرفت. مست بودم و بی حال. نازنین دستام قفل کرده بود و هی کسمو میمالید. منم آه میکشیدم و التماس میکردم: حااامد قربون کیرت برم آه ه تو رو خدا ابتو بیار دهنم...حاامد اوووممممم آآه ابتو بده عزیزم...نمیدونم چرا ابش نمیومد واقعا حال نداشتم دیگه. نازنین کسمو ول نمیکرد و هی می مالید...چندبار ارضا شده بودم اما نازنین کسمو ول نمیکرد... ناله میکردم لعنتیااا ولم کنید تو رو خدا حاممد فدای کیرت بشم... ابتو بریز دهنم عزیزم لطفا...از دهنم کشید و گفت دهنتو باز کن... منم باز کردم و گفتم دهنم مال توهه حامد دهنم مال کیرته... با گفتن این آب حامد پاشیده شد تو دهنم. با شدت زیاد. دهنم پر از اب کیر گرم حامد بود. واه که چقدرم زیاد بود. دهنمو باز نگه داشتم و به چهره برافروخته حامد نگاه میکردم. اب کیر از دهنم سرازیر شد پایین و رو ممه ها و شکمم ریخت. نازنین سینه و شکممو لیس میزد. اومد سرمو گرفت و لبمو بوسید. ازم لب گرفت و نازم داد. نوازشم کرد.لخت تو بغل نازنین بودم. لبای همو میخوردیم. در حالیکه اب کیر حامد تو دهنمون رد و بدل میشد...


  نوشته: شبنم

 • 36

 • 19
 • نظرات:
  •   ALFERDO
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • از کی تا حالا شبنم اسم پسره؟


  •   Daland
  • 1 هفته،4 روز
   • 6

  • اولش خب تبلیغ لباستو دادی.بعدشم نمشد یادم بره کوس دارم یعنی چییییییی...


  •   Losser
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • سومممم
   بالاخره جزو مدا آورا شدم
   هوورااا


  •   ناژو
  • 1 هفته،4 روز
   • 10

  • با اون لباسی که وصف کردی!مانتوِ جلو باز پوشیدی؟! (dash) (dash)
   مرسی که دوباره نصفِ شبی ما رو سانفرانسیسکو بردی... (rolling) (rolling)


  •   یک.عدد.دهه.شصتی
  • 1 هفته،4 روز
   • 5

  • خسته ات شده بود گفتی حامد بکن تو دهنم از دهنت کشید بیرون کرد تو دهنت؟!
   تو فارسی کِیلی کِیلی کَم؟
   تخیلت خوبه، نگارشت رو سگ بگاد، نشد یه داستان مثل آدم بخونیم همه اش شده یا همجنس بازی یا محارم یا تری سام، هرچند من اولین تجربه سکسم تو هجده سالگی رفیقم دوست دخترش 10 سال ازش بزرگتر بود شب اول رفتن اتاق شب دوم رفیقن گفت صدات زدم بیا خودش گفته خوشش میاد ازت نگم برات که چه سکسی بود چقدر حال داد... قشنگتر اینکه حدودا یک سال کمتر دیدمش دست یه مرد تو دستش تو بازار میچرخیدن و شکمش بهش میومد ماه آخرش باشه خخخخ


  •   Mmmahyar
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • اه آخرش چه کسشر بود آبشو رد و بدل میکردی عن (sick)


  •   فاروق-صدر
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • من و تو و این همه کوس شعر


  •   Mahan.king
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • دوستان زیاد جدی نگیرید اینا فقط تخیلاته و داشتن چند اشتباه مثل مانتو جلو باز و .... فکر نمی کنم زیاد مهم باشه ،اگه ادامه بده فکر میکنم بتونه خوب بشه ،من که میخوندم حس میکردم لاولی نوشته(البته خیلی ضعیف تر منظورم سبکه نوشتنه)


  •   Roya_ye_Behnam
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • عالیییییییی بابا عالییییییی درجه یک


  •   Usa_please
  • 1 هفته،4 روز
   • 5

  • تعریف یک فیلم از دید یک پسر زنپوش


  •   Lucky.man
  • 1 هفته،4 روز
   • 3

  • سوتی هایی که در تعریف اولیه داشتی نشان از پسر بودن داشت.
   فیلم جالبی رو تعریف کردی.


  •   Blackhorse
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • مرجع پورن هاب....


  •   @آروین
  • 1 هفته،4 روز
   • 3

  • فیلم سوپر تری سام تعریف کردی خخخخخ


  •   blue_eyes
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • بدک نبود.سعیتو بیشتر بکن در نوشتن


  •   Mk1587342
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • تخمی تخیلی با کوس شر با سس اب کیر


  •   سکسدوست
  • 1 هفته،4 روز
   • 3

  • فانتزی یک ابن ملجوق .....


  •   Eliminator01
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • حماسه ی یک جقی


  •   hamid30gari
  • 1 هفته،4 روز
   • 9

  • اوایلش فکر کردم قراره یه داستان خوب رو بخونم ولی هرچی بیشتر جلو رفتم فهمیدم در اشتباهم و حتی چندبار خواستم داستان رو نصفه رها کنم ولی گفتم شاید بتونی جمعش کنی که متاسفانه موفق نبودی.
   اول داستان که بنظرم بیش از حد از لباست تعریف کردی و انقدر نیاز نبود، حالا اون زیاد مهم نیست ولی شما توجه داشته باش، نمیگم این روایت خیلی دور از ذهن هست، نه چون الان خیلی داره اتفاق می افته ولی نه بین زن و شوهر و بیشتر بین دوست دختر و دوست پسر از این اتفاقا می افته که دختره رفیقشم بیاره، اگرم بیاره این حرفایی که بین شما رد و بدل شد رد و بدل نمیشه، حداقل تو ایران نمیشه.
   یجا گفتی کسم رو به دهنش فشار دادم و دهنش پر از آب شد، مگه خانم ها موقع ارضا شدن چقدر آب از کسشون میریزه که بخواد دهن طرف مقابل پر از آب بشه، این رو هم میذارم پای مثال زدن و اغراق و ازش میگذرم.
   ولی چند خط پایین تر گفتی، با ضربه ی کیر حامد تو کسم تکون تکون میخوردم و سرم رو فشار داد روی کون نازنین، دهنم باز بود و به کیر حامد نگاه میکردم که تو کس نازنین جلو عقب میرفت!؟؟؟حامد مگه چندتا کیر داشت؟
   مگه کیرش تو کس تو نبود؟
   پس چطور تو کس نازنین جلو عقب میکرد؟
   بعد پایین تر گفتی، مست بودم و بی حال!؟؟؟
   کی با یه گیلاس شراب مست میشه؟
   نشون میده شما تاحالا مشروبم نخوردی و باهاش آشنایی نداری.
   داشتی براش ساک میزدی و قربون صدقش میرفتی و با التماس میگفتی حامد جان قربونت بشم آبت رو بریز دهنم لطفا؟؟؟ و خیلی حرفای دیگه؟
   تو چطور با وجود یه کیر که به گفته ی خودت کوچیک هم نبوده توی دهنت حرفم میزدی؟ حرف زدن به کنار "لطفا" چی میگه اون وسط؟
   ایرادات خیلی زیاد بود که بخوام بگم خیلی طولانی میشه.
   "مثلا نازم داد نه نازم کرد".
   من با خوندن داستانت به این نتیجه رسیدم یا شما پسری، یا دختری هستی که تا حالا سکس نداشته.
   با احترام دیس


  •   Emperatoorxxx
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • چشا پدرت روشن


  •   ALFERDO
  • 1 هفته،3 روز
   • 1

  • حمید داداش پسره


  •   shilan
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • خیلی خوب نبود ولی چون راوی دختر بود لایک(دوباره بنویس ولی با اغراق کمتر و نزدیکتر به واقعیت)


  •   glassframe
  • 1 هفته،3 روز
   • 1

  • کاری با فیک یا درست بودن داستان ندارم... حس fmf رو همیشه دوست دارم و همیشه هم اماده انجامش هستم و همیشه وقتم رو براش خالی میکنم


  •   kokarostam
  • 1 هفته،3 روز
   • 3

  • پسر جقی


   خدایا، کی میخوای ما را از شر این پسرجقی‌ها نجات بدی؟ یک فیلم پورن که میبینن، جق میزنن باهاش و بعدش جو گیر میشن و میارن اینجا داستانش رو مینویسن. شاشیدم کلا توی شامپو و صابونی که مصرف می‌کنی.


   ها کـُ‌کا


  •   Z.R.M
  • 1 هفته،3 روز
   • 2

  • فیلم سوپر زیاد می بینی توهم زدی


  •   حاج.دولدار
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • جالب بوذ
   حاجي عاشق fmf هست


  •   fssgrsph
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • شبا که ننه بابات سکس می کنن میری گوش وامیستی و خودتو تو سکسشون تصور میکنی؟
   این چیزایی که نوشتی یا تو فیلمای پورنه یا تو تخت والدینت
   در نهایت کیرم دهنت جق زاده خان


  •   m@tilda
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • عالی نوشتی من که ۱دختر مثل تو پیدا نکردم


  •   Sepehr_2000
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • وقتی گفتی فاکرمن بهم برخورد، مرد لذت داره نه حرمت


  •   Rastad_Samani
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • قشنگ بودددد


  •   مردتنها90
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟ خوش بحال حامد (dash)


  •   oldmanbad
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • مسخره: سناریو یه فیلم پورن دوزاری


  •   phoniex980
  • 3 روز،16 ساعت
   • 0

  • تابلو ی فیلم سوپر دیدی اومدی داستانشو نوشتی خیلی فیلمیه خیلی خیلی فیلمیه خلاصه ریدی پسرک البته اولاش سعی میکردی دخترونه بنویسی ولی ناگهان کیرتو دراوردی و شروع به زدن کردی


  •   محمدیاسی
  • 3 روز،11 ساعت
   • 0

  • عالی و بینظیر بود و قلمت هم شیوا.
   یاد سکسهای که با دوستای خانمم انجام داده بودم افتادم.
   همسر خوب یعنی این که دوستاشو واسه شوهرش بیاره تا سه نفری لذت سکس رو با هم ببرن.
   واسه همتون ارزومندم.


  •   Abnabatam
  • 3 روز،4 ساعت
   • 0

  • اگه دختر باشی میدونی اسم لباسی که تنت کردی بادیه (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو